4.4 Toerekening van rente

Jaarstukken

Dit is een nieuw onderdeel voor de begroting en jaarrekening vanuit de BBV, bedoeld om inzicht te geven in rentelasten die direct verband houden met een beleidsveld of opdracht. Bij provincie Fryslân wordt niet geleend, waardoor het overzicht minder van toepassing is.

Het renteresultaat bestaat zowel uit de rentebaten op overtollige Treasury middelen als de overige rentebaten van leningen aan Alliander, FSFE, Breedband, FOM, etc.

De aan taakvelden toegerekende rente bestaat uit de rentevergoeding aan het Nazorgfonds en de indexering van de RSP-gelden.

Print deze pagina