Programma 5: Mienskip

5.1 Leefomjouwing

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Leefbaarheidsbeleid
1 In het kader van Kansen in Kernen (KIK) herinrichting van 6 dorpskernen, waar voordat de Centrale As werd aangelegd het doorgaande verkeer doorheen reed. Het is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Voor Feanwâlden is het KIK-project gecombineerd met het Transferium Feanwâlden (Stationsgebied Feanwâlden). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
2 In 2019 zal de Regio deal met de twee sporen Holwerd aan Zee en versnellingsagenda Noordoost Fryslân verder worden uitgewerkt, inclusief financiering en governance.
3 We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap en cultuurhistorie, kansen voor burgers en duurzame dorpen uit het coalitie-akkoord worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘samenwerkingsverbanden’.
5 We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
6 In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
7 Resultaat 41: “we hebben in 2019 de relevante maatschappelijke partijen kunnen voeden met meerdere voorbeelden en ideeën over het vergroten van de fysieke leefbaarheid, en zij pakken daarvan ook meerdere op”. De brede omschrijving van resultaat 41 (transitiefonds fysieke leefomgeving) is versmald tot een verkenning van 3 concretere thema’s: Wonen (de particuliere woningvoorraad in het krimpgebied Noordoost Fryslân), Retail en Zorgvastgoed. Deze drie denkrichtingen worden in 2019 verder geconcretiseerd.
8 Samen met gemeenten en andere betrokken actoren onderzoeken we hoe initiatiefnemers (dorpen, dorpshuizen en anderen) beter bediend kunnen worden op hun ondersteuningsbehoefte. Vervolgens, indien gewenst, een nieuw netwerk, dat lokale initiatieven ondersteunt, opzetten. Op die wijze de kennis-, expertise-, onafhankelijke advies-, begeleidings- en verbindingsfunctie borgen.

Toelichting:

3. In het huidige IMF is een gedeelte van het beschikbare budget niet besteed. Dit komt mede doordat er projecten zijn geweigerd op basis van formele weigeringsgronden (bv. te laat ingediend), doordat projecten als kwalitatief onder de maat zijn beoordeeld en doordat de verwachte ‘legacy’ voor nu nog niet terugkomt in het aantal projectaanvragen. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt voorgesteld om dit budget door te schuiven naar de periode 2020-2023, omdat voorgenoemde projecten zich in het nieuwe IMF weer kunnen melden.

7. Voor het Transitiefonds geldt dat spoor 3, zorg, op punt van uitvoering staat. Er is een subsidieregeling huisvesting huisartsen opgesteld, die in september voor de eerste keer is opengesteld. Provinciale staten zijn hier bij brief van 18 juli 2019 (met kenmerk 01680342) over geinformeerd. Voor spoor 2, retail, is een SWOT analyse opgesteld voor 68 winkelgebieden in de provincie. Aan de hand daarvan zullen verdere acties in gang worden gezet. Voor spoor 1, wonen, wordt, samen met de gemeenten, corporaties e.a. gezocht naar integrale, bottom-up projecten die betrekking hebben op de particuliere woningvoorraad in Noordoost Fryslân. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2020.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Leefbaarheidsbeleid Verbouw en verduurzaming dorpshuizen Verbouw 10 dorpshuizen
Aantal opengestelde tenders IMF 3 tenders, Tussen de 400 en 500 aanvragen per jaar
Beleidsbrief Leefberens Werkwijze met partners concretiseren. Ondersteunen bij het ontwikkelen van een of meerdere instrumenten om op lokaal niveau te komen tot afstemming van voorzieningenspreidingen 1 of meerdere instrumenten
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Leefbaarheidsmonitor gereed
Ondersteuning bij verdiepende onderzoeken per regio Per regio ondersteuning van minimaal 1 verdiepingsonderzoek
Masterclasses 2 masterclasses
Dreamsessie 1 dreamsessie
Leerkring krimp nieuwe raadsleden ism de VFG 1 bijeenkomst
Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving Provinciaal Transitiefonds is geconcretiseerd De drie denkrichtingen zijn uitgewerkt:
Zorgvastgoed: de regeling voor huisvesting van Friese huisartsen wordt opengesteld
Retail: de middelen zijn met doelen beschikbaar gesteld voor de regio’s
Wonen: samen met partners in NO Fryslan wordt invulling gegeven aan de doelen en de bestedingsrichting van de middelen
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners 10 dorpen in de regio Noordoost werken nu ook volgens deze methodiek

Toelichting:

In overleg met de regio’s worden in 2019 geen regionale masterclasses woningvoorraad georganiseerd, maar wordt gewerkt aan de voorbereiding van 3 masterclasses in 2020.

Als vervolg en afronding van de Dreamsessie over Onderwijs in 2018, hebben in 2019 diverse activiteiten plaatsgevonden (o.m. vervolgbijeenkomst en opstellen kennisdossier). Daarom is ervoor gekozen om in 2019 geen nieuwe Dreamsessie te organiseren.

Transitiefonds: zie de toelichting bij punt 7 van Leefomjouwing – Leefbaarheidsbeleid hierboven.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Ruimte en wonen
1 Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw; Het provinciaal inpassingsplan zal in 2019 onherroepelijk worden.
2 Ruimtelijke kwaliteit is integraal onderdeel bij de ontwikkeling van beleid en het uitvoeren van plannen en projecten. Het ruimtelijk kwaliteitsteam adviseert daartoe bij o.a. provinciale wegenprojecten, duurzame energieprojecten en bij gemeentelijke projecten.
3 We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
4 We starten in de tweede helft van 2019 de voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe bevolkings- en huishoudensprognose.
5 We monitoren in alle regio’s de geactualiseerde afspraken met de gemeenten over de woningbouwprogrammering.
6 We monitoren de afspraken inzake de programmering van bedrijventerreinen die wij in 2018 met de regio’s Zuidwest, Noordoost, Noordwest en Zuidoost hebben gemaakt, alsook de uitgifte van kavels op gemeentelijk en regionaal niveau.
7 We maken afspraken met gemeenten in regioverband met betrekking tot de herstructurering van incourante bedrijventerreinen.
8 We leveren een bijdrage aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân door herbestemming en sloop.

Toelichting:

8. Voor de herbestemmingsregeling zijn alle aanvragen afgehandeld en beschikkingen verleend. De beschikkingen worden verspreid over de jaren 2019 t/m 2021 uitbetaald. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt het beschikbare budget in het juiste bestedingsritme gezet. Daarnaast vallen de resterende middelen vrij via bijgevoegde begrotingswijziging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vervolgprocedure bij afd. Bestuursrechtspraak, Raad van State. Daarna is het plan onherroepelijk.
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg vindt twee keer plaats
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Geactualiseerde woningbouwafspraken monitoren
Verblijfsgerechtigden Toepassen bestuurlijk toezicht op gemeenten Toezicht op 16 gemeenten
Programmering bedrijventerreinen Regionale afspraken inzake herstructurering van incourante bedrijventerreinen Afspraken zijn gemaakt

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1 Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
2 Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP).
3 In het kader van het Aandachtsgebied Ooststellingwerf wordt ingezet op het versterken van de sociale cohesie in Haulerwijk via het project Betrokken dorp, en het steeds betrekken van de bewoners bij de herstructureringsplannen in het Haerenkwartier in Oosterwolde.
4 In het kader van het Aandachtsgebied Weststellingwerf is de inzet gericht op gezond opgroeien, het tegengaan van middelengebruik en het bevorderen van maatschappelijke participatie.
5 Aanvullend en in samenwerking met partners worden maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein en in de zorg (bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen, spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen/bereikbare zorg zoals verwoord in resultaat 19, tekorten arbeidsmarkt, etc.) meegenomen in beleid en in uitvoering. Uitwerkingen van sociaal inclusief beleid komen terug in de resultaten in de andere beleidsprogramma’s.

Toelichting:

1. Voor de regeling Kansenfonds zijn alle aanvragen afgehandeld en beschikkingen verleend. De beschikkingen worden verspreid over de jaren 2019 t/m 2022 uitbetaald. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt het beschikbare budget in het juiste bestedingsritme gezet. Daarnaast vallen de resterende middelen vrij via bijgevoegde begrotingswijziging.

5. Met het project Kerntaken aan Zet wordt beoogd sociaal beleid en zorg in de provinciale kerntaken te integreren. In het najaar van 2018 is een interne thermometer gemaakt van de stand van zaken. Tevens zijn de aanbevelingen van een extern onderzoek vertaald naar een werkwijze om het als vanzelf meenemen van zorg en sociale onderdelen in beleid, projecten en programma’s verder vorm te geven. Op veel terreinen wordt inmiddels zorg- en sociaal meegenomen bij projecten, programma’s en beleid, maar er is nog een aantal beleids-terreinen waarvoor de komende twee jaar inzet gepleegd moet worden om het netwerk op te bouwen, kennis vergaard moet worden en de werkwijze verder geïmplementeerd moet worden. Wij stellen daarom voor het beschikbare budget voor het invlechten van sociaal beleid en zorg in de kerntaken te verspreiden over 2019 t/m 2021, zodat ook op die beleidsterreinen financieel de ruimte is om de invlechting goed te laten verlopen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Integraal sociaal beleid en zorg Met de interne thermometer sociaal beleid meten we in hoeverre sociaal beleid en zorg geïntegreerd wordt in de provinciale kerntaken. Sociaal beleid en zorg in alle 7 kerntaken
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 5 projecten

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1 Het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten bevorderen, door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren met name middels het project Fryske sport yn dyn Klasse.
2 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeve van het welzijn van de Friese bevolking.
3 Talentontwikkeling bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4 De oeuvreprijs voor Sport zal worden uitgereikt.
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad.

Toelichting:

5. Het college van Smallingerland heeft nog geen definitief besluit genomen wat de locatie voor De Welle betreft. Wij verwachten dit najaar daarom ook nog geen aanvraag voor een provinciale bijdrage van maximaal € 10 miljoen voor dit project. Bestuurlijk en ambtelijk gaan wij de komende periode in overleg met de Gemeente Smallingerland. In deze gesprekken zullen wij bij de gemeente aandringen om de voortgang om de ontwikkeling van het projectplan met planning te bespoedigen. De scope en het eindresultaat van het project veranderen niet. Een begrotingswijziging is bijgevoegd om het bestedingsritme voor het provinciale budget voor De Welle aan te passen (Begrotingswijziging als bijlage 2 opgenomen).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Fryske Sport yn dyn Klasse Inzet is om elk kind dat in Friesland de basisschool verlaat kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. 200 clinics aan en 100 klassen gebruiken het lespakket Fryske sporten. 10.000 kinderen maken kennis met één van de Fryske sporten.
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. 10 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 10 grootschalige sportevenementen

Jaarstukken

Leefbaarheidsbeleid

Wat wilden we bereiken?

We hebben de Friese inwoner en de ervaren leefbaarheid centraal gezet in zowel dorpen als in de steden. De leefbaarheid hebben wij daarbij als volgt gedefinieerd ”Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld”. Een brede definitie waarin de beleving van mensen centraal staat, zij zijn de ervaringsdeskundigen en zij kunnen draagvlak creëren. Sociale, ruimtelijke en economische factoren bepalen in samenhang de leefbaarheid.
We streefden naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de inwoners van Fryslân en traden op als kennismakelaar en facilitator, of, als het algemeen belang daar om vroeg, als regisseur.  Voor ons ging het hierbij met name om bereikbaar werk (werken), bereikbare voorzieningen (leven) en een bloeiend gemeenschapsleven in goede ruimtelijke omstandigheden (beleven en wonen). Daarbij wilden we zoveel mogelijk aansluiten bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s.
Wij hebben ingezet op de leefbaarheid van de dorpen en steden, en op de spreiding van voorzieningen. We zorgden voor aandacht voor demografische ontwikkelingen en leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen. Zo stimuleerden wij met het  Iepen Mienskipsfûns onder andere initiatieven op het gebied van sociale innovatie. De streekagenda’s weerspiegelden de programmatische integratie van het fysieke en sociale beleid met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling van de Friese regio’s. Met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving wilden wij een aanjaagfonds creëren voor gemeenten en woningcorporaties, zorgpartijen, aannemers, makelaars, banken, voorlopers in technologie en particulieren, en de grootste groep woningbezitters in Fryslân ondersteunen en inspireren.
De regio Noordoost-Fryslân heeft de nationale status van Krimpgebied. Wij beschouwen heel Fryslân als een gebied waar ingrijpende demografische veranderingen vragen om een adequate aanpak. In de regio Noordoost-Fryslân was een economisch programma als de Regiodeal een voorbeeld van zo’n adequate aanpak. Met de ondertekening van de eerste fase van die Regiodeal in 2017 hebben we de ambitie uitgesproken om de maximale economische potentie van de regio te benutten, te realiseren in 2025. De eerste fase van de Regiodeal is in totaal door 42 partijen ondertekend (daaronder het Rijk, de lokale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Voor het vervolg, fase 2, is in nauwe samenwerking tussen de gemeenten in Noordoost-Fryslân, it Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en andere partners in de regio een Versnellingsagenda opgesteld. Deze Versnellingsagenda vormt samen met Holwerd aan Zee de regiodeal Noordoost-Fryslân.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.1 Leefomjouwing

Toelichting:

De resultaten voor het beleidsveld leefomjouwing liggen op koers. Zo zijn we doorgegaan met het subsidiëren van diverse lokale initiatieven via het IMF. 2019 was het laatste jaar van de dorpshuizenregeling. Deze wordt opgevolgd door een nieuwe regeling voor ontmoetingsplekken in brede zin, als onderdeel van het IMF. In onze rol als facilitator en kennismakelaar voor de regio’s hebben wij onderzoek laten doen naar de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van voorzieningen in de regio Noordwest-Fryslân. In het kader van dit onderzoek is de serious game ‘Voorzieningen-Wijs’ ontwikkeld. Ook is de eerste leefbaarheidsmonitor ‘Leven voor Fryslân’ gepresenteerd. De subsidieregelingen bouw en verbouw huisartsenpraktijken en de subsidieregeling Friese Retailaanpak zijn het afgelopen jaar beiden opengesteld.
Verder is het verdiepingsonderzoek wonen en zorg in regio Zuidoost-Fryslân afgerond met een goed bezochte excursie. Ook heeft de provincie input geleverd op het gebiedsprogramma gaswinning Ternaard.
In 2019 is het Kansenfonds afgerond. In totaal zijn in de periode 2016 – 2019 33 projecten gesubsidieerd. Binnen ons sportbeleid hebben we het afgelopen jaar meer sportevenementen kunnen subsidiëren.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In het kader van Kansen in Kernen (KIK) herinrichting van 6 dorpskernen, waar voordat de Centrale As werd aangelegd het doorgaande verkeer doorheen reed. Het is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Voor Feanwâlden is het KIK-project gecombineerd met het Transferium Feanwâlden (Stationsgebied Feanwâlden). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
2 In 2019 zal de Regio deal met de twee sporen Holwerd aan Zee en versnellingsagenda Noordoost Fryslân verder worden uitgewerkt, inclusief financiering en governance.
3 We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap en cultuurhistorie, kansen voor burgers en duurzame dorpen uit het coalitie-akkoord worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noordwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘samenwerkingsverbanden’.
5 We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
6 In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
7 Resultaat 41: “we hebben in 2019 de relevante maatschappelijke partijen kunnen voeden met meerdere voorbeelden en ideeën over het vergroten van de fysieke leefbaarheid, en zij pakken daarvan ook meerdere op”. De brede omschrijving van resultaat 41 (transitiefonds fysieke leefomgeving) is versmald tot een verkenning van 3 concretere thema’s: Wonen (de particuliere woningvoorraad in het krimpgebied Noordoost Fryslân), Retail en Zorgvastgoed. Deze drie denkrichtingen worden in 2019 verder geconcretiseerd.
8 Samen met gemeenten en andere betrokken actoren onderzoeken we hoe initiatiefnemers (dorpen, dorpshuizen en anderen) beter bediend kunnen worden op hun ondersteuningsbehoefte. Vervolgens, indien gewenst, een nieuw netwerk, dat lokale initiatieven ondersteunt, opzetten. Op die wijze de kennis-, expertise-, onafhankelijke advies-, begeleidings- en verbindingsfunctie borgen.

Toelichting:

1. In 2019 zou worden gestart met de herinrichting van het park en het transferium (de omgeving van het station) in Feanwâlden en het Stationskwartier in Hurdegaryp. Het werk Stationskwartier Hurdegaryp is inmiddels binnen budget aanbesteed. Uitvoering vindt plaats in de periode najaar 2019- 1e helft 2020. De eerste aanbesteding voor Feanwâlden in mei 2019 is niet goed uitgepakt. De winnende inschrijving was boven budget. In de tweede helft van 2019 is een nieuwe aanbesteding voorbereid. Deze nieuwe aanbesteding is begin 2020 gestart en is inmiddels definitief gegund. Uitvoering Feanwâlden staat gepland voor medio 2020 tot en met medio 2021. Een nadere toelichting op het programma Kansen in Kernen is opgenomen in de paragraaf Grote Projecten.
3. In 2019 zijn 487 aanvragen vanuit IMF gehonoreerd. Met het bestuursakkoord Lok op 1  is er voor gekozen om het IMF voort te zetten Eind 2019 is de nieuwe regeling vastgesteld. Nieuw onderdeel van de regeling is een budget voor ontmoetingsplekken (als opvolging van de dorpshuizenregeling).
6. In mei 2019 is het Kennisdossier onderwijs en krimp ‘Toekomst van de Friese Onderwijsvoorziening’ verschenen, waarmee we kennis en informatie bieden aan gemeenten in het streven naar een goede spreiding van het onderwijsaanbod in Fryslân.
7. Voor het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving zijn de 3 thema’s zorg, retail en wonen verder geconcretiseerd. Ten aanzien van zorgvastgoed is de subsidieregeling bouw en verbouw huisartsenpraktijken in het najaar van 2019 opengesteld. Er zijn 21 aanvragen ingediend. De subsidieregeling Friese Retailaanpak is 8 november 2019 opengesteld. De regeling stond open tot 18 december 2020. De regeling subsidieert (kleinschalige) activiteiten die aansluiten bij de doelen van de Friese Retailaanpak (2018-2020) en de uitkomsten van een SWOT-analyse die in 2019 is uitgevoerd onder 70 Friese winkelgebieden (ondernemerschap, samenwerking, inrichting openbare ruimte, en profilering/presentatie). Voor het thema ‘Wonen’ is de provincie in gesprek gegaan met de gemeente Noardeast-Fryslân om projecten te selecteren waar de middelen voor ingezet kunnen worden. Naast de gemeente waren hierbij ook woningcorporaties en makelaars betrokken. In 2019 zijn nog geen projecten gesubsidieerd, omdat vooral is gesproken over de concrete invulling van de projecten.

8. Het bij dit resultaat genoemde onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van dorpen, dorpshuizen en anderen is in 2019 uitgevoerd. Dit op te zetten nieuwe netwerk is ook belangrijk voor de Friese gemeenten. Betrokkenheid van gemeenten bij dit netwerk heeft  meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat. De kwartiermaker is het afgelopen jaar aangesteld en is inmiddels gestart met gesprekken met betrokken organisaties.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Plattelands- en krimpbeleid
Leefbaarheidsbeleid Verbouw en verduurzaming dorpshuizen Verbouw 10 dorpshuizen Gerealiseerd
Aantal opengestelde tenders IMF 3 tenders, Tussen de 400 en 500 aanvragen per jaar 3 tenders, 487 aanvragen
Beleidsbrief Leefberens Werkwijze met partners concretiseren. Ondersteunen bij het ontwikkelen van een of meerdere instrumenten om op lokaal niveau te komen tot afstemming van voorzieningenspreidingen 1 of meerdere instrumenten 1
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Leefbaarheidsmonitor gereed Gereed
Ondersteuning bij verdiepende onderzoeken per regio Per regio ondersteuning van minimaal 1 verdiepingsonderzoek 2
Masterclasses 2 masterclasses 0
Dreamsessie 1 dreamsessie 0
Leerkring krimp nieuwe raadsleden ism de VFG 1 bijeenkomst 1 (binnen het inwerkprogramma VFG)
Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving Provinciaal Transitiefonds is geconcretiseerd De drie denkrichtingen zijn uitgewerkt:
- Zorgvastgoed: de regeling voor huisvesting van Friese huisartsen wordt opengesteld Gerealiseerd
- Retail: de middelen zijn met doelen beschikbaar gesteld voor de regio’s Gerealiseerd
- Wonen: samen met partners in NO Fryslan wordt invulling gegeven aan de doelen en de bestedingsrichting van de middelen Medio 2020 gereed
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners 10 dorpen in de regio Noordoost werken nu ook volgens deze methodiek 12 DOM’s en 21 dorpen

Toelichting:

Verbouw dorpshuizen
Er zijn meer dan 18 aanvragen ingediend voor de verbouw van Dorpshuizen, waarvan 10 inmiddels zijn gehonoreerd. Deze regeling is het afgelopen jaar opgevolgd door de nieuwe regeling ‘Naar nieuwe ontmoetingsplekken’

Ondersteuning ontwikkeling beslisinstrument spreiding voorzieningen.
In opdracht van de provincie heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) samen met adviesbureau Partoer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van voorzieningen in de regio Noardwest-Fryslân. In het kader van dit onderzoek is de serious game ‘Voorzieningen-Wijs’ ontwikkeld. Voorziening-Wijs biedt ondersteuning bij beslissingen en samenwerking rond voorzieningen in Noardwest-Fryslân.

Leefbaarheidsmonitor ‘Leven voor Frylân’ en de Staat van Fryslân
Voor de zomer van 2019 zijn de tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en de geactualiseerde Staat van Fryslân uitgekomen. Verder is het afgelopen jaar gestart met de monitor ‘brede welvaart’. De monitor ‘brede welvaart’ gaat de onderdelen uit de andere monitors verbinden.

Ondersteuning verdiepende onderzoeken
In de regio Zuidoost Fryslân is het afgelopen jaar een verdiepingsonderzoek wonen en zorg afgerond en is een goed bezochte excursie langs een aantal voorbeeldprojecten georganiseerd.
De regio Ternaard is in beeld als mogelijke gaswinningslocatie. Vooruitlopend op het besluit tot daadwerkelijk gaswinning is gewerkt aan een compensatieprogramma. De provincie heeft het afgelopen jaar input geleverd voor dit eventuele gebiedsprogramma ter compensatie voor de gaswinning bij Ternaard.

Masterclasses
In overleg met de regio’s zijn in 2019 geen regionale Masterclasses woningvoorraad georganiseerd. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van 3 Masterclasses in 2020. Daarnaast vindt een koppeling plaats met de Friese bevolkingsprognose die in 2020 gepresenteerd wordt.

Dreamsessie
Als vervolg en als afronding van de Dreamsessie over Onderwijs in 2018, hebben in 2019 diverse activiteiten plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan is een vervolgbijeenkomst met stakeholders en het opstellen van een kennisdossier. Als spin-off hiervan is een bijeenkomst voor schoolbesturen over het model voor de samenwerkingsschool georganiseerd. Verder hebben we ondersteuning gesubsidieerd ten aanzien van de onderwijsvoorzieningen in Gorredijk en Vlieland. Gezien al deze activiteiten is ervoor gekozen om in 2019 geen nieuwe Dreamsessie te organiseren. In 2019 is wel gestart met de voorbereidingen van de dreamsessie 2020 over jongeren.

Ruimtelijke kwaliteit en wonen

Wat wilden we bereiken?

De kwaliteit van de ruimtelijke omgeving verhogen. Daarom was onze ambitie het verbeteren, versterken of herstructureren van de dorpen en steden en het Friese landschap.
Onze inzet ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân was verder gericht op een verantwoorde inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam hebben zich daar dan ook opgericht. Verder voerden we het streekplanbeleid uit. De uitwerking van het beleid vond plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân en wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen.
Met onze inzet op het gebied van de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen (energiezuinig maken, het verbeteren van de bouwtechnische staat en het levensloopbestendig maken) wilden we zorgen voor lagere woonlasten en een toename van het welbevinden van bewoners. Wij hebben in dit kader ook toezicht gehouden op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren. Het volledige Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV3) in gemeenten is verplicht.
Wij ondersteunden en adviseerden gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. We hebben er op toegezien dat gemeenten kwamen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s. Dit hebben wij gedaan door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses, ook in het kader van het krimpbeleid.
Bij de programmering van bedrijventerreinen in Fryslân is rekening gehouden met regionale spreiding, de schaal, de locatie en de kwaliteit van het aanbod. In het kader van een zorgvuldig gebruik van de ruimte enerzijds, en het benutten van economische kansen anderzijds, hebben we daarom in 2018 regionale afspraken met de Friese gemeenten gemaakt om tot een goede afstemming komen tussen vraag en aanbod als het gaat om de programmering van bedrijventerreinen. 2019 stond in het teken van de monitoring van deze afspraken en was ons streven om regionale afspraken te maken over herstructurering van incourante terreinen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw; Het provinciaal inpassingsplan zal in 2019 onherroepelijk worden.
2 Ruimtelijke kwaliteit is integraal onderdeel bij de ontwikkeling van beleid en het uitvoeren van plannen en projecten. Het ruimtelijk kwaliteitsteamadviseert daartoe bij o.a. provinciale wegenprojecten, duurzame energieprojecten en bij gemeentelijke projecten.
3 We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
4 We starten in de tweede helft van 2019 de voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe bevolkings- en huishoudensprognose.
5 We monitoren in alle regio’s de geactualiseerde afspraken met de gemeenten over de woningbouwprogrammering.
6 We monitoren de afspraken inzake de programmering van bedrijventerreinen die wij in 2018 met de regio’s Zuidwest, Noordoost, Noordwest en Zuidoost hebben gemaakt, alsook de uitgifte van kavels op gemeentelijk en regionaal niveau.
7 We maken afspraken met gemeenten in regioverband met betrekking tot de herstructurering van incourante bedrijventerreinen.
8 We leveren een bijdrage aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân door herbestemming en sloop.

Toelichting:

1. Vanuit het ruimtelijke beleid in 2019:
– Is over 164 voorontwerpbestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en visies geadviseerd;
– zijn 216 ontwerpplannen en –vergunningen beoordeeld, waartegen 24 zienswijzen zijn ingediend;
– zijn 208 vastgestelde plannen/verleende vergunningen beoordeeld, dit heeft niet geleid tot een reactieve aanwijzing en/of beroep.
– zijn van de drie verzoeken om ontheffing van de Verordening Romte twee verleend.
– zijn 227 vragen/principe verzoeken, gerelateerd aan de doorwerking van de Verordening Romte Fryslân, beantwoord/behandeld.
7. Het is niet gelukt om voor eind 2019 regionale afspraken over incourante bedrijventerreinen te maken. Het proces hiervoor is begin 2019 opgestart. In overleg met de gemeenten is er voor gekozen om met een bredere blik dan alleen het perspectief van veroudering, naar onze (economisch meest belangrijke) bedrijventerreinen te kijken. Er wordt ook gekeken vanuit het perspectief van toekomstbestendigheid (economische ontwikkeling en economische potentie waren hierbij leidend) en het benutten van kansen in het kader van duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie en digitalisering. Het proces kost hierdoor meer tijd en zal in 2020 worden afgerond.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Ruimtelijke kwaliteit en wonen
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vervolgprocedure bij afd. Bestuursrechtspraak, Raad van State. Daarna is het plan onherroepelijk. Inpassingsplan is onherroepelijk (29 januari 2020)
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen Gerealiseerd
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg vindt twee keer plaats Gerealiseerd
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Geactualiseerde woningbouwafspraken monitoren Periodiek overleg met regio’s vindt doorlopend plaats
Verblijfsgerechtigden Toepassen bestuurlijk toezicht op gemeenten Toezicht op 16 gemeenten Vindt doorlopend plaats
Programmering bedrijventerreinen Regionale afspraken inzake herstructurering van incourante bedrijventerreinen Afspraken zijn gemaakt Staat gepland voor 2020

Toelichting:

Programmering bedrijventerreinen
Zie de toelichting bij de tabel gewenste resultaten 5.1. Leefomjouwing en Ruimte en Wonen, resultaat 7.

Sociaal beleid

Wat wilden we bereiken?

Vanuit de provinciale kerntaken wilden we onderzoeken waar we aanvullend en in samenwerking met partners een meerwaarde hebben bij maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein en in de zorg (bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen, spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen en bereikbare zorg, zoals verwoord in resultaat 19 van het coalitieakkoord 2015-2019, tekorten arbeidsmarkt, etc.). Dat komt overeen met de doelstelling van resultaat 1 van het coalitieakkoord 2015 – 2019: het invlechten van sociaal beleid en zorg binnen de huidige kerntaken. Sinds 2013 voert de provincie geen autonoom sociaal beleid en zorg uit.
Resultaat 1 in het Coalitieakkoord 2015 – 2019 was een voortzetting van het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid. In dit plan van aanpak is de eerste aanzet gedaan om sociaal beleid en zorg te integreren in de provinciale kerntaken. In juli 2017 is dit plan van aanpak geëvalueerd en zijn we overgegaan naar een nieuwe fase: Kerntaken aan Zet. Het doel van Kerntaken aan Zet was om in 2019 te komen tot een interne thermometer sociaal beleid, een werkwijze voor het invlechten van sociaal beleid en zorg in de kerntaken en de vorming van een sociaal kwaliteitsteam. Daarbij was het verder belangrijk dat er sprake is van een goede kwaliteit, spreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid van welzijn- en zorgvoorzieningen.
Met het Kansenfonds beoogden we op provinciale schaal kansen te scheppen voor burgers die buiten de gemeenschap dreigen te vallen. Het Kansenfonds heeft tot doel mensen die in de provincie Fryslân kansarm toch zijn optimaal deel te laten nemen aan de Friese samenleving door het versterken en bevorderen van de Friese sociale infrastructuur.
Het terugdringen van laaggeletterdheid is in de eerste plaats een gemeentelijke taak. Wij ondersteunden als provincie het afgelopen jaar echter een bovenlokale aanpak waarbij onze ambitie was dat Fryslân uit de landelijke top 3 verdwijnt.
Wij wilden overgeërfde armoede met structurele maatregelen bestrijden, en het effect daarvan (laten) monitoren. In dit kader werkten we het afgelopen jaar aan het project aandachtgebieden in Noordwolde en Oosterwolde/Haulerwijk.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
2 Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP).
3 In het kader van het Aandachtsgebied Ooststellingwerf wordt ingezet op het versterken van de sociale cohesie in Haulerwijk via het project Betrokken dorp, en het steeds betrekken van de bewoners bij de herstructureringsplannen in het Haerenkwartier in Oosterwolde.
4 In het kader van het Aandachtsgebied Weststellingwerf is de inzet gericht op gezond opgroeien, het tegengaan van middelengebruik en het bevorderen van maatschappelijke participatie.
5 Aanvullend en in samenwerking met partners worden maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein en in de zorg (bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen, spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen/bereikbare zorg zoals verwoord in resultaat 19, tekorten arbeidsmarkt, etc.) meegenomen in beleid en in uitvoering. Uitwerkingen van sociaal inclusief beleid komen terug in de resultaten in de andere beleidsprogramma’s.

Toelichting:

1. 2019 was het laatste jaar van het Kansenfonds. Om de afsluiting van dit fonds te vieren is een bijeenkomst georganiseerd waarvoor alle betrokkenen bij projecten uit het Kansenfonds. In totaal zijn in de periode 2016 – 2019 33 project gesubsidieerd.
3 en 4. Aandachtsgebieden
In 2019 zijn liepen diverse projecten in Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Eén van de projecten is het Young Leaders Project. Via dit project krijgen probleemjongeren in de leeftijd 15 – 25 jaar uit de gemeente Ooststellingwerf een training aangeboden. Met deze training kunnen ze hun talenten en competities inzetten voor projecten in hun eigen woonplaats. Tien jongeren hebben de cursus gevolgd. De eerste resultaten lijken positief. Gekeken wordt naar mogelijkheden om dit traject ook aan ouderen aan  te beiden. Begin 2020 is de provincie Fryslân aanwezig op een landelijk congres in Zeeland om dit Young Leaders Project landelijk onder de aandacht te brengen.
In Weststellingwerf is het project Rotan terug in Noordwolde opgezet, gericht op kennisoverdracht over de productie van Rotan, om vakmanschap en ambacht weer actief aanwezig te laten in Noordwolde.
5. In het voorjaar van 2019 is een interne thermometer gemaakt van de stand van zaken op dit vraagstuk. Als vervolg op deze thermometer is een denktank opgezet bestaande uit externe partners en interne medewerkers van verschillende opgaveteams. Binnen de denktank ontstaan denkrichtingen en inspiratie hoe sociale aspecten en zorg als vanzelfsprekend meegenomen kunnen worden in de eigen beleidsopgave. Hiermee fungeert de denktank feitelijk als sociaal kwaliteitsteam. De denktank is vijf keer bijeen geweest en dit heeft onder andere geresulteerd in het meenemen van vitaliteit in de MKBvoucher en interne aandacht voor de Friese Preventie Aanpak. Verder is een start gemaakt met het vertalen van de ambities brede welvaart uit het bestuursakkoord 2019 – 2023. Er is vrijval op dit budget omdat het instellen van de denktank met minder budget gerealiseerd kon worden. Daarnaast is de geplande inspiratiesessie zorgeconomie in Zuidoost Fryslân is uitgesteld naar het voorjaar van 2020. Tot slot is er vrijval op het budget uitvoeringsprogramma Zorgeconomie. Dit wil niet zeggen dat er te weinig initiatieven op het gebied van zorgeconomie vanuit de markt zijn. Een groot deel van de Friese EFRO-projecten heeft betrekking op innovaties in de zorg. Deze innovatieve projecten heeft de provincie vanuit het brede co-financieringsbudget ondersteund.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Sociaal beleid
Integraal sociaal beleid en zorg Met de interne thermometer sociaal beleid meten we in hoeverre sociaal beleid en zorg geïntegreerd wordt in de provinciale kerntaken. Sociaal beleid en zorg in alle 7 kerntaken 7
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 5 projecten 6

Sportbeleid

Wat wilden we bereiken?

Ons sportbeleid omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. De breedtesport wilden we stimuleren door middel van een kennis- en expertisecentrum, Sport Fryslân. Daarbij was speciale aandacht voor doelgroepen als ouderen en gehandicapten. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport stonden met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Wij hebben het afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan sportevenementen op al deze terreinen. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten bevorderen, door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren met name middels het project Fryske sport yn dyn Klasse.
2 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeve van het welzijn van de Friese bevolking
3 Talentontwikkeling bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4 De oeuvreprijs voor Sport zal worden uitgereikt
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad.

Toelichting:

4. De oeuvreprijs voor Sport zal om logistieke redenen in februari 2020 worden uitgereikt.
5. Het college van Smallingerland heeft nog geen definitief besluit genomen over de locatie voor Zwembad De Welle en heeft uitstel aangevraagd voor het indienen van een subsidieaanvraag voor De Welle (maximale provinciale bijdrage van €10 miljoen) tot uiterlijk 1 oktober 2020. Dit, omdat de gemeente Smallingerland meer zicht wil krijgen op de ontwikkelkansen die door de komst van het zwembad op de locatie, en de gebieden daaromheen, ontstaan. Bestuurlijk en ambtelijk heeft het afgelopen jaar overleg plaatsgevonden met de Gemeente Smallingerland hierover. In deze gesprekken is bij de gemeente aangedrongen de voortgang aangaande de ontwikkeling van het projectplan te bespoedigen. De scope en het eindresultaat van het project veranderen niet.

Vanuit de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen (programma 2) zijn middelen toegekend aan dit programma. Deze Investeringsagenda is opgenomen in de paragraaf Grote Projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Sportbeleid
Fryske Sport yn dyn Klasse Inzet is om elk kind dat in Friesland de basisschool verlaat kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. 200 clinics aan en 100 klassen gebruiken het lespakket Fryske sporten. 10.000 kinderen maken kennis met één van de Fryske sporten 200 clinics, 100 klassen, 10.000 leerlingen
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. 10 sportevenementen en sportclinics 19
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 10 grootschalige sportevenementen 30

Toelichting:

(grootschalige) Sportevenementen
Bij de sportevenementen zien wij de trend ontstaan dat er een lagere provinciale bijdrage wordt aangevraagd per evenement. Daardoor was het mogelijk om bij deze twee doelwaarden veel meer evenementen te realiseren.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passive
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passive
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 3.150
 • 18.361
 • 596
 • 0
 • 22.107
 • 840
 • 0
 • 0
 • 840
 • 21.267
 • -441
 • -5.688
 • 15.138
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 3.302
 • 26.463
 • 7.187
 • 996
 • 37.948
 • 693
 • 717
 • 996
 • 2.406
 • 35.542
 • -5.963
 • -8.604
 • 20.976
 • Rekening 2019
 • 3.161
 • 17.570
 • 1.560
 • 232
 • 22.523
 • 743
 • 0
 • 232
 • 975
 • 21.548
 • -1.053
 • -355
 • 20.140
 • Saldo begroting en rekening
 • 141
 • 8.893
 • 5.626
 • 764
 • 15.425
 • -50
 • 717
 • 764
 • 1.431
 • 13.994
 • -4.910
 • -8.248
 • 836

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 836.000,- in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 141.000,- betreffen voor € 85.000 WRO incl. windzaken en € 53.000 Monitoring wonen. Op deze twee budgetten is vrijval ontstaan omdat er minder onderzoeken zijn gedaan dan waar vooraf rekening mee was gehouden.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 8.893.000,- betreffen voor € 8.248.000,- verplichtingen die in latere jaren tot besteding komen. De resterende € 645.000,- betreft voor € 377.000,- Sociaal beleid, € 88.000,- ISV, € 80.000,- Herbestemmingsregeling, € 54.000,- Sociale huur, € 27.000,-Demografische ontwikkelingen, € 15.000,- Ontwikkelbudget gebiedsagenda’s en € 14.000,- Zorgvoorzieningen.

De vrijval op het budget sociaal beleid is te verklaren doordat de ingestelde denktank kostenefficiënter is en doordat 2019 een opstartjaar was. Daarnaast is de geplande inspiratiesessie zorgeconomie in Zuidoost Fryslân is uitgesteld naar het voorjaar van 2020. Tot slot is er vrijval op het budget uitvoeringsprogramma Zorgeconomie. Dit wil niet zeggen dat er te weinig initiatieven op het gebied van zorgeconomie vanuit de markt zijn. Een groot deel van de Friese EFRO-projecten heeft betrekking op innovaties in de zorg. Deze innovatieve projecten heeft de provincie vanuit het brede co-financieringsbudget ondersteund.

ISV, Herbestemmingsregeling en Sociale Huur zijn oudere subsidieregelingen die in 2019 niet meer openstonden voor nieuwe aanvragen. De restantbudgetten zijn ontstaan doordat een aantal in het verleden verleende subsidies lager is vastgesteld.

Op het budget demografische ontwikkeling is vrijval ontstaan doordat de masterclasses en dreamsessie niet in 2019 zijn georganiseerd. Zie voor een nadere toelichting onder de prestatie-indicatoren Plattelands- en krimpbeleid.
Het ontwikkelbudget gebiedsagenda’s kende in 2019 het laatste jaar. Er zijn door de gemeenten niet meer aanvragen gedaan. De vrijval op het budget zorgvoorzieningen komt doordat de huisartsencampagne goedkoper is gerealiseerd.

Reserves
De lagere lasten van € 5.626.000,- betreffen begrote bedragen en verplichtingen die in latere jaren tot besteding komen. Dit geldt voor de budgetten voor POP3 cofinanciering maatregel Leader, ANNO Sud Ie en de Gebiedsbudgetten.

Overlopende passiva
De lagere lasten van € 764.000,- betreffen projecten in het kader van Leader. We hebben middelen van derden ontvangen die in latere jaren tot besteding zullen komen.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Fries sportgala & sportprijzen
 • Friese sporten
 • Friese sporten Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 • Friese sporten Watersportvereniging Sneek Sneek-week
 • Friesland College CIOS
 • Grootschalige sportevenementen
 • Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling
 • Steunfunctie instelling St Sport Friesland
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Topsport Noord
 • WRO zaken inclusief windenergie
 • Structurele budgetten
 • Aankoop retailgegevens
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Financiele bijdrage Holwerd aan Zee
 • Friese Meren Project projecten
 • Friese retailaanpak
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Herbestemmingsregeling
 • Herstructurering woningvoorraad
 • Holwerd aan Zee
 • Huisartsenregeling
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • ISV III
 • Kansen in Kernen
 • Kansenfonds
 • Leader/POP 3
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Sociaal Beleid
 • Sport algemeen
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Zorgvoorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk fase 3
 • Deelproject Bildtdijken
 • European sport for all games
 • Leader/POP 3
 • MFA Lemstervaart
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Revitalisering monumentale binnenstad
 • Transformatie bedrijventerrein IJlsterkade
 • Reserves
 • Leader/POP 3
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • ISV III
 • Leader/POP 3
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Sociaal Beleid
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Tijdelijke budgetten
 • Leader/POP 3
 • Reserves
 • Leader/POP 3
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 1.494
 • 16
 • 140
 • 45
 • 5
 • 25
 • 149
 • 1
 • 597
 • 608
 • 26
 • 45
 • 3.150
 • 16
 • 1.522
 • 250
 • 208
 • 4.816
 • 242
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 1.096
 • 0
 • 0
 • 0
 • 755
 • 2.497
 • 785
 • 158
 • 2.021
 • 0
 • 1.199
 • 78
 • 200
 • 74
 • 566
 • 509
 • 69
 • 103
 • 24
 • 118
 • 56
 • 18.361
 • 0
 • 410
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 186
 • 0
 • 0
 • 596
 • 0
 • 0
 • 22.107
 • 184
 • 18
 • 9
 • 5
 • 134
 • 108
 • 14
 • 354
 • 14
 • 0
 • 840
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 840
 • 21.267
 • Begroting 2019
 • 1.518
 • 17
 • 119
 • 46
 • 5
 • 25
 • 161
 • 54
 • 606
 • 618
 • 26
 • 108
 • 3.302
 • 0
 • 4.077
 • 250
 • 262
 • 5.539
 • 0
 • 462
 • 351
 • 0
 • 1.486
 • 673
 • 358
 • 100
 • 135
 • 3.008
 • 910
 • 150
 • 2.969
 • 1.456
 • 997
 • 0
 • 200
 • -30
 • 1.342
 • 331
 • 728
 • 103
 • 54
 • 295
 • 259
 • 26.463
 • 3.014
 • 101
 • 200
 • 15
 • 3.339
 • 70
 • 109
 • 90
 • 249
 • 7.187
 • 996
 • 996
 • 37.948
 • 182
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 361
 • 0
 • 150
 • 693
 • 717
 • 717
 • 996
 • 996
 • 2.406
 • 35.542
 • Rekening 2019
 • 1.518
 • 16
 • 118
 • 46
 • 5
 • 25
 • 159
 • 1
 • 606
 • 618
 • 26
 • 23
 • 3.161
 • 0
 • 1.527
 • 250
 • 235
 • 5.539
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 652
 • 670
 • 271
 • 20
 • 205
 • 2.039
 • 729
 • 146
 • 2.883
 • 0
 • 874
 • 0
 • 200
 • 13
 • 480
 • 316
 • 89
 • 93
 • 0
 • 94
 • 246
 • 17.570
 • 1.260
 • 0
 • 0
 • 8
 • 24
 • 70
 • 0
 • 0
 • 199
 • 1.560
 • 232
 • 232
 • 22.523
 • 182
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 361
 • 0
 • 200
 • 743
 • 0
 • 0
 • 232
 • 232
 • 975
 • 21.548
 • Saldo 2019
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 53
 • 0
 • 0
 • 0
 • 85
 • 141
 • 0
 • 2.550
 • 0
 • 27
 • 0
 • 0
 • 462
 • 351
 • 0
 • 834
 • 3
 • 86
 • 80
 • -69
 • 970
 • 181
 • 4
 • 85
 • 1.456
 • 123
 • 0
 • 0
 • -43
 • 863
 • 15
 • 639
 • 10
 • 54
 • 201
 • 14
 • 8.893
 • 1.754
 • 101
 • 200
 • 8
 • 3.316
 • 0
 • 109
 • 90
 • 50
 • 5.626
 • 764
 • 764
 • 15.425
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -50
 • -50
 • 717
 • 717
 • 764
 • 764
 • 1.431
 • 13.994
Print deze pagina