6.3 Risico’s

Jaarstukken

Gezien de waardestijging van onze gronden de afgelopen jaren brengt het huidige bezit van onze gronden relatief weinig risico’s met zich mee. Onze gronden zijn conform ons beleid marktconform aangekocht. Ons risicoprofiel wordt nu voornamelijk gevuld door de opstallen die met de aangekochte gronden meekomen. Eventuele afwaarderingen worden opgevangen in de beschikbare budgetten binnen de programma’s. Afwaardering van aangekochte grond naar grond voor wegen is begroot binnen de beschikbare projectbudgetten. Afwaardering van agrarische grond naar natuur wordt gedekt vanuit beschikbare natuurpact middelen.

Voor de grondposities in Fryslân geldt dat deze momenteel nog goed te verkopen zijn. De grondprijsstijging stagneert echt wel en vlakt af. Dit wordt de laatste maanden mede veroorzaakt door de stikproblematiek. De boekwaarden van onze gronden zijn echter lager dan de huidige marktwaarden, waardoor het risico laag is.

Het plafond van het Investerings Krediet Grond (IKG) voor de natuuropgave is bijna bereikt. Er is hierdoor een risico dat grote grondaankopen niet kunnen plaatsvinden. Aankoop van gronden ten behoeve van onze natuuropgave gebeurt nu op vrijwillige basis, waardoor wij naar alle waarschijnlijkheid niet alle gronden kunnen verwerven. Hierdoor zullen een aantal natuuropgaves en gebiedsmaatregelen mogelijk niet gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast leidt minnelijke verwerving soms ook tot langere aankooptrajecten, zeker indien nog enkele cruciale kavels verworven moeten worden.

Om de risico’s verder beheersbaar te houden worden voor nieuwe aankopen aankoopstrategieplannen (ASP) ontwikkeld of worden bestaande ASP’s aangevuld. Conform de werkafspraken (AO) bestaat het ASP uit een visie op aankoop, beheer, verkoop, een overzicht van de benodigde projectorganisatie en een risicoparagraaf.

Print deze pagina