Programma 4: Economie

4.1 Innovatie en circulaire economie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Voor economie geven we vooral invulling aan brede welvaart door te streven naar een circulaire economie. Innovatie is nodig om de Friese economie te blijven stimuleren, maar ook om de terugloop van de beroepsbevolking op te vangen. In de beleidsbrief Circulaire Economie (maart 2018) hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de meest gunstige ontwikkelregio wordt voor de circulaire economie in Nederland. Daarnaast willen we de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en meest circulaire regio van Europa worden. We willen daarom het MKB niet alleen in brede zin ondersteunen, maar ook in de route naar circulair ondernemen met – daar waar mogelijk – behulp van noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen. Het aantal bedrijven dat verdient aan de circulaire economie moet hierdoor met 100% zijn gestegen in 2020.

We combineren onze focus op enerzijds circulaire economie en anderzijds innovatie onder meer door het blijven ondersteunen van de opbouw van kennis in Fryslân. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als het Innovatiecluster Drachten (ICD), Innovatiepact Fryslân (IPF) en Vereniging Circulair Fryslân ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Met de ondersteuning aan het IPF bevorderen we bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers.

Als provinciale organisatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025. Ook willen we als provincie launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.

Voor meer informatie over het ICD zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Resultaten bestuursakkoord
22. we investeren in circulaire economie. Onder andere wordt de huidige voucherregeling voor het MKB uitgebreid met de mogelijkheid tot kennis ophalen over duurzaamheids- of circulariteitsvraagstukken

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 doen we een nulmeting en maken we een monitoringskader wat betreft circulair inkopen.
 • In 2020 willen we launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.
 • Er worden in 2020 innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart.
 • Er wordt in 2020 een subsidieregeling Circulair opengesteld.
 • De voucherregeling is in 2020 uitgebreid met de mogelijkheid om kennis op te halen over duurzaamheids- of circulariteits- vraagstukken.
 • Het programma sterk Fries ondernemerschap leidt tot het opzetten en begeleiden van nieuwe innovatieve bedrijven/startups.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Circulaire Economie Nulmeting en monitoringskader circulair inkopen Gereed
Aantal duurzame/innovatieve experimenten met provincie als launching customer (energie, circulariteit) 2
Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart 4
Aantal aanvragen voor de nieuwe regeling Circulaire Economie 10
Aantal aanvragen op het gebied van Circulaire Economie (Bedrijfsontwikkeling) van de Voucherregeling 40
Innovatie Aantal nieuwe innovatieve startups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject 5
Aantal aanvragen ondernemers (voucher-)regeling 360

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 4.071
 • 1.014
 • 3.057
 • Begroting 2019
 • 7.522
 • 49
 • 7.473
 • Begroting 2020
 • 4.850
 • 38
 • 4.812
 • Begroting 2021
 • 4.246
 • 10
 • 4.236
 • Begroting 2022
 • 4.095
 • 8
 • 4.087
 • Begroting 2023
 • 3.509
 • 0
 • 3.509

Toelichting:

De begrote lasten dalen over de jaren met € 1,3 mln wat veroorzaakt wordt door de afloop van tijdelijke budgetten en projecten vanuit het oude programma Wurkje.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Agenda economie
 • IPO bijdrage
 • Brede welvaart
 • Circulaire economie
 • Collegegeld universitair onderwijs
 • Convenant A7 en Westergozone projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Innovatie steiger visserijhaven Harlingen
 • Innovatiecluster Drachten
 • Innovatiepact Fryslan
 • Interreg projecten
 • Jaarplan circulair
 • MKB voucher
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • RUG Smart factories
 • Sterk Fries ondernemerschap
 • Stimuleren samenwerking MKB-MBO
 • VCF 2020-2023
 • Efro-Ez projecten
 • Interreg projecten
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • Inzet NUON Circulaire economie
 • Inzet NUON Closing the Loops
 • Inzet NUON Lectoraat hergebruik kunststof
 • Inzet NUON Voedingsapplicatiecentrum FACT
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Waddenfonds projecten
 • Agenda economie
 • Jaarplan circulair
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Interreg projecten
 • Realisatie 2018
 • 728
 • 13
 • 742
 • 0
 • 80
 • 5
 • 120
 • 352
 • 0
 • 0
 • 78
 • 254
 • 234
 • 0
 • 274
 • 0
 • 0
 • 141
 • 0
 • 1.538
 • 0
 • 0
 • 0
 • 457
 • 0
 • 75
 • 1.259
 • 0
 • 0
 • 1.791
 • 4.071
 • 8
 • 8
 • 1.000
 • 6
 • 1.006
 • 0
 • 0
 • 1.014
 • 3.057
 • Begroting 2019
 • 817
 • 14
 • 831
 • 0
 • 320
 • 58
 • 0
 • 0
 • 250
 • 1.220
 • 123
 • 0
 • 400
 • 0
 • 0
 • 66
 • 200
 • 354
 • 0
 • 2.991
 • 1.094
 • 429
 • 172
 • 43
 • 80
 • 225
 • 1.311
 • 10
 • 337
 • 3.700
 • 7.522
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 49
 • 49
 • 49
 • 7.473
 • Begroting 2020
 • 833
 • 6
 • 839
 • 250
 • 200
 • 97
 • 0
 • 0
 • 250
 • 898
 • 110
 • 0
 • 600
 • 0
 • 0
 • 66
 • 400
 • 265
 • 100
 • 3.236
 • 182
 • 96
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 497
 • 775
 • 4.850
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 38
 • 38
 • 38
 • 4.812
 • Begroting 2021
 • 833
 • 6
 • 839
 • 250
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 393
 • 110
 • 0
 • 600
 • 1.000
 • 0
 • 66
 • 500
 • 180
 • 100
 • 3.299
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 108
 • 4.246
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 10
 • 10
 • 4.236
 • Begroting 2022
 • 828
 • 6
 • 834
 • 250
 • 0
 • 125
 • 0
 • 0
 • 0
 • 269
 • 110
 • 0
 • 600
 • 1.000
 • 0
 • 66
 • 400
 • 60
 • 100
 • 2.980
 • 0
 • 109
 • 172
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 281
 • 4.095
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 8
 • 8
 • 4.087
 • Begroting 2023
 • 748
 • 6
 • 754
 • 250
 • 0
 • 15
 • 0
 • 0
 • 0
 • 709
 • 120
 • 0
 • 500
 • 900
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 100
 • 2.694
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 3.509
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.509

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 22
 • 22
 • 22
 • 22-24
 • 23
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Clusters economie
 • Ondernemerschap plus
 • Jaarplan circulair
 • Leef- en woonklimaat
 • Governance
 • 2020
 • 100
 • 0
 • 500
 • 250
 • 110
 • 960
 • 2021
 • 100
 • 1.000
 • 500
 • 250
 • 110
 • 1.960
 • 2022
 • 100
 • 1.000
 • 500
 • 250
 • 110
 • 1.960
 • 2023
 • 540
 • 900
 • 500
 • 250
 • 120
 • 2.310

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 doen we een nulmeting en maken we een monitoringskader wat betreft circulair inkopen.
2 In 2020 willen we launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.
3 Er worden in 2020 innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart.
4 Er wordt in 2020 een subsidieregeling Circulair opengesteld.
5 De voucherregeling is in 2020 uitgebreid met de mogelijkheid om kennis op te halen over duurzaamheids- of circulariteits- vraagstukken.
6 Het programma sterk Fries ondernemerschap leidt tot het opzetten en begeleiden van nieuwe innovatieve bedrijven/startups.

Toelichting:

4. Het is de vraag of deze subsidieregeling wel wordt opengesteld, aangezien ook andere regelingen (zoals MIT, KIA) steeds meer worden ingezet om de circulaire economie te stimuleren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Circulaire Economie Nulmeting en monitoringskader circulair inkopen Gereed
Aantal duurzame/innovatieve experimenten met provincie als launching customer (energie, circulariteit) 2
Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart 4
Aantal aanvragen voor de nieuwe regeling Circulaire Economie 10
Aantal aanvragen op het gebied van Circulaire Economie (Bedrijfsontwikkeling) van de Voucherregeling 40
Innovatie Aantal nieuwe innovatieve startups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject 5
Aantal aanvragen ondernemers (voucher-)regeling 360

Toelichting:

Regeling Circulaire Economie: Het is de vraag of deze subsidieregeling wel wordt opengesteld, aangezien ook andere regelingen (zoals MIT, KIA) steeds meer worden ingezet om de circulaire economie te stimuleren.

Print deze pagina