Programma 2: Ynfrastruktuer

2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor monitoren we de verkeersontwikkelingen. Met het Rijk en met gemeenten maken we afspraken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
Met betrokken partijen in het Noorden geven we vorm en inhoud aan het project Noordelijke proeftuin verkeersveiligheid.
Met politie Eenheid Noord Nederland en het Openbaar Ministerie maken we afspraken over verkeershandhaving op provinciale wegen en de communicatie daarover.
We gaan expliciet inzetten op het thema ‘afleiding in het verkeer’. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Het beleidsveld beleid en verkeersveiligheid infrastructuur is een omvangrijk programma met veel projecten van klein tot groot. Vandaar dat vanuit dit beleidsveld jaarlijks een overzichtelijk uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Elk jaar wordt er voor gezorgd dat tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten in november het uitvoeringsprogramma voor het jaar daarna beschikbaar is.

Wat mag het kosten?

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Het kadernotavoorstel bestrijding fietsonveiligheid bedraagt € 2 mln. en het kadernotavoorstel onbeveiligde overwegen bedraagt € 1,037 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het beleidsveld beleid en verkeersveiligheid infrastructuur is een omvangrijk programma met veel projecten van klein tot groot. Vandaar dat vanuit dit beleidsveld jaarlijks een overzichtelijk uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Elk jaar wordt er voor gezorgd dat tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten in november het uitvoeringsprogramma voor het jaar daarna beschikbaar is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het beleidsveld beleid en verkeersveiligheid infrastructuur is een omvangrijk programma met veel projecten van klein tot groot. Vandaar dat vanuit dit beleidsveld jaarlijks een overzichtelijk uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Elk jaar wordt er voor gezorgd dat tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten in november het uitvoeringsprogramma voor het jaar daarna beschikbaar is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Toelichting:

De Uitvoeringsorganisatie Trials heeft (financieel) grote moeite om het geplande aantal deelnemers aan de cursus Trials van dienst te zijn.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor wilden we de verkeersontwikkelingen monitoren. Met het Rijk en met gemeenten wilden we afspraken maken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.
Met verkeerseducatie en voorlichting wilden we bijdragen aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij wilden prioriteit leggen bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
Met betrokken partijen in het Noorden wilden we vorm en inhoud geven aan het project Noordelijke proeftuin verkeersveiligheid.
Met politie Eenheid Noord Nederland en het Openbaar Ministerie wilden we afspraken maken over verkeershandhaving op provinciale wegen en de communicatie daarover.
We wilden expliciet gaan inzetten op het thema ‘afleiding in het verkeer’. We wilden bewuste mobiliteitskeuzes stimuleren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het beleidsveld beleid en verkeersveiligheid infrastructuur is een omvangrijk programma met veel projecten van klein tot groot. Vandaar dat vanuit dit beleidsveld jaarlijks een overzichtelijk uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Elk jaar wordt er voor gezorgd dat tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten in november het uitvoeringsprogramma voor het jaar daarna beschikbaar is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300 315
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300 264
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350 337
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6 5
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000 3.450

Toelichting:

TRIALS
Het jaar 2019 was het laatste jaar waarin het programma TRIALS actief kon zijn. De omvang van de financiële reserve van de bijdrage van het Verbond van Verzekeraars aan het programma bleek onvoldoende om alle deelnemers in 2019 tegen de afgesproken prijs in te roosteren. Besloten is om het aantal deelnemers te beperken. In 2020 start mogelijk een alternatief programma.

Mottoborden
In 2019 is het thema BOB één maal verlengd, waardoor er één wisseling van de thema’s minder heeft plaatsgevonden

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 1.179
 • 25
 • 24
 • 1.227
 • 23
 • 23
 • 1.205
 • -24
 • 0
 • 1.181
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 2.066
 • 50
 • 83
 • 2.199
 • 0
 • 0
 • 2.199
 • 0
 • 750
 • 2.949
 • Rekening 2019
 • 1.884
 • 0
 • 73
 • 1.957
 • 23
 • 23
 • 1.934
 • 10
 • 750
 • 2.694
 • Saldo begroting en rekening
 • 182
 • 50
 • 10
 • 242
 • -23
 • -23
 • 265
 • -10
 • 0
 • 255

Toelichting:

Per saldo is er een onderschrijding van € 255.000,- op  dit beleidsveld. Echter betreft dit voor €355.000,- een subsidieverplichting die in 2020 tot besteding komt. De mutatie van dit bedrag verloopt via de reserve structurele budgetten in programma 7, waardoor deze in dit beleidsveld niet zichtbaar is. Per saldo is er dus sprake van overschrijding van € 100.000,-.

Structurele budgetten
De hogere lasten van € 182.000,- betreft uitgaven voor verkeersveiligheid. De hoger bate van € 23.000,- betreft huuropbrengsten voor beschikbaar stellen ruimte.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 50.000,- betreft vrijval bij het budget onderzoek TH-sluis te Harlingen, vanwege aanpassing van opdracht voor een breed onderzoek naar een globaler onderzoek  met name naar koppelkansen met ontwikkelingen in de directe omgeving.

Reserves/mutatie reserves
De hogere lasten van € 10.000,- worden verrekend met de reserve BDU.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • Monitoring
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer algemeen
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • ROF Werkplan
 • Statenjacht
 • Structurele budgetten
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Tijdelijke budgetten
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Monitoring
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 0
 • 0
 • 109
 • 0
 • -746
 • 1.775
 • 0
 • 40
 • 1.179
 • 25
 • 25
 • 24
 • 24
 • 1.227
 • 3
 • 20
 • 23
 • 23
 • 1.205
 • Begroting 2019
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 40
 • 1.827
 • 3
 • 23
 • 2.066
 • 50
 • 50
 • 83
 • 83
 • 2.199
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.199
 • Rekening 2019
 • 0
 • 0
 • 93
 • 0
 • 0
 • 1.710
 • 0
 • 81
 • 1.884
 • 0
 • 0
 • 73
 • 73
 • 1.957
 • 0
 • 23
 • 23
 • 23
 • 1.934
 • Saldo 2019
 • 0
 • 2
 • -22
 • 101
 • 40
 • 117
 • 3
 • -58
 • 182
 • 50
 • 50
 • 10
 • 10
 • 242
 • 0
 • -23
 • -23
 • -23
 • 265
Print deze pagina