Programma 6: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Avine Fokkens

Begroting

Ambities

De ambitie is om als provinciale organisatie optimaal bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur. Dat betekent dat wij opgavengestuurd werken implementeren in onze bedrijfsvoering in brede zin. De komende jaren wordt de provinciale bedrijfsvoering in sterke mate bepaald door de verdere ontwikkeling van dit opgavengestuurd werken. Dit leidt tot andere provinciale werkwijzen, structuren en systemen. Hierbij hoort ook een visie op de organisatie. Deze visie is ontwikkeld in 2018 door samenspel van directie, management en medewerkers, uitmondend in een organisatieplan. Het is een vervolg/uitwerking op onze bedrijfsvoeringsvisie in de opgavengestuurde organisatie.
Onze inzet is om enerzijds de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen, gezien de zichtbare teruggang in het capaciteitsbudget. Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Vastgestelde beleidsnotities

•  Strategische personeelsplanning 2018-2019 (PS juni 2018)
•  Strategisch personeelsbeleid (PS november 2018)

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van het IPO. Onderdeel van de BIJ12 is de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies. De GBO is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies en fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement.

Bekijk uitgebreide tabel

Lasten en baten programma 6: Bedrijfsvoering

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • -Capaciteitsbudget
 • -Generatiepact
 • -Overig
 • Middelen
 • Middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • -Mensen
 • -Middelen
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 72.789
 • 392
 • 1.160
 • 16.582
 • 90.924
 • -16.223
 • -4.144
 • 70.557
 • 2.078
 • 68.479
 • Begroting 2019
 • 74.816
 • 902
 • 477
 • 16.644
 • 92.838
 • -11.368
 • -4.108
 • 77.362
 • 443
 • 76.919
 • Begroting 2020
 • 64.896
 • 346
 • 457
 • 17.827
 • 83.526
 • -6.290
 • -3.061
 • 74.176
 • 341
 • 73.835
 • Begroting 2021
 • 59.832
 • 306
 • 563
 • 17.711
 • 78.412
 • -3.625
 • -2.189
 • 72.598
 • 341
 • 72.257
 • Begroting 2022
 • 57.575
 • 264
 • 563
 • 17.652
 • 76.054
 • -3.009
 • -1.852
 • 71.194
 • 341
 • 70.853
 • Begroting 2023
 • 56.708
 • 195
 • 563
 • 17.593
 • 75.059
 • -2.496
 • -1.534
 • 71.030
 • 341
 • 70.689

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 58.084
 • 12.473
 • 70.557
 • 1.847
 • 231
 • 2.078
 • 68.479
 • Begroting 2019
 • 64.826
 • 12.536
 • 77.362
 • 293
 • 150
 • 443
 • 76.919
 • Begroting 2020
 • 59.410
 • 14.766
 • 74.176
 • 188
 • 153
 • 341
 • 73.835
 • Begroting 2021
 • 57.075
 • 15.522
 • 72.598
 • 188
 • 153
 • 341
 • 72.257
 • Begroting 2022
 • 55.393
 • 15.801
 • 71.194
 • 188
 • 153
 • 341
 • 70.853
 • Begroting 2023
 • 54.970
 • 16.060
 • 71.030
 • 188
 • 153
 • 341
 • 70.689
Print deze pagina