3.1 Onderhoud infrastructuur

Jaarstukken

Onderhoud en planning infrastructuur
We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur.
Het betreft wegen, fietspaden, vaarwegen met de oevers en kunstwerken. Voor de onderdelen van de infrastructuur wordt een optimale planning gemaakt (assetmanagement) voor het jaarlijks terugkerend onderhoud (JTO) en het niet-jaarlijks onderhoud (NJTO) op basis van inspecties en meerjarenplannen. Voor het jaarlijks en niet-jaarlijks terugkerend onderhoud worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld, aansluitend bij het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau.

Wij werken volgens de methodiek van assetmanagement. Het assetmanagement betreft het continue proces van beleid en strategie, beheren en programmeren, plannen en voorbereiding, bouwen onderhouden en exploiteren, inspecteren en analyseren en evalueren en bijsturen. Van alle assets wordt de conditie bepaald op basis van het schouw- en inspectieplan. Op basis van de gegevens uit de beheersystemen wordt jaarlijks een risicogestuurde onderhoudsmeerjarenplanning (MJP) opgesteld. Het opstellen van het  MJP is een onderdeel van beheren en programmeren.

In het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer is de uitvoeringsplanning van het onderhoud opgenomen.

Het onderhoud is onderverdeeld in 2 categorieën namelijk wegen en water. Onder wegen valt het beheer en onderhoud van de hoofdrijbanen, parallelwegen, fietspaden, aardebaan, verkeersinstallaties, markering en bebording, openbare verlichting, geleiderails en het groen alsmede het onderhoud van de kunstwerken  (bruggen). Daarnaast valt het achterstallig onderhoud van Harinxmakanaal onderdeel spoorbruggen en remmingswerken onder wegen.

Onder water valt het beheer en onderhoud van de oeverconstructies, de betonning, het baggeren (incl. baggerdepotbeheer) en het onderhoud van de sluizen. Daarnaast valt het achterstallig onderhoud Van Harinxmakanaal onderdelen sluizen, oevers en baggeren onder water.

Wegen Het onderhoud van de wegen is grotendeels uitgevoerd conform het UP PVVP 2019  (groot onderhoud) en de jaarplannen van het reguliere onderhoud (jaarlijks terugkerend en dagelijks onderhoud) volgens opgestelde kostenraming. Een aantal projecten worden in 2020 (financieel) afgerond. De nadruk is gelegd op de verhoging van het onderhoudsniveau van een 6 naar een 7.  Aan het onderhoud wegen is in 2019 een bedrag van € 11,8 mln. besteed.

Water Het onderhoud van het water is grotendeels uitgevoerd conform het UP PVVP 2019 (groot onderhoud) en de jaarplannen van het reguliere onderhoud (jaarlijks terugkerend en dagelijks onderhoud). Het onderhoud is uitgevoerd volgens opgestelde kostenraming. Eén project betreffende de aanleg van nieuwe oeverconstructies is doorgeschoven naar 2020. Daarnaast worden een aantal projecten in 2020 afgerond.  Aan het onderhoud water is in 2019 een bedrag van € 6,9 mln. besteed.

Print deze pagina