Programma 7: Algemiene dekkingsmiddels, ûnfoarsjoen en overhead

7.5 Interne financiering

Jaarstukken

De provincie werkt met zogenoemde totaalfinanciering. Dit betekent dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en de daarvoor aan te trekken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met eigen middelen in de totale behoefte aan financiering van de provinciale activiteiten. De inzet van financieringsmiddelen brengt rentelasten of –baten met zich mee. Zie paragraaf 4 Financiering en beleggingen.
Rentetoerekening aan voorzieningen en overlopende passiva vindt slechts plaats als dat door derden verplicht is gesteld. Voor het verstrekken van middelen voor de aankoop van gronden binnen het IKG (investeringskrediet grond) wordt tot en met 2019 de rendementsderving in rekening gebracht. Met ingang van 2020 wordt de 10-jaars IRS-rente, met een minimum van 0%, gehanteerd.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Rentetoerekening vaste activa
 • Totaal baten
 • Realisatie 2018
 • -1.291
 • 1.291
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 1.516
 • 1.516
 • Rekening 2019
 • 1.347
 • 1.347
 • Verschil begroting en rekening
 • 168
 • 168
Print deze pagina