Programma 1: Bestuur

1.3 Commissaris van de Koning

Begroting

Wat willen we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen er voor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Naast deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

De activiteiten zullen in 2020 gericht zijn op Europese samenwerking en verbinding. Daarnaast worden vanzelfsprekend de volgende belangrijke algemene taken uitgevoerd:

 • De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
 • De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
 • De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
 • De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
 • De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
 • De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken 6
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken 9

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 308
 • 18
 • 290
 • Begroting 2019
 • 298
 • 0
 • 298
 • Begroting 2020
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2021
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2022
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2023
 • 299
 • 0
 • 299

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de CdK en aanverwante kosten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Commissaris van de Koning
 • Jaarrapportage CdK
 • Commissaris van de Koning
 • Realisatie 2018
 • 308
 • 0
 • 308
 • 308
 • 18
 • 18
 • 18
 • 290
 • Begroting 2019
 • 297
 • 1
 • 298
 • 298
 • 0
 • 0
 • 0
 • 298
 • Begroting 2020
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 0
 • 0
 • 299
 • Begroting 2021
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 0
 • 0
 • 299
 • Begroting 2022
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 0
 • 0
 • 299
 • Begroting 2023
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 0
 • 0
 • 299

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
2 De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
3 De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
4 De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
5 De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
6 De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
7 De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
8 De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken 4
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken 9

Toelichting:

De doelwaarde van het aantal ambtsbezoeken stond op 6. Dit moet echter 4 zijn omdat na de gemeentelijke herindelingen de ambtsbezoeken zijn herverdeeld naar gemiddeld 4 per jaar. Daarnaast zijn er in verband met de coronacrisis dit kwartaal een tweetal ambtsbezoeken afgezegd door de gemeenten. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we bezien of deze in de loop van het jaar opnieuw gepland kunnen worden.

Print deze pagina