Programma 1: Bestuur

1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan Provinciale Staten en aan de individuele statenleden. Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer en transparanter maken.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • De griffie werkt volgens een door het presidium vastgesteld werkplan.
 • Om inwoners kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer diverse activiteiten en spellen, minstens zo vaak als in 2019, zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
 • We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân. Dit willen we doen op een moderne en aansprekende manier. Hiervoor ontwikkelt de griffie een strategisch communicatieplan.
 • De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad.
 • We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
 • We blijven, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. In 2020 starten we hiervoor een pilot.
 • In 2019 is er nieuw ICT-systeem ter ondersteuning de Statenleden ingevoerd, in 2020 gaan we het gebruik hiervan verder optimaliseren.
 • In samenwerking met provincie Zeeland, het ministerie van BZK en in afstemming met regionale mede-overheden en onderwijs werken we aan een integraal plan hoe jongerenparticipatie vorm te geven.
 • We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Werken volgens een Communicatieplan Vastgesteld plan door het presidium 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel en organisatie Fries jeugdparlement 20

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 3.319
 • 167
 • 3.152
 • Begroting 2019
 • 3.792
 • 17
 • 3.775
 • Begroting 2020
 • 3.519
 • 17
 • 3.502
 • Begroting 2021
 • 3.423
 • 17
 • 3.406
 • Begroting 2022
 • 3.372
 • 17
 • 3.355
 • Begroting 2023
 • 3.382
 • 17
 • 3.365

Toelichting:

De begrote lasten betreffen alle met Provinciale Staten gemoeide middelen, o.a. voor de
griffie, fracties en het onderhoud en de afschrijving van ICT-middelen. De begrote lasten
waren in 2019 tijdelijk hoger in verband met het gereserveerde tijdelijke budget
voor de Statenverkiezingen in dat jaar.

De hogere baten in 2018 betrof de eindafrekeningen 2017 van de fractiebudgetten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Inter-activiteit
 • Jongerenparticipatie
 • Provinciale Staten actief
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Web-casting
 • Dorpentop
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenverkiezingen
 • Statenfracties
 • Jongerenparticipatie
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Realisatie 2018
 • 86
 • 13
 • 950
 • 1.067
 • 273
 • 307
 • 560
 • 27
 • 35
 • 3.318
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.319
 • 3
 • 26
 • 15
 • 124
 • 167
 • 167
 • 3.152
 • Begroting 2019
 • 88
 • 68
 • 848
 • 0
 • 296
 • 1.416
 • 709
 • 42
 • 54
 • 3.521
 • 50
 • 10
 • 150
 • 210
 • 61
 • 61
 • 3.792
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.775
 • Begroting 2020
 • 90
 • 18
 • 849
 • 0
 • 296
 • 1.449
 • 680
 • 82
 • 55
 • 3.519
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.519
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.502
 • Begroting 2021
 • 90
 • 18
 • 849
 • 0
 • 296
 • 1.449
 • 583
 • 82
 • 55
 • 3.423
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.423
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.406
 • Begroting 2022
 • 90
 • 18
 • 849
 • 0
 • 296
 • 1.449
 • 532
 • 82
 • 55
 • 3.372
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.372
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.355
 • Begroting 2023
 • 90
 • 18
 • 849
 • 0
 • 296
 • 1.449
 • 542
 • 82
 • 55
 • 3.382
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.382
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.365

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De griffie werkt volgens een door het presidium vastgesteld werkplan.
2 Om inwoners kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer diverse activiteiten en spellen, minstens zo vaak als in 2019, zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
3 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân. Dit willen we doen op een moderne en aansprekende manier. Hiervoor ontwikkelt de griffie een strategisch communicatieplan.
4 De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad.
5 We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
6 We blijven, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. In 2020 starten we hiervoor een pilot.
7 In 2019 is er nieuw ICT-systeem ter ondersteuning de Statenleden ingevoerd, in 2020 gaan we het gebruik hiervan verder optimaliseren.
8 In samenwerking met provincie Zeeland, het ministerie van BZK en in afstemming met regionale mede-overheden en onderwijs werken we aan een integraal plan hoe jongerenparticipatie vorm te geven.
9 We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Werken volgens een Communicatieplan Vastgesteld plan door het presidium 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel - Organisatie Fries jeugdparlement 20
Print deze pagina