7.3 Informatie en huisvesting

Jaarstukken

Gewenste resultaten

Beleid

  • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
  • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
  • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Aansluiten informatievoorziening op omgevingswet.
2 Elektronische dienstverlening en data uitwisseling mei de Mienskip
3 Borgen informatieveiligheid en privacy door voortdurende risicoanalyse en passende beveiligingsmaatregelen
4 Werkplekanalyse Provinsjehûs gericht op inrichten opgave gestuurd werken
5 Meer openstellen Provinsjehûs voor interactie met en gebruik door de Mienskip

Toelichting:

1. Op dit moment staan we minder dan een jaar voor de geplande invoering van de Omgevingswet per 1-1-2021. Voor de te realiseren informatievoorziening ter ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet ontstaan knelpunten door:
– Vertragingen van het landelijke Omgevingswetprogramma op het gebied van het digitaal stelsel, specifiek de landelijke standaard STOP/TPOD.
– Interne vertraging binnen het eigen implementatie programma m.b.t. de werving van de projectleider Organisatie & Keten.

De vraag is of de benodigde input tijdig beschikbaar is om de eigen Omgevingswet informatievoorziening zodanig te kunnen ontwerpen en implementeren dat deze goed aansluit op de vereiste uitvoering van de Omgevingswet. Het gaat hier met name om de bepaling van de impact van de Omgevingswet op de huidige interne processen welke noodzakelijk is om de benodigde aanpassingen in de informatievoorziening door te voeren.

2. De dienstverlening aan de mienskip is verder gedigitaliseerd. Er zijn formulieren via de provinciale website beschikbaar voor de meeste provinciale diensten. Subsidie- en vergunningaanvragen gebeuren steeds meer digitaal. Ook de communicatiekanalen zijn uitgebreid en we maken gebruik van verschillende sociale media.
De data-uitwisseling was in eerste instantie opgezet via het open-data platform. Dat heeft echter geen goed resultaat opgeleverd. Alhoewel diverse datasets van gemeente en provincie beschikbaar zijn, heeft dit initiatief niet het gewenste resultaat opgeleverd. De bedoeling is dan ook om dit in 2020 te beëindigen.
DataFryslan, een samenwerkingsverband tussen 7 partijen, gestart in 2019, is tot nu toe zeer succesvol. DataFryslan is inmiddels landelijk bekend en bestaat, naast het uitvoeren van twee programma’s op het gebied van het sociaal domein en toerisme en recreatie, uit drie pijlers: hub, lab en podium. De hub activiteit is ervoor om van verschillende partijen de data beschikbaar te stellen voor een ieder die er iets mee wil (oorspronkelijke doelstelling van het open-data platform). In het DataFryslan lab vinden experimenten plaats om maatschappelijke problemen aan te pakken. Ten slotte is er het podium, bedoeld om kennis te delen en partijen te informeren over de digitale transformatie waarmee we in deze tijd geconfronteerd worden.

3. Dit onderwerp krijgt steeds meer aandacht en wordt de komende jaren steeds belangrijker door toegenomen risico’s op het gebied van cyber criminaliteit. Daarnaast vergt de ingevoerde privacy wet continue aandacht in alle bedrijfsonderdelen.
In 2019 heeft het ministerie van BZK een pilot gedaan met een ethical hacking team. De provincie Fryslan heeft zich daarvoor aangemeld en gedurende drie weken heeft men geprobeerd onze zogenaamde kroonjuwelen te bemachtigen (denk aan financiële en andere vertrouwelijke gegevens). De resultaten waren voor ons aanleiding om de informatiebeveiliging aan te scherpen en dat is inmiddels gebeurd. De CISO (Chief Information Security Officer) heeft de opdracht om het bewustzijn van alle provinciale medewerkers inzake risico’s rond informatieverwerking te bevorderen. Inmiddels zijn naar aanleiding van diverse onderzoeken en audits de technische maatregelen genomen. De inmiddels van kracht zijnde BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) zal eveneens onder aansturing van de CISO geïmplementeerd worden.

4. Opgavengestuurd werken heeft geleid tot een volledig nieuwe indeling van de vloeren en torens van het provinciehuis. Het project is afgerond en nu wordt gekeken naar de strategische huisvestingsplannen voor de komende jaren.

5. In 2018 zijn de beveiligingspoortjes in de entreehal verwijderd. Dit heeft gezorgd voor een groter publiekstoegankelijk gebied, zonder fysieke belemmeringen. De entreehal met een ontvangst door onze gastheren/vrouwen in combinatie met de aangeboden koffie of thee door onze barista, zorgt voor een gastvrij ontvangst voor al onze gasten.

In 2019 is de publiekshal verder geoptimaliseerd, extra verwarming geplaatst en de koffiebar verplaatst. Alles om het ruimtegebruik te optimaliseren en de mogelijkheid tot ontmoeten met de mienskip verder te faciliteren.

Het Provinsjehûs staat elke werkdag open voor iedereen. In weekends worden af en toe de deuren geopend voor de mienskip voor bijvoorbeeld rondleidingen. Daarnaast worden in het Provinciehuis congressen gehouden, recepties gefaciliteerd en ontvangen zelfs studenten hier zijn of haar diploma.

 

Print deze pagina