Programma 1: Bestjoer

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Begroting

Wat willen we bereiken?

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, internationaal, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies) en via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

Europa
De Friese inzet op Europa in de periode 2016-2020 ligt op drie terreinen:

 • implementatie van Europese regelgeving
 • lobby (voornamelijk in SNN-verband)
 • projectverwerving (in samenwerking met partners binnen en buiten Fryslân)

De inhoudelijke focus is leidend voor de projectverwerving waar Fryslân zich op richt. Het binnenhalen van meer externe middelen (= Europese en nationale/regionale middelen) om Friese ambities te realiseren, is een van de doelstellingen van het Coalitieakkoord 2015-2019. Daartoe is de werkwijze Friese Middelengenerator ontworpen waarmee sinds 2018 wordt gewerkt.

Waddengovernance

 • Voor het Waddengebied werken we samen met andere overheden aan een goede governance. Daarvoor nemen we deel aan meerdere overleggen waar we de Friese belangen gecoördineerd inbrengen, zoals de stuurgroep Waddenprovincies en het Regie College Wadden.
 • Samen met de provincies Noord -Holland en Groningen voeren we het Investeringskader Wadden uit en zijn we een van de opdrachtgevers van het Programma Rijke Waddenzee.
 • Op basis van de GR Waddenfonds wordt deelgenomen in het DB Waddenfonds

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Vanuit de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan inhoudelijke resultaten. Die resultaten staan in het programma Economie (beleidsvelden 4.4 en 4.5) .

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma EWCR 2018 Mede-organiseren en deelname
Europese programma’s Vanuit Fryslân met Europese partners (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) projecten verwerven en indienen volgens de systematiek van de twee fasen 8 eligible projecten

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 30.974
 • 441
 • 30.533
 • Begroting 2018
 • 31.030
 • 643
 • 30.387
 • Begroting 2019
 • 30.919
 • 548
 • 30.371
 • Begroting 2020
 • 30.715
 • 548
 • 30.167
 • Begroting 2021
 • 30.709
 • 548
 • 30.161
 • Begroting 2022
 • 30.709
 • 548
 • 30.161

Toelichting:

De begrote lasten betreft met name de bijdrage van € 28,9 miljoen per jaar aan het waddenfonds die wij via het provinciefonds ontvangen. De overige lasten en baten betreffen de bijdragen voor deelname aan het IPO, SNN en secretariaat Stuurgroep en Regiecollege Waddengebied en de BTW-compensatie die wij uit deze deelnames retour krijgen.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Interwad
 • IPO BIJ12
 • IPO bijdrage
 • IPO bureau algemeen
 • IPO bureau specifieke opdrachten
 • Nationale Ombudsman
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Ondersteuning regieteam investeringskader Waddengebied
 • Programma Rijke Waddenzee
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bureau algemeen
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Realisatie 2017
 • 28.878
 • 19
 • 364
 • 466
 • 53
 • 4
 • 40
 • 754
 • 21
 • 30.599
 • 78
 • 37
 • 95
 • 210
 • 120
 • 44
 • 164
 • 30.974
 • 75
 • 165
 • 240
 • 37
 • 37
 • 120
 • 44
 • 164
 • 441
 • 30.533
 • Begroting 2018
 • 28.878
 • 20
 • 733
 • -163
 • 172
 • 4
 • 41
 • 817
 • 72
 • 30.574
 • 80
 • 96
 • 20
 • 196
 • 200
 • 61
 • 261
 • 31.030
 • 61
 • 226
 • 287
 • 96
 • 96
 • 200
 • 61
 • 261
 • 643
 • 30.387
 • Begroting 2019
 • 28.878
 • 20
 • 705
 • 5
 • 41
 • 838
 • 72
 • 30.558
 • 80
 • 20
 • 100
 • 200
 • 61
 • 261
 • 30.919
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 548
 • 30.371
 • Begroting 2020
 • 28.878
 • 20
 • 601
 • 5
 • 41
 • 838
 • 72
 • 30.454
 • 200
 • 61
 • 261
 • 30.715
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 548
 • 30.167
 • Begroting 2021
 • 28.878
 • 20
 • 595
 • 5
 • 41
 • 838
 • 72
 • 30.448
 • 200
 • 61
 • 261
 • 30.709
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 548
 • 30.161
 • Begroting 2022
 • 28.878
 • 20
 • 595
 • 5
 • 41
 • 838
 • 72
 • 30.448
 • 200
 • 61
 • 261
 • 30.709
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 548
 • 30.161

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
1 Vanuit de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan inhoudelijke resultaten. Die resultaten staan in het programma Economie (beleidsvelden 4.4 en 4.5) .

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
Vanuit de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan inhoudelijke resultaten. Die resultaten staan in het programma Economie (beleidsvelden 4.4 en 4.5) .

Jaarstukken

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.5 Bestuurlijke samenwerking

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
Vanuit de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan inhoudelijke resultaten. Die resultaten staan in het programma Economie (beleidsvelden 4.4 en 4.5) .
Print deze pagina