Programma 3: Omjouwing

Portefúljehâlder: Portefeuillehouders: gedeputeerden Sietske Poepjes, Klaas Fokkinga, Douwe Hoogland, Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Wij streven in Fryslân naar een omgeving met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). Daarbij spannen wij ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te verbeteren en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

Dit programma bestaat uit de onderdelen Natuur en landschap, Landbouw, Water en Milieu, Energietransitie en de Transitie omgevingswet/visie.
We willen Fryslân mooi houden. De komende tijd spelen er vooral ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, de klimaatopgave en transitie van de landbouw. Zorgvuldige inpassing en ontwikkelen met kwaliteit vragen blijvend om aandacht. Die aandacht wordt geleverd door de inzet van het ruimtelijk kwaliteitsteam van de provincie. Waarden van het Friese landschap en erfgoed worden integraal benaderd waarbij er ook aandacht is voor een duurzame, gezonde en karakteristieke leefomgeving.

De omgevingsvisie wordt het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen.

De aantrekkelijkheid van Fryslân is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van natuur in vele verschijningsvormen. Wij streven naar een nog betere balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.
We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Het Friese leefmilieu is relatief schoon. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. De hoofddoelstelling van ons milieubeleid is dan ook ‘een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren’. Daarnaast willen wij samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij zijn tegen nieuwe gaswinningen en wij hanteren voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Wij zullen geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning en voldoende draagvlak. De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland. Met de in 2017 vastgestelde beleidsbrief Duurzame Landbouw is gekozen om waar mogelijk samen met de diverse organisaties en partijen die actief zijn in het landelijk gebied de balans te herstellen tussen landbouw en natuur en op een duurzamere manier te gaan produceren. Hierbij is gekozen voor het coöperatieve model vanuit de overtuiging dat je alleen weliswaar sneller kunt maar samen verder komt.

De energietransitie is een zeer omvangrijke opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang om de doelstellingen op het gebied van energieopwekking en energiebesparing te halen de ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie.

*De bovenstaande ambities zijn dezelfde als in de begroting 2018 zijn opgenomen. In september 2018 wordt het Koersdocument door PS vastgesteld en in de loop van 2019 de ontwerp-Omgevingsvisie en vervolgens de definitieve Omgevingsvisie. De inhoud van het Koersdocument is nog niet verwerkt in de begroting 2019. De uiteindelijke definitieve Omgevingsvisie wordt in de begroting 2020 verwerkt.

Vastgestelde beleidsnotities

Natuur, landschap, landbouw

Milieu

Energietransitie

Water

Omgevingsvisie / Ruimte

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partijen leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Gemeenschappelijke Regeling Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
 • Omgevingsdienst Groningen
 • Fonds Nazorg Stortplaatsen
 • Stichting Nazorg Ouwsterhaule
 • Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 78.964
 • 72.819
 • 151.783
 • 2.508
 • 24.575
 • 27.083
 • 124.700
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -1.642
 • -19.519
 • -21.161
 • -17.608
 • -17.608
 • -3.553
 • Realisatie per 1-4
 • 12.977
 • 8.598
 • 21.575
 • 603
 • 1.442
 • 2.045
 • 19.529
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 20.178
 • 10.015
 • 30.193
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.193
 • Saldo
 • 44.167
 • 34.688
 • 78.855
 • 1.905
 • 5.525
 • 7.430
 • 71.426

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 19.019
 • 59.233
 • 609
 • 102
 • 78.964
 • 28.869
 • 42.642
 • 0
 • 1.308
 • 72.819
 • 151.783
 • 621
 • 1.165
 • 608
 • 114
 • 2.508
 • 6
 • 23.162
 • 100
 • 1.308
 • 24.575
 • 27.083
 • 124.700
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -7.800
 • 6.158
 • -1.642
 • -3.125
 • -16.529
 • 135
 • -19.519
 • -21.161
 • 135
 • -17.878
 • 135
 • -17.608
 • -17.608
 • -3.553
 • Realisatie per 1-4
 • 6.244
 • 6.666
 • 0
 • 67
 • 12.977
 • 7.299
 • 926
 • 0
 • 373
 • 8.598
 • 21.575
 • 103
 • 497
 • 0
 • 3
 • 603
 • 161
 • 1.079
 • 0
 • 202
 • 1.442
 • 2.045
 • 19.529
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 558
 • 19.620
 • 0
 • 0
 • 20.178
 • 4.254
 • 4.720
 • 0
 • 1.042
 • 10.015
 • 30.193
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.193
 • Saldo
 • 4.418
 • 39.106
 • 609
 • 35
 • 44.167
 • 14.192
 • 20.469
 • 0
 • 27
 • 34.688
 • 78.855
 • 518
 • 668
 • 608
 • 111
 • 1.905
 • -20
 • 4.205
 • 100
 • 1.240
 • 5.525
 • 7.430
 • 71.426

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 78.260
 • 64.045
 • 142.305
 • 3.268
 • 10.113
 • 13.381
 • 128.924
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -2.224
 • -10.489
 • -12.712
 • 0
 • 0
 • 0
 • -12.712
 • Realisatie per 1-9
 • 31.362
 • 16.936
 • 48.299
 • 2.257
 • 6.452
 • 8.710
 • 39.589
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 14.210
 • 14.984
 • 29.194
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29.194
 • Saldo
 • 30.464
 • 21.637
 • 52.100
 • 1.011
 • 3.660
 • 4.671
 • 47.429

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 11.447
 • 66.101
 • 609
 • 102
 • 78.260
 • 31.587
 • 29.346
 • 0
 • 3.112
 • 64.045
 • 142.305
 • 621
 • 1.925
 • 608
 • 114
 • 3.268
 • 160
 • 6.741
 • 100
 • 3.112
 • 10.113
 • 13.381
 • 128.924
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 7.795
 • -10.031
 • 0
 • 12
 • -2.224
 • -6.422
 • -4.066
 • 0
 • 0
 • -10.489
 • -12.712
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 113
 • -113
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -12.712
 • Realisatie per 1-9
 • 13.705
 • 16.825
 • 763
 • 69
 • 31.362
 • 10.484
 • 5.351
 • 0
 • 1.102
 • 16.936
 • 48.299
 • 177
 • 1.304
 • 773
 • 3
 • 2.257
 • 52
 • 5.833
 • 0
 • 567
 • 6.452
 • 8.710
 • 39.589
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 508
 • 13.703
 • 0
 • 0
 • 14.210
 • 6.452
 • 7.849
 • 0
 • 682
 • 14.984
 • 29.194
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29.194
 • Saldo
 • 5.030
 • 25.543
 • -154
 • 45
 • 30.464
 • 8.229
 • 12.080
 • 0
 • 1.328
 • 21.637
 • 52.100
 • 444
 • 621
 • -165
 • 111
 • 1.011
 • 221
 • 795
 • 100
 • 2.545
 • 3.660
 • 4.671
 • 47.429

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Wij streven in Fryslân naar een omgeving met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). Daarbij spannen wij ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te verbeteren en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Dit programma bestaat uit de onderdelen Natuur en landschap, Landbouw, Water en Milieu, Energietransitie en de Transitie omgevingswet/visie.

We willen Fryslân mooi houden. De komende tijd spelen er vooral ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, de klimaatopgave en transitie van de landbouw. Zorgvuldige inpassing en ontwikkelen met kwaliteit vragen blijvend om aandacht. Die aandacht wordt geleverd door de inzet van het ruimtelijk kwaliteitsteam van de provincie. Waarden van het Friese landschap en erfgoed worden integraal benaderd waarbij er ook aandacht is voor een duurzame, gezonde en karakteristieke leefomgeving.

De omgevingsvisie wordt het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen.

De aantrekkelijkheid van Fryslân is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van natuur in vele verschijningsvormen. Wij streven naar een nog betere balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Het Friese leefmilieu is relatief schoon. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. De hoofddoelstelling van ons milieubeleid  is dan ook ‘een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren’. Daarnaast willen wij samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij zijn tegen nieuwe gaswinningen en wij hanteren voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Wij zullen geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning en voldoende draagvlak. De provincie wilde waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland. Met de in 2017 vastgestelde beleidsbrief Duurzame Landbouw is gekozen om waar mogelijk samen met de diverse organisaties en partijen die actief zijn in het landelijk gebied de balans te herstellen tussen landbouw en natuur en op een duurzamere manier te gaan produceren. Hierbij is gekozen voor het coöperatieve model vanuit de overtuiging dat je alleen weliswaar sneller kunt, maar samen verder komt.

De energietransitie is een zeer omvangrijke opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang om de doelstellingen op het gebied van energieopwekking en energiebesparing te halen de ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. Onze doelstelling is dat de provinciale organisatie in 2025 zelfvoorzienend is op het gebied van energie.

*De bovenstaande ambities zijn dezelfde als in de begroting 2018 zijn opgenomen. In september 2018 wordt het Koersdocument door PS vastgesteld en in de loop van 2019 de ontwerp-Omgevingsvisie en vervolgens de definitieve Omgevingsvisie. De inhoud van het Koersdocument is nog niet verwerkt in de begroting 2019. De uiteindelijke definitieve Omgevingsvisie wordt in de begroting 2020 verwerkt.

Vastgestelde beleidsnotities

Natuur, landschap, landbouw

Milieu

Energietransitie

Water

Omgevingsvisie / Ruimte

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partijen leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Gemeenschappelijke Regeling Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
 • Fonds Nazorg Stortplaatsen
 • Stichting Nazorg Ouwsterhaule
 • Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.1 Natuur en landschap
3.2 Landbouw
3.3 Water en Milieu
3.4 Energietransitie
3.5 Transitie omgevingswet/visie

Toelichting:

Voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) heeft PS op 10 juli 2019 het besluit genomen dat het scenario Natuer mei de Mienskip verder uitgewerkt wordt middels drie pilots. Natuer mei de Mienskip wordt in partnerschap uitgevoerd: de negen maatschappelijke partijen samen met de provincie. De komende twee jaar zal hier invulling aan worden gegeven. De uitvoering van de N2000 maatregelen verloopt volgens schema.

In 2019 is de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland gesloten met de provincie Groningen en Drenthe en het ministerie van LNV. Deze Regiodeal zet in op de transitie in de landbouw vanuit drie pijlers: gebiedsgerichte aanpak, nieuwe instrumenten ontwikkelen en kennisdelen/uitrollen

In juni van 2019 is de Strategische Grondwaterstudie Fryslân aangeboden aan de Provinciale Staten van Fryslân. Deze studie beschrijft het verleden, het heden en de toekomst van het Friese grondwatersysteem.

In het kader van de Veenweide aanpak is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd als basis voor het uitvoeringsprogramma Veenweide 2020-2030.

In het bestuurlijk VTH-overleg Fryslân van 27 juni 2019 is de Omgevingsanalyse Fryslân vastgesteld. De uit de analyse voortgekomen nieuwe onderwerpen (o.a. thema criminaliteit en ondermijning) zijn toegevoegd aan de meerjarenagenda.

In december 2019 heeft Provinciale Staten ingestemd met deelname aan het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES). De provincie doet mee met de Greendeal Aquathermie en ligt op koers om 500 MW zon in 2020 te halen. Hiervan ligt het overgrote deel van de zonnepanelen op dak. Tot slot heeft de provincie Fryslân ingestemd met de ondertekening van het Klimaatakkoord door het IPO. De doelstellingen voor wat betreft de Energietransitie liggen echter, ook conform het landelijk beeld, niet op schema.

Provinciale staten hebben de ontwerp Omgevingsvisie behandeld en verder liggen de voorbereidingen van Omgevingsvisie en Omgevingsverordening op schema voor invoering omgevingswet per 1 januari 2021.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 81.987
 • 14.708
 • 67.279
 • 9.143
 • 76.422
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 131.405
 • 15.180
 • 116.224
 • -28.928
 • 87.296
 • Rekening 2019
 • 98.591
 • 13.124
 • 85.467
 • 238
 • 85.705
 • Saldo begroting en rekening
 • 32.813
 • 2.056
 • 30.757
 • -29.167
 • 1.591

Toelichting:

Op het gehele programma is het resultaat € 1,6 mln. lager ten opzichte van de gewijzigde begroting. De financiële toelichtingen staan bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 3.1 Natuur en landschap
 • 3.2 Landbouw
 • 3.3 Water en milieu
 • 3.4 Energietransitie
 • 3.5 Transitie omgevingswet/visie
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 3.1 Natuur en landschap
 • 3.2 Landbouw
 • 3.3 Water en milieu
 • 3.4 Energietransitie
 • 3.5 Transitie omgevingswet/visie
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 58.489
 • 4.091
 • 14.347
 • 4.961
 • 100
 • 81.987
 • 10.505
 • 1.280
 • 1.905
 • 1.017
 • 0
 • 14.708
 • 67.279
 • Begroting 2019
 • 88.842
 • 15.254
 • 20.297
 • 6.911
 • 100
 • 131.405
 • 9.093
 • 3.163
 • 1.343
 • 1.582
 • 0
 • 15.180
 • 116.224
 • Rekening 2019
 • 71.617
 • 4.567
 • 17.867
 • 4.474
 • 66
 • 98.591
 • 8.042
 • 2.320
 • 1.566
 • 1.197
 • 0
 • 13.124
 • 85.467
 • Saldo 2019
 • 17.225
 • 10.687
 • 2.430
 • 2.437
 • 34
 • 32.813
 • 1.051
 • 844
 • -223
 • 385
 • 0
 • 2.056
 • 30.757

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2019
 • 48.437
 • 0
 • 0
 • 48.437
 • uitgaven
 • 23.347
 • 0
 • 0
 • 23.347
 • bijdragen derden
 • 3.170
 • 0
 • 0
 • 3.170
 • Stand per 31-12-2019
 • 68.614
 • 0
 • 0
 • 68.614

Toelichting:

Het betreft hier met name onze deelname in Windpark Fryslân en het Investerings Kader Gronden (IKG). Voor dit laatste onderdeel zie ook de paragraaf grondbeleid voor een nadere toelichting.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Aankoop natuurterreinen (fase 1) prov opgave
 • R. Natuurpact 2014
 • R. DNA De Nieuwe Afsluitdijk
 • Stand per 1-1-2019
 • 1.645
 • 43.612
 • 25.163
 • toevoeging
 • 903
 • 19.737
 • 32.520
 • aanwending
 • 781
 • 25.524
 • 32.176
 • Stand per 31-12-2019
 • 1.767
 • 37.825
 • 25.507

Toelichting:

De reserve aankoop natuurterreinen is bedoeld om benodigde middelen voor aankopen natuurterreinen fase 1 ter beschikking te kunnen stellen. De reserve natuurpact 2014 is de reserve voor rijksmiddelen en bestedingen uitvoering natuurpact. De reserve De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerkingsverband van de provincies Fryslân, Noord – Holland en de gemeente Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân. De provincie Fryslân is penvoerder van het programma.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Risicovoorziening grondaankopen
 • V. Grondwaterplan
 • V. LVP project Baarderaderadeel LGR
 • Stand per 1-1-2019
 • 1.435
 • 657
 • 11
 • toevoeging
 • 312
 • 821
 • 0
 • aanwending
 • 17
 • 691
 • 0
 • Stand per 31-12-2019
 • 1.730
 • 787
 • 11

Toelichting:

Risicovoorziening grondaankopen dekt het risico van verlies-dragende grondtransacties natuur. De voorziening grondwaterplan dient voor de legesinkomsten en lasten in het kader van het grondwaterplan. De financiële toelichting wordt bij het beleidsveld gegeven. De voorziening LVP project Baarderaderadeel LGR is opgezet i.v.m. ruilverkaveling Baarderadeel bij onderbedeling hebben mensen recht op vergoeding, deze vergoedingen zijn deels nog niet opgevraagd. Mensen kunnen hier nog tot 20 jaar aanspraak op maken.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP Life Alde Feanen N2000 voorbereiding
 • OP Startsubs bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • OP Actieplan geluid
 • OP Digibeter 2019 duinen en kwelders
 • OP Wadlopen
 • OP Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • OP Fries Bestuursakkoord Waterketen 2016-2020.
 • OP POP 3 ANLB Leefgebied water SP 2019
 • OP Deltaprogramma Waddengebied
 • OP Weidevogelcompensatie
 • OP P29C POP3 Subsidie Kavelruil
 • OP NP 21 POP3 plaggen watercrassula op Terschelling
 • OP Leader/POP 3 Lopende kosten
 • OP Economic Board Noord Nederland
 • Stand per 1-1-2019
 • 1.684
 • 114
 • 22
 • 142
 • 2.059
 • 128
 • 250
 • 0
 • 1.735
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 57
 • 0
 • 56
 • 0
 • 250
 • 56
 • 0
 • 674
 • 1.307
 • 123
 • 125
 • aanwending
 • 998
 • 4
 • 7
 • 57
 • 27
 • 0
 • 18
 • 0
 • 125
 • 674
 • 1.307
 • 123
 • 125
 • Stand per 31-12-2019
 • 686
 • 110
 • 15
 • 0
 • 115
 • 2.116
 • 110
 • 500
 • 56
 • 1.610
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

OP Life Alde Feanen
De OP is ingericht voor de kasstromen van het project LIFE Alde Feanen N2000.

OP Startsubsidies bestuurlijke strafbeschikking milieu
Middelen afkomstig van het Ministerie van Justitie die dienen te worden aangewend voor de stimulering BsB milieu. O.a. handhavingsmiddelen, opleidingskosten Boa’s.

OP Actieplan geluid
De OP is ingericht voor middelen vanuit het Rijk met als doel het verminderen van een te hoge geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer op provinciale wegen.

OP Digibeter 2019 Duinen en Kwelders
De OP is ingericht voor middelen vanuit BIJ12, provincies Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân voert de regie. Met als doel verbetering duinmonitoring.

OP Wadlopen
De OP is ingericht voor de kasvoering van wadloopovereenkomsten tussen de drie waddenprovincies.

OP Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
De OP is ingericht voor middelen afkomstig van projecten, Vermillion en gemeenten voor compensatie m.b.t. aangaan langdurige beheercontracten, deze middelen worden ingezet voor weidevogelcompensatie.

OP Fries bestuursakkoord Waterketen 2016-2020
De OP dient ter kasvoering van budgetten uit het Fries bestuursakkoord. Het FBWK is een samenwerkingsverband tussen alle Friese waterketen partijen.

OP POP 3 ANLB Leefgebied water SP 2019
De OP is ingericht voor de besloten subsidiebijdragen voor het subsidieplafond 2019 vanuit de regio.

OP Deltaprogramma Waddengebied
De OP is ingericht voor middelen afkomstig van provincie Groningen, Rijkswaterstaat, waddengemeenten en waterschappen, voor o.a. voorbereiden op klimaatadaptatie en waterveiligheid.

OP Weidevogelcompensatie
Deze overlopende passiva weidevogelcompensatie is er voor om de meerjarige contracten te kunnen financieren.

OP P29C POP3 Subsidie Kavelruil
Deze OP is ingericht voor middelen afkomstig van SNN voor kosten van het project kavelruil

OP NP 21 POP3 plaggen watercrassula op Terschelling
Deze OP is ingericht voor middelen afkomstig van SNN voor het bestrijden van de watercrassula op Terschelling.

OP Leader/POP 3 Lopende kosten
De OP is ingericht voor middelen afkomstig van SNN voor lopende kosten zoals voorlichting, promotie omtrent LEADER maar ook begeleiding van indieners en evaluatie van projecten.

OP Economic Board Noord Nederland
De OP is ingericht voor de bijdragen van de provincies Fryslan, Groningen en Drenthe (bijdragen van deelnemende gemeenten lopen via de provincies) om mede namens de genoemde provincies een subsidie te verlenen aan de VNO-NCE MKB ten behoeve van de uitvoeringsfase van de Economic Board Noord-Nederland.

 

Print deze pagina