3. Overige projecten

Tweede bestuursrapportage

7 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) (programma mienskip)

Het doel is een schaatsaccommodatie te behouden die voldoet aan de normen van deze tijd, bestemd voor (topsport)wedstrijden, (topsport)trainingen en recreatiesport. Tevens wordt gestreefd naar het behoud van de A-status. De ambitie is om het schaatshart van de wereld te worden met het snelste ijs.
Het project is uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Thialf Onroerend Goed BV (OG), waarin de provincie voor 2/3 deel aandeelhouder is en de gemeente Heerenveen voor 1/3 deel. Het project bestaat uit vier onderdelen:
1. Het vernieuwen van het schaatscomplex (geregeld);
2. Het aanpassen van de governance op de Thialf organisatie (afhankelijk van de exploitatie);
3. Een gedeelte van de exploitatie: horeca en schoonmaak heeft inmiddels plaatsgevonden;
4. De opening van het vernieuwde Thialf heeft eind januari 2017 plaatsgevonden.

De provincie is als aandeelhouder én subsidieverstrekker betrokken bij het project.

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
7 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
IJshal:
In 2014 is gestart met de (ver)bouwwerkzaamheden van de ijshal. De officiële opening van het vernieuwde Thialf heeft op 27 januari 2017 plaatsgevonden. De afrekening van het totale project heeft inmiddels plaatsgevonden.

IJshockeyhal:
Daarnaast zal in 2019 een ingrijpende renovatie van de ijshockeyhal moeten worden opgestart. De verbouwing van de hal is noodzakelijk vanwege de bouwkundige toestand van de hal en de behoefte om er ook activiteiten als curling en short track in te kunnen organiseren; sporten die een grote vlucht nemen. De kosten voor onderhoud (ook het grote) zullen wel op het exploitatieresultaat van Thialf blijven drukken.
De verwachting is dat de exploitatie van de ijshockeyhal door Thialf ter hand zal worden genomen.

Wat heeft het gekost?
De subsidie van de provincie bedraagt € 20 mln REP (Ruimtelijk Economisch Pakket) en € 30 mln Nuon (WurkjefoarFryslân), in kasritme uit te keren over de jaren 2013-2017. Voor de overname van de aandelen (2/3) is € 4 mln uitgetrokken. Ook is er een lening verstrekt door Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) voor de aanleg zonnepanelen.
De afrekening van de subsidies is in 2019 afgerond. De volledige verbouwing heeft binnen het budget plaatsgevonden. De jaarcijfers voor het seizoen 2017-2018 zijn ingediend en zijn door de aandeelhouders goedgekeurd op 3 september 2019. Ze worden nu gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

IJshockeyhal:
De gemeente Heerenveen heeft als huidige eigenaar opdracht gegeven aan een externe adviseur om een aantal scenario’s te benoemen in het licht van de potentiële betekenis van de hal voor gebruikers. Dat document komt eind in 2019 beschikbaar en wordt aan de aandeelhouders voorgelegd.
De kosten voor die renovatie zijn voor Thialf OG BV. Dat betekent dat de provincie als aandeelhouder daaraan een bijdrage zal gaan verstrekken, als ook de gemeente Heerenveen zijn aandeel betaalt.
Wij moeten daarbij wel onderscheiden dat de provincie als aandeelhouder in Thialf wellicht andere overwegingen bij het beoordelen van die plannen heeft dan die als mogelijke subsidiënt van de hal.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2019 genomen?
Er zijn in 2019 geen besluiten genomen door uw Staten.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?

IJshal
– Financiele risico’s:
De financiële risico’s voor de verbouwing van de ijshal waren minimaal, afgaande op de eindafrekening die van Thialf is ontvangen. De verbouwing is op tijd opgeleverd en binnen het budget. In september 2018 is een definitief verzoek tot vaststelling binnengekomen, met een goedkeurende verklaring van de accountant. In april 2019 is dit totaal afgerekend.

– Risico’s exploitatie
In de algemene vergadering van aandeelhouders is het punt van aanbesteden verschillende keren aan de orde geweest. Op dit moment wordt bekeken hoe de aanbesteding vormgegeven zal worden. In de aandeelhoudersvergadering is besloten de Europese Commissie te consulteren of een aanbesteding plaats moet vinden. Er bestaat twijfel of marktpartijen de aandacht voor topsport voldoende kunnen realiseren. In november 2018 is een verzoek ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse zaken om de Europese Commissie te verzoeken een evt. exploitatie door Thialf bv in overeenstemming te verklaren met de oorspronkelijke staatssteunmelding. De Europese Commissie heeft aangegeven dat ze zich niet per definitie opstelt ten gunste van externe aanbesteding. Dat maakt de weg vrij voor een eventuele exploitatie door Thialf b.v. Ze heeft daartoe een aantal voorwaarden gesteld bij deze constructie. Die voorwaarden betreffen een minimum aan schaatsgerelateerde inkomsten en een marktconforme huur van het vastgoed door Thialf BV aan Thialf OG. Een reactie op die voorwaarden zal in oktober aan de Commissie worden gestuurd. Daarna volgt een definitief oordeel van de Europese Commissie.

– Jaarrekening:
De jaarrekening 2017/2018 is door Thialf opgemaakt. De cijfers voor dit jaar laten een grotere omzet zien dan verleden jaar, maar voor een verantwoorde exploitatie moet er aan nieuwe verdienmodellen gewerkt worden.

– IJshockeyhal:
Zolang de provincie aandeelhouder is, blijft dit ook voor de provincie een risico. Wat betreft de ijshockeyhal zal de provincie als aandeelhouder van Thialf gevraagd worden om bij de renovatie van de hal een bijdrage te overwegen. Daar zijn echter nog geen middelen voor geraamd. Op grond van een motie in PS (nummer 1810) wordt een business case ontwikkeld voor de verbouwing, in het licht van de totale schaatssport. We wachten nog op deze business case. De planning is dat we PS op basis van deze business case voor de zomer 2020 een concreet voorstel kunnen voorleggen.

8 RUG/Campus Fryslân (programma mienskip)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
8 University Campus Fryslân

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2019 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2019 geen besluiten over de RUG/Campus Fryslân genomen.

Wat heeft het gekost?
In totaal kost het project RUG/Campus Fryslân € 57,1 mln voor de periode 2016-2023. Na 2023 kan RUG/Campus Fryslân naar verwachting zichzelf bekostigen.

De verdeling ziet er als volgt uit:
Provincie Fryslân              € 17,83 mln.
Gemeente Leeuwarden     € 3,33 mln.
RUG                                 € 29,94 mln.
Derden                             € 5,67 mln.
Stelpost                            € 0,33 mln.
Totaal                               € 57,1 mln.

Naar verwachting zal in 2019 een voorschot van € 3.007.622,- van de subsidie aan RUG/Campus Fryslân worden overgemaakt voor de realisatie van RUG/Campus Fryslân. Dit bedrag is onder voorbehoud. De jaarlijkse begroting van de RUG/Campus Fryslân is bepalend hiervoor.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Door de complexe trajecten die nodig zijn voor accreditatie en afstemming met andere kennisinstellingen is de start van nieuwe opleidingen later dan aanvankelijk gepland in het Ontwikkelplan 2016. Het geld is geen probleem, maar door de latere start van opleidingen is er een onderbesteding. In de beschikking is rekening gehouden met de zich voorgedane vertraging.

De RUG/Campus Fryslân omvat de volgende onderdelen.

 • Een residentieel bachelor college voor 600 studenten (200 studenten p/j). Het bachelor college is van start gegaan op 1 september 2018 met 27 studenten (geprognosticeerd in het ontwikkelplan in 2016 voor het 1e jaar: 75 studenten). Voor het collegejaar 2019/2020 heeft een verdubbeling plaatsgevonden van het aantal nieuwe inschrijvingen ten opzichte van het vorige collegejaar.
 • Zes masteropleidingen (exclusief de drie ‘oude’ UCF1 masters) in samenwerking met de andere hogescholen en universiteiten op de Friese hotspots; dit zijn 1-jarige opleidingen met per master circa 40 studenten. In totaal moeten er in 2023 ca. 400 masterstudenten zijn, inclusief de studenten van de oude UCF1 masters. Om die reden worden in het overzicht hieronder ook de oude UCF1 masters meegenomen.

Peildatum 23 september 2019:*

 • Opleidingen
 • ‘Oude’ UCF masters (1e generatie):
 • ·         Multilingualism (1-jarig)
 • ·         Watertechnologie (2-jarig)
 • ·         MEEM (master Environmental & Energy Management (1-jarig)
 • Master/tracks (2e generatie)***:
 • ·         Tourism Geography & Planning (start 1/9/2017), (1-jarig)
 • ·         Governance and Law in Digital Society (start 1/9/2018), (1-jarig)
 • Master (3e generatie ):
 • ·         Sustainable Entrepreneurship (start 1/9/2018), (1-jarig)
 • Aantal ingeschreven studenten
 • 12 (0)**
 • 16 1e jaars
 • 33
 • 7
 • 6 (5)*
 • 30
 • Geprognosticeerd in het Ontwikkelplan
 • Totaal 100
 • Totaal 80 (indien beide van start in 2017)
 • 70

*) De cijfers zijn onder voorbehoud. Officiële peildatum is 1 oktober.
**) aantal studenten afkomstig uit Fryslân.
Het aantal Friese studenten bij de opleidingen MEEM en Watertechnology zijn niet bekend. Deze opleidingen vallen onder de verantwoordelijkheid van respectievelijk de TUTwente en Wetsus. Met deze partijen zijn geen afspraken over de het bijhouden van de herkomst van studenten.
***) een track (30 studiepunten) is een bepaalde richting binnen een master (totaal 60 studiepunten)

 • Premasters; dit zijn 1-jarige schakelklassen voor HBO afgestudeerden die daarna een masteropleiding willen volgen. Deze opleidingen zijn vooral interessant voor studenten die aan de Friese HBO´s afstuderen. De hogescholen zijn begonnen met het ontwikkelen en aanbieden van enkele premasters die aansluiten op de masters van RUG/Campus Fryslân. Deze ontwikkeling gaat door de komende jaren. De ontwikkeling van de premasters maakt geen onderdeel uit van het project Opbouw RUG Campus Fryslân.
 • Onderzoeksschool met jaarlijks 15 promovendi t.b.v. onderzoek gericht op de Friese hotspots, dit in samenwerking met het Friese bedrijfsleven. Er zijn de 35 promovendi uit UCF ondergebracht in de graduate school van RUG CF. Ook zijn er nieuwe promovendi aangetrokken. Op 1 juli 2019 waren er in totaal 23 nieuwe promovendi.
 • Er worden jaarlijks minimaal 4 voortgangsgesprekken met RUG/Campus Fryslân gevoerd, waarin de inhoudelijke en financiële voortgang wordt besproken, en er is minimaal 1 bestuurlijk overleg. Daarnaast wordt twee maal per jaar aan Provinciale Staten gerapporteerd over de voortgang van RUG/Campus Fryslân. Voorts hebben drie universiteiten, 4 hogescholen, 6 kennisinstellingen, 1 bibliotheek en de gemeente Leeuwarden en de provincie zich met de ondertekening van het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân op 24 juni 2016 verbonden aan samenwerking met RUG/Campus Fryslân. Het doel van deze samenwerking is om aan het niveau van het Friese hoger onderwijs een impuls te geven. De provincie is initiatiefnemer van de totstandkoming van dit akkoord.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Macrodoelmatigheidstoets en accreditatietoets: Het doorlopen van de toetsing van deze twee commissies is bepalend voor het tempo waarin nieuwe masters of master/tracks van start kunnen gaan. Wanneer een opleiding de toetsing met goed gevolg doorloopt, is rijksfinanciering geborgd. Tot op heden zijn goede resultaten geboekt m.b.t. voor de toets aangeboden nieuwe opleidingen.
De door de Hoger Onderwijspartners in Fryslân opgestelde Friese Kennisagenda 2015-2025, die akkoord is bevonden door de ministeries van OCW en EZK, vormt een belangrijke basis voor het toekennen van nieuwe opleidingen.

Te weinig studenten: De ambities in de plannen van RUG/Campus Fryslân zijn hoog. Er bestaat daarom in het ontwikkelplan het risico dat de gestelde aannames voor studentenaantallen niet worden gehaald. De RUG gaat uit van een periode van zes à zeven jaar om 1000 studenten en 50 promovendi aan Fryslân te binden. De RUG draagt het financiële risico wanneer er sprake is van een lagere instroom van studenten.
In 2020 zal de RUG samen met de provincie en de gemeente een tussenbalans opmaken, waarbij we onderzoeken hoe het gesteld is met het toekomstperspectief en -bestendigheid van RUG/CF. Een, op verzoek van de provincie, door de RUG Campus Fryslân ingediend Plan van Aanpak (januari 2020) om meer studenten aan te trekken zal meegenomen worden in de tussenbalans.

Imago Leeuwarden als (studie)stad: Leeuwarden heeft geen vergelijkbaar imago als studiestad Groningen. Een risico is ook de nabijheid van Groningen, met als gevolg dat er te weinig studenten in Leeuwarden komen wonen. Binnen de planvorming van Campus Fryslân hebben de partijen afspraken gemaakt om de krachten te bundelen en een aansprekend programma te ontwikkelen voor het bevorderen van het academisch klimaat in Leeuwarden. Dit programma moet zich verder ontwikkelen en indien gewenst worden aangepast. Het residentieel college (bachelorstudenten wonen het 1e jaar op de campus) kan een belangrijke bijdrage aan leveren aan de omvang van het aantal studenten dat in Leeuwarden woont.

9 Leeuwarden -Fryslân 2018 (programma mienskip, economie, omgeving)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
9 Leeuwarden - Fryslân 2018

Leeuwarden is op 6 september 2013 uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad in 2018. Leeuwarden – Fryslân heeft zich namens Nederland gepresenteerd op Europees niveau met 60 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Conform de doelstelling is Leeuwarden – Fryslân 2018 een breed volksfeest geworden waaraan iedereen, jong en oud, kon meedoen en meedeed.
Voor de culturele evenementen was de stichting Kulturele Haadstêd 2018 verantwoordelijk.
Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. Dit wordt hierna aangeduid als Leeuwarden – Fryslân 2028. De kwartiermakersfase is inmiddels afgerond. Op 11 juli is een nieuw bidbook gepresenteerd met ambities richting 2028.

Wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt?
Met honderden evenementen in Fryslân en met miljoenen bezoekers, kijken stichting, gemeente en provincie terug op een zeer geslaagd jaar. Een financiële (eind) rapportage volgt in de loop van het jaar.

Op 28 februari 2019 zijn de resultaten van LF2018 gepresenteerd. De resultaten van deze slotmeting LF2018 zijn op 28 februari ter kennisgeving naar u opgestuurd. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste doelen zijn gehaald, dit geldt voor de economische KPI’s, zoals het aantal bezoekers, de inkomsten uit het hoofdprogramma en het beoogde herhaalbezoek, maar ook voor de indicatoren van de beoogde verandering die het programma teweeg moest brengen. Ook de stijgende waardering voor LF2018 gedurende het jaar en de toegenomen participatie onder bewoners die weinig affiniteit hadden met cultuur laten zien dat de Culturele Hoofdstad iets in beweging heeft gezet. Nog niet voor alle KPI’s kunnen conclusies worden getrokken, dit geldt bijvoorbeeld voor de banengroei in de landbouw- en watersector die in 2025 moet zijn bereikt. Voor deze KPI’s is een positieve trend vastgesteld, maar of het doel wordt gehaald, moet worden afgewacht.

Wat heeft het gekost?
In de meerjarenbegroting van de provincie is voor een bedrag van € 15,8 mln. aan subsidie opgenomen voor de uitvoering van het bidbook door stichting Leeuwarden-Fryslân. Op 21 juni 2017 hebben Provinciale Staten besloten om in aanvulling hierop € 2,25 mln. beschikbaar te stellen:
a. € 875.000 voor extra marketinginspanningen;
b. € 875.000 voor het bestaande dekkingstekort van Stichting LF2018;
c. € 500.000 voor het ontwikkelen van een legacy-programma en -organisatie

Daarnaast hebben Provinciale Staten in 2017 besloten tot:

 • een risicovoorziening van maximaal € 2 mln. voor de in juni 2017 geïdentificeerde risico’s op met name de fondsen- en sponsoropbrengsten bij de stichting, 11Fonteinen en de BTW van de Rijksbijdrage. Provincie en gemeente Leeuwarden hebben najaar 2017 de stichting elk een aanvullende subsidie verstrekt van maximaal € 750.000 vanwege een te verwachten tekort van € 1,5 mln. door het achterblijven van met name sponsorinkomsten op de ramingen. De provincie heeft daarnaast € 650.000 aan de gemeente Leeuwarden betaald als bijdrage in de tegenvaller van € 1,3 mln, doordat een deel van de rijksbijdrage in het BTW compensatiefonds is gestort.
 • het oprichten van een waarborgfonds van € 1 mln. voor het afdekken van ticketrisico’s bij producties die in overwegende mate afhankelijk zijn van ticketopbrengsten. Dit bedrag is aangevuld tot € 1,533 mln. door gemeente Leeuwarden en Fonds Podiumkunsten. Op basis van een voor dit doel gemaakte subsidieregeling zijn ticketrisico’s gedeeld. Bij tegenvallende ticketverkopen wordt bijgedragen; bij meevallende verkopen wordt gestort door de subsidieaanvrager. Alle subsidies en betalingen aan provincie zijn inmiddels vastgesteld; per saldo levert dit een bate op van ruim € 22.000. Er loopt een bezwaar tegen een betaling van ruim € 3.000 bij de behandeling van Agenda 2028 hebben PS besloten het resterende bedrag (iets groter dus van € 1,0 mln) blijvend beschikbaar te stellen als dekking voor ticketrisico’s bij culturele producties.
 • Bij Berap I is € 150.000 beschikbaar gesteld voor dekking van een onverwacht tekort op het project At the Watergate

De financiële afronding/eindafrekening van het project, wordt voorzien in de loop van 2019

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2019 genomen?
In 2019 zijn geen besluiten genomen door uw staten.

Bij brief van 12 februari jl. zijn uw staten op de hoogte gebracht over de voortgang rond de afronding van de 11Fonteinen (kenmerk 01637363). Bij brief van 28 februari jl. (kenmerk 01635792) zijn uw staten geïnformeerd over de resultaten van de slotmeting LF2018. Tevens is hierbij de voortgang beschreven van de ingediende moties rond het voorstel van Agenda2028.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De risicovoorziening van maximaal € 2 mln. voor de in juni 2017 geïdentificeerde risico’s op met name de fondsen- en sponsoropbrengsten bij de stichting en de BTW van de Rijksbijdrage had drie doelen:
1. BTW-problematiek gemeente Leeuwarden
2. Afspraken met Stichting LF2018
3. 11Fonteinen

Ad1 BTW-problematiek gemeente Leeuwarden
De provincie heeft € 650.000 aan de gemeente Leeuwarden betaald als bijdrage in de tegenvaller van € 1,3 mln, doordat een deel van de rijksbijdrage in het BTW compensatiefonds is gestort.

Ad2 Afspraken met Stichting LF2018
Met de toegekende maximale subsidies van elk maximaal € 750.000 hebben gemeente en provincie voorzien in het (in augustus 2018 voorziene) geraamde tekort. In de loop van dit jaar weten we hoeveel de eindafrekening bedraagt. Op basis van voorlopige realisatiecijfers 2018 is duidelijk dat de uiteindelijke bijdrage substantieel lager zal zijn de maximale subsidie van € 750.000.

Ad3 11Fonteinen
Zoals wij in de brief aan uw Staten van 12 februari jl. hebben aangekondigd, hebben wij het totale overzicht van de uitgaven en inkomsten van 11fountains nu in beeld. Ten opzichte van de begroting van € 5,6 miljoen is er sprake van een tekort op de (sponsor)inkomsten van € 761.947 en een overschrijding van de kosten van € 487.661. Het totale tekort op de begroting van 11fountains bedraagt daarmee € 1,25 miljoen.

Omdat het totale tekort voor een groot deel bestaat uit het tekort op (sponsor)inkomsten en de gemeenten hier op voorhand nadrukkelijk op hebben gewezen, hebben wij de gemeenten het voorstel gedaan om als provincie verantwoordelijkheid te nemen voor het tekort op de (sponsor)inkomsten van € 761.947. Op basis van de aangegane verplichtingen biedt de eerder genoemde risicovoorziening een ruimte van € 600.000. Verwacht wordt dat de resterende € 161.947 ook gedekt kan worden binnen de voorziening. Zoals aangegeven wordt verwacht dat de bijdrage in het tekort van LF 2018 substantieel lager zal zijn dan de toegekende maximale € 750.000.
Gemeenten staan daarnaast voor de onderlinge verdeling van de kosten van € 487.661,-.

9a. Leeuwarden-Fryslân 2028 – Agenda 2028 – (programma mienskip, economie, omgeving)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
9a Leeuwarden - Fryslân 2018

Leeuwarden was in 2018 Europese Culturele Hoofdstad. Leeuwarden – Fryslân is nationaal en internationaal op de kaart gezet. Dit willen we vasthouden en uitbouwen.

Wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt?
Om de in gang gezette ontwikkelingen bij LF2018 te verduurzamen is in oktober 2018 Agenda2028 vastgesteld. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. Hierna wordt dit aangeduid als Leeuwarden – Fryslân 2028. Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden hebben kwartiermakers aangetrokken voor het programma en de (culturele) marketing. In het eerste kwartaal 2019 is een marketingplan voor LF2028 opgeleverd en in juli 2019 lag er een nieuw bidbook LF2028. Voor 2019 staan verschillende culturele producties geprogrammeerd.

Agenda2028 bevat voorstellen om het leef- en vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven verder te ontwikkelen met cultuur als krachtige katalysator. Dit doen we aan de hand van vijf programmalijnen:

 1. Versterken economie en cultuurtoerisme
 2. Verbeteren artistiek klimaat
 3. Werken aan ecologie en circulariteit
 4. Elkenien docht mei
 5. Meertaligheid / Frysk

Agenda2028 voorziet in een langjarig en aantrekkelijke programmering als “plus” bovenop de bestaande en reguliere activiteiten in de provincie, met als bovenliggende doelen:

 • Via culturele interventies verschillende maatschappelijke issues (economisch, sociaal, ecologisch) bespreekbaar maken;
 • Blijvende (inter)nationale aandacht;
 • Blijvende energie in Fryslân (zowel bij amateurs als professionals);
 • Blijvend investeren in A-merk Fryslân, met effect op inkomend toerisme

We willen hiermee tevens bijdragen aan de global goals.

Wat heeft het gekost?
Op 31 oktober 2018 hebben de Staten besloten over het voorstel Agenda2028 (de legacy) en middelen voor 2019 en 2020 (€2 miljoen op jaarbasis) beschikbaar gesteld en daarnaast de € 1 miljoen uit het waarborgfonds ticketsrisico’s blijvend beschikbaar gesteld als dekking voor ticketrisico’s bij culturele producties. Bij het coalitieakkoord in juni 2019 is voor de periode 2021-2023 een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor het voorzetten van LF2028. 2019 is het startjaar van het project LF 2028, dat zich voltrekt in meerdere jaren. Meteen in het eerste jaar zijn er door de programmaorganisatie flinke stappen gezet, maar mede door opstart en voorbereiding zullen niet alle voor 2019 beschikbare middelen worden benut. Gezien het meerjarige karakter wordt het geraamde restant (zijnde €357.000) doorgeschoven naar doorgeschoven naar 2020 via bijgevoegde begrotingswijziging.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2019 genomen?
In 2019 zijn er door uw Staten geen besluiten genomen. Wel zijn uw staten op 28 februari jl. per brief geïnformeerd over de inrichting van de projectorganisatie (governance) en criteria voor programmering bidbook voor LF2028. Daarbij bent u tevens geïnformeerd over de voortgang van diverse moties, waaronder Iepen Up Live en Marketing LF2028.

Bij de eerste Berap zijn twee begrotingswijzigingen aangenomen inzake Marketing LF2028 (€500.000) en Iepen Up Live (€300.000).

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Een van de risico’s is het verwerven van voldoende budget om de kwaliteit van de programmering vast te houden. Dit geldt met name in de triënnale jaren. Daarnaast is er geen afzonderlijk budget voor marketing van LF2028.

10 Europese watertechnologiehub

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
10 Europese watertechnologiehub

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2019 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2019 geen besluit over de Europese watertechnologiehub genomen.

In het bestuursakkoord 2019-2023 zijn financiële middelen voor Wetsus, WaterCampus (waaronder Water Alliance) gealloceerd zijnde in totaal €9 miljoen voor de jaren 2021-2023.

Wat heeft het gekost?
Het (regio) REP-budget van €13 miljoen, dat in 2014 door PS beschikbaar is gesteld ten behoeve van het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014 – 2020, is bijna helemaal weggezet in de vorm van subsidie aan de volgende projecten:
1. Watercampus Actieplan 2017-2020
2. Researchinfrastructuur Wetsus
3. Internationalisering Friese Watertechnologiesector

Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur van het SNN op 2 december 2012 ingestemd met een bijdrage aan de Stichting Wetsus uit het centrale deel van het REP (het zgn. RijksREP) van €38 miljoen. Eerst is een bijdrage van €19 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2013-2017. De €19 miljoen voor de periode 2017 tot en met 2020 is in 2016 toegekend na een positieve evaluatie van Wetsus.

De WaterCampus partijen hebben in 2016 een actieplan opgesteld. Het plan beschrijft het doel, de acties en brengt in beeld wat het benodigde budget is voor de jaren 2017 tot en met 2020 om het plan te kunnen uitvoeren. Uitgangspunt van het actieplan is dat de huidige activiteiten van de WaterCampus partijen gecontinueerd worden en daarmee het innovatie ecosysteem van de WaterCampus in stand kan worden gehouden. Voor het WaterCampus Actieplan is in 2017 een bijdrage van €6.030.000,- beschikbaar gesteld vanuit de beschikbare middelen REP-regio. De bijdrage wordt in 2-jaarlijkse tranches van €3.015.000,- beschikbaar gesteld voor de periodes 2017-2018 en 2019-2020. Begin 2017 is ten behoeve van het project “Research infrastructuur Wetsus 2017-2020” een subsidie van €3.019.804,- beschikbaar gesteld vanuit REP-regio en € 480.196,- vanuit het restant RijksREP. En ten slotte is in 2018 een subsidie verstrekt aan de Water Alliance om een impuls te geven aan de internationalisering van de Friese watertechnologiesector (einddatum 31-12-2020).

Jaarlijks wordt over de uitvoering van het WaterCampus Actieplan een monitor uitgevoerd. De uitkomsten van de monitor over 2018 is te raadplegen via de volgende link: Monitoring 2018 WaterCampus.

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij gerealiseerd?
Wij faciliteren en jagen projecten aan die passen in het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 en de Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’. Zodat we in 2020 één van de drie wereldwijde centra voor watertechnologie zijn. Leeuwarden en Fryslân zijn dan dé Europese waterhub. Water-technologie is een kansrijke sector met een groeiverwachting voor de werkgelegenheid. De ambitie van het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 is dat deze sector in 2020 minimaal 2.000 kenniswerkers telt. Het afgeleide resultaat is een flinke toename van werkgelegenheid bij de toeleverende industrie en dienstverlening.

Een belangrijke partij van de WaterCampus Leeuwarden is Wetsus. Het Wetsus-programma werkt met promovendi (PhD’s). Om het onderzoek te kunnen continueren en PhD’s te kunnen aanstellen op vierjarig contract heeft Wetsus in 2019 duidelijkheid nodig over de voortzetting van de financiering na 2020. Vanuit de provincie verwacht Wetsus een financiële bijdrage voor de jaren 2021, 2022 en 2023 van €1.125.00,- per jaar.
In het najaar van 2019 worden de uitkomsten verwacht van de “expertgroep governance watertechnologie”. Deze expertgroep voert o.a. een verkenning uit naar de mogelijkheden voor Wetsus ten aanzien van een nationaal samenwerkingsmodel water technologieën en de wijze waarop Wetsus meer structureel gefinancierd kan worden (governance en financieringsstructuur). Daarnaast is er een streven om overbrugging/garantstelling voor Wetsus te organiseren , opdat het nieuwe PhD’s kan aanstellen.

De lobby om het innovatie ecosysteem van de WaterCampus meer nationaal/EU gefinancierd te krijgen voor met name de periode na 2020 zal worden gecontinueerd.
In 2019 wordt de uitvoering van het WaterCampus Actieplan over de jaren 2017 en 2018 geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen worden gedeeld met PS.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Om uit te groeien tot Europese hub op het gebied van Watertechnologie is zekerheid over langjarige continuïteit van Wetsus een essentiële voorwaarde. Dit geldt zowel voor de contracten met het bedrijfsleven en vooraanstaande universiteiten als voor het aantrekken van de beste onderzoektalenten. Het Wetsus-programma werkt met promovendi die moeten worden aangesteld op een vierjarig contract, maar de langere termijn financiering van Wetsus (na 2020) is echter nog niet volledig afgedekt. Daarom staat het onderdeel ‘geld’ op oranje. Wij blijven onze lobby inzet richting o.a. Rijk en EU continueren. Ook ten behoeve van de financiering van het totale innovatie ecosysteem van de WaterCampus.

11 De Nieuwe Afsluitdijk (programma’s infrastructuur, omgeving en economie)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
11 De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerkingsverband van de provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân. Provincie Fryslân is penvoerder van het programma. De Nieuwe Afsluitdijk heeft projecten in ontwikkeling die (deels) meelopen in het Rijkscontract voor de versterking van de Afsluitdijk (projecten waaronder de Vismigratierivier (Deel 1) en fietspaden) en ondersteunt projecten van derden (Blue Energy, getijdenenergie). Daarnaast ontwikkelt en realiseert het programma ‘eigen’ projecten (o.a. Vismigratierivier (Deel 2), Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand, Verbreding van de Sluis bij Kornwerderzand).

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2019 genomen?
Provinciale Staten hebben in de eerstes kwartalen van 2019 geen besluiten genomen. Bij deze 2e berap worden een aantal begrotingswijzigingen voorgelegd voor wijzigingen in het kasritme.

Wat heeft het gekost?
In 2019 zijn er geen extra financiële middelen beschikbaar gesteld door PS.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Vorig jaar is het Rijkscontract voor de versterking van de Afsluitdijk gegund aan Levvel B.V., een combinatie van; Van Oord, BAM en Rebel. De eerste helft van 2019 stond in het teken van de verdere voorbereiding van de renovatie. Een noodzakelijke maatregel was het afsluiten van het fietspad, dat nu definitief gesloten is gedurende de verdere renovatie. Fietsers, voetgangers en andere kleine voertuigen gebruikmakend van het fietspad zullen per bus naar de andere kant van de dijk gebracht worden. Kornwerderzand en het Afsluitdijk Wadden Center blijven wel bereikbaar. Inmiddels heeft Levvel ook de eerste voorbereidingen getroffen voor het realiseren van het gat in de dijk ten behoeve van de Vismigratierivier. Tegelijkertijd is Windpark Fryslan begonnen met de eerste werkzaamheden op de Afsluitdijk, zoals het leggen van de kabel.

Vismigratierivier
Het project Vismigratierivier is inhoudelijk (ontwerphoofdlijn), financieel en planologisch rond. In verband met complexe raakvlakken met de projecten versterking Afsluitdijk en Windpark Fryslân, actief in hetzelfde gebied, is de aanbesteding van deel 2 opgeschoven. Door de raakvlakken is het project in drie onderdelen opgedeeld. Twee onderdelen worden gegund onder de percelenregeling van de aanbestedingswet. Voor het laatste en grootste werk, het rivierdeel, wordt de aanbesteding voorbereidt. Het rivierdeel verwachten we begin november te publiceren op de tendersite.
Gezien de complexe raakvlakken en het gegeven dat we moeten wachten met de afronding van het project totdat Levvel zijn werkzaamheden conform contract in 2022 heeft afgerond, houden we er inmiddels rekening mee dat het project in 2023 afgerond wordt.

Duurzame Energie projecten
De Afsluitdijk is een ideale proeftuin voor nieuwe innovaties op het gebied van duurzame energie. Op de dijk wordt momenteel getest met Blue Energy, getijdenenergie en een onderwaterkite. De testfaciliteit Blue Energy op Breezanddijk draait met succes proef. Momenteel wordt onderzocht of opschaling nabij Katwijk aan Zee mogelijk is. De testfaciliteit blijft wel actief op de Afsluitdijk. In het Wad nabij Breezanddijk wordt ook getest met een onderwaterkite: een vlieger die energie opwekt door gebruik te maken van de stroming. Voor de doorontwikkeling van de techniek heeft het Waddenfonds onlangs een subsidie beschikt.

De tijdelijke proefinstallatie met getijdenenergie bij Den Oever is voorlopig verwijderd in verband met de renovatiewerkzaamheden. Voor verwijdering zijn nog een aantal ecologische testen uitgevoerd in verband met vergunningen. De resultaten zijn positief en bieden perspectief voor de toekomstige ontwikkeling van getijdenenergie. Het stroeve vergunningentraject heeft tot vertraging geleid in het project. Dit heeft ook gevolgen voor het bestedingsritme van de toegekende bijdrage uit de Rijksambitieregeling Afsluitdijk, welke via de Provincie beschikt wordt. Middels een begrotingswijziging wordt voorgesteld het bestedingsritme aan te passen.

PS hebben in 2016 besloten middelen beschikbaar te stellen voor de backbone, de elektrificatie van het Friese deel van de Afsluitdijk. Tennet voert momenteel een locatiestudie uit naar een onderstation. Er zijn meerdere zoeklocaties, bij Zurich en Bolsward. PS hebben in een motie kenbaar gemaakt een voorkeur te hebben voor een locatie nabij Bolsward. Een onderstation bij Bolsward heeft mogelijk consequenties voor de projecten op de Afsluitdijk. Dat wordt momenteel onderzocht.

In december 2017 is door PS een motie aangenomen om een breed Living Lab, meerdere thema’s, op de Afsluitdijk te verkennen. PS hebben daar € 130.000 voor beschikbaar gesteld. De verkenning loopt en de belangstelling vanuit de onderwijssector is groot. Momenteel wordt samen met het onderwijsveld geïnventariseerd welke onderwerpen zich als eerste lenen voor een Living Lab en of er een reële businesscase kan ontstaan. Een Living Lab rondom Duurzame Energie op de Afsluitdijk is een voor de hand liggende keuze en past mooi bij de ambitie om op de Afsluitdijk te testen met nieuwe innovaties.

Brede Sluis
In juni hebben regio en Rijk (Minister I&W) een akkoord bereikt over de financiering van het project Verruiming Sluis Kornwerderzand. Mede in samenspraak met het Rijk is de voorkeursvariant geoptimaliseerd en is begroot op € 198 miljoen. Hiervan neemt de regio € 88 miljoen voor haar rekening. Het restant wordt bijgedragen door het Rijk. Met de minister van IenW is onder meer afgesproken dat de provincie de uitvoering van het werk zelfstandig organiseert en laat uitvoeren. Het bereikte akkoord met het Rijk wordt dit jaar nog uitgewerkt in een bestuursovereenkomst en een realisatieovereenkomst. In deze overeenkomsten worden o.a. afspraken gemaakt over de financiën, taken en verantwoordelijkheden. Ook zullen met de andere betrokken provincies (Overijssel en Flevoland) de (financiële) afspraken definitief worden vastgelegd in een regionale bestuursovereenkomst.
De financiële afspraken en de overeenkomsten zullen dit jaar nog aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Vergunbaarheid stromingsenergie
De vergunbaarheid van de democentrale bij Kornwerderzand en het TTC bij Den Oever is nog steeds een aandachtspunt. Afgelopen periode zijn er ecologische testen uitgevoerd. De resultaten zijn positief. Deze resultaten kunnen gebruikt worden om de impasse rondom de vergunningen te doorbreken.

Financiering sluis
Met het rijk is een akkoord bereikt over de financiering van het project. Met de regiopartners zullen echter nog definitieve afspraken moeten worden gemaakt over ieders bijdrage in de totale regionale bijdrage. Ook de wijze waarop de marktpartijen hun financiële bijdrage leveren zal nog definitief worden gemaakt.
De minister heeft aangegeven dat zij geen risico’s wenst te aanvaarden voor dit project, uitgezonderd het risico van niet gesprongen explosieven. De provincie heeft weliswaar de ruimte om het project zelfstandig te organiseren en uit te voeren, maar dit betekent ook dat de provincie staat voor de risico’s in het project. Echter, elk project kent risico’s in de voorbereiding- en bouwfase. In de raming van projecten zijn dergelijke risico’s vertaald in een opslag in de totale projectraming.
Het project brede sluis is planologisch geregeld, maar er moeten nog wel bepaalde vergunningen worden aangevraagd. In dat kader is o.a. de PAS en PFAS een actueel thema.

12 Breedbandinfrastructuur in Fryslân

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
12 Breedbandinfrastructuur in Fryslân

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2019 genomen?
Er zijn in 2019 geen besluiten door Provinciale Staten genomen.

Wat heeft het gekost?
Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 25 januari 2017 besloten maximaal €35 miljoen vrij te maken voor het verstrekken van de achtergestelde lening. Met de leningsovereenkomst tussen Kabelnoord en de provincie, kan Kabelnoord stapsgewijs aanspraak maken op deze achtergestelde lening tot maximaal €35 miljoen Tot nu toe is er in totaal afgerond € 5,6 mln. achtergestelde lening verstrekt door de provincie aan Kabelnoord.

Er is in de vergadering van 25 januari 2017 door Provinciale Staten tevens €5 miljoen beschikbaar gesteld voor een regeling voor de duurste aansluitingen in de buitengebieden. Kabelnoord sluit tot nog toe alle adressen in het buitengebied aan onder dezelfde voorwaarden en kosten. Gedeputeerde Staten heeft besloten dat vooralsnog gewacht kan worden met het beschikbaar maken van de financiële middelen voor onrendabele adressen. Provinciale Staten is door middel van een brief (met kenmerk 01620337) op 15 januari jl. hierover geïnformeerd.

Op 17 juli jl. hebben wij u ook geïnformeerd over ons besluit om een incidentele subsidie te verstrekken aan de coöperatie DFMopGlas voor een onderzoek naar een haalbaarheid van een aanpak en uitrol van glasvezel in grijs gebied . De subsidie wordt gedekt uit het budget ‘uitwerken pilot grijs’. Dit budget is bij de 1e Berap in 2018 vrijgemaakt vanuit het budget ‘voorfinanciering versnellingstrajecten’ voor breedband van € 1 mln. Hiervan is nu nog € 800.000 beschikbaar. De vaststelling van de beschikking zal in het najaar van 2019 plaatsvinden.

De middelen die eerder voor de grijze adressen waren geserveerd (€12 miljoen), zijn door het nieuwe bestuursakkoord ingezet voor andere doeleinden. Tot slot is er destijds € 250.000 gereserveerd voor proceskosten tot uitvoering van de aanpak breedband (wit én grijs). Van deze proceskosten is tot nu toe nog ongeveer € 25.000 beschikbaar.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Kabelnoord heeft in 2019 in alle Friese gemeenten de vraagbundeling afgerond. Kabelnoord heeft dit jaar de buitengebieden van de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achterkarspelen en Opsterland aangesloten. Daarnaast zijn ze dit jaar gestart met de uitrol van glasvezel in de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Heerenveen, Dantumadiel, Smallingerland.

Kabelnoord sluit tot nog toe alle adressen in het buitengebied aan onder dezelfde voorwaarden en kosten. Er zijn op dit moment nog geen onrendabele adressen te benoemen. Of dit daadwerkelijk het geval is, moet blijken uit nacalculatie. De €5 miljoen hoeft door deze uitrol van Kabelnoord vooralsnog niet ingezet te worden voor overgebleven onrendabele adressen.

Er heeft zich in september 2018 een commerciële partij gemeld die glasvezel wil aanbieden, namelijk Glasvezel Buitenaf. Zij zijn de samenwerking aangegaan met DFM op Glas om ook de kernen te voorzien van glasvezel. Dit heeft in 2019 geresulteerd in een positieve vraagbundeling in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân (deels zullen ook de kernen worden aangelegd). Kabelnoord heeft zich in deze twee gemeenten teruggetrokken. Ook in delen van de gemeenten De Waadhoeke en Weststellingwerf zal Glasvezel Buitenaf een glasvezelnetwerk aanleggen.

DFM op Glas heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarvan de kosten met behulp van de incidentele subsidie zijn gefinancierd. Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond in juni 2019. De vaststelling van de subsidie heeft in het najaar van 2019 plaatsgevonden. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn te vinden op de website van DFM op Glas.

Er zijn het afgelopen kwartaal onderzoeken gedaan naar de situatie op de Waddeneilanden, de scholen en bedrijventerreinen in de provincie. Door middel van deze onderzoeken is inzicht gekregen in de hoeveelheid adressen die aangesloten zijn op snel internet en wat de behoefte is aan snel internet. Op de Waddeneilanden is het resultaat dat daar begonnen wordt met een marktconsultatie, aangezien er marktruimte en behoefte is. De bedrijventerreinen zullen in de herstructureringsopgave van de gemeenten en provincie meegenomen worden. Op basis van de resultaten van de scholen moet nog een plan van aanpak worden geschreven om te stimuleren dat ook scholen gebruik kunnen maken van een snelle internetverbindingen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?

 • In het laatste halfjaar van 2018 hebben zich meerdere commerciële partijen gemeld die glasvezelaansluitingen willen realiseren in zowel de buitengebieden, als ook de kernen. De vraagbundeling van deze partijen was succesvol. Dat betekent dat Kabelnoord in vier gemeenten (De Fryske Marren, Weststellingwerf, De Waadhoeke en Súdwest-Fryslân) niet of slechts gedeeltelijk een netwerk zal aanleggen. Dit heeft effect op de in totaal te realiseren glasvezelaansluitingen door Kabelnoord in het buitengebied en de bijbehorende lening vanuit de provincie. De financiële risico’s voor de provincie zijn echter beperkt, omdat de provincie gebiedsgewijs geld vrijmaakt (vergelijkbaar met een bouwdepot). Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.
 • Een aandachtpunt is dat de genoemde € 5 miljoen voor de super witte adressen gedekt moet worden uit de rendementen op de lening. Mocht de lening niet volledig worden verstrekt, of eerder op andere wijze gefinancierd worden, dan heeft dit effect op de te behalen rendementen en is er onvoldoende dekking. We houden de prognose voor de rendementen daarom goed in de gaten. Er is echter tot nog toe besloten de middelen niet weg te zetten. Ook hoe de middelen moeten worden weggezet, is nog geen besluit genomen.

13 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
13 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)

Het Innovatiecluster Drachten is opgedeeld in vier fasen van twee jaar:

 • fase 1 (2013-2014): eerste aanzet geven voor het realiseren van een volwaardig innovatiecluster in Drachten. Accent ligt op het boeien en binden van personeel.
 • fase 2 (2015-2016): nadruk op doorontwikkeling van fase 1 en het realiseren van twee R&D projecten.
 • fase 3 (2017-2018) en fase 4 (2019-2020): opschalen naar nog meer ecosysteemfuncties, zoals precompetatieve gezamenlijke R&D in samenwerking met regionale onderzoeksinstellingen (UCF, NHL Hogeschool/Stenden, Hanzehogeschool, Windesheim, RUG, UT Twenthe). Zwaartepunt in de vierde fase is gericht op het laten doorgroeien van het cluster naar 20-24 bedrijven

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2019 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2019 geen besluiten over het Innovatiecluster Drachten genomen.

Wat heeft het gekost?
Provinciale Staten hebben voor het project Innovatiecluster Drachten een bijdrage van € 8 mln. beschikbaar gesteld uit de REP-middelen.

 • Voor de eerste fase is er € 192.500,- beschikbaar gesteld.
 • Voor de tweede fase is er € 1.744.255,- beschikbaar gesteld.
 • Voor de derde fase is er van € 2.379.350,- beschikbaar gesteld .

Voor de vierde fase is op 18 december 2018 € 3.587.197,- beschikbaar gesteld. Er is toen ook besloten om een bedrag van € 538.400 beschikbaar te stellen voor de periode 2021-2022. Dekking hiervoor moet komen uit vrijval uit de eerdere fasen eventueel aangevuld vanuit het budget Agenda Economie, zie begrotingswijziging. De bijdrage van de provincie is maximaal 25% van de totale projectkosten. De gemeente Smallingerland draagt ook 25% bij, de overige 50% komt van de deelnemende bedrijven.

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij bereikt?
Inmiddels werken er meer dan 3.800 mensen bij de 20 aangesloten bedrijven. In de vierde en laatste fase van het project (2019-2020) blijft de nadruk liggen op de doorontwikkeling van het boeien en binden van personeel, aansluiten van regionale hbo en universitaire kennisinstellingen, gezamenlijke R&D projecten en shared facilities. Phillips bouwt bijvoorbeeld een shared facility op het terrrein waar de Track Smart Factories en nog nieuwe industrie 4.0 opleidingen plaats gaan vinden. In de nieuwe fase zitten 8 R&D-projecten. Deze projecten richten zich op 3D metal printing, remote sensoring & big data, visual intelligence, robotics en renewable propulsion.

De gesprekken tussen de provincie met ICD over hun visie op de periode na 2020 loopt goed. Dit zal bepalen waar de volgende jaren op ingezet zal worden.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het potentieel risico blijft dat de inzet van de reeds participerende bedrijven zich reduceert, en daarmee ook de financiële inbreng, waardoor de geformuleerde doelstellingen van het project niet worden gehaald.

14 Gebiedsontwikkelingsplan Franekeradeel – Harlingen (programma mienskip)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
14 Gebiedsontwikkelingsplan Franekeradeel - Harlingen

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2019 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2019 geen besluit over het gebiedsontwikkelingsplan Franekeradeel – Harlingen genomen.

Wat heeft het gekost?
De provincie draagt ongeveer 21,5% bij aan de projectuitgaven. De totale uitgaven van provincie en betrokken partijen vanaf 2014 tot voorjaar 2019 bedragen € 36,5 mln. Daartoe behoort de aankoop van grond voor ongeveer € 14 mln. voor de wettelijke herverkaveling. De beschikbare budgetten van provincie en partijen zijn toereikend om het plan uit te voeren.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Er zijn meerdere bestekken afgerond. Het bestek voor verhoging van de brug bij Ried en dat voor realisatie van drie grote (water) inlaten is gegund. Het bestek voor het waterloopbestek Herbaijum (kades verhogen, verbreden van vaarten en sloten, aanleggen van stuwen en duikers) is/ wordt na de bouwvak gegund. Het bestek voor het verbreden van twee landbouwwegen en het gemaal de Mieden wordt na de zomer aanbesteed. De verhoogde en nieuwe brug bij Dongjum wordt op 27 september 2019 feestelijk opgeleverd. Er kwamen op het ontwerp ruilplan (wettelijke herverkaveling) ruim 180 zienswijzen binnen. De bestuurscommissie is gestart met hoorzittingen en beantwoording. Daarna zal in het beoogde definitieve ruilplan verwerkt worden. De werkzaamheden lopen volgens planning.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De planuitvoering loopt volgens planning en blijft binnen de planbegroting. Er zijn geen belangrijke nieuwe risico’s in beeld. Het wantrouwen bij de betrokkenen in de streek over de cijfers voor de bodemdaling en de planuitvoering neemt af. De zichtbare resultaten van de uitvoering dragen bij aan het herstel van het vertrouwen.

15 Uitvoering natuuropgave

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
15 Uitvoering natuuropgave

In 2011 hebben provincies en het Rijk in het Onderhandelingsakkoord Natuur afspraken gemaakt over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hiermee zijn wij verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Natuuropgave.

De decentralisatie is verder uitgewerkt in het Natuurpact. Het Natuurpact is afgesloten voor de periode 2014 – 2027. Wij rapporteren over de uitvoering van het Natuurpact in hoofdstuk 3.1 Natuur. Het betreft daar de verantwoording over het lopende begrotingsjaar. Daarnaast is inzicht nodig in de voortgang van de uitvoering over de gehele looptijd van het Natuurpact, met name voor de natuurontwikkelingsopgave. Om dit inzicht te kunnen bieden, nemen we het Natuurpact op in de paragraaf grote projecten. PS hebben op 10 juli 2019 een besluit genomen over de verdere uitwerking van de scenarios. De besluitvorming van PS is verwerkt in de begroting 2020.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2019 genomen?
PS hebben op 10 juli 2019 besloten om scenario 5b, Natuer mei de Mienskip (binnen bestaand budget) verder uit te werken door het uitvoeren van 3 pilots en in 2021 een definitieve scenariokeuze te maken.

Wat heeft het gekost?
Omdat PS ten tijde van het opmaken van de begroting 2019 nog geen keuze hebben gemaakt over een scenario is ook nog geen rapportage over gemaakte kosten daarvan mogelijk. Daarom worden hieronder voorlopig de basisgegevens uit het rapport Natuur in Fryslân – Haalbaar en Betaalbaar gepresenteerd. Bij de begroting 2020 wordt een aangepast financieel overzicht voorgelegd, waarin de besluitvorming over het opheffen van het tekort is verwerkt.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Op 10 juli 2019 hebben PS een besluit genomen over het verder uitwerken van scenario 5b voor uitvoering van de natuuropgave in de vorm van 3 pilots. In de begroting 2020 wordt een voorstel voorgelegd voor het rapporteren over de voortgang.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
In het rapport Natuur in Fryslân Haalbaar en betaalbaar is een aantal risico’s benoemd. De risico’s zijn (mede) afhankelijk van het gekozen scenario. Hieronder is aangegeven of de keuze voor verdere uitwerking van scenario 5b gevolgen heeft voor de benoemde risico’s, ervan uitgaande dat ook bij verdere uitwerking scenario 5b uitvoerbaar blijkt te zijn..

Dit is een nieuw risico. Scenario 5b vergt nog verdere uitwerking, er zijn nog vragen over de concrete uitvoerbaarheid, de tools en de governance. Daarom zullen er 3 pilots uitgevoerd worden. Het risico bestaat dat scenario 5b toch niet uitvoerbaar zal blijken. PS hebben besloten om in dat geval scenario 3+ als terugvaloptie te kiezen.

Als belangrijkste risico’s waren benoemd:

 • Tempo grondverwerving te laag – Ongewijzigd
  Indien het tempo van vrijwillige grondverwerving te laag is zullen de doelen voor de ontwikkelopgave en daarmee de KaderRichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 niet worden gehaald. Als maatregel kan, op termijn, worden gekozen om het instrument onteigening in te zetten. Daarvoor is een besluit van PS nodig. Dit brengt wel hogere kosten met zich mee wat op zichzelf weer een negatief effect heeft op het aantal ha’s dat kan worden gerealiseerd met het budget.
 • Bijdrage terreinbeheerders bij inrichting naar 15% wordt niet gehaald – Vervalt bij scenario 5B
  Bij het Natuurpact is met de manifestpartijen afgesproken dat zij een substantiële bijdrage zullen leveren aan de inrichting van nieuwe natuur. Hier wordt al rekening mee gehouden in het uitvoeringsprogramma. Mocht deze bijdrage niet (volledig) worden gehaald dan een beheersmaatregel zijn om het aantal te verwerven ha verder terug te brengen.
 • Tempo van doorlevering van ingerichte natuurgrond te laag – Ongewijzigd
  Als het niet lukt om door de provincie verworven en als natuur ingerichte gronden door te verkopen aan een eindbeheerder heeft dit twee gevolgen: Ten eerste heeft de provincie dan kosten voor het beheer maar ze kan zichzelf geen beheersubsidie toekennen. Als beheersmaatregel kunnen de beheerkosten dan worden gefinancierd uit het budget voor de ontwikkelopgave. Ten tweede loopt het Investeringskrediet Grond (IKG) dan vol waardoor er geen ruimte meer is om nieuwe gronden te verwerven. Als beheersmaatregelen kan extra inspanning gezet worden op de verkoop van ingerichte natuurgronden en/of verkoop van ruilgrond en/of het plafond van het IKG kan worden verhoogd. Dat laatste is echter een tijdelijke oplossing indien het tempo van doorlevering te laag is. Het IKG zal dan opnieuw vol raken.
 • Er komen niet (tijdig) genoeg geschikte projecten uit de mienskip (alleen scenario 3) – Vervalt bij scenario 5b
  In dat geval kan de provincie besluiten om deze middelen aan te wenden voor de realisatie van extra ha’s natuur binnen het NNN om zo aan haar inspanningsverplichting uit het Natuurpact te voldoen.
 • In het scenario Verzilveren Natuurlijk Kapitaal geen middelen voor initiatieven vanuit de mienskip – Vervalt bij scenario 5b
  Dit kan optreden indien de risicovoorziening blijkt te moeten worden ingezet en niet jaarlijks (deels) beschikbaar komt voor initiatieven uit de mienskip. Als onderdeel van de verdere uitwerking van dit scenario moet worden onderzocht of er binnen het programmabudget natuur middelen kunnen worden vrijgemaakt voor een vast post onvoorzien zodat de uitvoering van de maatschappelijke initiatieven minder of geen risico loopt.
 • Onzekerheid over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) na 2021ongewijzigd
  Het is nog niet duidelijk hoe het ANLb er na de eerste beheerperiode (loopt t/m 2021) uit zal komen te zien. De lidstaten zijn hierbij onder andere afhankelijk van nieuw Europees landbouwbeleid. Wanneer de 75% cofinanciering uit Europa weg zou vallen, dan betekent dit veel minder beschikbare middelen voor ANLb en dus minder beheermaatregelen en een flinke aderlating voor de zeven agrarische collectieven.
 • Geen geld voor personele capaciteit na 2020 – Vervalt bij scenario 5b
  De provincie heeft geld beschikbaar voor extra personele capaciteit voor het realiseren van de natuuropgave in de periode 2014-2020. Over de periode daarna is nog niets besloten. De impact op de uitvoering van provinciale taken is mede afhankelijk van het gekozen scenario.

16 Breed cofinancieringsbudget

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2019 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2019 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2019 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2019 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
16 Breed cofinacieringsbudget

In 2018 hebben de Staten ingestemd met het instellen van een reserve breed cofinancieringsbudget. Met dit breed cofinancieringsbudget wordt meer flexibiliteit in de begroting gecreëerd.

Hierbij is de volgende werkwijze afgesproken:

 • Het betreft cofinancieringen van specifieke (europese) programma’s die door de Staten expliciet benoemd worden.
 • De middelen die nu in de begroting staan als cofinanciering van een specifiek programma blijven in totaliteit beschikbaar voor dat programma.
 • Het breed cofinancieringsbudget wordt als GS voorwaardelijk budget opgenomen in het begrotingsprogramma algemene dekkingsmiddelen.
 • Op basis van concrete projecten worden de middelen via een GS besluit overgeheveld naar de betreffende inhoudelijke begrotingsprogramma’s waar ook de verantwoording plaats zal vinden.
 • Er wordt een bestemmingsreserve ‘breed cofinancieringsbudget’ ingesteld waarbij de vorming en beschikking over de reserve bij de jaarovergang door het college kan worden uitgevoerd op dezelfde manier als dit voor de tijdelijke budgetten gebeurt. Hiermee blijft gewaarborgd dat de cofinancieringsmiddelen beschikbaar blijven voor de gehele looptijd van de programma’s. Deze looptijd zal overigens per programma verschillend zijn.
 • In de paragraaf grote projecten bij de begroting en jaarrekening wordt het totaal overzicht van het cofinancieringsbudget gepresenteerd waarbij het onderscheid in de verschillende (europese) programma’s wordt gemaakt. Hiermee is voor de Staten inzichtelijk wat de stand van zaken is van zowel het totale budget als het budget voor de onderliggende programma’s.
 • De programma’s mogen tot maximaal 10% overgecommiteerd worden waarbij rekening moet worden gehouden dat de hoogte van het percentage afhankelijk is van de potentiële lagere vaststelling bij projecten die in uitvoering zijn.
 • Het risico van een benodigde hogere cofinancieringsbijdrage vanuit de provincie bij vaststelling van de subsidie door de (europese) partner moet opgevangen worden binnen het breed cofinancieringsbudget.
 • Gezien het feit dat er altijd programma’s zullen zijn waarop wij als provincie moeten cofinanciering zal op termijn een voorstel worden gedaan voor structurele voeding van het breed cofinancieringsbudget. De hoogte daarvan zal dan periodiek herijkt worden op basis van de dan onderliggende programma’s waarop wij gaan cofinancieren.

PS besluiten

 • Op 31 oktober 2018 hebben Provinciale Staten de notitie vereenvoudiging financieel beleid vastgesteld. Onderdeel hiervan vormt het instellen van een breed cofinancieringsbudget.
 • Op 26 juni 2019 hebben Provinciale Staten het bestuursakkoord 2019-2023 vastgesteld waarin extra middelen voor het breed cofinancieringsbudget zijn opgenomen.
Print deze pagina