Programma 2: Infrastructuur

Portefeuillehouder: Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Met dit programma geven wij invulling aan de ambities in het bestuursakkoord op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, zoals die zijn opgenomen onder het motto ‘Bestemming Fryslân’. Wij zorgen voor de bereikbaarheid van Fryslân door het instandhouden en verbeteren van onze eigen provinciale wegen en vaarwegen, door te zorgen voor openbaar vervoer en door samen met gemeenten hoofdfietsroutes te ontwikkelen.
Met het Rijk willen we afspraken maken over de noodzakelijke verbeteringen in de rijkswegen, rijksvaarwegen en spoorlijnen.
In de jaren 2015 t/m 2018 vielen in Fryslân gemiddeld 30 doden per jaar in het verkeer. Wij willen het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in Fryslân terugdringen. Dat doen wij door het veiliger maken van de provinciale wegen en door een geïntensiveerde inzet op veilig verkeersgedrag.

Vastgestelde beleidsnotities

 • Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP), vastgesteld in 2006 en 2011;
 • It Risicoferleegjend Ynfrastructuer Programma (RYP) – De wei nei 0, juni 2016;
 • Onderhoud van een 6 naar een 7, september 2016; de evaluatie en actualisatie komt eind 2019 in PS aan de orde;
 • Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2020 (link wordt na vaststelling in GS toegevoegd).

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een nadere toelichting van de verbonden partijen staat in paragraaf 5 van deze begroting.

OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst
Voorheen SOVF (Stichting Openbare Verlichting Fryslân)
Samenwerkingsverband op het gebied van beheer en onderhoud van openbare verlichting
en op het gebied van gezamenlijke inkoop duurzame energie.

Bekijk uitgebreide tabel

Lasten en baten programma 2: Infrastructuur

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 129.057
 • 32.057
 • 97.000
 • Begroting 2019
 • 124.637
 • 7.419
 • 117.218
 • Begroting 2020
 • 115.468
 • 7.584
 • 107.884
 • Begroting 2021
 • 100.988
 • 7.574
 • 93.414
 • Begroting 2022
 • 101.506
 • 4.574
 • 96.932
 • Begroting 2023
 • 94.483
 • 2.617
 • 91.865

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 1.227
 • 62.416
 • 17.073
 • 48.341
 • 129.057
 • 23
 • 26.080
 • 2.650
 • 3.304
 • 32.057
 • 97.000
 • Begroting 2019
 • 2.866
 • 46.690
 • 24.320
 • 50.761
 • 124.637
 • 0
 • 4.533
 • 1.318
 • 1.568
 • 7.419
 • 117.218
 • Begroting 2020
 • 4.450
 • 40.137
 • 19.293
 • 51.588
 • 115.468
 • 0
 • 4.994
 • 976
 • 1.615
 • 7.584
 • 107.884
 • Begroting 2021
 • 4.375
 • 12.839
 • 28.387
 • 55.387
 • 100.988
 • 0
 • 4.994
 • 966
 • 1.615
 • 7.574
 • 93.414
 • Begroting 2022
 • 4.262
 • 9.626
 • 32.250
 • 55.367
 • 101.506
 • 0
 • 994
 • 1.966
 • 1.615
 • 4.574
 • 96.932
 • Begroting 2023
 • 3.475
 • 10.389
 • 29.569
 • 51.049
 • 94.483
 • 0
 • 37
 • 966
 • 1.615
 • 2.617
 • 91.865

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 80.991
 • 51.096
 • 132.087
 • 2.627
 • 6.883
 • 9.510
 • 122.577
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 305
 • 11.758
 • 12.063
 • 0
 • 19.321
 • 19.321
 • -7.258
 • Realisatie per 1-4
 • 15.438
 • 5.059
 • 20.498
 • 1.816
 • 18.099
 • 19.916
 • 582
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 6.685
 • 22.920
 • 29.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29.605
 • Saldo
 • 59.172
 • 34.875
 • 94.048
 • 811
 • 8.105
 • 8.916
 • 85.132

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 71.574
 • 0
 • 9.417
 • 80.991
 • 28.339
 • 16.282
 • 6.475
 • 0
 • 51.096
 • 132.087
 • 2.627
 • 0
 • 0
 • 2.627
 • 0
 • 408
 • 6.475
 • 0
 • 6.883
 • 9.510
 • 122.577
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 305
 • 305
 • 10.215
 • -49
 • 1.593
 • 11.758
 • 12.063
 • 17.729
 • 1.593
 • 19.321
 • 19.321
 • -7.258
 • Realisatie per 1-4
 • 15.438
 • 0
 • 0
 • 15.438
 • 1.151
 • 460
 • 3.009
 • 439
 • 5.059
 • 20.498
 • 1.816
 • 0
 • 0
 • 1.816
 • 17.729
 • 0
 • 0
 • 371
 • 18.099
 • 19.916
 • 582
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 6.685
 • 0
 • 0
 • 6.685
 • 1.305
 • 8.490
 • 13.115
 • 11
 • 22.920
 • 29.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29.605
 • Saldo
 • 49.755
 • 0
 • 9.417
 • 59.172
 • 36.098
 • 7.283
 • -8.055
 • -450
 • 34.875
 • 94.048
 • 811
 • 0
 • 0
 • 811
 • 0
 • 408
 • 8.068
 • -371
 • 8.105
 • 8.916
 • 85.132
Print deze pagina