Onderdeel 2: Ontwikkeling begrotingssaldo

Tweede bestuursrapportage

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor-beeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2019 tot aan de 2e berap 2019 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2019 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2018 en in de oktober en november vergadering. Daarnaast hebben we de septembercirculaire 2018 verwerkt en heeft in december de wijziging onder mandaat GS plaatsgevonden. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2018.

Bij de 1e berap 2019 en in de meivergadering van PS zijn een aantal wijzigingen vastgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Ten behoeve van de besprekingen van het bestuursakkoord zijn daarna een aantal prognoses rondom provinciefonds, opcenten, nominaal geactualiseerd. De voorstellen uit het bestuursakkoord zijn in de begroting verwerkt evenals de meicirculaire provinciefonds. In juli heeft de verkoop van een groot deel van onze obligatieportefeuille plaatsgevonden wat een behoorlijk effect op het begrotingssaldo heeft gegeven. Dit alles heeft geleid tot een begrotingssaldo bij de begroting 2020 die u tegelijkertijd in de Staten behandeld.

Bij deze 2e berap worden eveneens een aantal wijzigingsvoorstellen voorgelegd waarvan een aantal van invloed zijn op het begrotingssaldo. Over de wijziging onder mandaat van het college wordt in deze berap eveneens gerapporteerd.
In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Begrotingssaldo bij begroting 2019
 • PS 2e berap 2018
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2018
 • PS 31-10-2018 Agenda 2028
 • PS 31-10-2018 Notitie vereenvoudiging financieel beleid
 • PS 14-11-2018 Nota van wijzigingen begroting - amendementen
 • PS 28-11-208 Nota legesverordening, incl. amendement
 • GS Provinciefonds – effecten sept.circulaire 2018
 • GS Mandaatwijziging december 2018
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2018
 • PS 31-10-2019 Notitie vereenvoudiging financieel beleid
 • PS 26/27-02-2019 Regiodeals en WTC
 • PS 1e berap 2019
 • GS 1e berap 2019
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2019
 • PS 22-05-2019 Jaarstukken
 • PS 22-05-2019 Energieneutrale provincie
 • PS 22-05-2019 Instellen reserve transitievergoeding fracties
 • GS Dividend Alliander
 • Financieel kader tbv bestuursakkoord
 • Begrotingssaldo bij bestuursakkoord 2019-2023
 • PS 26-06-2019 Bestuursakkoord
 • GS Provinciefonds – effecten meicirculaire 2019
 • GS Mandaatwijziging juli 2019: verkoop obligaties
 • GS Mandaatwijziging juli 2019
 • Begroting 2020: Aanvulling saldo uit VAR
 • Begrotingssaldo bij begroting 2020
 • PS 2e berap 2019
 • GS 2e berap 2019
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2019
 • 2019
 • 0,0
 • -6,6
 • -6,6
 • -2,0
 • 1,4
 • -1,6
 • 0,2
 • 2,9
 • -0,2
 • -5,9
 • 1,1
 • -8,1
 • 8,8
 • 17,2
 • 13,1
 • -1,8
 • -0,3
 • -0,1
 • 7,0
 • 0,6
 • 18,4
 • 9,2
 • 1,2
 • 34,3
 • -0,3
 • 62,9
 • -1,6
 • -2,3
 • 59,0
 • 2020
 • 10,1
 • -1,9
 • 8,2
 • -2,0
 • 1,4
 • 0,3
 • 3,0
 • 10,9
 • -0,1
 • -4,5
 • -2,9
 • -3,8
 • -0,4
 • 0,5
 • 0,1
 • -33,4
 • -1,2
 • -5,3
 • -0,3
 • 40,1
 • 0,0
 • 0,6
 • 0,6
 • 2021
 • 7,0
 • -0,3
 • 6,7
 • 1,5
 • 0,3
 • 2,7
 • 11,3
 • -0,2
 • -0,5
 • 0,1
 • -3,2
 • 7,4
 • 1,9
 • 9,3
 • -48,0
 • -4,3
 • -3,5
 • -0,2
 • 46,7
 • 0,0
 • -0,2
 • -0,2
 • 2022
 • 4,0
 • 4,0
 • 1,6
 • 0,3
 • 2,8
 • 8,7
 • -0,5
 • 0,1
 • -1,8
 • 6,5
 • 4,3
 • 10,8
 • -57,9
 • -6,7
 • -1,4
 • -0,1
 • 55,4
 • 0,0
 • -0,1
 • -0,1
 • 2023
 • 13,0
 • -0,7
 • 12,3
 • 1,6
 • 0,3
 • 2,7
 • 16,8
 • 0,3
 • 17,1
 • 4,3
 • 21,4
 • -64,9
 • -5,8
 • 0,6
 • 0,1
 • 48,9
 • 0,0
 • -0,1
 • -0,1
Print deze pagina