7.2 Mensen

Jaarstukken

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Doorontwikkelen en uitvoeren strategische personeelsplanning SPP (kwantitatief en kwalitatief).
2 Herijken SPP op basis van bestuursakkoord 2020-2024

Toelichting:

In 2019 is in de organisatie in het kader van de kwalitatieve aanpak van SPP specifiek ingezet op de volgende thema’s: Opvolging en Kennis. Er is in beeld gebracht waar in de organisatie de komende jaren medewerkers met pensioen zullen gaan. Vanuit de vraag wat dit betekent voor het werk en wat er nodig is om de continuïteit te borgen, bijvoorbeeld door vroegtijdig iemand mee te laten lopen om werk te kunnen overnemen. Daarnaast is gekeken naar de behoefte aan kennisontwikkeling. Op welke plaatsen verdwijnt kennis (bijvoorbeeld door pensionering) en waar zien we een kennisbehoefte ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van netwerksamenwerking.

Het bestuursakkoord “Geluk op één” is door de organisatie vertaald naar bestuursopdrachten, inclusief een personele planning op hoofdlijnen (kwantitatief en kwalitatief). Dit is verwerkt in een concept notitie SPP. Op basis van die notitie is gewerkt aan de nadere uitwerking van het personeelsbeleid dat aan PS zal worden voorgelegd (planning Q1 2020). We zien daarbij personeelsbeleid en SPP als doorgaande ontwikkeling, waarvan we de voortgang zullen rapporteren in de paragraaf bedrijfsvoering.

Meerjarige capaciteits- en bezettingsoverzicht

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Capaciteitsbudget
 • Salaris en overige personeelsbudgetten
 • Externe inhuur
 • Totaal capaciteitsbudget
 • Realisatie 2018
 • 54.570
 • 18.404
 • 72.974
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 63.074
 • 11.816
 • 74.890
 • Rekening 2019
 • 55.678
 • 13.168
 • 68.846
 • Saldo begroting en rekening
 • 7.396
 • -1.352
 • 6.043

Toelichting:

In programma 6 is een specificatie opgenomen van de besteding van het capaciteitsbudget.

 • Stand en prognose bezetting provincie Fryslân
 • Prognose SPP arbeidsovereenkomst bepaalde- en onbepaalde tijd (fte, WF 2 jan 2020)
 • Huidige bezetting arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (fte)
 • Huidige bezetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (fte)
 • totaal
 • dec. 2018
 • Jaarstukken 2018
 • 631
 • 37
 • 668
 • jan. 2019
 • 630
 • 35
 • 665
 • dec. 2019
 • 645
 • 33
 • 678
 • jan. 2020
 • 655
 • 40
 • 695

Toelichting:

De omvang van de personeelsbezetting is in 2019 per saldo licht toegenomen.
Belangrijke veroorzaker hierbij is het omzetten van meer dan 40 inhuur contracten en tijdelijk dienstverbanden in vaste aanstellingen in provinciale dienst.  Dit volgt uit ons beleid om voor structureel werk personeel in eigen dienst te hebben. Begin 2020 zijn mede in dit verband 15 brugwachters in provinciale dienst genomen.

Print deze pagina