Treasury: financiering en beleggingen

Tweede bestuursrapportage

Beleggingen Nuon-vermogen
De opbrengst van de aandelenverkoop Nuon Energy zijn in het verleden voor een groot deel langlopend belegd in obligaties, Hybride kapitaal of uitgeleend aan decentrale overheden. Een ander deel, dat niet direct nodig is voor de liquiditeitsbehoefte van de provincie, wordt kortlopend aangehouden bij de schatkist.

Schatkistbankieren
Sinds de invoering van het schatkistbankieren kan bij het agentschap worden belegd in (langlopende) deposito’s. De rendementen zijn gekoppeld aan de kapitaalmarktrente en momenteel zeer laag. Daarom worden de gelden voorlopig niet langlopend belegd, maar in rekening courant aangehouden. De vergoeding voor het aanhouden van tegoeden op de rekening courant bij de schatkist is nihil.

Rendement Schatkistbankieren
Het verwachte rendement op het schatkistbankieren bedraagt voor 2019 € 0,0 mln.

Obligatieportefeuille
De obligatieportefeuille wordt in principe aangehouden tot het einde van de looptijd, tenzij er middelen nodig zijn voor de aanvulling van de liquiditeit. Er worden geen nieuwe obligaties meer aangekocht. Indien een obligatie in de portefeuille een afwaardering krijgt, kan hiervoor een obligatie met een hogere kredietwaardigheid worden aangekocht.

Tussentijdse verkoop obligatieportefeuille
In 2019 zijn nagenoeg alle obligaties uit de obligatieportefeuille verkocht, in navolging van het GS-besluit hierover in 2017. Toen is besloten om de obligatieportefeuille te verkopen indien de verkoopwaarde substantieel hoger is dan het totaal van de rendementen die de portefeuille nog zou opleveren tot het einde van de looptijd.

De kapitaalmarktrente is in 2019 gedaald en daardoor zijn de verkoopwaarden van de obligaties sterk gestegen. Tussentijdse verkoop van obligaties levert onder deze condities additioneel rendement op, want de verkoopwaarde is hoger dan de resterende rendementen tot het einde van de looptijd. Daarom zijn nagenoeg alle obligaties verkocht.

De verkoop van obligaties is ook gedaan omdat dit jaar en komende jaren veel liquide middelen nodig zijn voor de uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord en alle lopende projecten. De liquide middelen zijn ondergebracht bij de schatkist.

Rendement obligatieportefeuille
Met het verkopen van de obligaties is in 2019 een koerswinst van € 54,5 mln. gerealiseerd; ruim € 5 mln. meer dan de rendementen die de obligaties nog zouden opleveren tot het einde van de looptijd.

Het verwachte rendement voor 2019 is gestegen van € 11,2 mln. naar € 60,2 mln.; een stij-ging van € 49 mln.

De rendementen die voor de jaren 2020 – 2027 stonden gepland, zijn door de hoge koerswin-sten van de tussentijds verkochte obligaties voor het grootste deel al in 2019 gerealiseerd. In de meerjarenbegroting zijn de rendementen hierop bijgesteld.

Hieronder staat de omvang en samenstelling van de obligatieportefeuille per 31-12-2018 en per 31-07-2019:

Hybride kapitaal
Provincie Fryslân heeft Hybride kapitaal verstrekt aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); € 50 mln. per bank. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Fryslân is mede aandeelhouder van de BNG en de NWB en de kapitaalverstrekking vindt plaats vanuit de publieke taak. Door het Hybride kapitaal kunnen de banken hun functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semi publieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen.

Rendement Hybride kapitaal
Het verwachte rendement op het Hybride kapitaal bedraagt voor 2019 € 3,4 mln.

Leningen aan decentrale overheden
Naast het stallen van vermogen bij de schatkist is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om leningen te verstekken aan decentrale medeoverheden. Per eind augustus is er in totaal € 58 mln. uitgeleend aan decentrale overheden.

Rendement lenen aan decentrale overheden
Het verwachte rendement op het lenen aan decentrale overheden bedraagt voor 2019 € 0,4 mln.

Totaal verwachte rendement Treasury vermogen 2019
Voor 2019 wordt een totaal rendement verwacht van € 64 mln. afkomstig uit de obligatieportefeuille, Hybride kapitaal en het uitlenen aan decentrale overheden.

Financieringen en rentelasten

Langlopende financieringen
Provincie Fryslân heeft door het verkregen Nuon-vermogen geen langlopende financieringsbehoefte. De verwachte rentelasten voor langlopende financieringen zijn nihil.

Kortlopende financieringen
De provincie heeft meer dan voldoende liquide middelen beschikbaar en worden naar verwachting geen kortlopende financieringen afgesloten. De verwachte rentelasten voor kortlopende financieringen zijn nihil.

Print deze pagina