Programma 6: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Avine Fokkens

Begroting

Ambities

De ambitie is om als provinciale organisatie optimaal bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur. Dat betekent dat wij opgavengestuurd werken implementeren in onze bedrijfsvoering in brede zin. De komende jaren wordt de provinciale bedrijfsvoering in sterke mate bepaald door de verdere ontwikkeling van dit opgavengestuurd werken. Dit leidt tot andere provinciale werkwijzen, structuren en systemen. Hierbij hoort ook een visie op de organisatie. Deze visie is ontwikkeld in 2018 door samenspel van directie, management en medewerkers, uitmondend in een organisatieplan. Het is een vervolg/uitwerking op onze bedrijfsvoeringsvisie in de opgavengestuurde organisatie.
Onze inzet is om enerzijds de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen, gezien de zichtbare teruggang in het capaciteitsbudget. Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Vastgestelde beleidsnotities

•  Strategische personeelsplanning 2018-2019 (PS juni 2018)
•  Strategisch personeelsbeleid (PS november 2018)

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van het IPO. Onderdeel van de BIJ12 is de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies. De GBO is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies en fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement.

Bekijk uitgebreide tabel

Lasten en baten programma 6: Bedrijfsvoering

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • -Capaciteitsbudget
 • -Generatiepact
 • -Overig
 • Middelen
 • Middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • -Mensen
 • -Middelen
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 72.789
 • 392
 • 1.160
 • 16.582
 • 90.924
 • -16.223
 • -4.144
 • 70.557
 • 2.078
 • 68.479
 • Begroting 2019
 • 74.816
 • 902
 • 477
 • 16.644
 • 92.838
 • -11.368
 • -4.108
 • 77.362
 • 443
 • 76.919
 • Begroting 2020
 • 64.896
 • 346
 • 457
 • 17.827
 • 83.526
 • -6.290
 • -3.061
 • 74.176
 • 341
 • 73.835
 • Begroting 2021
 • 59.832
 • 306
 • 563
 • 17.711
 • 78.412
 • -3.625
 • -2.189
 • 72.598
 • 341
 • 72.257
 • Begroting 2022
 • 57.575
 • 264
 • 563
 • 17.652
 • 76.054
 • -3.009
 • -1.852
 • 71.194
 • 341
 • 70.853
 • Begroting 2023
 • 56.708
 • 195
 • 563
 • 17.593
 • 75.059
 • -2.496
 • -1.534
 • 71.030
 • 341
 • 70.689

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 58.084
 • 12.473
 • 70.557
 • 1.847
 • 231
 • 2.078
 • 68.479
 • Begroting 2019
 • 64.826
 • 12.536
 • 77.362
 • 293
 • 150
 • 443
 • 76.919
 • Begroting 2020
 • 59.410
 • 14.766
 • 74.176
 • 188
 • 153
 • 341
 • 73.835
 • Begroting 2021
 • 57.075
 • 15.522
 • 72.598
 • 188
 • 153
 • 341
 • 72.257
 • Begroting 2022
 • 55.393
 • 15.801
 • 71.194
 • 188
 • 153
 • 341
 • 70.853
 • Begroting 2023
 • 54.970
 • 16.060
 • 71.030
 • 188
 • 153
 • 341
 • 70.689

Eerste bestuursrapportage

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • Capaciteitsbudget
 • - salarissen*
 • - inhuur*
 • subtotaal
 • - overige lasten capaciteit*
 • - overig
 • totaal Mensen
 • Middelen
 • - middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • - mensen*
 • - mensen overig
 • - middelen
 • subtotaal
 • totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • - mensen*
 • - mensen overig
 • - middelen
 • totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Vormen reserve
 • - Dekkingsreserve kapitaallasten, capaciteit
 • totaal vormen
 • Beschikken reserve
 • -Reserve Generatiepact
 • Reserve tijdelijke budgetten
 • -Dekkingsreserve kapitaallasten, capaciteit
 • -Reserve capaciteit*
 • totaal beschikken
 • Mutatie reserve
 • saldo na bestemming
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 56.668
 • 11.174
 • 67.843
 • 1.405
 • 1.744
 • 70.991
 • 17.997
 • 88.988
 • -9.761
 • -516
 • -4.666
 • -14.943
 • 74.045
 • 13
 • 87
 • 226
 • 326
 • 73.719
 • 3,598
 • 3.598
 • 535
 • 200
 • 18
 • 0
 • 753
 • 2.846
 • 76.565
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 801
 • 801
 • 0
 • -12
 • 789
 • -61
 • 728
 • -620
 • 0
 • 0
 • -620
 • 108
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 108
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 108
 • Realisatie per 1-4
 • 14.532
 • 2.600
 • 17.133
 • 209
 • 523
 • 17.865
 • 4.366
 • 22.231
 • -1.179
 • -134
 • -622
 • -1.934
 • 20.297
 • 33
 • 0
 • 49
 • 83
 • 20.214
 • 659
 • 659
 • 139
 • 0
 • 18
 • 0
 • 156
 • 502
 • 20.716
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 0
 • 8.617
 • 8.617
 • 274
 • 374
 • 9.265
 • 4.094
 • 13.358
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13.358
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13.358
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13.358
 • Saldo
 • 42.136
 • 758
 • 42.894
 • 922
 • 834
 • 44.651
 • 9.476
 • 54.127
 • -9.203
 • -382
 • -4.044
 • -13.629
 • 40.498
 • -20
 • 87
 • 176
 • 243
 • 40.255
 • 2.940
 • 2.940
 • 396
 • 200
 • 0
 • 0
 • 596
 • 2.343
 • 42.598

Toelichting:

De posten met * gemerkt zijn gekoppeld aan de bestemmingsreserve capaciteit.

Bovenstaande tabel is een nieuwe tabel waarin wij de aansluiting van de baten en lasten binnen programma 6 Bedrijfsvoering, het capaciteitsbudget en de reserve capaciteit willen laten zien. Bij de begroting 2020 hebben uw Staten de reserve capaciteitsbudget ingesteld. De posten die met een * zijn aangemerkt, zijn gekoppeld aan die reserve. Dit betekent dat de reserve kan worden ingezet voor die posten, danwel dat het positieve saldo wordt toegevoegd aan de reserve. Bij elk PenC document wordt dit inzichtelijk gemaakt, zodat uw Staten deze reserve kunnen blijven volgen. De stand van de reserve is op dit moment € 5,2 mln.

Binnen programma 6 heeft er een her allocatie van personeelsbudgetten plaatsgevonden. In navolging van de posten generatiepact en garantiebanen, stellen wij voor om de nieuwe posten Vitaliteit en OR-compensatie te koppelen aan de reserve capaciteit. De post Vitaliteit wordt ingezet voor de faciliteit Vitaliteitsverlof die aan medewerkers in bepaalde situaties de mogelijkheid geeft om hun werk tijdelijk aan te passen, teneinde hun vitaliteit te behouden. De post OR-compensatie betreft een interne compensatie voor de inzet van een OR-lid vanuit een afdeling of pool. Bij het besluit van PS over de instelling van de reserve capaciteit zijn deze posten niet expliciet benoemd. Echter zijn deze posten direct gerelateerd aan personeel en liggen daarmee in de lijn van de gedachte, die PS had bij het in leven roepen van deze reserve. Daarom brengen wij deze posten ten gunste/ten laste van de reserve capaciteit.

Naast een her allocatie hebben er sinds het vaststellen van de begroting 2020 nog enkele wijzigingen voorgedaan. Dit laat zich verklaren door extra benodigde investeringen van buitenaf om onze provinciale taken uit te kunnen voeren en de benodigde investering in personeel om de resultaten uit het Bestuursakkoord te kunnen realiseren. Daarnaast zijn er nieuwe projecten bijgekomen inclusief personele dekking.  Een aantal voorbeelden is opgenomen bij de toelichting op de prestatieindicatoren. Tot slot zijn de normtarieven van 2019 aangepast naar die van 2020.

We zien dat de budgetten onder druk staan. Zeker de inhuur zal kritisch worden gevolgd omdat we zien dat de vrije ruimte binnen deze post voor de rest van 2020 beperkt is. Om hierop te sturen streven we naar een maximale inzet van de eigen medewerkers via de pools en beheersen we de kosten voor het aantrekken van eigen personeel of inhuur.

Print deze pagina