5.1 Inleiding

Jaarstukken

Deze paragraaf geeft een overzicht van de verbonden partijen conform artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (het BBV. Het beleid van de provincie is beschreven in de Nota Samenwerkingsrelaties. Deze nota is in december 2013 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en in januari 2014 aan Provinciale Staten ter informatie toegezonden.

Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de provincie zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft en waarbij sprake is van een publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon. Er is een bestuurlijk belang als de provincie zitting heeft in het bestuur of stemrecht heeft. De provincie heeft een financieel belang zodra zij middelen ter beschikking stelt (of garanties afgeeft) waarover de provincie risico loopt in geval van financiële problemen bij de verbonden partij.

De provincie neemt deel aan verbonden partijen voor de uitvoering van provinciaal beleid. De provincie gaat alleen samenwerkingsrelaties aan als de zelfstandige realisering duurder is, meer risico’s met zich meebrengt of niet mogelijk is. Dit laatste is ook het geval bij een wettelijk verplichte samenwerking, zoals deelname aan de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Daarnaast valt de uitvoering van Wabo/Brzo taken bij Brzo bedrijven onder verantwoording van de Omgevingsdienst Groningen (Brzo).

De provincie is en blijft zelf verantwoordelijk voor het bereiken van de provinciale doelstellingen door de samenwerking met verbonden partijen. Periodiek gaan we na of de verbonden partijen nog voldoende bijdragen aan de realisatie van de provinciale doelstellingen. Deze beoordeling is onderdeel van ons beleid voor het risicomanagement en maakt deel uit van de planning- en control cyclus. Zie paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële risico’s
De financiële risico’s voor de provincie bij verbonden partijen zijn in veel gevallen (vrijwel) gelijk aan de omvang van het directe financiële belang. Als bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling een tekort heeft in een boekjaar, moet de provincie naar rato van haar belang een deel van het tekort aanvullen door middel van een extra bijdrage.

In een aantal gevallen is het potentiële financieel risico groter dan het directe financiële belang in de verbonden partij. De inschatting van deze financiële risico’s staat in paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

In een aantal gevallen is het potentiële financieel risico groter dan het directe financiële belang in de verbonden partij. De inschatting van deze financiële risico’s staat in paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Actualiteit cijfers verbonden partijen over 2019
Daar waar mogelijk, zijn de cijfers over 2019 van de verbonden partijen opgenomen. Doordat de provincie ernaar streeft de eigen jaarstukken zo spoedig mogelijk na sluiting van het boekjaar op te stellen, zijn veel cijfers van verbonden partijen over 2019 nog niet beschikbaar.

Lijst verbonden partijen
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat vanaf de begroting 2017 de verbonden partijen gecategoriseerd worden opgenomen in de vorm van een lijst met de volgende onderverdeling:

  • 1°. gemeenschappelijke regelingen;
  • 2°. vennootschappen en coöperaties;
  • 3°. stichtingen en verenigingen, en,
  • 4°. overige verbonden partijen;

Lijst van verbonden partijen:

Print deze pagina