Programma 6: Bedriuwsfiering

6.2 Middelen

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.
2 Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
3 Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan Wettelijke deadline voor BGT volledig op orde is 31-12-2019.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn in 2018 over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC, website wordt verbeterd op alle P-taken. Volledig digitaal aanvraag proces voor subsidies en vergunningen.
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden.
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen.

Toelichting:

De indicatoren ‘Digitale dienstverlening naar de Mienskip’ en ‘Dienst documentaire informatievoorziening’ zijn begin 2019 gerealiseerd en kunnen bij de volgende bestuursrapportage vervallen.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.
2 Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
3 Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Toelichting:

2. Alle medewerkers kunnen met Dielplak werken. Het gebruik van Dielplak is echter nog niet op het gewenste niveau. Daartoe zijn diverse technische en organisatorische verbeteracties gestart.
3. Enkele subsidieregelingen verlopen nu via het digitale loket. Voor de overigen moet nog een implementatieplan komen. De verwachting is dat het dit jaar niet meer gaat lukken vanwege capaciteitsproblemen op de betreffende afdeling.
4. Managementinformatie is op diverse niveau’s beschikbaar in de vorm van Dashboards. Dit betreft actuele informatie, maar kan niet real time beschikbaar komen. Momenteel wordt maandelijks gerapporteerd.
5. Het Fries Dataplatform bestaat nog, maar wordt niet meer actief gevuld. Inmiddels is Data Fryslan opgericht en daar wordt de activiteit in één van de drie programma’s opgenomen. Data Fryslan is inmiddels succesvol gestart met bijdrage van de provincie, zowel financieel als in-kind Data science ondersteuning.
Daarnaast zijn de meerjarenplannen voor de invoering van de WOO in vergevorderd stadium. Interprovinciaal is een voorstel gemaakt dat wordt voorgelegd aan het ministerie van BZK.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan Wettelijke deadline voor BGT volledig op orde is 31-12-2019.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn in 2018 over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC, website wordt verbeterd op alle P-taken. Volledig digitaal aanvraag proces voor subsidies en vergunningen.
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden.
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie  voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.2 Middelen

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.
2 Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
3 Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie

Toelichting:

2. Dielplak is volledig uitgerold voor alle medewerkers. De adoptie en het gebruik ervan laat echter nog te wensen over. Het Dielplak Platform Overleg, o.l.v. een lid van de Opgavenraad gaat de verbeteringen aansturen.
3. Nog niet alle regelingen zijn digitaal. De verwachting is dat we 2020 volledig digitale aanvragen kunnen leveren voor subsidies en vergunningen. De website is up to date op de P-taken.
4. De management informatie wordt opnieuw op basis van Business Intelligence dashboards opgebouwd voor OGR en Management. Zowel financiële, personele als overige stuurinformatie is beschikbaar, eens per maand.
Een programma om de interne managementinformatie te verbeteren is in 2019 opgestart.
5. De dienstverlening aan de mienskip is verder gedigitaliseerd. Er zijn formulieren via de provinciale website beschikbaar voor de meeste provinciale diensten. Subsidie- en vergunningaanvragen gebeuren steeds meer digitaal. Ook de communicatiekanalen zijn uitgebreid en we maken gebruik van verschillende sociale media.
De data-uitwisseling was in eerste instantie opgezet via het open-data platform. Dat heeft echter geen goed resultaat opgeleverd. Alhoewel diverse datasets van gemeente en provincie beschikbaar zijn, heeft dit initiatief niet het gewenste resultaat opgeleverd. De bedoeling is dan ook om dit in 2020 te beëindigen.
DataFryslan, een samenwerkingsverband tussen 7 partijen, gestart in 2019, is tot nu toe zeer succesvol. DataFryslan is inmiddels landelijk bekend en bestaat, naast het uitvoeren van twee programma’s op het gebied van het sociaal domein en toerisme en recreatie, uit drie pijlers: hub, lab en podium. De hub activiteit is ervoor om van verschillende partijen de data beschikbaar te stellen voor een ieder die er iets mee wil (oorspronkelijke doelstelling van het open-data platform). In het DataFryslan lab vinden experimenten plaats om maatschappelijke problemen aan te pakken. Ten slotte is er het podium, bedoeld om kennis te delen en partijen te informeren over de digitale transformatie waarmee we in deze tijd geconfronteerd worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
1. Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan Wettelijke deadline voor BGT volledig op orde is 31-12-2019. Gereed
2. Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn in 2018 over op Dielplak. Zie toelichting bij gewenste resultaten.
3. Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC, website wordt verbeterd op alle P-taken. Volledig digitaal aanvraag proces voor subsidies en vergunningen. Zie toelichting bij gewenste resultaten.
4. Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie. Zie toelichting bij gewenste resultaten.
5. Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden. Zie toelichting bij gewenste resultaten.
6. Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen. Gereed.
Print deze pagina