Programma 7: Algemiene dekkingsmiddels, ûnfoarsjoen en overhead

Portefúljehâlder: gedeputeerde Sander de Rouwe

Jaarstukken

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • Alliander NV
 • Vitens NV
 • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
 • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)

Lasten, baten en onvoorzien
Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Vastgestelde beleidsnotities

Wat heeft het programma gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 50.343
 • 318.310
 • -267.967
 • -125.268
 • -393.235
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 20.295
 • 374.002
 • -353.708
 • -87.319
 • -441.027
 • Rekening 2019
 • 10.234
 • 375.336
 • -365.103
 • -73.101
 • -438.204
 • Saldo begroting en rekening
 • 10.061
 • -1.334
 • 11.395
 • -14.218
 • -2.823

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 2.465
 • 6.504
 • 8.844
 • 32.530
 • 50.343
 • 215.288
 • 56.002
 • 14.253
 • 19.133
 • 1.291
 • 2.630
 • 8.844
 • 868
 • 318.310
 • -267.967
 • -124.396
 • -929
 • 57
 • -393.235
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 1.845
 • 14.833
 • 3.617
 • 0
 • 20.295
 • 219.426
 • 57.060
 • 19.881
 • 66.601
 • 1.516
 • 1.647
 • 3.617
 • 4.255
 • 374.002
 • -353.708
 • -78.929
 • -7.453
 • -937
 • -441.027
 • Rekening 2019
 • 1.972
 • 2.068
 • 3.754
 • 2.441
 • 10.234
 • 219.425
 • 57.979
 • 19.880
 • 66.601
 • 1.347
 • 1.960
 • 3.754
 • 4.390
 • 375.336
 • -365.103
 • -76.187
 • 3.031
 • 55
 • -438.204
 • Saldo begroting en rekening
 • -127
 • 12.765
 • -137
 • -2.441
 • 10.061
 • 0
 • -919
 • 1
 • 0
 • 168
 • -313
 • -137
 • -135
 • -1.334
 • 11.395
 • -2.743
 • -10.484
 • -992
 • -2.823

Overzicht Investeringen en Reserves programma 7

Investeringen

 • Bedragen €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2019
 • 116.321
 • 0
 • 3
 • 116.323
 • uitgaven
 • 81.061
 • 150
 • 364
 • 81.575
 • bijdragen derden
 • 1.600
 • 0
 • 0
 • 1.600
 • Stand per 31-12-2019
 • 195.782
 • 150
 • 366
 • 196.298

Toelichting:

Dit betreft de Financiële vaste activa. De grootste mutatie (80 mln.) betreft de achtergestelde lening Windpark Fryslân BV (financiële vaste activa).

Balanspost reserves

 • Bedragen € 1.000,-
 • R. Basis reserve
 • R. Vrij aanwendbare reserve (VAR)
 • R. Risicobuffer
 • R. Weerstandsbuffer
 • R. Jaarovergang structurele budgetten
 • R. Breed cofinancieringsbudget
 • Stand per 1-1-2019
 • 10.000
 • 285.536
 • 107.427
 • 100.000
 • 937
 • 15.405
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • -3.164
 • 0
 • 991
 • 29.745
 • aanwending
 • 0
 • 65.341
 • 1.319
 • 0
 • 937
 • 17.902
 • Stand per 31-12-2019
 • 10.000
 • 220.195
 • 102.944
 • 100.000
 • 991
 • 27.248

Toelichting:

In de bovenstaande tabel is de stand van de reserve per 31/12/2019 opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met toekomstige vorming of onttrekking aan de reserves. Voor een toelichting op de reserve risicobuffer wordt verwezen naar paragraaf financiering en voor de toelichting op de reserve weerstandsbuffer wordt verwezen naar paragraaf weerstandsvermogen.

Reserve: Breed cofinancieringsbudget
De Reserve breed cofinancieringsbudget is ingesteld in het kader van de notitie vereenvoudiging financieel beleid. Dit betreft o.a. budgetten POP3, Europese programma’s en Waddenfonds/Investeringskader Wadden. Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de paragraaf grote projecten.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen € 1.000,-
 • OP Kredietsubsidies
 • Stand per 1-1-2019
 • 4.000
 • toevoeging
 • 0
 • aanwending
 • 4.000
 • Stand per 31-12-2019
 • 0
Print deze pagina