Programma 7: Algemiene dekkingsmiddels, ûnfoarsjoen en overhead

7.1 Provinciefonds

Jaarstukken

De algemene uitkering uit het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de decembercirculaire 2019 van het rijk. Deze bestaat deels uit de eigenlijke algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de uitkering uit het provinciefonds is opgebouwd.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Bedragen x €1.000
 • Algemene uitkering
 • Afrekening boekjaar 2018
 • Subtotaal algemene uitkering
 • Decentralisatie uitkeringen:
 • Programma 1
 • Waddenfonds
 • Jongerencampagne
 • Programma 2
 • Beter Benutten
 • Zuiderzeelijn - RSP
 • Programma 3
 • Zoetwater
 • Weidevogels
 • Bodemsanering
 • Melkveehouderij
 • Programma impuls omgevingsveiligheid
 • Jong leren eten
 • Duurzaam door
 • Gebiedsaanpak Veenweiden
 • Versterken Friese Ijselmeerkust
 • NL DIGIbeter Innovatiebudget
 • Programma 4
 • Regionale financieringstafels
 • Programma 5
 • Monumentenzorg
 • DINGtiid
 • Wet gebruik Friese taal
 • Flexwonen
 • Programma 7
 • Regiodeals
 • Subtotaal decentralisatie uitkeringen
 • Totaal
 • Begroting 2019
 • 172.525
 • 373
 • 172.898
 • 28.878
 • 50
 • 43
 • 1.763
 • 105
 • 25
 • 2.205
 • 60
 • 175
 • 50
 • 80
 • 5.495
 • 558
 • 206
 • 58
 • 1.349
 • 27
 • 150
 • 250
 • 5.000
 • 46.528
 • 219.426
 • Begroting 2020
 • 176.316
 • 176.316
 • 28.878
 • 107
 • 2.205
 • 147
 • 1.349
 • 32.686
 • 209.002
 • Begroting 2021
 • 178.571
 • 178.571
 • 28.878
 • 1.349
 • 30.227
 • 208.798
 • Begroting 2022
 • 180.858
 • 180.858
 • 28.878
 • 1.349
 • 30.227
 • 211.085
 • Begroting 2023
 • 183.809
 • 183.809
 • 28.878
 • 1.349
 • 30.227
 • 214.036

Toelichting:

In de meicirculaire 2019 is de algemene uitkering van het jaar 2018 definitief vastgesteld. Dit bedrag is verrekend met de algemene uitkering over 2019.

Print deze pagina