Programma 7: Algemiene dekkingsmiddels, ûnfoarsjoen en overhead

7.8 Onvoorzien

Jaarstukken

Hieronder is een overzicht opgenomen van de onvoorziene posten.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Dubieuze debiteuren
 • Afwikkeling crediteuren
 • Afronding overdracht collectie Knecht Drenth
 • Afwikkeling activa
 • Afwikkeling bijdrage investeringen van derden diverse activa
 • Afwikkeling debiteuren
 • Afwikkeling lening
 • Afwaardering Thialf
 • Opheffen kas
 • Vrijval infraprojecten via dekkingsreserve
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Correctie voorgaande jaren
 • Afwikkeling crediteuren
 • Afwikkeling debiteuren
 • Afwikkeling lening
 • Opheffen kas
 • Afrekening brug Jirnsum
 • Bestuursakkoord 2019-2023
 • Vrijval vrijwillige mobiliteit personeel
 • Overig
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 123
 • -170
 • 3
 • -3
 • 36.130
 • -156
 • 1
 • 0
 • 3
 • -3.400
 • 32.530
 • 0
 • 10
 • 82
 • 773
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 868
 • 31.662
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 255
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.000
 • 0
 • 0
 • 4.255
 • -4.255
 • Rekening 2019
 • 191
 • -542
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.791
 • 0
 • 0
 • 2.441
 • 255
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 44
 • 4.000
 • 91
 • 1
 • 4.390
 • -1.950
 • Verschil begroting en rekening
 • -191
 • 542
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -2.791
 • 0
 • 0
 • -2.441
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -44
 • 0
 • -91
 • -1
 • -135
 • -2.306

Toelichting:

De post afwikkeling crediteuren betreft een aantal afwikkelingen van subsidies waar de definitieve beschikking lager is vastgesteld dan geraamd en waar het budget reeds is beëindigd. Daardoor kunnen deze middelen niet meer op het budget vrijvallen. De middelen vallen dan vrij ten gunste van onvoorzien.

Tot en met 2018 is de waarde van de deelneming Thialf Onroerend Goed BV gebaseerd op de fiscale balans. In deze balans vertegenwoordigde het gebouw na de verbouwing een aanzienlijke waarde waardoor het vermogen van Thialf ver boven de verkrijgingsprijs bleef. Voor de jaarrekening per 2017/2018 is Thialf overgegaan op een meer gebruikelijke commerciële jaarrekening. Bij waardering op commerciële grondslagen wordt de waarde van het gebouw na de verbouw gesaldeerd met de ontvangen subsidie, waardoor de waarde rond € 0,- zal zijn.
Doordat de materiële vaste activa van Thialf gewaardeerd wordt op € 0,-, daalt hiermee ook het eigen vermogen en komt dat hiermee door toedoen van afboeking van cumulatieve verliezen uit de afgelopen jaren onder de verkrijgingsprijs. Dit betekent dat er afgeboekt moet worden naar de lagere marktwaarde van Thialf. De afwaardering is € 2,8 mln., zijnde het verschil tussen de verkrijgingsprijs van € 4,0 mln. en de huidige marktwaarde ad. € 1,2 mln. blijkende uit de jaarrekening 2018/2019 van Thialf OG BV. De afwaardering is ten laste gebracht van de post onvoorzien en toegevoegd aan de voorziening deelnemingen.

De post bestuursakkoord 2019-2023 betreft de vrijval van een aantal leningen waarvan de vrijval ingezet is ter dekking van het bestuursakkoord.

Voor een toelichting op de post vrijval vrijwillige mobiliteit wordt verwezen naar programma 6.

Print deze pagina