6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Jaarstukken

In de begroting 2019 staat per beleidsdoel aangegeven wat we in 2019 wilden realiseren (verwerving, verkoop en beheer). Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied, die op 27 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten. De actualisatie van het Grûnbelied is door GS vastgesteld en bevat de totstandkoming van een provinciale grondbank. Vastgoed werkt voornamelijk in opdracht van de opgaven Natuur en Infrastructuur. Alle opdrachten zijn in diverse aankoopstrategieplannen per opgave door GS vastgesteld.

De Fryske Grûnbank
De eerste verkenning voor een provinciale grondbank is gestart. In opdracht van het project Aldeboarn De Deelen onderdeel van de Veenweide aanpak wordt er o.a. een inventarisatie van grondposities gemaakt en zal met het gebied een verkenning worden gestart die uiteindelijk in een grondstrategie inclusief financiering zal moeten uitmonden. De provinciale en de Fryske grûnbank zal een plaats in het nieuwe grondbeleid krijgen.

Programma 2 – infrastructuur
De grondverwerving voor nieuwe projecten zoals de Drie Tunnels (N359), de Skieding en aantal projecten aan het Van Harinxmakanaal is in voorbereiding. Wat betreft de grondzaken voor de majeure projecten zoals De Centrale As, de Haak om Leeuwarden, knooppunt Joure en de N381 en de N381 2×2 wordt nog gewerkt aan diverse afrondende zaken zoals de kadastrale inmetingen, het opstellen van bruikleenovereenkomsten, de verkoop van restgronden en de overdracht naar eindbeheerders.

Programma 3 – Omgeving
Voor de grondverwerving ten behoeve van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is in 2019 ca. 64 ha verworven, waarvan ca. 42 ha NNN en ca 22. hectare ruilgrond. De planning is 80 ha NNN voor 2020 te verwerven.

Vastgoed blijft actief om bedrijven te verwerven en te verplaatsen om de natuuropgave te realiseren. Daarnaast wordt er door kavelruilen en aankopen ca. 195 ha aangekocht waarvan 160 ha NNN. Daarnaast is Vastgoed actief om ca. 70 ha verpachte NNN grond vrij van pacht te maken teneinde de natuurdoelen te kunnen realiseren.

In 2019 is gestart met de verkoop van ingerichte natuurgronden. Het eerste gebied De Sefonsterpolder is bij inschrijving in de markt gezet. De gunning en verkoop zal in februari 2020 plaatsvinden. In 2020 is het streven om totaal ca. 150 ha bij inschrijving te verkopen aan natuurbeheerders.

Verkooporganisatie overtollige gronden en opstallen
Voor een aantal te verkopen percelen vindt stagnatie plaats om verschillende redenen: bestemming of te verrichten verkaveling. Voor 2 opstallen stagneert het verkoopproces i.v.m. asbestverontreiniging.

 Overzicht Investeringskrediet Grond (IKG) t.b.v. aankopen provinciale natuuropgave

Programma 5 – Mienskip
Terpenproject
In totaal zijn drie terpen in bezit, waarvan twee terpen gelegen binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Wat betreft het terpenproject zijn alle middelen gezet op de terpbescherming binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. In 2019 zijn de zienswijzen op het ruilplan ingediend. Voor het beschermen van de archeologisch waardevolle terpen is speciaal een zienswijze ingediend, waarmee getracht wordt om enkele belangrijke terpen toegedeeld te krijgen in de wettelijke herverkaveling of de archeologische waarde van een extra bescherming te voorzien middels een kwalitatieve verplichting of verpachting met beperkingen waarmee het beroeren van de grond tot een minimum wordt beperkt.

Aanvullend project
Project Onrechtmatig gebruik
Het project onrechtmatig gebruik richt zich op het oneigenlijk gebruik van provinciaal eigendom, zoals bijvoorbeeld het zonder toestemming plaatsen van steigers in provinciaal water of gebruiken van provinciale oevers. GS heeft in mei 2019 besloten het project met 5 jaar te verlengen tot 31 december 2024. De doelstelling van GS is de komende vijf jaar 220 dossiers per jaar op te lossen door het afsluiten van een huur- of koopovereenkomst of door ontruiming van de in gebruik genomen grond. De provincie lost deze dossiers bij voorkeur met minnelijke schikking op. Alle geïnventariseerde dossiers moeten in 2024 afgerond zijn.

Overig vastgoedbezit
Naast eigendommen voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s is er sprake van regulier bezit dat actief wordt beheerd door het team Vastgoed. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Brug- en sluiswachterswoningen
  • Huisvesting (steunpunten) voor weg- en waterbeheer door de hele provincie
  • Verhuur van oeverstroken, ligplaatsen voor recreatie arken, steigers
  • Verpachten van grond, uitgeven van visrechten en jachtrechten
  • Een aantal busstations
  • Het afsluitdijkwadden center
  • Gronddepots

Onder het overige vastgoedbezit vallen ook de restpercelen die verkocht kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze niet meer benodigd zijn voor een provinciale doel. Deze worden dan te koop aangeboden aan andere overheden en wanneer zij geen belangstelling hebben, vervolgens via een makelaar te koop gezet. Er waren nog 7 voormalige brug- en sluiswachterswoningen in provinciaal bezit. In 2019 werd verwacht dat enkele woningen te koop konden worden gezet. Buiten het verkopen van het overtollige vastgoed werd er in 2019 verder gewerkt aan het project oneigenlijk gebruik. Dit betroffen situaties waarbij wel gebruik wordt gemaakt van provinciaal eigendom, maar waarvoor geen contract is afgesloten en geen vergoeding voor wordt betaald.

Print deze pagina