Programma 4: Ekonomy

4.1 Innovatie en circulaire economie

Wat willen we bereiken?

We streven naar een toekomstbestendige en circulaire economie waarmee we makkelijker kunnen inspelen op veranderingen. De nadruk ligt de komende periode op 1) het ondersteunen van mkb in brede zin, 2) het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers en 3) het aanjagen, facliteren en coördineren van Friese projecten met investeringsvolume naar relevante Noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen (zie voor punt 2 en 3 ook Beleidsveld 4.3).

Een circulaire economie is een economie die gericht is op het langer in de keten houden van grondstoffen en het zoveel mogelijk voorkomen van afval en schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht. In de Beleidsbrief Circulaire Economie (maart 2018) hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de meest gunstige ontwikkelregio wordt voor de circulaire economie in Nederland. We werken aan drie doelen: 1) in 2020 is het aantal bedrijven dat verdient aan de circulaire economie met 100% gestegen, 2) in 2025 kopen we maximaal circulair in en 3) in 2025 staan we in de top drie van Europese regio’s.

Jaarlijks stellen we een Jaarplan Circulaire economie vast waarin we de projecten, activiteiten en de provinciale inzet voor dat jaar uitwerken. Belangrijk instrument zijn de transitieagenda’s van Vereniging Circulair Friesland. Om de uitvoering hiervan te versnellen willen we aansluiten bij de transitieagenda’s van het Rijk. Dit geeft ook kansen voor experimenten.

In 2018 is vanuit het InnovatiePact Fryslân (IPF) een innovatie programmering opgezet op basis van onderstaande vier actieprogramma’s. Als stakeholder zijn we zowel financieel als inhoudelijk betrokken bij het IPF. Bijzonder aandacht is besteed aan het versterken van het startersklimaat in Fryslân. Hieronder een korte beschrijving van de vier actieprogramma’s binnen IPF.

1.Business Innovatie Ecosysteem
Innovatieve grote bedrijven gezamenlijk inzetten voor maatschappelijke uitdagingen
2. Sterk Fries Ondernemerschap
Ondernemerschap stimuleren door integraal inzetten op inspiratie, educatie, incubatie en groei (zie paragraaf 4.2, ontwikkeling startersklimaat binnen agenda menselijk kapitaal)
3. New Government Policy
Ondersteunend overheidsbeleid dat direct innovatie stimuleert (launching customer)
4. YnBusiness
Ondernemersplatform voor de ambitieuze Friese ondernemer met groeiambitie

Kortom, met meer nadruk op innovatie en circulaire economie versterken wij het verdienvermogen van de Friese economie en de onafhankelijkheid van grondstoffen.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Jaarplan Circulaire Economie

 • We kopen percelen circulair in en stellen op basis daarvan in 2019 een percentage circulair inkopen vast voor 2025.
 • Het percentage ondernemers dat verdient aan circulaire economie is gestegen ten opzichte van de nulmeting in 2018.
 • We laten een nulmeting doen van de circulaire Europese regio’s.
 • We zijn minimaal twee keer launching customer voor een circulair product of dienst.
 • Het project Circulaire Scholen moet in 2019 leiden tot een doorlopende leerlijn circulaire economie in het Fries onderwijs.

Innovatie

 • Het ondernemersportaal YnBusiness helpt het Friese mkb bij het realiseren van groei en ambitie.
 • Resultaat 42 Uitvoering Voucherregeling MKB Fryslân: we geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over innovatie, bedrijfsontwikkeling en HR.

Wat mag het kosten?

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We kopen percelen circulair in en stellen op basis daarvan in 2019 een percentage circulair inkopen vast voor 2025.
2 Op basis van de nulmeting in 2018 maken we in 2019 een bewustwordingscampagne mede mogelijk. Op deze manier hopen we dat in 2020 er tijdens de eerstvolgende meting meer ondernemers verdienen aan de circulaire economie.
3 We laten een nulmeting doen van de circulaire Europese regio’s.
4 We zijn minimaal twee keer launching customer voor een circulair product of dienst.
5 Het project Circulaire Scholen moet in 2019 leiden tot een doorlopende leerlijn circulaire economie in het Fries onderwijs.
6 Het ondernemersportaal YnBusiness helpt het Friese mkb bij het realiseren van groei en ambitie.
7 Resultaat 42 Uitvoering Voucherregeling MKB Fryslân: we geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over innovatie, bedrijfsontwikkeling en HR.

Toelichting:

7. Resultaat 42: De MKB voucher blijkt een succes te zijn. Door het succes is het plafondbedrag dat we beschikbaar hebben gesteld in 2018 dan ook overschreden. Door het subsidieplafond uit 2018 achteraf te verhogen door wijziging van het openstellingsbesluit kunnen we de aangevraagde vouchers toch honoreren. Het benodigde bedrag wordt daarvoor naar voren gehaald ten laste van het budget 2020.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Circulaire Economie Aantal percelen inkopen en daarna percentage circulair inkopen vaststellen 5 percelen
Percentage vastgesteld
Percentage ondernemers dat verdient aan circulaire economie 50% stijging tov 2018
Fryslân scoort hoog t.o.v. andere Europese regio’s Top 10 positie
Aantal experimenten met provincie als launching customer Ten minste 2
Aantal aanvragen voor de regeling Circulaire Economie Ten minste 10
Aantal aanvragen op het gebied van Circulaire Economie (Bedrijfsontwikkeling) van de Voucherregeling Ten minste 30
Innovatie Aantal gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 400
Het mkb geeft een hoog cijfer voor tevredenheid met YnBusiness Het Friese bedrijfsleven geeft een minimale gemiddelde waardering van 7,5
Aantal aanvragen ondernemers (voucher-)regeling Ten minste 100

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We kopen percelen circulair in en stellen op basis daarvan in 2019 een percentage circulair inkopen vast voor 2025.
2 Op basis van de nulmeting in 2018 maken we in 2019 een bewustwordingscampagne mede mogelijk. Op deze manier hopen we dat in 2020 er tijdens de eerstvolgende meting meer ondernemers verdienen aan de circulaire economie.
3 We laten een nulmeting doen van de circulaire Europese regio’s.
4 We zijn minimaal twee keer launching customer voor een circulair product of dienst.
5 Het project Circulaire Scholen moet in 2019 leiden tot een doorlopende leerlijn circulaire economie in het Fries onderwijs.
6 Het ondernemersportaal YnBusiness helpt het Friese mkb bij het realiseren van groei en ambitie.
7 Resultaat 42 Uitvoering Voucherregeling MKB Fryslân: we geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over innovatie, bedrijfsontwikkeling en HR.

Toelichting:

5. Het project Sparks is samen met partners uit publieke en provate sector opgezet gestart om circulaire economie in het onderwijs onder de aandacht te brengen. In de volgende fase zal echter pas de doorlopende leerlijn geborgd worden. Informatie over het project vindt u op www.sparkthemovement.nl.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Circulaire Economie Aantal percelen inkopen en daarna percentage circulair inkopen vaststellen 5 percelen
Percentage vastgesteld
Percentage ondernemers dat verdient aan circulaire economie 50% stijging tov 2018
Fryslân scoort hoog t.o.v. andere Europese regio’s Top 10 positie
Aantal experimenten met provincie als launching customer Ten minste 2
Aantal aanvragen voor de regeling Circulaire Economie Ten minste 10
Aantal aanvragen op het gebied van Circulaire Economie (Bedrijfsontwikkeling) van de Voucherregeling Ten minste 30
Innovatie Aantal gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 400
Het mkb geeft een hoog cijfer voor tevredenheid met YnBusiness Het Friese bedrijfsleven geeft een minimale gemiddelde waardering van 7,5
Aantal aanvragen ondernemers (voucher-)regeling Ten minste 100

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We hebben gestreefd naar een toekomstbestendige en circulaire economie waarmee we makkelijker kunnen inspelen op veranderingen. De nadruk lag op 1) het ondersteunen van mkb in brede zin, 2) het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers en 3) het aanjagen, faciliteren en coördineren van Friese projecten met investeringsvolume naar relevante Noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen (zie voor punt 2 en 3 ook Beleidsveld 4.3).

Een circulaire economie is een economie die gericht is op het langer in de keten houden van grondstoffen en het zoveel mogelijk voorkomen van afval en schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht. In de Beleidsbrief Circulaire Economie (maart 2018) hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de meest gunstige ontwikkelregio wordt voor de circulaire economie in Nederland. We werkten aan drie doelen: 1) in 2020 is het aantal bedrijven dat verdient aan de circulaire economie met 100% gestegen, 2) in 2025 kopen we maximaal circulair in en 3) in 2025 staan we in de top drie van Europese regio’s.

In het jaarplan Circulaire economie 2019 staan de projecten, activiteiten en de provinciale inzet uitgewerkt. Belangrijk instrument zijn de transitieagenda’s van Vereniging Circulair Friesland. Om de uitvoering hiervan te versnellen zijn we aangesloten bij de transitieagenda’s van het Rijk. Dit geeft ook kansen voor experimenten.

In 2018 is vanuit het InnovatiePact Fryslân (IPF) een innovatie programmering opgezet op basis van onderstaande vier actieprogramma’s. Als stakeholder zijn we zowel financieel als inhoudelijk betrokken geweest bij het IPF. Bijzonder aandacht is besteed aan het versterken van het startersklimaat in Fryslân. Hieronder een korte beschrijving van de vier actieprogramma’s binnen IPF.

1. Business Innovatie Ecosysteem
Innovatieve grote bedrijven gezamenlijk inzetten voor maatschappelijke uitdagingen
2. Sterk Fries Ondernemerschap
Ondernemerschap stimuleren door integraal inzetten op inspiratie, educatie, incubatie en groei (zie paragraaf 4.2, ontwikkeling startersklimaat binnen agenda menselijk kapitaal)
3. New Government Policy
Ondersteunend overheidsbeleid dat direct innovatie stimuleert (launching customer)
4. YnBusiness
Ondernemersplatform voor de ambitieuze Friese ondernemer met groeiambitie

Kortom, met meer nadruk op innovatie en circulaire economie hebben wij ingezet op het verdienvermogen van de Friese economie en de onafhankelijkheid van grondstoffen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.1 Innovatie en circulaire economie

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We kopen percelen circulair in en stellen op basis daarvan in 2019 een percentage circulair inkopen vast voor 2025.
2 Op basis van de nulmeting in 2018 maken we in 2019 een bewustwordingscampagne mede mogelijk. Op deze manier hopen we dat in 2020 er tijdens de eerstvolgende meting meer ondernemers verdienen aan de circulaire economie.
3 We laten een nulmeting doen van de circulaire Europese regio’s.
4 We zijn minimaal twee keer launching customer voor een circulair product of dienst.
5 Het project Circulaire Scholen moet in 2019 leiden tot een doorlopende leerlijn circulaire economie in het Fries onderwijs.
6 Het ondernemersportaal YnBusiness helpt het Friese mkb bij het realiseren van groei en ambitie.
7 Resultaat 42 Uitvoering Voucherregeling MKB Fryslân: we geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over innovatie, bedrijfsontwikkeling en HR.

Toelichting:

2. Dit gaat om de campagne Ik ben bewust. Dit is een samenwerking tussen IVN, Vereniging Circulair Friesland, Friese Milieufederatie, NDC Mediagroep en de provincie.
3. We doen in het kader van het Europees project Replace een nulmeting. Het tempo van het project bepaalt ook ons project. In 2020 wordt dit uitgevoerd.
5. Het project Sparks is samen met partners uit publieke en private sector opgezet gestart om circulaire economie in het onderwijs onder de aandacht te brengen. In de volgende fase (2020) zal echter pas de doorlopende leerlijn geborgd worden. Informatie over het project vindt u op www.sparkthemovement.nl.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Circulaire Economie Aantal percelen inkopen en daarna percentage circulair inkopen vaststellen 5 percelen 9
Percentage vastgesteld Vastgesteld
Percentage ondernemers dat verdient aan circulaire economie 50% stijging tov 2018 Onbekend
Fryslân scoort hoog t.o.v. andere Europese regio’s Top 10 positie Onbekend
Aantal experimenten met provincie als launching customer Ten minste 2 2
Aantal aanvragen voor de regeling Circulaire Economie Ten minste 10 10
Aantal aanvragen op het gebied van Circulaire Economie (Bedrijfsontwikkeling) van de Voucherregeling Ten minste 30 30
Innovatie Aantal gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 400 ca. 700
Het mkb geeft een hoog cijfer voor tevredenheid met YnBusiness Het Friese bedrijfsleven geeft een minimale gemiddelde waardering van 7,5 8
Aantal aanvragen ondernemers (voucher-)regeling Ten minste 100 300

Toelichting:

Circulaire economie:
Het aantal percelen (projecten) waar ingezet wordt op circulaire inkoop zijn het Swettehûs, de bus concessie, een vijftal infrastructurele projecten (onderdoorgangen e.d.), de energie inkoop en het maaibestek.
De nieuwe experimenten waarbij de provincie in 2019 launching customer zijn bij het project Swettehûs, waarbij de provincie in samenwerking met het Wetterskip Fryslân gebruik wil maken van aquathermie, en bij het project N381, waar het gefreesde asfalt wordt hergebruikt.
De RUG Campus Fryslân meet de cijfers uit 2019 in 2020 (ten opzichte van 2018) omtrent percentage ondernemers dat verdient aan circulaire economie.
Of Fryslân hoog scoort ten opzichte van Europese regio’s moet blijken uit het Europees project Replace. Onderdeel van het project is een benchmark. Die is eind 2021 klaar.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 742
 • 1.538
 • 1.791
 • 4.071
 • 8
 • 1.006
 • 0
 • 1.014
 • 3.057
 • -1.791
 • 1.225
 • 2.490
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 812
 • 3.037
 • 4.046
 • 7.894
 • 6
 • 0
 • 1.117
 • 1.123
 • 6.770
 • -2.138
 • -1.797
 • 2.835
 • Rekening 2019
 • 799
 • 2.811
 • 811
 • 4.421
 • 6
 • 0
 • 1.352
 • 1.358
 • 3.062
 • 1.332
 • -1.703
 • 2.691
 • Saldo begroting en rekening
 • 13
 • 225
 • 3.235
 • 3.473
 • 0
 • 0
 • -235
 • -235
 • 3.708
 • -3.470
 • -94
 • 144

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 144.000,- in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Per saldo is er een onderbesteding van € 13.000,- op het budget Agenda Economie.

Tijdelijke budgetten
De tijdelijke budgetten (lasten tijdelijke budgetten minus mutatie tijdelijke budgetten) geven een vrijval van € 131.000,- veroorzaakt door onderbesteding opde subsidieregeling Samenwerking MKB-MBO van € 190.000,- doordat een aanvraag bij het RIF niet doorgegaan is en dus ook niet gebruik gemaakt is van onze subsidieregeling. Tevens is er een overbesteding op het Jaarplan Circulair van € 70.000,- deze wordt verrekend met jaarschijf 2020.

Reserves
De mutaties op de reserves betreft het doorschuiven van cofinancieringsbudgetten inzake EZ/Efro, Waddenfonds en Interreg die dit jaar niet volledig tot besteding gekomen zijn.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Agenda economie
 • IPO bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Circulaire economie
 • Collegegeld universitair onderwijs
 • Convenant A7 en Westergozone projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Innovatiecluster Drachten
 • Innovatiepact Fryslan
 • Interreg projecten
 • Jaarplan circulair
 • Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics NTCP
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • RUG Smart factories
 • Sterk Fries ondernemerschap
 • Stimuleren samenwerking MKB-MBO
 • Tijdelijke budgetten
 • Creative Europe projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Horizon 2020 projecten
 • Interreg projecten
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • Inzet NUON Circulaire economie
 • Inzet NUON Closing the Loops
 • Inzet NUON Lectoraat hergebruik kunststof
 • Inzet NUON Voedingsapplicatiecentrum FACT
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Waddenfonds projecten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Agenda economie
 • Structurele budgetten
 • Jaarplan circulair
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Tijdelijke budgetten
 • Interreg projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 728
 • 13
 • 742
 • 80
 • 5
 • 120
 • 352
 • 0
 • 78
 • 254
 • 234
 • 0
 • 274
 • 0
 • 0
 • 141
 • 1.538
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 457
 • 0
 • 75
 • 1.259
 • 0
 • 0
 • 1.791
 • 4.071
 • 8
 • 8
 • 1.000
 • 6
 • 1.006
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.014
 • 3.057
 • Begroting 2019
 • 797
 • 14
 • 812
 • 416
 • 58
 • 0
 • 0
 • 1.220
 • 123
 • 0
 • 400
 • 200
 • 0
 • 66
 • 200
 • 354
 • 3.037
 • 54
 • 1.085
 • 93
 • 660
 • 172
 • 43
 • 80
 • 150
 • 1.311
 • 10
 • 389
 • 4.046
 • 7.894
 • 6
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 217
 • 900
 • 1.117
 • 1.123
 • 6.770
 • Rekening 2019
 • 781
 • 18
 • 799
 • 352
 • 20
 • 0
 • 0
 • 1.220
 • 115
 • 0
 • 477
 • 200
 • 0
 • 66
 • 200
 • 162
 • 2.811
 • 0
 • 240
 • 0
 • 367
 • 0
 • 8
 • -38
 • 0
 • 226
 • 8
 • 0
 • 811
 • 4.421
 • 6
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 372
 • 980
 • 1.352
 • 1.358
 • 3.062
 • Saldo 2019
 • 16
 • -4
 • 13
 • 64
 • 39
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • -77
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 192
 • 225
 • 54
 • 845
 • 93
 • 293
 • 172
 • 36
 • 118
 • 150
 • 1.085
 • 2
 • 389
 • 3.235
 • 3.473
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -155
 • -80
 • -235
 • -235
 • 3.708
Print deze pagina