4.1 Ontwikkeling financieringssaldo

Jaarstukken

Het saldo liquide middelen is in 2019 gestegen met € 279 mln. en bedraagt per einde 2019 € 322 mln. positief. De stijging van de liquide middelen is het gevolg van het tussentijds verkopen van obligaties. Zonder de opbrengsten uit verkochte obligaties zou het saldo van de liquide middelen zijn gedaald tot € 177 mln. negatief. Dit komt door de omvangrijke uitgaven vanuit het bestuursakkoord 2019 – 2023, lopende projecten en investeringen in infrastructurele werken. De liquide middelen worden nagenoeg geheel bij de schatkist aangehouden.

Het financieringssaldo (EMU-saldo) voor 2019 is € 54 mln. negatief, wat betekent dat er in het jaar meer is uitgegeven dan is ontvangen. Het EMU-saldo wijkt af van de mutatie van de liquide middelen omdat het EMU-saldo op een afwijkende manier wordt berekend, zie ook bijlage 3 EMU-saldo.

Print deze pagina