Programma 7: Algemiene dekkingsmiddels, ûnfoarsjoen en overhead

Portefúljehâlder: Sander de Rouwe

Begroting

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Alliander NV
 • Vitens NV
 • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
 • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB) 

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Lasten en baten programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 3.210
 • 397.269
 • -394.060
 • Begroting 2018
 • 13.060
 • 304.831
 • -291.771
 • Begroting 2019
 • 11.865
 • 298.553
 • -286.688
 • Begroting 2020
 • 20.339
 • 308.953
 • -288.614
 • Begroting 2021
 • 24.373
 • 307.724
 • -283.352
 • Begroting 2022
 • 29.999
 • 309.492
 • -279.493

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 4.225
 • -4.327
 • 4.716
 • -1.404
 • 3.210
 • 290.077
 • 53.971
 • 15.787
 • 27.182
 • 3.751
 • 664
 • 4.716
 • 1.122
 • 397.269
 • -394.060
 • Begroting 2018
 • 2.283
 • 2.404
 • 8.374
 • 13.060
 • 201.436
 • 55.050
 • 14.231
 • 20.301
 • 1.516
 • 4.034
 • 8.264
 • 304.831
 • -291.771
 • Begroting 2019
 • 1.665
 • 9.971
 • 229
 • 11.865
 • 202.516
 • 55.885
 • 12.613
 • 22.910
 • 1.516
 • 2.884
 • 229
 • 298.553
 • -286.688
 • Begroting 2020
 • 1.309
 • 18.802
 • 228
 • 20.339
 • 206.588
 • 68.382
 • 8.882
 • 21.655
 • 1.516
 • 1.702
 • 228
 • 308.953
 • -288.614
 • Begroting 2021
 • 1.084
 • 23.061
 • 228
 • 24.373
 • 208.160
 • 69.718
 • 8.724
 • 17.757
 • 1.516
 • 1.623
 • 228
 • 307.724
 • -283.352
 • Begroting 2022
 • 934
 • 28.856
 • 208
 • 29.999
 • 212.104
 • 70.976
 • 8.724
 • 14.347
 • 1.516
 • 1.616
 • 208
 • 309.492
 • -279.493

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.665
 • 0
 • 22.338
 • 998
 • 25.001
 • 205.499
 • 55.885
 • 12.613
 • 34.825
 • 1.516
 • 4.020
 • 998
 • 315.356
 • -290.355
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -6.409
 • 0
 • -6.409
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.437
 • 0
 • -1.437
 • -4.972
 • Realisatie per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13
 • 0
 • 193
 • 1.725
 • 1.931
 • 45.864
 • 9.504
 • 0
 • 19
 • 0
 • 31
 • 1.823
 • 57.241
 • -55.310
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16
 • 1.448
 • 1.464
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.464
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.652
 • 0
 • 15.720
 • -2.175
 • 15.197
 • 159.635
 • 46.381
 • 12.613
 • 34.806
 • 1.516
 • 2.552
 • -825
 • 256.679
 • -241.481

Toelichting:

De raming provinciefonds is nog gebaseerd op de septembercirculaire 2018 omdat de meicirculaire 2019 nog niet is ontvangen bij het opmaken van deze berap.

Met ingang van 2019 is het breed cofinancieringsbudget wat nog niet aan concrete projecten is toegekend opgenomen onder de post 7.6 overige algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast zijn hier onder andere de voorwaardelijke budgetten voor de regiodeals Noordoost Fryslân en Natuurinclusieve Landbouw opgenomen.
De werken voor derden laten nu nog een saldo zien qua lasten en baten maar zullen uiteindelijk budgettair neutraal in de begroting worden opgenomen.

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.198
 • 2.198
 • 11.413
 • 11.362
 • 28
 • 22.803
 • 25.001
 • 308.006
 • 308.006
 • 3.368
 • 3.955
 • 28
 • 7.350
 • 315.356
 • -290.355
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -45
 • -45
 • -1.301
 • -5.063
 • -6.364
 • -6.409
 • -1.437
 • -1.437
 • -1.437
 • -4.972
 • Realisatie per 1-4
 • 31
 • 31
 • 1.366
 • 193
 • 341
 • 1.900
 • 1.931
 • 54.813
 • 54.813
 • 2.393
 • 31
 • 3
 • 2.427
 • 57.241
 • -55.310
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 2
 • 2
 • 1.447
 • 16
 • 0
 • 1.463
 • 1.464
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.464
 • Saldo
 • 2.121
 • 2.121
 • 7.299
 • 6.091
 • -313
 • 13.077
 • 15.197
 • 253.193
 • 253.193
 • 975
 • 2.487
 • 25
 • 3.486
 • 256.679
 • -241.481

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 1.845
 • 10.246
 • 3.121
 • 15.212
 • 210.106
 • 57.060
 • 19.881
 • 66.601
 • 1.516
 • 2.624
 • 3.121
 • 4.255
 • 365.163
 • -349.951
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -29
 • -29
 • -976
 • -976
 • 948
 • Realisatie per 1-9
 • 81
 • 695
 • 1.956
 • 2.732
 • 139.568
 • 33.890
 • 19.880
 • 72.754
 • 570
 • 84
 • 2.097
 • 4.044
 • 272.887
 • -270.155
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 0
 • 0
 • 1.493
 • 1.493
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.493
 • Saldo
 • 1.764
 • 9.551
 • -328
 • 10.959
 • 70.538
 • 23.170
 • 1
 • -6.153
 • 946
 • 1.563
 • 1.024
 • 211
 • 91.300
 • -80.341

Toelichting:

Financieringsrente:
Lasten: dit betreft de rentevergoeding aan het Nazorgfonds en de IBOI-vergoeding over de ontvangen RSP gelden die nog niet zijn besteed. Deze worden pas aan het eind van 2019 geboekt.
baten: Dit zijn de verwachte rentebaten en koerswinsten uit het treasury vermogen € 64 mln. en de verwacht rentebaten uit leningen die vanuit de publieke taak zijn verstrekt € 2,6 mln. Er wordt verwacht dat de totale rentebaten conform begroting uitkomen op € 66,6 mln.

Overige algemene dekkingsmiddelen:
Hieronder vallen de budgetten die nog voorwaardelijk in de begroting zijn opgenomen waaronder de regiodeal Noordoost Fryslân en het cofinancieringsbudget Efro-ez, interreg en waddenfonds. Voor het eerste budget zal in het najaar nog een begrotingswijziging aan PS worden voorgelegd om deze middelen beschikbaar te stellen als cofinanciering bij de regiodeal. Het andere budget wordt op projectbasis onder mandaat van het college overgeheveld naar de beleidsprogramma’s. In de paragraaf grote projecten is een overzicht van de inzet van deze cofinancieringsmiddelen opgenomen.

Werken voor derden:
Bij de jaarrekening zullen deze werken voor derden budgettair neutraal verlopen.

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.609
 • 2.609
 • 8.962
 • 3.641
 • 12.604
 • 15.212
 • 350.669
 • 350.669
 • 11.936
 • 2.558
 • 14.494
 • 365.163
 • -349.951
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • -29
 • -29
 • -29
 • 0
 • 0
 • 0
 • -976
 • -976
 • -976
 • 948
 • Realisatie per 1-9
 • 124
 • 124
 • 2.416
 • 193
 • 2.608
 • 2.732
 • 266.847
 • 266.847
 • 5.956
 • 84
 • 6.040
 • 272.887
 • -270.155
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 2
 • 2
 • 1.491
 • 0
 • 1.491
 • 1.493
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.493
 • Saldo
 • 2.483
 • 2.483
 • 5.055
 • 3.420
 • 8.475
 • 10.959
 • 83.822
 • 83.822
 • 5.980
 • 1.497
 • 7.478
 • 91.300
 • -80.341
Print deze pagina