Programma 7: Algemiene dekkingsmiddels, ûnfoarsjoen en overhead

7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Jaarstukken

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Reserve risicobuffer
 • Bijdrage aan provincie Zeeland
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • Buffer besteedbaar deel
 • Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget
 • Voorwaardelijk budget GS: Structuurversterking economie
 • Voorwaardelijk budget PS: RSP REP rijksbijdrage
 • Voorwaardelijk budget PS: Regiodeal Holwerd aan Zee
 • Voorwaardelijk budget PS: Regiodeal NOF Versnellingsagenda
 • Totaal lasten
 • Baten
 • BTW compensatiefonds
 • Rente FHW (Windpark Fryslân)
 • Rente revolverende middelen
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • Buffer besteedbaar deel
 • Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget
 • Voorwaardelijk budget GS: Structuurversterking economie
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 5.184
 • 500
 • 261
 • 0
 • 0
 • 0
 • 559
 • 0
 • 0
 • 6.504
 • 23
 • 0
 • 529
 • 277
 • 51
 • 0
 • 1.750
 • 2.630
 • 3.873
 • -84.872
 • -929
 • 57
 • -81.870
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 0
 • 500
 • 0
 • 0
 • 3.783
 • 150
 • 0
 • 5.000
 • 5.400
 • 14.833
 • 49
 • 0
 • 1.318
 • 17
 • 224
 • 40
 • 0
 • 1.647
 • 13.186
 • -78.929
 • -7.453
 • -937
 • -74.133
 • Rekening 2019
 • 0
 • 502
 • 0
 • 1.319
 • 171
 • 75
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.068
 • 56
 • 1.055
 • 600
 • 18
 • 232
 • 0
 • 0
 • 1.960
 • 108
 • -76.187
 • 3.031
 • 55
 • -72.993
 • Verschil begroting en rekening
 • 0
 • -2
 • 0
 • -1.319
 • 3.612
 • 75
 • 0
 • 5.000
 • 5.400
 • 12.765
 • -7
 • -1.055
 • 718
 • -1
 • -8
 • 40
 • 0
 • -313
 • 13.078
 • -2.743
 • -10.484
 • -992
 • -1.141

Toelichting:

Op de post algemene dekkingsmiddelen staat een aantal voorwaardelijke budgetten. Deze budgetten zijn beschikbaar echter in afwachting van een inhoudelijk voorstel nog niet op het desbetreffende beleidsprogramma geboekt.

De uitgaven op de post buffer besteedbaar deel betreffen het afboeken van leningen (uitgezette revolverende middelen) vanwege het niet slagen van projecten. Deze worden verrekend met de reserve risicobuffer.

Bij de baten is onder meer de rentebate van het Fryslân Hurde Wyn BV (Windpark Fryslân) verwerkt van circa € 1 miljoen. Dit betreft de rente over het 4e kwartaal 2019 van de per 1 oktober 2019 verstrekte achtergestelde geldlening van € 80 miljoen. Deze rente wordt gedurende de bouwfase (t/m medio 2021) bij de hoofdsom van de lening opgeboekt, maar dient ook als bate te worden verantwoord.

De mutaties van de verplichtingen van de structurele budgetten in de beleidsprogramma’s, die in latere jaren tot besteding komen, lopen via de post reserve mutatie structurele budgetten in dit programma. De verplichtingen van die structurele budgetten die in de programma’s zijn opgenomen zijn als volgt :
Programma 2 € 385.477
Programma 4 € 30.000
Programma 5 € 575.805

Print deze pagina