Programma 7: Algemiene dekkingsmiddels, ûnfoarsjoen en overhead

7.4 Financieringsrente

Jaarstukken

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten voor 2019. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

Wat heeft het gekost en opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Inflatievergoeding RSP-gelden
 • Rente nazorgfonds
 • Kosten vermogensbeheer
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldleningen
 • Mutatie obligatieportefeuille
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 71
 • 109
 • 1.505
 • 622
 • 159
 • 0
 • 2.465
 • 16.873
 • 15
 • 3.363
 • 2.618
 • -3.736
 • 19.133
 • -16.669
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 0
 • 0
 • 1.240
 • 495
 • 100
 • 10
 • 1.845
 • 6.087
 • 0
 • 3.360
 • 2.615
 • 54.539
 • 66.601
 • -64.756
 • Rekening 2019
 • 14
 • 13
 • 1.220
 • 649
 • 75
 • 0
 • 1.972
 • 6.190
 • 8
 • 3.362
 • 2.602
 • 54.440
 • 66.601
 • -64.629
 • Verschil begroting en rekening
 • -14
 • -13
 • 20
 • -154
 • 25
 • 10
 • -127
 • -103
 • -8
 • -2
 • 14
 • 99
 • 0
 • -127

Toelichting:

Lasten
De provincie heeft geen financieringsbehoefte en derhalve geen bancaire rentelasten. Er wordt wel rente vergoed aan het Nazorgfonds over de bij de provincie ondergebrachte gelden. Daarnaast worden de vooruit ontvangen RSP-gelden geïndexeerd.

Baten
De provincie heeft in 2019 meer financieringsbaten dan begroot, door hoge koerswinsten op tussentijds verkochte obligaties. Het verkopen van de obligaties leverde meer op dan het aanhouden van de obligaties tot het einde van de looptijd. Vanwege de grote liquiditeitsbehoefte in 2019 en volgende jaren is ervoor gekozen om in 2019 tot verkoop van bijna alle obligaties over te gaan. Als gevolg van de verkopen daalt in 2020 en volgende jaren het rendement, maar dit wordt volledig gecompenseerd door de in 2019 behaalde rendementen. Alle rendementen van Treasury komen ten gunste van de algemene middelen.

Print deze pagina