3.2 Onderhoud gebouwen

Jaarstukken

Gebouwen
De gebouwen en de bedrijfsgebouwen betreffen het Provinciehuis, kantoor Uitwellingerga,  de steunpunten en het centrale bedienpunt (Swettehûs) en het Afsluitdijk Wadden Center.  Het streven is om deze gebouwen technisch gezien in een goede staat van onderhoud te houden. Er is geen achterstallig onderhoud. De jaarlijkse kosten kunnen binnen de reguliere budgetten worden opgevangen.

Provinciehuis
In 2014 is voor het Provinciehuis een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor een periode van 50 jaar opgesteld. Met dit plan wordt gewaarborgd dat het gebouw, de daarin aanwezige installaties, apparatuur, losse en vaste inrichting op een goede wijze worden beheerd, geëxploiteerd en onderhouden. Het meerjarig onderhoudsplan is opgesteld op basis van de NEN-2767 (conditiemeting). In het meerjarig onderhoudsplan zijn het jaarlijks onderhoud, het niet jaarlijks onderhoud en de vervangingsinvesteringen opgenomen. Eind 2019 is een her inspectie uitgevoerd. Uit de inspectie blijkt dat het onderhoud volgens planning is uitgevoerd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Ook het groot onderhoud is volgens planning uitgevoerd. In 2019 is een deel van de beglazing gepolijst en zijn onderdorpels behandeld. Voor 2019 stonden er geen vervangingsinvesteringen op de planning.

Overige bedrijfsgebouwen
De overige bedrijfsgebouwen  betreffen het kantoor Uitwellingerga,  de steunpunten en het centrale bedienpunt (Swettehûs) en het Afsluitdijk Wadden Center. Het onderzoek naar herstructurering van de steunpunten wordt momenteel verder uitgewerkt. Bij het onderhouden van steunpunten wordt hierop geanticipeerd.

Daarnaast is het streven om deze gebouwen technisch gezien in een goede staat van onderhoud te houden. Er is geen achterstallig onderhoud. De jaarlijkse kosten kunnen binnen de reguliere budgetten worden opgevangen.

Alle gebouwen zullen worden geïmplementeerd in het  assetmanagementsysteem. Hiermee wordt gewaarborgd dat de gebouwen en de daarin aanwezige installaties op een goede wijze worden beheerd en onderhouden. Het meerjarig onderhoudsplan zal waarschijnlijk worden  opgesteld op basis van de NEN-2767 (conditiemeting). In het meerjarig onderhoudsplan zijn het jaarlijks onderhoud, het niet jaarlijks onderhoud en de vervangingsinvesteringen opgenomen.

Het jaarlijks onderhoud is nodig om de bedrijfszekerheid van het gebouw en de installaties te waarborgen, de veiligheid te kunnen garanderen en de uitstraling van de gebouwen in stand te houden. Dit onderhoud wordt uitgevoerd om te voldoen aan regelgeving (bijvoorbeeld ARBO en NEN) en verzekerd te zijn van ondersteuning van de leverancier (bijvoorbeeld garantiebepalingen).

Het niet jaarlijks onderhoud betreft het niet reguliere en groot onderhoud aan het gebouw, installaties, apparatuur en inrichting. Dit omvat onder meer onderhoud aan dakbedekking, gevels, zonwering, vloeren, wanden, verwarming, koeling, verlichting, inbraak- en brandbeveiliging en binnen- en buitenschilderwerk. De uitvoering vindt gemiddeld tussen de 5 en 10 jaar plaats.

Print deze pagina