Programma 5: Mienskip

Portefúljehâlder: Johannes Kramer, Sietske Poepjes, Avine Fokkens, Douwe Hoogland en Sander de Rouwe

Begroting

Ambities

Wij willen de dorpen en steden van Fryslân leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van van die Friese steden en dorpen. We zetten in op een goede spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. Wij vinden de kwaliteit van wonen van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal. In dat kader is het voorkomen van leegstand en verpaupering, en het realiseren van voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt.
Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij willen wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. Ons sportbeleid richt zich met name op de Friese sporten, de breedtesport, talentontwikkeling en topsport.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen.
Het Rijk heeft de provincie Fryslân in het kader van de Wet gebruik Friese taal aangewezen als “Taalskipper”. Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Daarom voeren wij het ‘Deltaplan Fries’ uit door de basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn te verstreken, meer fysieke doorgaande leerlijnen op één plek te realiseren, de vorming van gemeentelijk taalbeleid te bevorderen, het ‘Taalplan Frysk’ in het onderwijs te implementeren, digitale applicaties voor het Fries door te ontwikkelen. We stimuleren de ambities van de taalalliantie (bestaande uit de Afûk, Tresoar, het HCL, de Fryske Akademy, Tresoar, Omrop Fryslân en de RuG) om het geografische gebied waar Lân fan taal tijdens LF2018 georganiseerd is, blijvend – en in onderlinge afstemming – cultureel te programmeren met meertalige activiteiten voor een breed publiek.

In 2017 en 2018 zijn de kaders voor de heroriëntatie van het cultuurbeleid van de provincie in nauwe samenspraak met het veld opgeleverd. In 2019 ontwikkelen we passende maatregelen en instrumenten die vanaf 2021 in werking zullen treden.
Ondertussen gaan we door met onze afstemming over toekomstig cultuurbeleid in samenwerking met de Friese gemeenten, onze noordelijke partners en met het Rijk. Daarbij wordt een goede aansluiting gezocht met Agenda2028, de doorontwikkeling van Leeuwarden-Fryslân 2018.
Het jaar 2018 was het Culturele Hoofdstadjaar van Leeuwarden – Fryslân 2018. Leeuwarden – Fryslân presenteerde zich namens Nederland op Europees niveau met 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Heel Fryslan, jong en oud, kon meedoen aan Leeuwarden – Fryslân 2018.  Voor de culturele evenementen was de stichting Leeuwarden – Fryslan 2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, en de blijvende effecten, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. De doorontwikkeling van LF2018, Agenda2028, zal naar verwachting in oktober 2018 in Provinciale Staten behandeld worden.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen

Lasten en baten programma 5: Mienskip

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 73.865
 • 870
 • 72.995
 • Begroting 2018
 • 102.120
 • 859
 • 101.262
 • Begroting 2019
 • 51.429
 • 359
 • 51.071
 • Begroting 2020
 • 35.193
 • 17
 • 35.176
 • Begroting 2021
 • 32.154
 • 17
 • 32.137
 • Begroting 2022
 • 29.426
 • 17
 • 29.410

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 26.058
 • 62.346
 • 88.404
 • 17
 • 1.552
 • 1.569
 • 86.836
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • -3.248
 • -3.248
 • -3.248
 • Realisatie per 1-4
 • 6.326
 • 4.584
 • 10.911
 • 3
 • 872
 • 875
 • 10.036
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 247
 • 22.616
 • 22.863
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22.863
 • Saldo
 • 19.485
 • 31.898
 • 51.383
 • 14
 • 680
 • 694
 • 50.689

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 26.052
 • 6
 • 26.058
 • 54.291
 • 8.056
 • 62.346
 • 88.404
 • 14
 • 3
 • 17
 • 1.552
 • 0
 • 1.552
 • 1.569
 • 86.836
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -3.507
 • 259
 • -3.248
 • -3.248
 • -3.248
 • Realisatie per 1-4
 • 6.326
 • 0
 • 6.326
 • 3.577
 • 1.008
 • 4.584
 • 10.911
 • 1
 • 1
 • 3
 • 870
 • 2
 • 872
 • 875
 • 10.036
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 247
 • 0
 • 247
 • 17.182
 • 5.434
 • 22.616
 • 22.863
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22.863
 • Saldo
 • 19.479
 • 6
 • 19.485
 • 30.025
 • 1.873
 • 31.898
 • 51.383
 • 13
 • 1
 • 14
 • 682
 • -2
 • 680
 • 694
 • 50.689

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 26.165
 • 60.272
 • 86.437
 • 17
 • 1.794
 • 1.811
 • 84.626
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -11.770
 • -11.770
 • -500
 • -500
 • -11.270
 • Realisatie per 1-9
 • 17.270
 • 23.426
 • 40.696
 • 5
 • 1.055
 • 1.060
 • 39.636
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 146
 • 16.428
 • 16.574
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16.574
 • Saldo
 • 8.749
 • 8.647
 • 17.396
 • 12
 • 239
 • 251
 • 17.145

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 26.159
 • 6
 • 26.165
 • 48.013
 • 12.259
 • 60.272
 • 86.437
 • 14
 • 3
 • 17
 • 1.794
 • 0
 • 1.794
 • 1.811
 • 84.626
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • -11.770
 • 0
 • -11.770
 • -11.770
 • 0
 • 0
 • 0
 • -500
 • 0
 • -500
 • -500
 • -11.270
 • Realisatie per 1-9
 • 17.270
 • 0
 • 17.270
 • 18.107
 • 5.319
 • 23.426
 • 40.696
 • 2
 • 3
 • 5
 • 1.049
 • 5
 • 1.055
 • 1.060
 • 39.636
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 146
 • 0
 • 146
 • 13.393
 • 3.035
 • 16.428
 • 16.574
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16.574
 • Saldo
 • 8.742
 • 6
 • 8.749
 • 4.743
 • 3.905
 • 8.647
 • 17.396
 • 12
 • 0
 • 12
 • 245
 • -5
 • 239
 • 251
 • 17.145

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

De dorpen en steden van Fryslân leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van die Friese steden en dorpen. Onze inzet was gericht op een goede spreiding van voorzieningen met aandacht voor de demografische ontwikkelingen.
De kwaliteit van wonen is van groot belang voor Fryslân; daarbij stond het afgelopen jaar een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen centraal. In dat kader was het voorkomen van leegstand en verpaupering, en het realiseren van voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt.

Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur wilden wij het afgelopen jaar wel een bijdrage geleverd aan het sociale domein.
Ons sportbeleid was met name gericht op de Friese sporten, de breedtesport, talentontwikkeling en topsport.

Op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, wilden wij onze inspanning verstevigen. Ons streven was om het experiment te stimuleren en de creativiteit te bevorderen.

Het Rijk heeft de provincie Fryslân in het kader van de Wet gebruik Friese taal aangewezen als “Taalskipper”. Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Ook in 2019 werkten wij aan de uitvoering van het ‘Deltaplan Fries’ om daarmee de basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn te versterken, meer fysieke doorgaande leerlijnen op één plek te realiseren, de vorming van gemeentelijk taalbeleid te bevorderen, het ‘Taalplan Frysk’ in het onderwijs te implementeren en digitale applicaties voor het Fries door te ontwikkelen. Onze ambitie was het stimuleren van de voortzetting van de taalalliantie (bestaande uit de Afûk, Tresoar, het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), de Fryske Akademy, Tresoar, Omrop Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) om het geografische gebied waar Lân fan taal tijdens LF2018 georganiseerd is, blijvend – en in onderlinge afstemming – cultureel te programmeren met meertalige activiteiten voor een breed publiek.

In 2017 en 2018 zijn de kaders voor de heroriëntatie van het cultuurbeleid van de provincie in nauwe samenspraak met het veld opgeleverd. In 2019 ontwikkelden we in dit kader passende maatregelen en instrumenten die vanaf 2021 in werking zullen treden.

We streefden naar een goede afstemming over toekomstig cultuurbeleid met de Friese gemeenten, onze noordelijke partners en met het Rijk en aansluiting met Agenda2028, de doorontwikkeling van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Het jaar 2018 was het Culturele Hoofdstadjaar van Leeuwarden – Fryslân 2018. Leeuwarden – Fryslân presenteerde zich namens Nederland op Europees niveau met 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Heel Fryslân, jong en oud, kon meedoen aan Leeuwarden – Fryslân 2018.  Voor de culturele evenementen was de stichting Leeuwarden – Fryslân 2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, en de blijvende effecten, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. De doorontwikkeling van LF2018, de Agenda2028 is in Provinciale Staten behandeld.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen
De onderstaande verbonden partij(en) leverden in 2019 een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze jaarstukken.

 • Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.1 Leefomjouwing
5.2 Cultuur en erfgoed
5.3 Taal, media, onderwijs en letteren

Toelichting:

De uitvoering van de resultaten uit de opgave Mienskip ligt op koers. Een mooi voorbeeld hiervan is dat binnen het beleidsveld leefomgeving het kennisdossier onderwijs en krimp ‘Toekomst van de Friese Onderwijsvoorziening’ tot stand is gekomen. Het dossier is opgesteld voor school- en gemeentebesturen in Leeuwarden en Waadhoeke, maar is ook relevant voor alle Friese school- en gemeentebesturen. Samen met de gemeente Noardwest- Fryslan hebben we de Serious Game Voorziening-wijs ontwikkeld. De game biedt ondersteuning bij beslissingen en samenwerking rond voorzieningen. Binnen ons sociaal beleid was het Young Leaders Project succesvol. We willen dit in 2020 ook gaan aanbieden aan volwassen. Voor het beleidsveld cultuur hebben we in 2019 gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe cultuurnota ‘Nij Poadium’ en binnen het beleidsveld sport hebben we meer subsidieaanvragen voor sportevenementen kunnen honoreren. Het afgelopen jaar was Fryslân voorzitter van het Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). Hierdoor kon vanuit het beleidsveld Taal, media, onderwijs en letteren verder worden ingezet op de versterking van dit netwerk. Een mooi succes van het afgelopen jaar was dat Microsoft de ondersteuning voor een Friese spellingscontrole heeft toegevoegd aan zijn producten.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 66.124
 • 1.963
 • 64.161
 • -9.778
 • 54.383
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 76.410
 • 3.055
 • 73.356
 • -18.488
 • 54.868
 • Rekening 2019
 • 57.866
 • 1.572
 • 56.293
 • -3.170
 • 53.123
 • Saldo begroting en rekening
 • 18.545
 • 1.482
 • 17.062
 • -15.317
 • 1.745

Toelichting:

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan toegelicht bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 22.107
 • 33.181
 • 10.836
 • 66.124
 • 840
 • 1.113
 • 10
 • 1.963
 • 64.161
 • Begroting 2019
 • 37.948
 • 28.374
 • 10.089
 • 76.410
 • 2.406
 • 312
 • 337
 • 3.055
 • 73.356
 • Rekening 2019
 • 22.523
 • 25.705
 • 9.638
 • 57.866
 • 975
 • 234
 • 363
 • 1.572
 • 56.293
 • Saldo 2019
 • 15.425
 • 2.669
 • 451
 • 18.545
 • 1.431
 • 77
 • -26
 • 1.482
 • 17.062

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Ticketrisico's culturele producties
 • R. Sponsoropbrengst en fondsen LF2018
 • Stand per 1-1-2019
 • 1.045
 • 0
 • toevoeging
 • 5
 • 675
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2019
 • 1.050
 • 675

Toelichting:

De reserve Ticketrisico’s is door PS blijvend beschikbaar gesteld als dekking voor ticketrisico’s bij culturele producties. In afwachting van de nog vast te stellen regeling is er in 2019 geen gebruik van deze reserve gemaakt.
De reserve sponsoropbrengst en fondsen is door PS beschikbaar gesteld t.b.v. LF2018. De afrekening van het totale project LF2018 vindt plaats in 2020, dan is ook bekend in hoeverre er gebruik gemaakt moet worden van deze reserve.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • V. Jorritsma-Boschmafonds
 • V. Buma-legaten
 • Stand per 1-1-2019
 • 22
 • 131
 • 160
 • toevoeging
 • 0
 • 1
 • 6
 • aanwending
 • 0
 • 2
 • 6
 • Stand per 31-12-2019
 • 23
 • 130
 • 160

Toelichting:

Deze drie voorzieningen betreffen in het verleden ontvangen legaten of schenkingen. Per legaat/schenking zijn er destijds afspraken gemaakt over de rol van en activiteiten door de provincie met deze middelen.

Print deze pagina