Programma 5: Mienskip

5.2 Cultuur en erfgoed

Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur, en het actief of passief genieten daarvan, dragen in belangrijke mate bij aan maatschappelijke participatie. Wij blijven daarom investeren in een sterke culturele basisinfrastructuur, door toonaangevende instellingen in Fryslân structureel te subsidiëren. Op basis van het Friese culturele regioprofiel bereiden we in 2019 en 2020 het cultuurbeleid vanaf 2021 voor. Wij richten ons op een laagdrempelig aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans, toneel en beeldende kunst. Hierbij werken we waar mogelijk samen met de Friese gemeenten.
Sinds 2017 hebben we voor geheel Fryslân een cultuureducatief programma. Dit programma probeert met maatwerk deskundigheidsbevordering, visieontwikkeling en eigenaarschap van de school aan elkaar te verbinden. Op die manier maakt de provincie mogelijk dat culturele partners en het primair onderwijs samen werken aan de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen.
Deze ontwikkeling is nadrukkelijk gekoppeld en aangejaagd vanuit het LF2018-programma Lân fan Taal met als doel de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs te leggen. Daartoe is een koppeling gemaakt met het landelijke stimuleringsprogramma KEK2 (cultuureducatie met kwaliteit). Doel van dit programma is om cultuureducatie in de gehele provincie docenten en aanbieders deskundiger te maken zodat ze cultuur in vaste plaats geven binnen het curriculum. Dat gaat om de verschillende kunstdisciplines maar ook erfgoed.
In Friesland (als enige in Nederland) kiezen we daarin voor een verbinding van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en taal (meertaligheid). KEK2 loopt nog t/m 2019.

Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed, van oude melkfabrieken tot terpen en beschermde dorpsgezichten. Wij willen Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden graag behouden en versterken, zodat ze functioneel gebruikt kunnen worden en toegankelijk blijven voor een breed publiek. Verder zetten we ons, in voor de bescherming, het onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot het archeologische erfgoed zoals terpen. De FAMKE-advieskaart is daarbij een belangrijk instrument. Tenslotte beschermen en ontwikkelen we cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte en het Iepen Mienskipsfûns belangrijke instrumenten vormen. Belangrijk is de doorwerking via het ruimtelijke spoor en in onze eigen plannen en projecten waarbij de advisering van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam een belangrijke rol speelt.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • We continueren de lopende subsidierelaties met onze culturele instellingen tot en met 2020 en komen met een uitwerking van de heroriëntatie op de basisinfrastructuur vanaf 2021.
 • Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
 • We versterken het artistiek klimaat door het subsidiëren van festivals, cross-over projecten en culturele producties.
 • Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen door o.a. het IMF, regeling Iepenloftspullen, koorbegeleiding, culturele vernieuwing, cultuur en ouderen en het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit.
 • Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) en de pilot cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.
 • Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen op het gebied van beeldende kunst, film, theater, dans en muziek.
 • Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”, door o.a. het subsidiëren van onze provinciale musea en Tresoar.
 • Het ondersteunen van restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken door de inzet van de subsidieregeling monumenten waarin ook gedecentraliseerde rijksmiddelen zijn opgenomen en door het stimuleren van Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.
 • Het beschermen, ontwikkelen en het publieksbereik van erfgoed bevorderen door samenwerkingsafspraken met instellingen op het terrein van erfgoed.
 • Doorontwikkeling FAMKE door samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest Fryslân voor hun grondgebied. Verder door het uitvoeren van archeologische onderzoeksprojecten voor de categorieën historische boerderijplaatsen, veldkarteringen, archeologie van het veenweidegebied en pingo-ruïnes, voor een groot deel in samenwerking met de FA en de RUG.
 • Publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via het ondersteunen van archeologische steunpunten.
 • Het beheer van het Noordelijk archeologisch Depot samen met de provincies Drenthe en Groningen.
 • De bescherming van bedreigde terpen door uitvoering van het Terpenproject samen met het Rijk.
 • Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart doorwerkt in de ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van onszelf en in die van lokale initiatieven.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We continueren de lopende subsidierelaties met onze culturele instellingen tot en met 2020 en komen met een uitwerking van de heroriëntatie op de basisinfrastructuur vanaf 2021.
2 Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
3 We versterken het artistiek klimaat door het subsidiëren van festivals, cross-over projecten en culturele producties.
4 Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen door o.a. het IMF, regeling Iepenloftspullen, koorbegeleiding, culturele vernieuwing, cultuur en ouderen en het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit.
5 Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) en de pilot cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.
6 Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen op het gebied van beeldende kunst, film, theater, dans en muziek.
7 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”, door o.a. het subsidiëren van onze provinciale musea en Tresoar.
8 Het ondersteunen van restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken door de inzet van de subsidieregeling monumenten waarin ook gedecentraliseerde rijksmiddelen zijn opgenomen en door het stimuleren van Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.
9 Het beschermen, ontwikkelen en het publieksbereik van erfgoed bevorderen door samenwerkingsafspraken met instellingen op het terrein van erfgoed.
10 Doorontwikkeling FAMKE door samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest Fryslân voor hun grondgebied. Verder door het uitvoeren van archeologische onderzoeksprojecten voor de categorieën historische boerderijplaatsen, veldkarteringen, archeologie van het veenweidegebied en pingo-ruïnes, voor een groot deel in samenwerking met de FA en de RUG.
11 Publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via het ondersteunen van archeologische steunpunten.
12 Het beheer van het Noordelijk archeologisch Depot samen met de provincies Drenthe en Groningen.
13 De bescherming van bedreigde terpen door uitvoering van het Terpenproject samen met het Rijk.
14 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart doorwerkt in de ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van onszelf en in die van lokale initiatieven.

Toelichting:

Resultaat 1: Op 19 december hebben Provinciale Staten ingestemd met de motie vreemd over Museum Belvedère. Op basis van de motie hebben wij een bedrag van € 150.000 aan subsidie verstrekt. PS worden met bijgevoegde begrotingswijziging verzocht dit bedrag beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Cultuurparticipatie en educatie Aantal leerkrachten primair onderwijs, dat heeft meegedaan aan deskundigheidsbevordering in het kader van KEK-programma 90 leerkrachten
Aantal scholen dat inzet op de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs Minimaal 50% van de aan het KEK-programma deelnemende scholen
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Artistiek klimaat Voor de versterking en verbreding van het culturele aanbod subsidiëren we een aantal culturele organisaties die buiten de boekjaarsubsidie vallen 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 6
In 2019 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst en muziek uitgereikt. 3
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Monumentenzorg Aantal restauraties en herbestemmingen. 20

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We continueren de lopende subsidierelaties met onze culturele instellingen tot en met 2020 en komen met een uitwerking van de heroriëntatie op de basisinfrastructuur vanaf 2021.
2 Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
3 We versterken het artistiek klimaat door het subsidiëren van festivals, cross-over projecten en culturele producties.
4 Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen door o.a. het IMF, regeling Iepenloftspullen, koorbegeleiding, culturele vernieuwing, cultuur en ouderen en het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit.
5 Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) en de pilot cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.
6 Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen op het gebied van beeldende kunst, film, theater, dans en muziek.
7 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”, door o.a. het subsidiëren van onze provinciale musea en Tresoar.
8 Het ondersteunen van restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken door de inzet van de subsidieregeling monumenten waarin ook gedecentraliseerde rijksmiddelen zijn opgenomen en door het stimuleren van Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.
9 Het beschermen, ontwikkelen en het publieksbereik van erfgoed bevorderen door samenwerkingsafspraken met instellingen op het terrein van erfgoed.
10 Doorontwikkeling FAMKE door samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest Fryslân voor hun grondgebied. Verder door het uitvoeren van archeologische onderzoeksprojecten voor de categorieën historische boerderijplaatsen, veldkarteringen, archeologie van het veenweidegebied en pingo-ruïnes, voor een groot deel in samenwerking met de FA en de RUG.
11 Publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via het ondersteunen van archeologische steunpunten.
12 Het beheer van het Noordelijk archeologisch Depot samen met de provincies Drenthe en Groningen.
13 De bescherming van bedreigde terpen door uitvoering van het Terpenproject samen met het Rijk.
14 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart doorwerkt in de ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van onszelf en in die van lokale initiatieven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Cultuurparticipatie en educatie Aantal leerkrachten primair onderwijs, dat heeft meegedaan aan deskundigheidsbevordering in het kader van KEK-programma 90 leerkrachten
Aantal scholen dat inzet op de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs Minimaal 50% van de aan het KEK-programma deelnemende scholen
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Artistiek klimaat Voor de versterking en verbreding van het culturele aanbod subsidiëren we een aantal culturele organisaties die buiten de boekjaarsubsidie vallen 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 6
In 2019 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst en muziek uitgereikt. 3
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Monumentenzorg Aantal restauraties en herbestemmingen. 20

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Kunst en cultuur, en het actief of passief genieten daarvan, droegen ook in 2019 in belangrijke mate bij aan maatschappelijke participatie. Wij hebben het afgelopen jaar daarom geïnvesteerd in een sterke culturele basisinfrastructuur, door toonaangevende instellingen in Fryslân structureel te subsidiëren. Op basis van het Friese culturele regioprofiel zijn we in 2019 gestart met de voorbereiding van het cultuurbeleid vanaf 2021. Met deze voorbereiding gaan we in 2020 verder.  Wij wilden ons richten op een laagdrempelig aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans, toneel en beeldende kunst. Hierbij werkten we waar mogelijk samen met de Friese gemeenten.

Sinds 2017 hebben we voor geheel Fryslân een cultuureducatief programma. Via dit programma proberen we met maatwerk deskundigheidsbevordering, visieontwikkeling en eigenaarschap van de school aan elkaar te verbinden. Op die manier maakt de provincie mogelijk dat culturele partners en het primair onderwijs samen werken aan de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen.
Deze ontwikkeling hebben we nadrukkelijk gekoppeld en aangejaagd vanuit het LF2018-programma Lân fan Taal met als doel de verbinding tussen cultuur-  en taalonderwijs te leggen. Daartoe hebben we een koppeling gemaakt met het landelijke stimuleringsprogramma KEK2 (cultuureducatie met kwaliteit). Doel van dit programma is om  in de hele provincie docenten en aanbieders op het gebied van cultuureducatie deskundiger te maken, zodat ze cultuur een vaste plaats geven binnen het curriculum. Dat gaat om de verschillende kunstdisciplines maar ook erfgoed.
In Friesland (als enige in Nederland) hebben we in dit stimuleringsprogramma gekozen voor een verbinding van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en taal (meertaligheid). KEK2 had een looptijd tot en met 2019.
Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed. Van oude melkfabrieken tot terpen en beschermde dorpsgezichten. Wij wilden Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden graag behouden en versterken, zodat ze functioneel gebruikt kunnen worden en toegankelijk blijven voor een breed publiek. Verder hebben we ons ingezet voor de bescherming, het onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot het archeologische erfgoed zoals terpen. De FAMKE-advieskaart was daarbij een belangrijk instrument.
Tenslotte beschermden en ontwikkelden we cultuurhistorische elementen en structuren, zoals beschermde gezichten en dijken, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte en het Iepen Mienskipsfûns belangrijke instrumenten vormden. Belangrijk was de doorwerking via het ruimtelijke spoor en in onze eigen plannen en projecten waarbij de advisering van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam een belangrijke rol speelde.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.2 Cultuur en erfgoed

Toelichting:

Ook in 2019 droegen we bij aan een goed cultureel klimaat in Fryslân.
Op het gebied van erfgoed subsidieerden we o.a. 64 Rijksmonumenten, waardoor restauratie, herbestemming en onderhoud mogelijk wordt. Een voorbeeld van een beloond plan is Harsta State in Hegebeintum, die in de toekomst ook wordt opengesteld voor publiek.
Tot slot was de toekenning van de titel Unesco City of Literature Leeuwarden/ Fryslân een belangrijk opsteker.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We continueren de lopende subsidierelaties met onze culturele instellingen tot en met 2020 en komen met een uitwerking van de heroriëntatie op de basisinfrastructuur vanaf 2021.
2 Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
3 We versterken het artistiek klimaat door het subsidiëren van festivals, crossover projecten en culturele producties.
4 Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen door o.a. het IMF, regeling Iepenloftspullen, koorbegeleiding, culturele vernieuwing, cultuur en ouderen en het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit.
5 Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) en de pilot cultuureducatie in het voortgezet onderwijs
6 Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen op het gebied van beeldende kunst, film, theater, dans en muziek.
7 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”, door o.a. het subsidiëren van onze provinciale musea en Tresoar.
8 Het ondersteunen van restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken door de inzet van de subsidieregeling monumenten waarin ook gedecentraliseerde rijksmiddelen zijn opgenomen en door het stimuleren van Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.
9 Het beschermen, ontwikkelen en het publieksbereik van erfgoed bevorderen door samenwerkingsafspraken met instellingen op het terrein van erfgoed.
10 Doorontwikkeling FAMKE door samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest Fryslân voor hun grondgebied. Verder door het uitvoeren van archeologische onderzoeksprojecten voor de categorieën historische boerderijplaatsen, veldkarteringen, archeologie van het veenweidegebied en pingo-ruïnes, voor een groot deel in samenwerking met de FA en de RUG.
11 Publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via het ondersteunen van archeologische steunpunten.
12 Het beheer van het Noordelijk archeologisch Depot samen met de provincies Drenthe en Groningen.
13 De bescherming van bedreigde terpen door uitvoering van het Terpenproject samen met het Rijk.
14 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart doorwerkt in de ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van onszelf en in die van lokale initiatieven.

Toelichting:

Voor het culturele veld is de toekenning van de titel Unesco City of Literature Leeuwarden/ Fryslân een belangrijk opsteker.

Als provincie hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe integrale beleidsnota ‘Nij Poadium’ Hierin staan de ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. In verschillende sessies en bijeenkomst heeft het veld ook zijn input gegeven op het nieuwe beleid. ‘Nij Poadium’ is in januari 2020 door PS vastgesteld.

1 en 4
Het aantal aanvragen was in 2019 wat lager dan de jaren daarvoor. Culturele organisaties hebben vooral ingezet op LF2018 en dat was te merken door een lager aantal producties, festivals en andere initiatieven in het afgelopen jaar. Op een aantal budgetten ontstaat daardoor vrijval.

8. In het kader van de subsidieregeling monumenten Fryslân 2019 zijn 45 onderhoudsprojecten voor molens gesteund, 3 subsidies verleend voor restauratie van boerderijen die rijksmonumenten zijn en 16 restauratie – en herbestemmingsprojecten Rijksmonumenten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Cultuurparticipatie en educatie Aantal leerkrachten primair onderwijs, dat heeft meegedaan aan deskundigheids-bevordering in het kader van KEK-programma 90 leerkrachten 90 leerkrachten
Aantal scholen dat inzet op de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs Minimaal 50% van de aan het KEK-programma deelnemende scholen 50%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4 4
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10 10
Artistiek klimaat Voor de versterking en verbreding van het culturele aanbod subsidiëren we een aantal culturele organisaties die buiten de boekjaarsubsidie vallen 6 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14 14
Aantal cross-over projecten 5 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 6 6
In 2019 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst en muziek uitgereikt. 3 3
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3 4
Monumentenzorg Aantal restauraties en herbestemmingen. 20 19 restauraties en herbestemming en 45x onderhoud aan Rijksmonumentale molens

Toelichting:

Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân
In 2019 zijn vier tentoonstellingen georganiseerd die hebben bijgedragen aan het Ferhaal fan Fryslân: Wij Vikingen/Fries Museum, Waling Dykstra ‘Foarútgong’/OBE, Hannekemaaier en Lapkepoepen/Fries Landbouwmuseum en ‘Boten bij de vis’ Fries Scheepvaartmuseum.

Prijzen
In 2019 zijn de Bernlefprijs, de Gerrit Bennerprijs en de Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving uitgereikt.

Cross-overprojecten
Een succesvol voorbeeld van een cross-overproject is ‘Dans op recept’. Dit  is een initiatief vanuit een fysiotherapeut en een dansdocent om mensen met Parkinson anders te laten bewegen. Bewegen via bijvoorbeeld dans is voor deze doelgroep heel belangrijk. Via dans op recept is het bewegen uit de reguliere medische wereld van fysiotherapeut, medicijnen/ pillen etc. gehaald en is een algemene, laagdrempelige, inclusieve en passend beweegaanbod voor mensen met Parkinson gecreëerd. Dans op recept heeft uiteindelijk geleid tot een provincie breed netwerk van danslessen voor deze doelgroep én een effectieve, domeinoverstijgende samenwerking tussen cultuur, zorg en sociaal domein.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 16.626
 • 10.361
 • 4.539
 • 1.656
 • 33.181
 • 30
 • 63
 • 45
 • 975
 • 1.113
 • 32.068
 • -3.369
 • -319
 • 28.380
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 16.931
 • 5.649
 • 5.788
 • 6
 • 28.374
 • 14
 • 295
 • 0
 • 3
 • 312
 • 28.063
 • -4.313
 • 528
 • 24.277
 • Rekening 2019
 • 16.368
 • 5.100
 • 4.232
 • 6
 • 25.705
 • 17
 • 214
 • 0
 • 3
 • 234
 • 25.471
 • -2.757
 • 919
 • 23.633
 • Saldo begroting en rekening
 • 563
 • 549
 • 1.557
 • 0
 • 2.669
 • -3
 • 81
 • 0
 • 0
 • 77
 • 2.592
 • -1.557
 • -391
 • 644

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 644.000,- in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 563.000,- betreffen voor € 376.000,- verplichtingen die in latere jaren tot besteding komt (verloopt via programma 7) en voor € 184.000,- algemeen budget Cultuur. Deze vrijval is deels te verklaren doordat er minder aanvragen waren in 2019. Daarnaast is een incidenteel subsidieverzoek weliswaar gehonoreerd, maar is de beschikking abusievelijk in 2020 verstuurd. Nu de verzending van de beschikking in 2020 plaatsgevonden heeft, komen conform de regelgeving de kosten ten laste van 2020 en zijn de middelen 2019 vrijgevallen in het rekeningsaldo. In een begrotingswijziging bij de jaarstukken wordt aan Provinciale Staten voorgesteld om deze subsidies alsnog uit het rekeningsaldo te voldoen.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 549.000,- betreffen voor € 391.000,- verplichtingen die in latere jaren tot besteding komen. De lagere baten betreffen een inkomst van € 85.000,- in het kader van LF2028, welke in 2020 binnen zal komen. De resterende € 73.000,- betreft voor € 37.000,- Cultuur en voor € 36.000,- Samenwerkingsprojecten archeologie. Voor beide budgetten geldt dat voorziene opdrachten uiteindelijk niet in 2019 tot besteding zijn gekomen.

Reserves
De lagere lasten van € 1.557.000,- betreffen begrote bedragen en verplichtingen die in latere jaren tot besteding komen. Dit geldt voor de budgetten voor LF2018 (afrekening volgt in 2020), Blokhuispoort (afrekening volgt in 2020) en Gebiedsbudget (aanvragen konden tot 20 december 2019 ingediend worden).

Voorzieningen
Dit betreft de voorziening Buma-legaat.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Budget Cultuur
 • Centrum voor film in Friesland
 • Cultuurtoerisme/archeologische steunpunten
 • Decentralisatie provinciale archieven
 • Fers
 • Frysk Lanbou Museum
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • IPO bijdrage
 • Museumfederatie Fryslan
 • n Meeuw
 • Natuurmuseum Fryslan
 • Oerol festival
 • Popfabryk
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St De Fryske Mole
 • St Friesland Pop
 • St Het Fries Museum
 • St Keunstwurk
 • St Keunstwurk stimulering jong muziektalent De Fulkaan
 • St Monumentenwacht
 • St Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Teaterselskip Tryater
 • Terpen
 • Tresoar
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Structurele budgetten
 • 75 jaar bevrijding
 • Aankopen Fries Museum
 • Brusfuns
 • Educatieprogramma Tryater
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Evenementenfonds KH2018
 • FAMKE verdiepingsslag Opsterland
 • Festivals
 • Filmarchief
 • Iepen Up
 • Jeugddansopleiding
 • Kultuer-, taal- en underwiisfuns
 • Kultueredukaasje
 • LF2028
 • Meerjarige afspraken culturele instellingen
 • Museum Belvedere
 • Museum Willem Barentz
 • Museumfederatie Pake & Beppe
 • Noord Nederlands Orkest
 • Nota Erfgoed
 • Oeral internationalisering
 • Opera Spanga
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten
 • Sense of Place
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • Stimuleringsregeling muziek-dans-toneelles
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • We the North
 • Tijdelijke budgetten
 • Inzet NUON Blokhuispoort
 • Inzet NUON Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân
 • Inzet NUON Evenementenfonds KH2018
 • Inzet NUON Projekt Deltaplan digitalisearring
 • Inzet NUON Toerisme en recreatie: Fries evenementenfonds
 • LF2028
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Ticketrisico's culturele producties
 • Reserves
 • Buma-legaat
 • LF2018
 • LF2028
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • St Het Fries Museum
 • Terpen
 • Tresoar
 • Structurele budgetten
 • Festivals
 • LF2028
 • We the North
 • Tijdelijke budgetten
 • Ticketrisico's culturele producties
 • Reserves
 • Buma-legaat
 • LF2018
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 4
 • 150
 • 281
 • 76
 • 21
 • 382
 • 3.062
 • 189
 • 300
 • 5
 • 187
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 201
 • 6
 • 90
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 263
 • 210
 • 1.566
 • 269
 • 0
 • 3.342
 • 290
 • 16.626
 • 0
 • 45
 • 32
 • 50
 • 151
 • 70
 • 7
 • 330
 • 50
 • 0
 • 41
 • 0
 • 393
 • 8.211
 • 120
 • 50
 • 0
 • 15
 • 30
 • -19
 • 75
 • 40
 • 196
 • 11
 • 0
 • 201
 • 160
 • 0
 • 101
 • 10.361
 • 3.724
 • 0
 • 15
 • 800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.539
 • 6
 • 1.000
 • 650
 • 1.656
 • 33.181
 • 22
 • 0
 • 1
 • 6
 • 30
 • 0
 • 62
 • 1
 • 63
 • 45
 • 45
 • 3
 • 972
 • 975
 • 1.113
 • 32.068
 • Begroting 2019
 • 5
 • 158
 • 266
 • 78
 • 22
 • 388
 • 3.111
 • 192
 • 304
 • 6
 • 190
 • 230
 • 692
 • 266
 • 52
 • 205
 • 7
 • 91
 • 155
 • 2.889
 • 1.484
 • 53
 • 267
 • 216
 • 1.503
 • 273
 • 1
 • 3.441
 • 385
 • 16.931
 • 80
 • 45
 • 14
 • 50
 • 236
 • 70
 • 0
 • 600
 • 50
 • 300
 • 41
 • 0
 • 344
 • 2.571
 • 145
 • 200
 • 96
 • 15
 • 30
 • 0
 • 75
 • 40
 • 0
 • 3
 • 242
 • 0
 • 207
 • 92
 • 103
 • 5.649
 • 276
 • 500
 • 50
 • 256
 • 356
 • 1.350
 • 3.000
 • 0
 • 5.788
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
 • 28.374
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 207
 • 85
 • 3
 • 295
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 312
 • 28.063
 • Rekening 2019
 • 2
 • 161
 • 271
 • 77
 • 21
 • 388
 • 3.111
 • 192
 • 304
 • 6
 • 190
 • 230
 • 692
 • 266
 • 52
 • 205
 • 7
 • 91
 • 155
 • 2.890
 • 1.484
 • 53
 • 267
 • 223
 • 1.128
 • 273
 • 0
 • 3.441
 • 186
 • 16.368
 • 363
 • 45
 • 14
 • 50
 • 199
 • 70
 • 0
 • 600
 • 50
 • 300
 • 41
 • 0
 • 344
 • 2.054
 • 145
 • 200
 • 96
 • 15
 • 30
 • 0
 • 75
 • 40
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 207
 • 55
 • 103
 • 5.100
 • 0
 • 500
 • 50
 • 256
 • 356
 • 675
 • 2.400
 • -5
 • 4.232
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
 • 25.705
 • 10
 • 0
 • 1
 • 6
 • 17
 • 207
 • 4
 • 3
 • 214
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 234
 • 25.471
 • Saldo 2019
 • 3
 • -3
 • -5
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1
 • 0
 • 0
 • 0
 • -8
 • 375
 • 0
 • 1
 • 0
 • 199
 • 563
 • -283
 • 0
 • 0
 • 0
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 517
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 242
 • 0
 • 0
 • 37
 • 0
 • 549
 • 276
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 675
 • 600
 • 5
 • 1.557
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.669
 • -3
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3
 • 0
 • 81
 • 0
 • 81
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 77
 • 2.592
Print deze pagina