Financiële stand van zaken

Tweede bestuursrapportage

Opbouw reserve breed cofinancieringsbudget per 31-12-2018

 • bedragen x € 1.000
 • Europese programma’s:
 • Efro-ez/Interreg/Waddenfonds
 • POP3
 • Totaal
 • Stand per 31-12-2018
 • 1.838
 • 9.366
 • 11.204

Lopende projecten vanaf 1-1-2019 tot en met 1-8-2019

Hieronder is een overzicht gegeven van de lopende projecten per 1 januari 2019 per Europees programma met daarbij de totale kosten en de bijdrageverdeling daarvan. Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal projecten voor het gehele noorden zijn en dat niet de gehele bijdrage van de EU in onze provincie terecht komt.

 • Europees programma - bedragen x €1.000
 • EFRO-EZ
 • Interreg
 • Europees globaliseringsfonds
 • EU Life
 • Erasmus +
 • Horizon 2020
 • Fryslan Fernijt (restant)
 • Totaal EU programma’s
 • Aantal
 • 27
 • 20
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 52
 • Totale kosten
 • 53.503
 • 26.128
 • 1.908
 • 300
 • 715
 • 15
 • 10
 • 85.579
 • Bijdrage EU
 • 17.571
 • 12.052
 • 1.218
 • 150
 • 471
 • 15
 • 0
 • 31.477
 • Cofinanciering Provincie
 • 8.045
 • 1.930
 • 83
 • 150
 • 39
 • 0
 • 10
 • 10.257
 • Bijdrage Overig
 • 27.887
 • 12.146
 • 608
 • 0
 • 206
 • 0
 • 0
 • 40.847

In onderstaand overzicht zijn de maatregelen uit het lopende POP3 programma aangegeven inclusief de totale kosten en de bijdrageverdeling. De uitvoering van deze maatregelen vindt de komende jaren nog plaats.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5a
 • 5b
 • 6a
 • 6b
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10a
 • 10b
 • 10c
 • POP 3 Maatregel - bedragen x € 1.000
 • Trainingen, workshops
 • Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering landbouwbedrijven
 • Jonge landbouwers
 • Proceskosten kavelruil
 • Niet productieve investeringen biodiversiteit
 • Niet productieve investeringen PAS *
 • Niet productieve investeringen water
 • Niet productieve investeringen water internationale doelen
 • Samenwerking voor innovaties
 • Samenwerking in het kader van EIP
 • Leader
 • ANLB *
 • ANLB blauwe diensten
 • Behoude akker- en weidevogels
 • Overgangsmaatregelen POP2
 • Uitvoeringskosten
 • Totaal POP3
 • Totale kosten
 • 3.255
 • 4.140
 • 3.600
 • 1.750
 • 4.265
 • 5.957
 • 20.357
 • 13.102
 • 4.381
 • 1.482
 • 3.617
 • 97.946
 • 2.900
 • 2.288
 • 6.054
 • 9.000
 • 184.094
 • Bijdrage EU
 • 1.628
 • 2.070
 • 1.800
 • 875
 • 2.133
 • 2.978
 • 10.179
 • 13.102
 • 2.191
 • 741
 • 1.808
 • 63.310
 • 1.450
 • 2.288
 • 6.054
 • 744
 • 113.351
 • Cofinanciering Provincie
 • 1.628
 • 2.070
 • 1.800
 • 875
 • 2.133
 • 2.978
 • 0
 • 0
 • 2.191
 • 741
 • 1.774
 • 34.636
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.256
 • 59.082
 • Bijdrage Overig
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.179
 • 0
 • 0
 • 0
 • 34
 • 0
 • 1.450
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11.663

* De provinciale cofinancieringsbijdrage bij deze maatregelen wordt geleverd vanuit de natuurpactgelden.

Naast de bijdrage vanuit de Europese programma’s ontvangen wij ook een bijdrage vanuit het waddenfonds. Het overzicht van de lopende projecten per 1 januari 2019 tot 1 augustus 2019 is hieronder weergegeven met ook hierbij de totale kosten en de bijdrageverdeling.

 • bedragen x €1.000
 • Waddenfonds
 • Investeringskader waddengebied
 • Totaal waddenfonds
 • Aantal
 • 25
 • 1
 • Totale kosten
 • 54.373
 • 6.436
 • 60.809
 • Bijdrage Waddenfonds
 • 30.820
 • 4.183
 • 35.003
 • Cofinanciering Provincie
 • 14.259
 • 429
 • 14.688
 • Bijdrage Overig
 • 9.294
 • 6.007
 • 15.301

Bestuursakkoord 2019-2023

Het Bestuursakkoord gaat uit van het centrale begrip ‘brede welvaart’ en kiest voor intensivering van de Friese inzet op Europa. Het binnenhalen van meer Europese middelen in deze collegeperiode is de meest tastbare vertaling van deze grotere inzet.

De intensivering van de inzet op Europa heeft een tweeledige achtergrond:

 • Inhoudelijk: meer aanhaken bij Europese ambities stelt Fryslân beter in staat de eigen doelen te realiseren. We verbreden onze horizon, worden erop gevergd onze doelen scherper te formuleren, meer samen te werken met andere regio’s in Europa en bij te dragen aan Europese doelstellingen. Projecten die een beroep kunnen doen op Europese middelen, opereren steevast in een omgeving van internationale concurrentie en worden beoordeeld op excellentie. We worden hierdoor voortdurend uitgedaagd het beste uit onszelf te halen
 • Financieel: door de krimpende provinciale begroting wordt het binnenhalen van meer Europese middelen steeds urgenter.

We willen dit realiseren via:

 • Door gericht uit te blinken in Friese sterke punten als Watertechnologie, Circulaire Economie, de Maritieme sector en Natuurinclusieve Landbouw – waar Fryslân goed in is en echt iets kan bijdragen aan de Europese ambities – willen we ook een groter beroep doen op Europese middelen. Op basis daarvan ontwikkelen we projecten rondom deze onderwerpen en halen daarmee extra Europese middelen naar Fryslân.”
 • Onze belangrijkste partner buiten de landsgrenzen is de Europese Unie zelf. We stellen ons de komende jaren als een open partner op tegenover Europa en stoppen meer menskracht en tijd in de verbinding met Europa. Daarbij blijven wel altijd onze eigen Friese doelen uitgangspunt. Op veel terreinen dragen we daarmee ook bij aan de doelen van Europa.

In het bestuursakkoord is het volgende resultaat benoemd:
Resultaat 59: we halen minimaal 130 miljoen aan Europese middelen binnen die bijdragen aan de brede Friese welvaart.”

Lopende projecten na 1-8-2019

Hieronder is een overzicht gegeven van de lopende projecten na 1 augustus 2019 per Europees programma met daarbij de totale kosten en de bijdrageverdeling daarvan. Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal projecten voor het gehele noorden zijn en dat niet de gehele bijdrage van de EU in onze provincie terecht komt.

 • Europees programma - bedragen x €1.000
 • EFRO-EZ
 • Totaal EU programma’s
 • Aantal
 • 3
 • Totale kosten
 • 3.619
 • 3.619
 • Bijdrage EU
 • 909
 • 909
 • Cofinanciering Provincie
 • 260
 • 260
 • Bijdrage Overig
 • 2.150
 • 2.150

De volgende provinciale cofinancieringsmiddelen zijn nog beschikbaar voor de projecten die in deze collegeperiode starten:

 • Programma - bedragen x € 1.000
 • Efro-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • Investeringskader Waddengebied
 • POP4
 • Totaal beschikbaar
 • Cofinancieringsbudget
 • 7.740
 • 15.000
 • 16.000
 • 38.740

In deze paragraaf zullen wij u op de hoogte blijven houden van de inzet van deze middelen en de bijdrage uit Europa cq. Waddenfonds die wij daarmee binnen halen.

Print deze pagina