Paragraaf Bedrijfsvoering

Tweede bestuursrapportage

1. Ontwikkeling organisatie

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De organisatie werkt opgavengestuurd

Toelichting:

1. In 2018 is de organisatie conform opgaven gestuurd werken ingericht. Hiermee is dit als project afgerond. Ten behoeve van de organisatieontwikkeling is een organisatie- en uitvoeringsplan opgesteld. De implementatie hiervan loopt, maar vraagt tijd.

2. Mensen

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Doorontwikkelen en uitvoeren strategische personeelsplanning SPP (kwantitatief en kwalitatief).
2 Herijken SPP op basis van coalitieakkoord 2020-2024

Toelichting:

1. In het eerste half jaar van 2019 heeft een eerste kwalitatieve vertaling plaats gevonden van de inhoud van het werk (en de ontwikkeling) naar de benodigde kwalitieve ontwikkeling. Dit gaat met name om de vraagstukken rond de opvolgingsplanning en de behoefte aan kennisontwikkeling. De vertaling naar maatregelen moet nog plaatsvinden zie relatie tot ad.2.
2. Dit resultaat wordt opgepakt op basis van het nieuwe bestuursakkoord.

3. Informatie en huisvesting

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Aansluiten informatievoorziening op omgevingswet.
2 Electronische dienstverlening en data uitwisseling mei de Mienskip
3 Borgen informatieveiligheid en privacy door voordurende risicoanalyse en passende beveiligingsmaatregelen
4 Werkplekanalyse Provinsjehûs gericht op inrichten opgave gestuurd werken
5 Meer openstellen Provinsjehûs voor interaktie met-en gebruik door de Mienskip

Toelichting:

1. Er hoeft vanuit informatievoorziening perspectief geen nieuw beleid ontwikkeld te worden t.b.v. de inrichting en aansluiting van de vernieuwde omgevingswet informatievoorziening. Belangrijk aandachtspunt en risico is dat de benodigde landelijke standaarden nog in ontwikkeling zijn en achter lopen op planning. Dit heeft doorwerking op de interne planning.
3. De werving van een nieuwe CISO (Chief Information Security Officer) is in volle gang. De FG (Functionaris Gegevensbescherming) is in 2018 aangesteld en volledig operationeel.
Het uitvoeren van risicoanalyses hoort bij risicomanagement. Hierin worden de best practices vanuit verschillende normen en richtlijnen gehanteerd en op basis daarvan zijn de technische beveiligingsmaatregelen op orde.
4. Het inrichten van de huisvesting is gericht op afstemming op (nieuwe) opgaven volgend uit bestuuraccoord en opgave grichte werkwijze van de organisatie.

4. Financiën

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Beter vergelijkbaar maken van de baten en lasten van overheden
2 Het transparanter maken van de toelichting op de bedrijfsvoeringskosten

Toedeling bedrijfsvoeringskosten aan de BBV taakvelden
Voor Provinciale Staten is het van belang om te weten wat de inzet van personeel is op de verschillende beleidsthema’s. Daarvoor is onderstaand overzicht opgenomen waar naast de beleidsprogramma’s ook de overhead apart is opgenomen. Deze laatste mag vanaf 2017 niet meer toegerekend worden aan de programma’s. Overhead wordt hierbij als volgt gedefinieerd: ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’. Enige uitzondering hierop is de toerekening van overhead aan te activeren investeringen, deze mag nog wel rechtstreeks plaatsvinden.

Het nieuwe BBV heeft als één van de uitgangspunten dat de baten en lasten van overheden onderling beter vergelijkbaar moeten zijn waarmee benchmarks worden vergemakkelijkt. Onderdeel van deze transparantie is het opnemen van de toedeling van de bedrijfsvoeringskosten aan de zogeheten ‘taakvelden’ binnen de Informatie voor derden (IV3) die elke overheid moet aanleveren bij het CBS. Hierbij blijft het voor de Staten inzichtelijk, omdat deze taakvelden aansluiten bij de diverse beleidsthema’s.

Begroting en realisatie per taakveld BBV

 • Exploitatie - lasten - bedragen x € 1.000,-
 • Bestuur
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Milieu
 • Natuur
 • Regionale economie
 • Cultuur en maatschappij
 • Ruimte
 • Investeringen
 • Onderhanden werk inrichtingsgebieden
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Saldo bedrijfsvoeringskosten
 • begroting 2019
 • 2.832
 • 16.384
 • 1.800
 • 2.587
 • 5.420
 • 5.687
 • 3.491
 • 4.588
 • 9.217
 • 667
 • 367
 • 39.644
 • 92.681
 • realisatie 2019
 • 1.747
 • 10.702
 • 1.106
 • 1.459
 • 3.924
 • 3.604
 • 2.328
 • 2.929
 • 4.145
 • 274
 • 126
 • 23.862
 • 56.206

5. Opvolging aanbevelingen

Over de opvolging van de aanbevelingen van de noordelijke rekenkamer, de accountant en de afdeling Concerncontrol wordt bij de bestuursrapportages gerapporteerd.
In onderstaande tabel is het aantal aanbevelingen weergegeven per 1 september 2019.

 • Bron
 • Noordelijke Rekenkamer
 • Accountant
 • Totaal
 • PS
 • PS
 • Openstaand 01/04/2019
 • 3
 • 0
 • 3
 • Nieuw
 • 0
 • 6
 • 6
 • Voorstel Afgehandeld 2e berap 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • Openstaand 01/09/2019
 • 3
 • 6
 • 9
Print deze pagina