Paragraaf Grondbeleid

Tweede bestuursrapportage

Samenvatting grondbezit

In de begroting 2019 staat per beleidsdoel aangegeven wat we in 2019 willen realiseren (verwerving, verkoop en beheer). Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied, die op 27 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten. De afdeling is een update van het Grûnbeleid aan het voorbereiden, streven is om deze begin 2020 te laten vaststellen. Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren:

  • de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget;
  • wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels;
  • wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie;
  • wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten.

Grondverwerving infra
De grondverwerving voor nieuwe projecten zoals de Drie Tunnels (N359), de Skieding en aantal projecten aan het Van Harinxmakanaal is in voorbereiding. Wat betreft de grondzaken voor de majeure projecten zoals De Centrale As, de Haak om Leeuwarden knooppunt Joure en de N381 en de N381 2×2 wordt nog gewerkt aan afrondende zaken zoals de kadastrale inmetingen, het opstellen van bruikleenovereenkomsten, de verkoop van restgronden en de overdracht naar eindbeheerders. Deze projecten willen hun projectorganisatie sluiten en deze overdragen naar de afdeling Vastgoed.

Grondverwerving natuur
Voor de grondverwerving ten behoeve van de NNN is er in het 2e kwartaal ca 62 ha’s verworven, waarvan ca 39 ha Natura 2000 en 23 hectare ruilgrond. De planning is 80 ha NNN voor dit jaar te verwerven. Vastgoed heeft in het 2e kwartaal een agrarisch bedrijf gekocht en verplaatst. Vastgoed is actief om nog een geheel bedrijf te verwerven en te verplaatsen, daarnaast door kavelruilen en aankopen ongeveer 210 ha aan te kopen waarvan 160 ha NNN. In het 2e kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen voor de verkoop van natuurgronden. Het streven is om 3 natuurgebieden (totaal circa 150 ha) te verkopen aan natuurbeheerders en daartoe dit jaar op de markt te brengen.

Verkooporganisatie overtollige gronden en opstallen
Na een vlotte verkoop van overtollige grond in het 1e kwartaal 2019 (23.39.80 ha) is in het 2e kwartaal 2019 32.02.49 ha overtollige grond verkocht. Voor een aantal te verkopen percelen vindt stagnatie plaats om verschillende redenen: bestemming of te verrichten verkaveling. Voor 2 opstallen stagneert het verkoopproces i.v.m. asbestverontreiniging.
Eén nieuw opstal komt begin september 2019 op de markt.

De Fryske Grunbank
De eerste verkenning voor de Friese grondbank is gestart. In opdracht van het project Aldeboarn De Deelen onderdeel van de Veenweide aanpak wordt er o.a. een inventarisaties van grondposities gemaakt en zal met het gebied een verkenning worden gestart die uiteindelijk in een grondstrategie inclusief financiering zal moeten uitmonden.

Terpenproject
Er hebben zich met betrekking tot de terpen buiten de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen geen nieuwe kansen voorgedaan in 2019.
Wat betreft het terpenproject zijn alle middelen gezet op de terpbescherming binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. In het 1e kwartaal zijn de zienswijzen op het ruilplan ingediend. Voor het beschermen van de archeologisch waardevolle terpen is speciaal een zienswijze ingediend, waarmee getracht wordt om enkele belangrijke terpen middels een kwalitatieve verplichting of verpachting met beperkingen van een extra bescherming te voorzien.

Print deze pagina