Programma 5: Mienskip

5.2 Cultuur en erfgoed

Begroting

Wat willen we bereiken?

Met kunst en cultuur willen wij de mienskip verder versterken en bijdragen aan maatschappelijke participatie. Een mienskip die Friezen bindt door te genieten van kunst en cultuur. Wij dragen bij aan een sterke culturele infrastructuur door toonaangevende instellingen en organisaties in Fryslân te subsidiëren. Voortbouwend op de ervaringen en opbrengsten van LF2018 zetten we met een sterk en interessant cultureel aanbod in op verbetering van het vestigings- en verblijfsklimaat en uitbreiding van cultuurtoerisme. In de paragraaf Grote projecten gaan we nader in op het programma voor LF2028. Het jaar 2020 is het laatste jaar van de huidige beleidsbrief Mei hert, holle en hannen. In de lopende beleidsperiode (2017-2020) voeren we een heroriëntatie uit op ons kunst- en cultuurbeleid en zetten we in op meer flexibiliteit. In 2020 zullen onafhankelijke adviescommissies advies uitbrengen over de kunstinfrastructuur voor de beleidsperiode 2021-2024.

Wij streven naar een aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor iedereen en versterken daarmee de leefbaarheid. Hierbij werken we waar mogelijk samen met de Friese gemeenten. Sinds 2017 hebben we voor heel Fryslân een cultuur-educatief programma. Dit programma zet in op deskundigheidsbevordering, visieontwikkeling en eigenaarschap van de school, via maatwerk. Op deze manier draagt de provincie bij aan de samenwerking tussen culturele partners en het primair onderwijs. Tevens stimuleren wij eenzelfde ontwikkeling op het voortgezet onderwijs. In 2020 wordt in het hele land gevierd dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. We vinden het belangrijk dat dit moment in onze geschiedenis ook in Fryslân wordt herdacht en gevierd. Daartoe willen we projecten ondersteunen op het gebied 75 jaar vrijheid in onze provincie.

Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed, van oude melkfabrieken tot terpen en beschermde dorpsgezichten. Wij willen Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden graag behouden en versterken, zodat ze functioneel gebruikt kunnen worden en toegankelijk blijven voor een breed (toeristisch publiek. Daarnaast zijn de Friese musea belangrijk voor het beheer, behoud en toegankelijk maken van erfgoed. In 2020 nodigen we de musea uit om met meerjarenplannen te komen voor de beleidsperiode 2021-2024. Besluitvorming over subsidies aan musea vindt in 2020 plaats, op basis van onafhankelijke advisering. Begin 2020 presenteren we de nieuwe uitvoeringsnota Erfgoed 2020-2024 als opvolger van de nota ‘Weardefol Fryslân.’

Verder werken we de komende jaren aan de visie kerkenaanpak voor het leegkomen en herbestemmen van kerken. Rondom boerderijen speelt de problematiek van bedrijfsbeëindiging/leegstand en achterstand in onderhoud en restauratie. We zetten ons in voor de bescherming, het onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot het archeologische erfgoed, zoals terpen. Ook werken we samen met het Rijk aan de erfgoeddeal. Erfgoed kan zo doorwerken en van meerwaarde zijn voor de grote ruimtelijke transities op het gebied van energie- en klimaatlandschappen. Ten slotte beschermen en ontwikkelen we cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte en het Iepen Mienskipsfûns en onze beleidsadvieskaarten op gebied van archeologie, cultuurhistorie en landschapstypen belangrijke instrumenten vormen. Belangrijk is de doorwerking via het ruimtelijke spoor en in onze eigen plannen en projecten waarbij de advisering van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam een belangrijke rol speelt.

Resultaten bestuursakkoord
51. programma LF2028
52. economische effecten cultuur – een deel van de culturele activiteiten draagt meetbaar bij tot positieve economische effecten
53. behoud beheer erfgoed – het behoud en beheer van erfgoed krijgt een meer solide, structurele basis
54. opknappen rijksmonumenten – er zijn minstens 125 rijksmonumenten opgeknapt

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • We continueren de lopende subsidierelaties met onze culturele instellingen tot en met 2020 en nemen een besluit over de kunst en museuminfrastructuur vanaf 2021.
 • Via onze subsidieregelingen versterken we het artistiek klimaat door subsidies aan festivals, cross-over projecten en culturele producties;
 • We stimuleren amateurkunst en een laagdrempelig cultureel aanbod voor alle leeftijdsgroepen door o.a. het IMF, regeling Iepenloftspullen, koorbegeleiding, culturele vernieuwing, cultuur en ouderen;
 • Wij geven een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), via het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) en de pilot cultuureducatie in het voortgezet onderwijs;
 • We ondersteunen projecten in Fryslân in het kader van 75 jaar vrijheid;
 • Wij stimuleren talentontwikkeling door projecten van jonge makers op het gebied van beeldende kunst, film, theater, dans en muziek te ondersteunen;
 • We helpen het Friese culturele erfgoed zichtbaar te maken door het subsidiëren van onze provinciale musea en Tresoar.
 • Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
 • Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed.
 • Wij stimuleren publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed onderzoek via het ondersteunen van archeologische steunpunten.
 • Samen met het Rijk voeren we het terpenproject samen met het Rijk.
 • Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart in de ruimtelijke plannen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Cultuurparticipatie en educatie Aantal leerkrachten primair onderwijs, dat heeft meegedaan aan deskundigheidsbevordering in het kader van KEK-programma 90
Aantal scholen dat inzet op de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs Minimaal 50% van de aan het KEK-programma deelnemende scholen
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Artistiek klimaat Voor de versterking en verbreding van het culturele aanbod subsidiëren we een aantal culturele organisaties die buiten de boekjaarsubsidie vallen 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Aantal cross-over projecten 6
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 6
In 2020 reiken we de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur, de Bernlef muziekprijs en de Pyt van der Zeeprijs voor Friestalig amateurtoneel uit. Zijn uitgereikt
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Ontsluiten erfgoed breed publiek Projecten in samenwerking met Gastvrijheidseconomie 2
Archeologie Aantal archeologische steunpunten 11
Monumentenzorg Aantal restauraties en herbestemmingen van (Rijks) monumenten (SUMO). 65

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 33.181
 • 1.113
 • 32.068
 • Begroting 2019
 • 29.183
 • 289
 • 28.894
 • Begroting 2020
 • 23.439
 • 224
 • 23.215
 • Begroting 2021
 • 24.890
 • 17
 • 24.873
 • Begroting 2022
 • 24.774
 • 17
 • 24.757
 • Begroting 2023
 • 24.774
 • 17
 • 24.757

Toelichting:

De daling van de lasten met € 5,8 mln. van 2019 naar 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afnemen of aflopen van de begroting voor de onderwerpen Stadhuis Bolsward (€ 3 mln), NUON-budgetten cultuur en erfgoed (€ 1,4 mln.), Risicoreservering LF2018 (€ 1,4 mln.).

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Bibliotheekservice Fryslan
 • Budget Cultuur
 • Centrum voor film in Friesland
 • Cultuurbelied
 • Cultuurtoerisme/archeologische steunpunten
 • Decentralisatie provinciale archieven
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Festivals
 • Frysk Lanbou Museum
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • Iepenloftspullen
 • IPO bijdrage
 • Kultueredukaasje
 • Museumfederatie Fryslan
 • n Meeuw
 • Natuurmuseum Fryslan
 • Oerol festival
 • Popfabryk
 • Samenwerkingsprojecten archeologie
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St De Fryske Mole
 • St Friesland Pop
 • St Het Fries Museum
 • St Keunstwurk
 • St Keunstwurk stimulering jong muziektalent De Fulkaan
 • St Monumentenwacht
 • St Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Teaterselskip Tryater
 • Terpen
 • Tresoar
 • Tsjerkepaad
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • 75 jaar bevrijding
 • Aankopen Fries Museum
 • Brusfuns
 • Educatieprogramma Tryater
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Evenementenfonds KH2018
 • FAMKE verdiepingsslag Opsterland
 • Festivals
 • Filmarchief
 • Iepen Up
 • Jeugddansopleiding
 • Kultuer oan 'e Kime
 • Kultuer-, taal- en underwiisfuns
 • Kultueredukaasje
 • LF2028
 • Meerjarige afspraken culturele instellingen
 • Monumenten en cultuurhistorie
 • Museum Belvedere
 • Museum Hindeloopen
 • Museum Willem Barentz
 • Museumfederatie Pake & Beppe
 • Noord Nederlands Orkest
 • Nota Erfgoed
 • Oeral internationalisering
 • Opera Spanga
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten
 • Sense of Place
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • Stimuleringsregeling muziek-dans-toneelles
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • We the North
 • Inzet NUON Blokhuispoort
 • Inzet NUON Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân
 • Inzet NUON Evenementenfonds KH2018
 • Inzet NUON Projekt Deltaplan digitalisearring
 • Inzet NUON Toerisme en recreatie: Fries evenementenfonds
 • LF2028
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Buma-legaat
 • LF2018
 • LF2028
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • St Het Fries Museum
 • Terpen
 • Tresoar
 • Festivals
 • LF2028
 • We the North
 • Ticketrisico's culturele producties
 • Buma-legaat
 • LF2018
 • Realisatie 2018
 • 4
 • 150
 • 3.062
 • 281
 • 76
 • 0
 • 21
 • 382
 • 0
 • 0
 • 189
 • 300
 • 0
 • 5
 • 0
 • 187
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 0
 • 201
 • 6
 • 90
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 263
 • 210
 • 1.566
 • 269
 • 0
 • 3.342
 • 0
 • 290
 • 16.626
 • 0
 • 45
 • 32
 • 50
 • 151
 • 70
 • 7
 • 330
 • 50
 • 0
 • 41
 • 0
 • 0
 • 393
 • 8.211
 • 120
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 15
 • 30
 • -19
 • 75
 • 40
 • 196
 • 11
 • 0
 • 201
 • 160
 • 0
 • 0
 • 101
 • 10.361
 • 3.724
 • 0
 • 15
 • 800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.539
 • 6
 • 1.000
 • 650
 • 1.656
 • 33.181
 • 22
 • 0
 • 1
 • 6
 • 30
 • 0
 • 62
 • 1
 • 63
 • 45
 • 45
 • 3
 • 972
 • 975
 • 1.113
 • 32.068
 • Begroting 2019
 • 5
 • 158
 • 3.111
 • 161
 • 78
 • 0
 • 22
 • 388
 • 0
 • 0
 • 192
 • 304
 • 0
 • 6
 • 0
 • 190
 • 230
 • 692
 • 266
 • 52
 • 0
 • 205
 • 7
 • 91
 • 155
 • 2.889
 • 1.484
 • 53
 • 267
 • 216
 • 1.503
 • 273
 • 1
 • 3.441
 • 0
 • 441
 • 16.882
 • 80
 • 45
 • 14
 • 50
 • 236
 • 70
 • 0
 • 600
 • 50
 • 300
 • 41
 • 0
 • 0
 • 360
 • 2.772
 • 154
 • 0
 • 200
 • 500
 • 120
 • 15
 • 30
 • 0
 • 75
 • 40
 • 0
 • 3
 • 378
 • 0
 • 269
 • 0
 • 6
 • 100
 • 6.507
 • 276
 • 500
 • 50
 • 256
 • 356
 • 1.350
 • 3.000
 • 5.788
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
 • 29.183
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 207
 • 65
 • 0
 • 272
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 289
 • 28.894
 • Begroting 2020
 • 5
 • 161
 • 3.181
 • 714
 • 79
 • 0
 • 22
 • 396
 • 1.412
 • 0
 • 196
 • 311
 • 50
 • 6
 • 0
 • 194
 • 235
 • 708
 • 272
 • 53
 • 162
 • 209
 • 7
 • 133
 • 159
 • 2.954
 • 1.518
 • 54
 • 273
 • 241
 • 195
 • 279
 • 1
 • 3.527
 • 15
 • 0
 • 17.724
 • 530
 • 45
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 607
 • 50
 • 0
 • 41
 • 0
 • 0
 • 350
 • 2.000
 • 154
 • 150
 • 50
 • 0
 • 0
 • 15
 • 30
 • 0
 • 75
 • 40
 • 0
 • 125
 • 0
 • 0
 • 250
 • 918
 • 130
 • 100
 • 5.709
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
 • 23.439
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 207
 • 0
 • 0
 • 207
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 224
 • 23.215
 • Begroting 2021
 • 5
 • 161
 • 3.181
 • 574
 • 79
 • 221
 • 22
 • 396
 • 1.412
 • 218
 • 196
 • 311
 • 50
 • 6
 • 316
 • 194
 • 235
 • 708
 • 272
 • 53
 • 162
 • 276
 • 7
 • 103
 • 159
 • 2.954
 • 1.518
 • 54
 • 273
 • 242
 • 195
 • 279
 • 1
 • 3.527
 • 15
 • 0
 • 18.376
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.200
 • 0
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 125
 • 0
 • 0
 • 0
 • 918
 • 0
 • 100
 • 6.508
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
 • 24.890
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 17
 • 24.873
 • Begroting 2022
 • 5
 • 161
 • 3.181
 • 574
 • 79
 • 221
 • 22
 • 396
 • 1.412
 • 218
 • 196
 • 311
 • 50
 • 6
 • 316
 • 194
 • 235
 • 708
 • 272
 • 53
 • 162
 • 276
 • 7
 • 103
 • 159
 • 2.954
 • 1.518
 • 54
 • 273
 • 242
 • 195
 • 279
 • 1
 • 3.527
 • 15
 • 0
 • 18.376
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.200
 • 0
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 927
 • 0
 • 100
 • 6.392
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
 • 24.774
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 17
 • 24.757
 • Begroting 2023
 • 5
 • 161
 • 3.181
 • 574
 • 79
 • 221
 • 22
 • 396
 • 1.412
 • 218
 • 196
 • 311
 • 50
 • 6
 • 316
 • 194
 • 235
 • 708
 • 272
 • 53
 • 162
 • 276
 • 7
 • 103
 • 159
 • 2.954
 • 1.518
 • 54
 • 273
 • 242
 • 195
 • 279
 • 1
 • 3.527
 • 15
 • 0
 • 18.376
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.200
 • 0
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 927
 • 0
 • 100
 • 6.392
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
 • 24.774
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 17
 • 24.757

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 51
 • 52
 • 52
 • 53
 • 54
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • LF2028
 • Cultuur continuering tijdelijke budgetten
 • We the North
 • Instellingen erfgoedinfrastructuur
 • Cofinanciering rijksbijdrage monumenten
 • 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 238
 • 1.068
 • 1.306
 • 2021
 • 2.000
 • 3.200
 • 100
 • 290
 • 1.068
 • 6.658
 • 2022
 • 2.000
 • 3.200
 • 100
 • 290
 • 1.077
 • 6.667
 • 2023
 • 2.000
 • 3.200
 • 100
 • 290
 • 1.077
 • 6.667

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We continueren de lopende subsidierelaties met onze culturele instellingen tot en met 2020 en nemen een besluit over de kunst en museuminfrastructuur vanaf 2021.
2 Via onze subsidieregelingen versterken we het artistiek klimaat door subsidies aan festivals, cross-over projecten en culturele producties;
3 We stimuleren amateurkunst en een laagdrempelig cultureel aanbod voor alle leeftijdsgroepen door o.a. het IMF, regeling Iepenloftspullen, koorbegeleiding, culturele vernieuwing, cultuur en ouderen;
4 Wij geven een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), via het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) en de pilot cultuureducatie in het voortgezet onderwijs;
5 We ondersteunen projecten in Fryslân in het kader van 75 jaar vrijheid;
6 Wij stimuleren talentontwikkeling door projecten van jonge makers op het gebied van beeldende kunst, film, theater, dans en muziek te ondersteunen;
7 We helpen het Friese culturele erfgoed zichtbaar te maken door het subsidiëren van onze provinciale musea en Tresoar.
8 Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
9 Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed.
10 10. Wij stimuleren publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed onderzoek via het ondersteunen van archeologische steunpunten.
11 Samen met het Rijk voeren we het terpenproject samen met het Rijk.
12 Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart in de ruimtelijke plannen.

Toelichting:

Als gevolg van het Corona virus kunnen mogelijk niet alle festivals, producties en iepenloftspullen vinden. Welke dat mogelijk kunnen zijn in nu nog niet te overzien.
5. Vanwege de Corona-maatregelen zullen er in het voorjaar van 2020 geen projecten plaatsvinden in het kader van 75 jaar vrijheid. De provincie heeft in 2020 subsidie verleend aan 10 projecten. Er wordt geïnventariseerd welke projecten in aangepaste vorm, op een later moment dit jaar of in 2021 alsnog kunnen worden gerealiseerd.
8. Om de komende vier jaar ieder jaar een subsidieplafond van gelijke omvang open te kunnen stellen, is het nodig om de begroting gelijkmatig over de jaren te verdelen. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt het bestedingsritme op die manier aangepast.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Cultuurparticipatie en educatie Aantal leerkrachten primair onderwijs, dat heeft meegedaan aan deskundigheidsbevordering in het kader van KEK-programma 90
Aantal scholen dat inzet op de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs Minimaal 50% van de aan het KEK-programma deelnemende scholen
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’ en voor de Nationale Museumweek. 4
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Artistiek klimaat Voor de versterking en verbreding van het culturele aanbod subsidiëren we een aantal culturele organisaties die buiten de boekjaarsubsidie vallen 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Aantal cross-over projecten 6
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 6
In 2020 reiken we de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur, de Bernlef muziekprijs en de Pyt van der Zeeprijs voor Friestalig amateurtoneel uit. Zijn uitgereikt
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Ontsluiten erfgoed breed publiek Projecten in samenwerking met Gastvrijheidseconomie 2
Archeologie Aantal archeologische steunpunten 11
Monumentenzorg Aantal restauraties en herbestemmingen van (Rijks) monumenten (SUMO). 40*

Toelichting:

* Monumentenzorg: de doelwaarde van 65 is bij nader inzien te hoog. Een realistischere doelwaarde is 40 restauraties en/ of herbestemmingen. Deze doelwaarde sluit ook aan bij resultaat 55 uit het Bestuursakkoord: er zijn minimaal 125 rijksmonumenten opgekapt in de periode 2019-2023.

Print deze pagina