Programma 2: Ynfrastruktuer

Portefúljehâlder: Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Met het programma infrastructuur geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving door een effectieve en veilige bereikbaarheid. Voor de (vaar-)wegen waarvan wij eigenaar zijn, hebben we directe invloed en zijn we initiatiefnemer. Voor (vaar-) wegen die in beheer zijn bij het Rijk, gemeenten of het Wetterskip gebruiken wij onze indirecte invloed door overleg en financiële ondersteuning.

Wij zorgen daarmee voor een bereikbaar en veiliger wegennet, voor onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het Provinciaal Verkeer en VervoersPlan (PVVP). Meer specifiek zetten wij ons in om het aantal verkeersdoden over de periode 2009-2025 te halveren, zodat er maximaal 14 verkeersdoden vallen in Fryslân in 2025. In de motie van PS van 24 mei 2017 is de ambitie uitgesproken om te komen tot nul verkeersdoden. Naar aanleiding hiervan hebben wij in 2018 een Plan van Aanpak aangeboden aan PS. De hier uit voortvloeiende mogelijke intensiveringen zijn nog niet in deze begroting opgenomen.

Vastgestelde beleidsnotities

 • Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP), vastgesteld in 2006 en 2011
 • It Risicoferleegjend Ynfrastructuer Programma (RYP) – De wei nei 0, juni 2016
 • Onderhoud van een 6 naar een 7, najaar 2016
 • Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2019 (link wordt na vaststelling in PS in november 2018 toegevoegd)

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst
Voorheen SOVF (Stichting Openbare Verlichting Fryslân)
Samenwerkingsverband op het gebied van beheer en onderhoud van openbare verlichting en op het gebied van gezamenlijke inkoop duurzame energie.

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 78.209
 • 67.750
 • 145.959
 • 2.906
 • 4.497
 • 7.404
 • 138.555
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -292
 • -12.984
 • -13.276
 • -13.276
 • Realisatie per 1-4
 • 15.137
 • 5.468
 • 20.604
 • 885
 • 230
 • 1.115
 • 19.490
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 8.052
 • 27.818
 • 35.870
 • 0
 • 0
 • 0
 • 35.870
 • Saldo
 • 54.727
 • 21.481
 • 76.208
 • 2.021
 • 4.268
 • 6.289
 • 69.920

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 69.273
 • 0
 • 8.936
 • 78.209
 • 41.014
 • 22.239
 • 4.497
 • 0
 • 67.750
 • 145.959
 • 2.906
 • 0
 • 0
 • 2.906
 • 0
 • 0
 • 4.497
 • 0
 • 4.497
 • 7.404
 • 138.555
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -292
 • -292
 • -12.984
 • -12.984
 • -13.276
 • -13.276
 • Realisatie per 1-4
 • 14.978
 • 158
 • 0
 • 15.137
 • -219
 • 5.436
 • 150
 • 100
 • 5.468
 • 20.604
 • 885
 • 0
 • 0
 • 885
 • 0
 • 0
 • 0
 • 230
 • 230
 • 1.115
 • 19.490
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 8.046
 • 6
 • 0
 • 8.052
 • 2.340
 • 9.343
 • 16.124
 • 11
 • 27.818
 • 35.870
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 35.870
 • Saldo
 • 45.956
 • -164
 • 8.936
 • 54.727
 • 38.892
 • -5.524
 • -11.777
 • -111
 • 21.481
 • 76.208
 • 2.021
 • 0
 • 0
 • 2.021
 • 0
 • 0
 • 4.497
 • -230
 • 4.268
 • 6.289
 • 69.920

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 77.947
 • 43.549
 • 121.496
 • 2.921
 • 2.397
 • 5.319
 • 116.177
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 5.058
 • 5.058
 • 5.058
 • Realisatie per 1-9
 • 53.469
 • -1.667
 • 51.802
 • 2.731
 • 603
 • 3.334
 • 48.468
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 4.742
 • 27.625
 • 32.367
 • 0
 • 0
 • 0
 • 32.367
 • Saldo
 • 19.736
 • 22.649
 • 42.385
 • 190
 • 1.794
 • 1.984
 • 40.401

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 69.012
 • 0
 • 8.936
 • 77.947
 • 41.057
 • 95
 • 2.397
 • 43.549
 • 121.496
 • 2.921
 • 0
 • 0
 • 2.921
 • 0
 • 0
 • 2.397
 • 2.397
 • 5.319
 • 116.177
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.548
 • 3.510
 • 0
 • 5.058
 • 5.058
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.058
 • Realisatie per 1-9
 • 44.517
 • 17
 • 8.936
 • 53.469
 • 2.198
 • -1.796
 • -2.069
 • -1.667
 • 51.802
 • 2.566
 • 0
 • 165
 • 2.731
 • 603
 • 0
 • 0
 • 603
 • 3.334
 • 48.468
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 4.742
 • 0
 • 0
 • 4.742
 • 2.261
 • 9.029
 • 16.335
 • 27.625
 • 32.367
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 32.367
 • Saldo
 • 19.753
 • -17
 • 0
 • 19.736
 • 38.146
 • -3.629
 • -11.869
 • 22.649
 • 42.385
 • 355
 • 0
 • -165
 • 190
 • -603
 • 0
 • 2.397
 • 1.794
 • 1.984
 • 40.401

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Met het programma infrastructuur wilden wij mede invulling geven aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving door een effectieve en veilige bereikbaarheid. Voor de (vaar-)wegen waarvan wij eigenaar zijn, hebben we directe invloed en zijn we initiatiefnemer. Voor (vaar-) wegen die in beheer zijn bij het Rijk, gemeenten of het Wetterskip gebruikten wij onze indirecte invloed door overleg en financiële ondersteuning.
Wij wilden daarmee zorgen voor een bereikbaar en veiliger wegennet, voor onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook wilden wij met verkeerseducatie een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.
Wij wilden het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het Provinciaal Verkeer en VervoersPlan (PVVP). Meer specifiek wilden wij ons inzetten om het aantal verkeersdoden over de periode 2009-2025 te halveren, zodat er maximaal 14 verkeersdoden vallen in Fryslân in 2025. In de motie van PS van 24 mei 2017 is de ambitie uitgesproken om te komen tot nul verkeersdoden. Naar aanleiding hiervan hebben wij in 2018 een Plan van Aanpak aangeboden aan PS. De hier uit voortvloeiende mogelijke intensiveringen zijn nog niet in deze begroting opgenomen.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) wilde(n) een bijdrage leveren aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst

Samenwerkingsverband op het gebied van beheer en onderhoud van openbare verlichting en op het gebied van gezamenlijke inkoop duurzame energie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.1 Beleid en verkeersveiligheid
2.2 Verbetering infrastructuur
2.3 Instandhouding provinciale Infrastructuur
2.4 Openbaar vervoer

Toelichting:

Door opkomst van de problematiek met Programma Aanpak Stikstof (PAS) en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in september 2019 is de uitvoering van een aantal projecten over de jaargrens heen geschoven naar 2020. Daarmee zijn de gewenste resultaten van 2019 gedeeltelijk doorgeschoven naar 2020.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 129.057
 • 32.057
 • 97.000
 • -36.888
 • 60.112
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 129.154
 • 7.919
 • 121.235
 • -15.187
 • 106.048
 • Rekening 2019
 • 114.018
 • 27.748
 • 86.270
 • -3.057
 • 83.213
 • Saldo begroting en rekening
 • 15.136
 • -19.829
 • 34.966
 • -12.130
 • 22.836

Toelichting:

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan toegelicht bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 1.227
 • 62.416
 • 17.073
 • 48.341
 • 129.057
 • 23
 • 26.080
 • 2.650
 • 3.304
 • 32.057
 • 97.000
 • Begroting 2019
 • 2.199
 • 50.400
 • 24.282
 • 52.273
 • 129.154
 • 0
 • 5.033
 • 1.318
 • 1.568
 • 7.919
 • 121.235
 • Besteding 2019
 • 1.957
 • 37.419
 • 25.890
 • 48.751
 • 114.018
 • 23
 • 4.184
 • 21.770
 • 1.771
 • 27.748
 • 86.270
 • Saldo 2019
 • 242
 • 12.981
 • -1.609
 • 3.522
 • 15.136
 • -23
 • 849
 • -20.452
 • -203
 • -19.829
 • 34.966

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Vml Brede Doel Verkeer en Vervoer
 • R. Dekkingsreserve kapitaallasten
 • R. Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • Stand per 1-1-2019
 • 35.463
 • 223.170
 • 25.164
 • toevoeging
 • -489
 • 37.969
 • 371
 • aanwending
 • 7.246
 • 2.004
 • 0
 • Stand per 31-12-2019
 • 27.728
 • 259.134
 • 25.534

Toelichting:

Reserve BDU Brede Doel uitkering
De middelen die nog beschikbaar waren vanuit de Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer, toegevoegd zijn aan de reserve op het moment dat de BDU opgegaan is in het provinciefonds. Hiermee kunnen de projecten die nog in de pijplijn zaten en nu deels nog zitten uitgevoerd worden. Hierbij gaat het onder andere om OV-infra ontwikkelingen en het intensiveren van de treindienst met bijvoorbeeld de 4de trein naar Sneek.

Reserve dekking kapitaalslasten
Via deze reserve verrekenen we de kapitaalslasten van projecten welke in het verleden ineens waren gefinancierd. Dit is een gevolg van een wijziging in de BBV voorschriften.

Reserve bijdrage aan activa in eigendom derden
Via deze reserve worden bijdragen in de investeringen in eigendom van derden opgenomen conform de notitie vereenvoudiging financieel beleid. Het betreft hier een bijdrage in de spoorbruggen.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Anticiperende grondaankopen
 • V. Groot onderhoud wegen
 • V. Groot onderhoud water
 • V. Achterstallig onderhoud wegen
 • V. Achterstallig onderhoud water
 • Stand per 1-1-2019
 • 775
 • 529
 • 3.370
 • 4.793
 • 10.459
 • toevoeging
 • 0
 • 5.199
 • 3.737
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 0
 • 5.728
 • 7.107
 • 4.793
 • 10.459
 • Stand per 31-12-2019
 • 775
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Voorziening Anticiperende grondaankopen
Middels deze voorziening is het risico afgedekt tussen de boekwaarde en de verwachte verkoopwaarde van gronden.

Voorziening groot onderhoud Water, Wegen, achterstallig onderhoud Water en achterstallig onderhoud Wegen
Voor het groot- en achterstallig onderhoud aan Wegen en Water hadden we voorzieningen ingesteld. In de jaarrekening van 2019 hebben we deze voorzieningen vrij laten vallen ten gunste van het resultaat. Met de accountant is overeengekomen dat deze voorzieningen tijdelijk omgezet mogen worden naar bestemmingsreserves. Bij de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen voor de vorming van de verschillende bestemmingsreserves voor onderhoud. Na een nadere analyse van de benodigde middelen voor de programmering onderhoud, zal een vertaling plaatsvinden naar de benodigde hoogte van de voeding van de voorzieningen c.q. reserves.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • OP RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • OP RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdragen
 • Stand per 1-1-2019
 • 32.361
 • 3.817
 • 874
 • toevoeging
 • 1.860
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 6.000
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2019
 • 28.221
 • 3.817
 • 874

Toelichting:

OP RSP Mobiliteitsfonds
Het mobiliteitsfonds is een onderdeel van het RSP convenant afgesloten tussen Rijk en de noordelijke provincies. Dit fonds wordt beheerd door SNN. Zodra de provincie de bijdrage incasseert bij het SNN wordt het Rijksdeel toegevoegd aan de Overlopende Passiva.

Print deze pagina