Provinsjebestjoer en organisaasje

Jaarstukken

Samenstelling Provinciale Staten

 
Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. Op 20 maart 2019 hebben Provinciale Statenverkiezingen plaats gevonden. Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Fryslân is het aantal zetels vastgesteld op 43. De huidige samenstelling van Provinciale Staten (dec. 2019) is als volgt:

 • Partij
 • Christen Democratisch Appèl (CDA)
 • Forum voor Democratie (FvD)
 • Partij van de Arbeid (PvdA)
 • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 • Fryske Nasjonale Partij (FNP)
 • GrienLinks
 • ChristenUnie
 • Partij voor de Vrijheid (PVV)
 • Socialistische Partij
 • D66
 • Partij voor de Dieren
 • 50PLUS
 • Totaal
 • Aantal zetels
 • 8
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 43

Statengriffie
Contact met Provinciale Staten als geheel loopt via de Statengriffie. De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. De Statengriffie houdt zich bezig met secretariële, adviserende en procesmatige taken voor Provinciale Staten en de Statencommissies. De griffier van Provinciale Staten is A.G. Rosier.
 

Samenstelling Gedeputeerde Staten

drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning

Portefeuille

 • Algemene coördinatie
 • Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
 • Communicatie
 • Integriteit
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Externe betrekkingen/Europa
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rijkstaken

Gedeputeerde S. de Rouwe (CDA)

Portefeuille

 • 1e loco
 • Economie
 • Financiën
 • Sport
 • IJsselmeer
 • Europese fondsen
 • Kwaliteit lokaal bestuur
 • Financieel toezicht
 • Windpark Fryslân
 • Campus Fryslân
 • De Fryske Akademy
 • Wetsus

Gedeputeerde K. Fokkinga (FNP)

Portefeuille

 • Agrarisch Fryslân/Landbouw
 • Aanpak Stikstof
 • Leefbaarheid
 • Regionale samenwerking, IMF en Leader
 • Breedband
 • Cultureel erfgoed en archeologie
 • Wonen
 • Soortenbeleid : beheer en schadebestrijding
 • Holwerd aan Zee
 • Versnellingsagenda Noordoost Fryslân
 • Gebiedsontwikkeling DCA/Kansen in Kernen

Gedeputeerde D. Hoogland (PvdA)

Portefeuille

 • Veenweide
 • Natuur
 • Biodiversiteit
 • Water
 • Milieu
 • Bodem
 • Mijnbouw
 • De grondbank
 • Sociaal beleid
 • Gezondheid en veiligheid
 • Toezicht en handhaving

Gedeputeerde Mr. M.A. Fokkens – Kelder (VVD)

Portefeuille

 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en Toerisme
 • Ruimte
 • Infrastructuur en verkeersveiligheid
 • Vismigratierivier
 • Omgevingsvisie
 • Bedrijfsvoering
 • Wadden
 • Afsluitdijk
 • Organisatie

Gedeputeerde mr. S.A.E. Poepjes (CDA)

Portefeuille

 • Klimaat
 • Energie
 • Cultuur
 • Onderwijs en taal
 • Fryslân 2028
 • Handelsmissies
 • Waddenfonds

Algemeen directeur en secretaris Gedeputeerde Staten
R. Bouius-Riemersma

 

Ambtelijke organisatie

 

Print deze pagina