Programma 2: Infrastructuur

2.2 Verbetering infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij zetten onverminderd in op het bevorderen van een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een mede initiërende rol bij de rijksprojecten en soms een financiële.

Met betrekking tot onze eigen provinciale infrastructuur investeren wij vanaf 2020 jaarlijks structureel één miljoen euro om onze wegen nog veiliger te maken, teneinde het aantal verkeersdoden en gewonden te blijven terugdringen. Hiervoor wordt een programma opgesteld ter aanvulling op de reeds lopende programma’s. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’.

Daarnaast willen wij het gebruik van de fiets stimuleren door het realiseren van nieuwe fietsroutes voor langere afstanden (zie ook beleidsveld 2.1).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Waar mogelijk liften duurzaamheid en circulariteit hierin mee. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

In 2020 ronden we ook de laatste punten van een aantal grote infrastructuurprojecten af. Het betreft de financiële, administratieve en een beperkt aantal fysieke maatregelen. Het betreft de afronding van Leeuwarden VrijBaan, traverse N31 Harlingen, knooppunt Joure, De centrale As en het Prinses Margrietkanaal. Deze projecten staan niet meer beschreven in de paragraaf grote projecten. De afrondende werkzaamheden vinden binnen de gecommuniceerde planning en financiële kaders plaats. Mocht dat veranderen, dan wordt dat gerapporteerd in brieven en de bestuursrapportages.

Resultaten bestuursakkoord
De volgende resultaten uit het Bestuursakkoord hebben betrekking op dit beleidsveld:
39. er is begonnen aan de verruiming van de sluis Kornwerderzand
40. het aantal doden en gewonden op de Friese wegen daalt (infra-maatregelen)
41. er zijn minimaal vier hoofdfietsroutes over langere afstand gerealiseerd (infra-maatregelen)

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Het afronden van een aantal complexe infrastructuurprojecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. 95%
Overige infrastructuurprojecten, inclusief fietsroutes op lange afstanden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2020 95%
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat voldoende tot goed scoort volgens de FryRAP (Friese beoordelingssystematiek obv EuroRAP) Stijging t.o.v. 2019 (meer dan 56% volgens Eurorap)
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden). Huidige situatie is 4 gevallen met dodelijke afloop. Een afname, dus minder dan 4 dodelijke ongevallen, om zo naar 0 te dalen

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 62.416
 • 26.080
 • 36.336
 • Begroting 2019
 • 46.690
 • 4.533
 • 42.156
 • Begroting 2020
 • 32.287
 • 4.994
 • 27.294
 • Begroting 2021
 • 12.839
 • 4.994
 • 7.846
 • Begroting 2022
 • 9.626
 • 994
 • 8.633
 • Begroting 2023
 • 10.389
 • 37
 • 10.353

Toelichting:

De structurele begrote lasten hebben betrekking op afschrijvingslasten. Verder zijn een aantal tijdelijk projecten opgenomen welke de komende jaren aflopen zoals RSP concrete infraprojecten en de investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Fietsverkeer investeringsprogramma
 • Onderzoek
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Doorontwikkeling Sportstad en CTO
 • Duurzaamheid Drachten Leerpark
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Molenplein
 • Vaarweg Drachten
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Onderzoek
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Realisatie 2018
 • 2.551
 • 0
 • 203
 • 0
 • 2.754
 • 331
 • 0
 • 28.109
 • 0
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 623
 • 0
 • 297
 • 188
 • 112
 • 0
 • 30.200
 • -39
 • 731
 • 0
 • 1.107
 • 0
 • -93
 • 0
 • 1.873
 • 3.578
 • 400
 • 0
 • 19
 • 25.465
 • 25.884
 • 62.416
 • 9
 • 9
 • 111
 • 60
 • 171
 • 16
 • 16
 • 0
 • 0
 • 25.884
 • 25.884
 • 26.080
 • 36.336
 • Begroting 2019
 • 1.556
 • 0
 • 207
 • 35
 • 1.799
 • 681
 • 60
 • 38.224
 • 1
 • 289
 • 900
 • 50
 • 0
 • -201
 • -171
 • -1
 • -125
 • 0
 • 250
 • 39.957
 • 0
 • 662
 • -7.357
 • 965
 • 993
 • 228
 • 322
 • 4.625
 • 437
 • 0
 • 4.000
 • 497
 • 0
 • 4.497
 • 46.690
 • 36
 • 36
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.000
 • 497
 • 0
 • 4.497
 • 4.533
 • 42.156
 • Begroting 2020
 • 1.556
 • 0
 • 160
 • 35
 • 1.751
 • 0
 • 0
 • 16.000
 • 0
 • 0
 • 160
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16.160
 • 0
 • 12.350
 • 4.319
 • 0
 • 600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17.269
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 40.137
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 4.994
 • 35.144
 • Begroting 2021
 • 1.488
 • 90
 • 160
 • 35
 • 1.773
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.109
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.109
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 12.839
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 4.994
 • 7.846
 • Begroting 2022
 • 1.369
 • 179
 • 160
 • 35
 • 1.743
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.926
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.926
 • 0
 • 957
 • 0
 • 0
 • 957
 • 9.626
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 957
 • 0
 • 0
 • 957
 • 994
 • 8.633
 • Begroting 2023
 • 1.369
 • 179
 • 160
 • 35
 • 1.743
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 6.046
 • 0
 • 2.400
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.446
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.389
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 37
 • 10.353

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 40
 • 41
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Infrastructurele verkeersveikigheidsmaatregelen (provincie)
 • Fietsverkeer investeringsprogramma (provincie)
 • 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2021
 • 33
 • 90
 • 123
 • 2022
 • 66
 • 179
 • 245
 • 2023
 • 99
 • 179
 • 278
Print deze pagina