Programma 4: Ekonomy

4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Begroting

Wat willen we bereiken?

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken. Via slimme partnerschappen kunnen wij bij strategische kwesties die het provincieniveau overstijgen beter uitvoering geven aan onze Friese ambities en dragen wij ook bij om de belangen van onze partners te behartigen.

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. De Europa 2020-strategie gaat uit van slimme, duurzame en inclusieve groei. In de Regionale Innovatie Strategie Smart Specialisation (RIS3) en de Innovatie Agenda Noord-Nederland (NIA) hebben wij het noordelijk antwoord op de Europese strategie gegeven. Daarbij staan vier maatschappelijke uitdagingen centraal, waar wij samen met de provincies Groningen, Drenthe en andere noordelijke stakeholders op Europees niveau het verschil willen maken. Dat zijn:

 • gezondheid, demografie en welzijn
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
 • zeker, schone en efficiënte energie
 • schone, veilige watervoorziening

Op basis van de RIS3 heeft Regio Noord voor de periode 2014-2020 ruim € 120 mln ontvangen via het OP-EFRO van de Europese Commissie en de rijksoverheid. Dit is het programma dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) als Management Autoriteit van regio Noord onder bepaalde voorwaarden uitvoert ten behoeve van de economische versterking van het Noorden. Deze middelen zijn toegankelijk gemaakt voor het mkb, specifiek voor innovatie en verlaging CO2-gebruik. Jaarlijks worden verschillende regelingen door het SNN geprogrammeerd.

De Friese inzet op Europa is gebaseerd op het Werkplan Fryslân en Europa 2016-2020. Jaarlijks wordt dit vertaald in een jaarplan. Het uitgangspunt van dit plan is het verder versterken van de Europese ambitie in de provinciale organisatie, gekoppeld aan diverse opgaven. Dit proces is in 2017 gestart.

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig[1] arrangement genoemd, werken wij nauw samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Daarnaast is deze agend het vehikel om afspraken te maken voor gezamenlijke beleidsinzet van Rijk en onze regio vast te leggen en uit te voeren. Sinds 2015 bieden het ministerie en de landsdelige regio’s een gezamenlijk instrument aan, namelijk het MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren).

Noordelijk schaalniveau
We willen graag dat het Friese mkb en de kennisinstellingen beter in staat zijn om de middelen van OP-EFRO te benutten. Hierbij gaat het met name om de aansluiting tussen de belangrijke economische spelers binnen de gehele innovatieketen (van idee tot marktlancering) zo optimaal mogelijk te maken. Samen met de provincies Groningen en Drenthe sturen wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen. Hiervoor is in 2018 een start gemaakt met de Economic Board Noord-Nederland. Dit is de tafel waaraan onderwijs, ondernemers en overheden de economische ambities vorm willen geven. Op noordelijk niveau werken wij binnen de Economic Board Noord Nederland nauw samen met het bedrijfsleven en onderwijs. De belangrijkste vraagstukken waar wij met Groningen en Drenthe gezamenlijk aan werken is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie Beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem. Daarnaast begeleiden wij het Friese mkb in samenwerking met het IPF, YnBusiness, de Friese gemeenten en SNN, zodat er meer en kwalitatief betere projecten worden voorgelegd aan de deskundigheidscommissie SNN in het kader van OP-EFRO. In 2019 werken wij samen met de provincies Groningen en Drenthe om samen goede en werkbare afspraken te maken met de NOM (acquisitie, business development, financieringen) en de clusterorganisaties. In 2019 wordt tevens het Jaarplan 2020 vastgesteld.

Lobby
We willen bereiken dat Noord-Nederland ook in de periode 2021-2027 toegang houdt tot de strategische Europese fondsen. Wij willen als provincie altijd scherp oog houden op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Daarom houden wij zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bij. Op Europees niveau is het van belang om vinger aan de pols te houden hoe o.a. de nieuwe Structuurfondsen eruit zullen komen te zien en wat dit voor invloed heeft op de Europese-middelen op landsdelig niveau na 2020. Op het terrein van circulaire economie willen wij ons op landelijk en Europees niveau manifesteren. Daarnaast houden wij nauwgezet de ontwikkelingen van Invest.NL in het vizier, waarbij risicokapitaal, garanties en ondernemingsfinancieringen van rijkswege voor een bedrag van € 2,5 mld in één loket worden gebundeld. De betrekkingen met China willen wij periodiek via handelsmissies versterken, waar vooral marktkansen liggen voor onze kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van voedselproductie.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • In 2019 zetten we er op in dat er voldoende leads overgedragen worden t.b.v. business development van de clusterorganisaties naar de NOM.
 • Wij hebben de intentie om gezamenlijk met Groningen, Drenthe en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat het instrument MIT (voluit: MKB Innovatie stimulering Topsectoren) aan te bieden. Wij zetten er op in dat het MIT zoveel mogelijk wordt ingericht passend bij de aard en schaal van het noordelijk bedrijfsleven.
 • De besteding van de middelen uit het OP-EFRO loopt synchroon met de prognose en de OP-EFRO middelen blijven op landsdelig niveau beschikbaar.
 • Er worden meer complexe innovatieve projecten (= projecten met een minimale subsidieomvang van € 100.000,-) vanuit het Friese mkb ingediend bij het SNN.
 • Wij ontwikkelen en dienen ten minste acht ‘eligible’ projecten in voor diverse Europese programma’s (= projecten die voldoen aan de formele voorschriften), gekoppeld aan de inhoudelijke speerpunten uit het Werkplan/Jaarplan. Het gaat hierbij om de domeinen watertechnologie, circulaire economie, agrofood/natuurinclusieve landbouw en de legacy van LF2018.
 • We coördineren uitgaande handelsmissies tussen Friese en Chinese kennisinstellingen/bedrijven.

[1] Het Rijk gaat uit van 5 landsdelen: Noord, Oost, Zuid, Noordvleugel (Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) en Zuidvleugel (Zuid-Holland). Wij werken samen met de provincies Groningen en Drenthe in noordelijk verband.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2019 zetten we er op in dat er voldoende leads overgedragen worden t.b.v. business development van de clusterorganisaties naar de NOM.
2 Wij hebben de intentie om gezamenlijk met Groningen, Drenthe en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat het instrument MIT (voluit: MKB Innovatie stimulering Topsectoren) aan te bieden. Wij zetten er op in dat het MIT zoveel mogelijk wordt ingericht passend bij de aard en schaal van het noordelijk bedrijfsleven.
3 De besteding van de middelen uit het OP-EFRO loopt synchroon met de prognose en de OP-EFRO middelen blijven op landsdelig niveau beschikbaar.
4 Er worden meer complexe innovatieve projecten (= projecten met een minimale subsidieomvang van € 100.000,-) vanuit het Friese mkb ingediend bij het SNN.
5 Wij ontwikkelen en dienen ten minste acht ‘eligible’ projecten in voor diverse Europese programma’s (= projecten die voldoen aan de formele voorschriften), gekoppeld aan de inhoudelijke speerpunten uit het Werkplan/Jaarplan. Het gaat hierbij om de domeinen watertechnologie, circulaire economie, agrofood/natuurinclusieve landbouw en de legacy van LF2018.
6 We coördineren uitgaande handelsmissies tussen Friese en Chinese kennisinstellingen/bedrijven.

Toelichting:

3. Voor het OP-EFRO programma 2014-2020 is in totaal € 120 mln. beschikbaar, waarvan nu ruim de helft is verplicht (zo’n € 70 mln.). De uitputting van dit budget ligt niet op schema. Bovendien blijkt dat het van het wel verplichte bedrag een onevenredig groot deel neerslaat in de provincie Groningen. We hebben in Noord-Nederland nog twee jaar om de resterende € 50 mln. op passende wijze te besteden. Lukt dit niet dan zal het vrijvallende bedrag t.z.t. aan Brussel moeten worden terugbetaald. Dit is een onwenselijke situatie. In het DB samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) maken wij dit probleem bespreekbaar en vergen wij op extra maatregelen om tot versnelde besteding van OP-EFRO middelen te komen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
NOM Aantal overgedragen leads t.b.v. business development van clusterorganisaties naar NOM Ten minste 40
MIT Aantal gehonoreerde Friese projecten Ten minste 60
Europees/landelijk/provinciaal schaalniveau Lobbystrategie: OP-EFRO middelen blijven op landsdelig niveau beschikbaar OP-EFRO middelen zijn behouden
Toename kwalitatief goede complexe Friese samenwerkingsprojecten van het mkb (projecten met minimaal subsidieomvang van € 100.000,-) Ten minste 6
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften Ten minste 8
Handelsmissies Aantal uitgaande handelsmissies 2
Aantal bedrijven dat deelneemt per missie Minimaal 6

Toelichting:

Europees/landelijk/provinciaal schaalniveau: Het behouden van dit budget ligt niet op schema. We hebben in Noord-Nederland nog twee jaar om de resterende € 50 mln te behouden. In het DB samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) maken wij dit probleem besprekbaar en vergen wij op extra maatregelen om de OP-EFRO middelen zijn behouden.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2019 zetten we er op in dat er voldoende leads overgedragen worden t.b.v. business development van de clusterorganisaties naar de NOM.
2 Wij hebben de intentie om gezamenlijk met Groningen, Drenthe en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat het instrument MIT (voluit: MKB Innovatie stimulering Topsectoren) aan te bieden. Wij zetten er op in dat het MIT zoveel mogelijk wordt ingericht passend bij de aard en schaal van het noordelijk bedrijfsleven.
3 De besteding van de middelen uit het OP-EFRO loopt synchroon met de prognose en de OP-EFRO middelen blijven op landsdelig niveau beschikbaar.
4 Er worden meer complexe innovatieve projecten (= projecten met een minimale subsidieomvang van € 100.000,-) vanuit het Friese mkb ingediend bij het SNN.
5 Wij ontwikkelen en dienen ten minste acht ‘eligible’ projecten in voor diverse Europese programma’s (= projecten die voldoen aan de formele voorschriften), gekoppeld aan de inhoudelijke speerpunten uit het Werkplan/Jaarplan. Het gaat hierbij om de domeinen watertechnologie, circulaire economie, agrofood/natuurinclusieve landbouw en de legacy van LF2018.
6 We coördineren uitgaande handelsmissies tussen Friese en Chinese kennisinstellingen/bedrijven.

Toelichting:

3. Op landsdeling niveau lopen de besteding van de middelen uit het OP-EFRO synchroon met de prognose. Er is echter wel een groot verschil merkbaar tussen het aandeel OP-EFRO middelen voor de provincie Fryslân en die van de provincies Drenthe en Groningen. De staten zijn hierover geïnformeerd in de brief van 9 juli 2019 met kenmerk 01680523. Er wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak om dit te verbeteren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
NOM Aantal overgedragen leads t.b.v. business development van clusterorganisaties naar NOM Ten minste 40
MIT Aantal gehonoreerde Friese projecten Ten minste 60
Europees/landelijk/provinciaal schaalniveau Lobbystrategie: OP-EFRO middelen blijven op landsdelig niveau beschikbaar OP-EFRO middelen zijn behouden
Toename kwalitatief goede complexe Friese samenwerkingsprojecten van het mkb (projecten met minimaal subsidieomvang van € 100.000,-) Ten minste 6
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften Ten minste 8
Handelsmissies Aantal uitgaande handelsmissies 2
Aantal bedrijven dat deelneemt per missie Minimaal 6

Toelichting:

Europees/landelijk/provinciaal schaalniveau: De lobby inzet is om op minimaal hetzelfde niveau te blijven wat betreft de OP-EFRO middelen. Er wordt echter pas in de loop van 2020 een besluit over genomen door de Europese Unie.

Handelsmissies: Het kost veel tijd om een goede handelsmissie te organiseren, daarom heeft er dit jaar één bestuurlijke handelsmissie naar China heeft plaatsgevonden. Het was een succesvolle missie. De bedrijven zijn enthousiast en hebben goede zaken kunnen doen.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken. Via slimme partnerschappen hebben we bij strategische kwesties die het provincieniveau overstijgen beter uitvoering kunnen geven aan onze Friese ambities en hebben we bijgedragen om de belangen van onze partners te behartigen.

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. De Europa 2020-strategie gaat uit van slimme, duurzame en inclusieve groei. In de Regionale Innovatie Strategie Smart Specialisation (RIS3) en de Innovatie Agenda Noord-Nederland (NIA) hebben wij het noordelijk antwoord op de Europese strategie gegeven. Daarbij staan vier maatschappelijke uitdagingen centraal, waar wij samen met de provincies Groningen, Drenthe en andere noordelijke stakeholders op Europees niveau het verschil willen maken. Dat zijn:

 • gezondheid, demografie en welzijn
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
 • zeker, schone en efficiënte energie
 • schone, veilige watervoorziening

Op basis van de RIS3 heeft Regio Noord voor de periode 2014-2020 ruim € 120 mln. ontvangen via het OP-EFRO van de Europese Commissie en de rijksoverheid. Dit is het programma dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) als Management Autoriteit van regio Noord onder bepaalde voorwaarden uitvoert ten behoeve van de economische versterking van het Noorden. Deze middelen zijn toegankelijk gemaakt voor het mkb, specifiek voor innovatie en verlaging CO2-gebruik. Jaarlijks worden verschillende regelingen door het SNN geprogrammeerd.

De Friese inzet op Europa was gebaseerd op het Werkplan Fryslân en Europa 2016-2020. Jaarlijks wordt dit vertaald in een jaarplan. Het uitgangspunt van dit plan is het verder versterken van de Europese ambitie in de provinciale organisatie, gekoppeld aan diverse opgaven.

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig arrangement genoemd, werken wij nauw samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Daarnaast is deze agenda het vehikel om afspraken te maken voor gezamenlijke beleidsinzet van Rijk en onze regio vast te leggen en uit te voeren. Sinds 2015 bieden het ministerie en de landsdelige regio’s een gezamenlijk instrument aan, namelijk het MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren).

Noordelijk schaalniveau
We willen graag dat het Friese mkb en de kennisinstellingen beter in staat zijn om de middelen van OP-EFRO te benutten. Hierbij gaat het met name om de aansluiting tussen de belangrijke economische spelers binnen de gehele innovatieketen (van idee tot marktlancering) zo optimaal mogelijk te maken. Samen met de provincies Groningen en Drenthe stuurden wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen. Hiervoor is in 2018 een start gemaakt met de Economic Board Noord-Nederland. Dit is de tafel waaraan onderwijs, ondernemers en overheden de economische ambities vorm willen geven. Op noordelijk niveau werkten wij binnen de Economic Board Noord Nederland nauw samen met het bedrijfsleven en onderwijs. De belangrijkste vraagstukken waar wij met Groningen en Drenthe gezamenlijk aan werken waren de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie Beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem. Daarnaast hebben we het Friese mkb in samenwerking met het IPF, YnBusiness, de Friese gemeenten en SNN begeleid, zodat er meer en kwalitatief betere projecten zijn voorgelegd aan de deskundigheidscommissie SNN in het kader van OP-EFRO. In 2019 werkten wij samen met de provincies Groningen en Drenthe om samen goede en werkbare afspraken te maken met de NOM (acquisitie, business development, financieringen) en de clusterorganisaties. In 2019 werd tevens het jaarplan 2020 vastgesteld.

Lobby
We willen bereiken dat Noord-Nederland ook in de periode 2021-2027 toegang houdt tot de strategische Europese fondsen. Wij willen als provincie altijd scherp oog houden op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Daarom houden wij zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bij. Op Europees niveau is het van belang om vinger aan de pols te houden hoe o.a. de nieuwe Structuurfondsen eruit zullen komen te zien en wat dit voor invloed heeft op de Europese-middelen op landsdelig niveau na 2020. Op het terrein van circulaire economie wilden wij ons op landelijk en Europees niveau manifesteren. Daarnaast houden wij nauwgezet de ontwikkelingen van Invest.NL in het vizier, waarbij risicokapitaal, garanties en ondernemingsfinancieringen van rijkswege voor een bedrag van € 2,5 mld. in één loket worden gebundeld. De betrekkingen met China willen wij periodiek via handelsmissies versterken, waar vooral marktkansen liggen voor onze kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van voedselproductie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Toelichting:

Er is sprake van een onderbesteding. Zie toelichting bij financiële tabel.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2019 zetten we er op in dat er voldoende leads overgedragen worden t.b.v. business development van de clusterorganisaties naar de NOM.
2 Wij hebben de intentie om gezamenlijk met Groningen, Drenthe en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat het instrument MIT (voluit: MKB Innovatie stimulering Topsectoren) aan te bieden. Wij zetten er op in dat het MIT zoveel mogelijk wordt ingericht passend bij de aard en schaal van het noordelijk bedrijfsleven.
3 De besteding van de middelen uit het OP-EFRO loopt synchroon met de prognose en de OP-EFRO middelen blijven op landsdelig niveau beschikbaar.
4 Er worden meer complexe innovatieve projecten (= projecten met een minimale subsidieomvang van € 100.000,-) vanuit het Friese mkb ingediend bij het SNN.
5 Wij ontwikkelen en dienen ten minste acht ‘eligible’ projecten in voor diverse Europese programma’s (= projecten die voldoen aan de formele voorschriften), gekoppeld aan de inhoudelijke speerpunten uit het Werkplan/Jaarplan. Het gaat hierbij om de domeinen watertechnologie, circulaire economie, agrofood/natuurinclusieve landbouw en de legacy van LF2018.
6 We coördineren uitgaande handelsmissies tussen Friese en Chinese kennisinstellingen/bedrijven.

Toelichting:

3. In de 2e berap 2019 liep de uitvoering van dit resultaat nog achter. Door een inhaalslag op OP-EFRO (inclusief de regelingen KEI en VIA) is het beoogde resultaat 2019 alsnog behaald. Uw Staten worden hierover in een periodieke rapportage afzonderlijk geïnformeerd.
4. In IPF verband zijn afspraken gemaakt met de samenwerkende partijen om de projectverwerving te verbeteren. Het overgebleven budget wordt doorgeschoven naar 2020.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
NOM Aantal overgedragen leads t.b.v. business development van clusterorganisaties naar NOM Ten minste 40 40
MIT Aantal gehonoreerde Friese projecten Ten minste 60 90
Europees/landelijk/provinciaal schaalniveau Lobbystrategie: OP-EFRO middelen blijven op landsdelig niveau beschikbaar OP-EFRO middelen zijn behouden Zie toelichting.
Toename kwalitatief goede complexe Friese samenwerkingsprojecten van het mkb (projecten met minimaal subsidieomvang van € 100.000,-) Ten minste 6 12
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften Ten minste 8 17
Handelsmissies Aantal uitgaande handelsmissies 2 1
Aantal bedrijven dat deelneemt per missie Minimaal 6 12

Toelichting:

Europees/landelijk/provinciaal schaalniveau:
De lobby inzet is om op minimaal hetzelfde niveau te blijven wat betreft de OP-EFRO middelen. Er wordt echter pas in de loop van 2020 een besluit over genomen door de Europese Unie.

Handelsmissies:
Het kost veel tijd om een goede handelsmissie te organiseren, daarom heeft er dit jaar één bestuurlijke handelsmissie naar China heeft plaatsgevonden. Het was een succesvolle missie. Er gingen 8 bedrijven en 4 kennisinstellingen mee. De bedrijven zijn enthousiast en hebben goede zaken kunnen doen.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 120
 • 2.114
 • 0
 • 0
 • 2.234
 • 684
 • 0
 • 0
 • 684
 • 1.550
 • 0
 • -492
 • 1.058
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 2
 • 575
 • 3.853
 • 300
 • 4.730
 • 0
 • 428
 • 300
 • 728
 • 4.002
 • -1.501
 • 0
 • 2.501
 • Rekening 2019
 • 0
 • 612
 • 2.801
 • 300
 • 3.713
 • 8
 • 664
 • 300
 • 972
 • 2.741
 • -214
 • -18
 • 2.509
 • Saldo begroting en rekening
 • 2
 • -37
 • 1.052
 • 0
 • 1.017
 • -8
 • -236
 • 0
 • -244
 • 1.261
 • -1.288
 • 18
 • -8

Toelichting:

Geen afwijking.

Reserves
De mutaties op de reserves betreft het doorschuiven van cofinancieringsbudgetten inzake Interreg die dit jaar niet volledig tot besteding gekomen zijn.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Deelnemersbijdrage NOM
 • Noordelijke innovation board
 • Structurele budgetten
 • Economic Board Noord Nederland
 • Efro-Ez projecten
 • EU-project SCREEN
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • Interreg projecten
 • Procesgeld team Europa
 • Waddenfonds projecten
 • Tijdelijke budgetten
 • Efro-Ez projecten
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Agrofood: Financiering clusters en netwerken
 • Inzet NUON Healthy Ageing Netwerk HANNN II
 • MKB innovatiestimulering topsectoren MIT
 • Waddenfonds projecten
 • Reserves
 • Economic Board Noord Nederland
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Economic Board Noord Nederland
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Procesgeld team Europa
 • Tijdelijke budgetten
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Reserves
 • Economic Board Noord Nederland
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 0
 • 120
 • 120
 • 245
 • 203
 • 34
 • 600
 • 601
 • 0
 • 430
 • 2.114
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.234
 • 195
 • 15
 • 474
 • 0
 • 684
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 684
 • 1.550
 • Begroting 2019
 • 2
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 575
 • 0
 • 0
 • 0
 • 575
 • 612
 • 63
 • 566
 • 360
 • 71
 • 1.250
 • 931
 • 3.853
 • 300
 • 300
 • 4.730
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 82
 • 346
 • 428
 • 300
 • 300
 • 728
 • 4.002
 • Rekening 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 575
 • 11
 • 26
 • 0
 • 612
 • 364
 • 0
 • 435
 • 0
 • 0
 • 1.250
 • 752
 • 2.801
 • 300
 • 300
 • 3.713
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 8
 • 82
 • 581
 • 664
 • 300
 • 300
 • 972
 • 2.741
 • Saldo 2019
 • 2
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -11
 • -26
 • 0
 • -37
 • 248
 • 63
 • 131
 • 360
 • 71
 • 0
 • 180
 • 1.052
 • 0
 • 0
 • 1.017
 • 0
 • 0
 • 0
 • -8
 • -8
 • 0
 • -236
 • -236
 • 0
 • 0
 • -244
 • 1.261
Print deze pagina