4.2 Financiering en beleggingen

Jaarstukken

Beleggingen Nuon-vermogen

Obligatieportefeuille
Het beheer van het obligatievermogen is, na een openbare Europese aanbesteding in 2014, ondergebracht bij ASR Vermogensbeheer. Door de invoering van het verplichte schatkistbankieren worden er geen nieuwe obligaties meer aangekocht. De bestaande obligaties mogen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Sinds 2011 is een aangescherpt mandaat van kracht en worden er bij een tussentijdse verkoop, alleen obligaties teruggekocht met een AAA-kredietwaardigheid.

Tussentijdse verkoop obligaties
In 2019 zijn nagenoeg alle obligaties uit de obligatieportefeuille verkocht, in navolging van het GS-besluit hierover in 2017. Toen is besloten om de obligatieportefeuille te verkopen indien de verkoopwaarde substantieel hoger is dan het totaal van de rendementen die de portefeuille nog oplevert tot het einde van de looptijd.

De kapitaalmarktrente is in 2019 gedaald en daardoor zijn de verkoopwaarden van de obligaties sterk gestegen. Tussentijdse verkoop van obligaties levert onder deze condities additioneel rendement op, omdat de verkoopwaarde hoger is dan de nog te ontvangen rendementen tot het einde van de looptijd. Daarom zijn nagenoeg alle obligaties verkocht.

De verkoop van obligaties is ook gedaan omdat dit jaar en komende jaren veel liquide middelen nodig zijn voor de uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord en alle lopende projecten. De liquide middelen zijn ondergebracht bij de schatkist.

Als gevolg van de tussentijdse verkopen en expiratie van een aantal obligaties is de omvang van de obligatieportefeuille in 2019 afgenomen met € 495 mln. De omvang van de obligatieportefeuille bedraagt per einde van 2019 € 14 mln.

Rendement obligatieportefeuille
Het behaalde rendement op de obligatieportefeuille bedraagt voor 2019 € 60,2 mln. Daarvan is € 54,5 mln. incidenteel resultaat (koerswinst) als gevolg van de tussentijds verkochte obligaties. Het resultaat op de obligatieportefeuille is € 49 mln. hoger dan primitief begroot.

Hybride kapitaal
In 2015 heeft provincie Fryslân besloten om Hybride kapitaal te verstrekken aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); elk € 50 mln. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die vanwege de achterstelling kan worden meegerekend tot het eigen vermogen van de bank. Provincie Fryslân is aandeelhouder van de BNG en de NWB en het Hybride kapitaal is vanuit de publieke taak verstrekt. Door het Hybride kapitaal kunnen de banken hun functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semi publieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen.

Rendement Hybride kapitaal
Het behaalde rendement op het Hybride kapitaal bedraagt voor 2019 € 3,4 mln.

Lenen aan decentrale overheden
In 2015 heeft provincie Fryslân besloten om leningen te gaan verstrekken aan decentrale overheden, voor maximaal € 100 mln. De totale omvang van de aan decentrale overheden verstrekte leningen bedraagt per eind 2019 € 57 mln.

Rendement lenen aan decentrale overheden
Het behaalde rendement op de verstrekte leningen aan decentrale overheden bedraagt voor 2019 € 0,4 mln.

Schatkistbankieren
Er kan bij de schatkist worden belegd in langlopende deposito’s. De rendementen op deze deposito’s zijn, door de lage rente op de kapitaalmarkt, zeer laag. Daarom worden de gelden bij de schatkist voorlopig niet langlopend belegd, maar in rekening courant aangehouden. De vergoeding voor het aanhouden van tegoeden op de rekening-courant bij de schatkist is 0%.

Rendement Schatkistbankieren
Het behaalde rendement op het schatkistbankieren bedraagt voor 2019 € 0,0 mln.

Totaal rendement beleggingen Nuon-vermogen 2019
In 2019 is een totaalrendement van € 64,0 mln. gerealiseerd, afkomstig uit de obligatieportefeuille, leningen aan decentrale overheden en het Hybride kapitaal.

Financieringen en rentelasten

Langlopende financieringen en rentelasten
Provincie Fryslân heeft door het verkregen Nuon-vermogen geen financieringsbehoefte. De rentelasten voor langlopende financieringen zijn nihil.

Kortlopende financieringen en rentelasten
De provincie heeft meer dan voldoende liquide middelen beschikbaar. De rentelasten voor kortlopende financieringen zijn nihil.

Rentelasten overig
Er wordt jaarlijks rente vergoed aan het Nazorgfonds over de bij de provincie ondergebrachte gelden. Daarnaast worden de vooruit ontvangen RSP-gelden geïndexeerd.

Print deze pagina