Programma 4: Economie

4.5 Toerisme en recreatie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Recreatie en toerisme groeien wereldwijd sterk. Ook Fryslân krijgt hier mee te maken. Wij willen een evenredige deel van de sterke groei aan toerisme in Nederland naar Fryslân halen, passend bij de onze aarde en schaal. De legacy van LF2018 en de mede daardoor verworven internationale bekendheid (o.a. Europese nummer 3 notering voor Fryslân als toeristisch nog onontdekte regio in Lonely Planet) willen we verzilveren door een sterkere koppeling te leggen tussen de programma’s Economie, Cultuur, Erfgoed en Landschap. In 2018 publiceerden we het position paper Gastvrij Fryslân en in 2019 de Visie voor de waterrecreatie. Beide documenten geven wij een vervolg door samen met de sector een uitvoeringsprogramma voor onze inzet op gastvrijheidseconomie en waterrecreatie op te stellen. Hierbij is onze inzet gericht op slimme groei van recreatie en toerisme in Fryslân. Hiermee bedoelen we dat we inzetten op meer jaarrond bezoek in plaats van pieken in de zomermaanden en meer spreiding van bezoek over de hele provincie, met specifieke aandacht voor de regio’s Noord-, Noordoost- en Zuidoost Fryslân. Verder willen we goede data beschikbaar stellen aan de toeristische sector om hen te ondersteunen in bedrijfs- en aanbodontwikkeling. Op landelijk niveau werken we met het Rijk en andere provincies aan het Masterplan Bestemming Nederland.

Resultaat bestuursakkoord
50. de groei in het Friese recreatie en toerisme is bijgebogen naar ‘slimme groei’

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 is er een vastgesteld gezamenlijk actieprogramma van het Ministerie van EZK en alle provincies als vervolg op ‘Bestemming Nederland 2030’.
 • In het eerste kwartaal 2020 start de uitwerking van twee Icoonprojecten, de Friese Waterlijn en de Noordschil, als onderdeel van het integraal ontwikkelingsplan Friese Waddenkust.
 • We verlenen in 2020 een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het vermarkten van de merken Friesland (inclusief Friese watersport), Wadden en cultuur- en zakelijk toerisme, vanuit de focus op slimme groei.
 • Er ligt een plan van aanpak voor ontwikkeling van toeristisch aanbod in samenwerking met de vier regiomarketingorganisaties om spreiding van toerisme over de hele provincie te stimuleren.
 • Voor de uitvoering van het nieuwe beleidsprogramma Gastvrij Fryslân richten we een “schipperstafel” in met betrokken stakeholders die verenigd zijn in de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) om de opgaven uit het uitvoeringsprogramma gelijkwaardig en gecoördineerd uit te voeren.
 • We ontwikkelen een Plan van Aanpak voor duurzame ontwikkeling van de sector, waarbij circulariteit prioritair is.
 • Er is een aantal toeristische datahubs operationeel, complementair aan Datalab Fryslân, waar de vraag van de toeristische sector naar en aanbod van gegevens bij elkaar komen.
 • Eerste helft 2020 ligt er een Vitaliteitsonderzoek voor de Logiesaccommodaties in Fryslân. Het Vitaliteitonderzoek betreft een breed onderzoek waarbij aandacht wordt geschonken aan verblijfsrecreatie, jachthavens en campervoorzieningen.
 • Er is een regeling ingesteld ter stimulering van logiesaccommodatie in erfgoedpanden.
 • In 2020 werken we uit welke aanpassingen in recreatieve vaarroutes zinvol en haalbaar zijn. Hierbij wordt de bereikbaar van het Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien tevens onderzocht.
 • We voeren in 2020 een nulmeting uit betreffende de Friese watersport, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Destination Marketing Prestatieafspraak met Merk Fryslan Jaarprogramma gereed
Slimme groei Aantal icoonprojecten in het actieprogramma ‘Bestemming Nederland 2030’ 2
Organiserend vermogen Schipperstafel is operationeel Jaarprogramma is vastgesteld
Faciliteren van bedrijfsleven Aantal datahubs 2
Kwaliteitsimpuls logiesaccomodaties Uitwerking vitaliteitsonderzoek Inrichten van een uitvoeringsorganisatie
Herbestemming erfgoedlocaties Stimuleringsregeling herbestemming erfgoedlocaties Vastgestelde regeling
Recreatieve vaarroutes Startnotitie uitwerking vaarroute Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien Vastgestelde startnotitie
Friese watersport Nulmeting Rapportage gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 11.665
 • 2.081
 • 9.584
 • Begroting 2019
 • 18.600
 • 1.656
 • 16.944
 • Begroting 2020
 • 9.613
 • 2.450
 • 7.163
 • Begroting 2021
 • 6.352
 • 363
 • 5.989
 • Begroting 2022
 • 6.092
 • 363
 • 5.729
 • Begroting 2023
 • 6.092
 • 363
 • 5.729

Toelichting:

De daling in de lasten van € 9 mln. van 2019 naar 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afnemen of aflopen van de begroting voor de onderwerpen Investeringsagenda Oostelijke Poort Friese Meren (€ 7,2 mln.), NUON recreatie en toerisme (€ 0,3 mln.), RSP REP Toerisme (€ 3,2 mln.) en Gebiedsbudget recreatie en toerisme (€ 1,3 mln.), Paard van Fryslân (€ 0,3 mln.) en OV-kaart voor toeristen (€ 0,3 mln.).

De daling in de lasten van € 3,3 mln. van 2020 naar 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afnemen of aflopen van de begroting voor de onderwerpen Beleefcentrum Afsluitdijk (€ 2,2 mln.) en Investeringsagenda Oostelijke Poort Friese Meren (€ 1,1 mln.).

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Gastvrij Fryslan recreatieve basisinfrastructuur
 • Projectontwikkeling & knelpunt toerisme recreatie
 • St Merk Fryslan
 • Voorlichting watersport
 • Beleid Gastfrijens
 • Drie eilanden Tsjukemar
 • Friese Meren Project
 • Friese Meren Project Boarnsterhim
 • Friese Meren Project Mitigatie Easterskar
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • Interreg projecten
 • Merk Fryslan - Destinationmarketing
 • Paard van Fryslan
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Hart van Joure
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Inzet NUON Stagnerende projecten Recreatie en Toerisme
 • Inzet NUON Stagnerende projecten vuilwater
 • Inzet NUON Toerisme Natuurlijk Fryslan STINAF
 • Inzet NUON Versterking samenwerking toeristische sector
 • Waddenfonds projecten
 • Topattractie subsidie toerisme natuurlijk STINAF
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Drie eilanden Tsjukemar
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Topattractie subsidie toerisme natuurlijk STINAF
 • Realisatie 2018
 • 843
 • 0
 • 0
 • 650
 • 11
 • 1.505
 • 0
 • 363
 • 76
 • 40
 • 157
 • 3.734
 • 1.350
 • 538
 • 1
 • 0
 • 0
 • 6.259
 • 1.612
 • 0
 • 1.040
 • 82
 • 0
 • 1.082
 • 0
 • 32
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.847
 • 54
 • 54
 • 11.665
 • 288
 • 288
 • 363
 • 715
 • 75
 • 1.153
 • 585
 • 585
 • 54
 • 54
 • 2.081
 • 9.584
 • Begroting 2019
 • 718
 • 30
 • 0
 • 661
 • 11
 • 1.420
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.244
 • 2.167
 • 245
 • 0
 • 0
 • 250
 • 5.906
 • 598
 • 100
 • 1.266
 • 0
 • 66
 • 8.328
 • 46
 • 32
 • 3
 • 480
 • 356
 • 11.275
 • 0
 • 0
 • 18.600
 • 178
 • 178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.478
 • 1.478
 • 0
 • 0
 • 1.656
 • 16.944
 • Begroting 2020
 • 718
 • 1.118
 • 119
 • 676
 • 11
 • 2.642
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 40
 • 0
 • 0
 • 750
 • 0
 • 3.290
 • 2.187
 • 100
 • 0
 • 0
 • 17
 • 1.118
 • 0
 • 0
 • 0
 • 260
 • 0
 • 3.681
 • 0
 • 0
 • 9.613
 • 178
 • 178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.272
 • 2.272
 • 0
 • 0
 • 2.450
 • 7.163
 • Begroting 2021
 • 718
 • 1.118
 • 119
 • 676
 • 11
 • 2.642
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 750
 • 0
 • 3.250
 • 100
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 260
 • 0
 • 460
 • 0
 • 0
 • 6.352
 • 178
 • 178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 185
 • 0
 • 0
 • 363
 • 5.989
 • Begroting 2022
 • 718
 • 1.118
 • 119
 • 676
 • 11
 • 2.642
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 750
 • 0
 • 3.250
 • 100
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 6.092
 • 178
 • 178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 185
 • 0
 • 0
 • 363
 • 5.729
 • Begroting 2023
 • 718
 • 1.118
 • 119
 • 676
 • 11
 • 2.642
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 750
 • 0
 • 3.250
 • 100
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 6.092
 • 178
 • 178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 185
 • 0
 • 0
 • 363
 • 5.729

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 50
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Recreatie en toerisme
 • 2020
 • 3.250
 • 3.250
 • 2021
 • 3.250
 • 3.250
 • 2022
 • 3.250
 • 3.250
 • 2023
 • 3.250
 • 3.250

Eerste bestuursrapportage

* Herbestemming erfgoedlocaties: zie de toelichting onder resultaat 9 van beleidsbeld 4.5. Deze prestatie-indicator vervalt hiermee.
Print deze pagina