Programma 2: Infrastructuur

2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor monitoren we de verkeersontwikkelingen. Met het Rijk en met gemeenten maken we afspraken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
Met betrokken partijen in Fryslân geven we vorm en inhoud aan de regionale Uitvoeringsagenda voor het nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030).
Voor de speerpunten Snelheid en Alcohol/Drugs streven we in de Kerngroep Verkeershandhaving naar verdubbeling van het aantal controles.
We zoeken naar wegen om maximaal in te zetten op de veiligheid van de combinatie 70+ verkeersdeelnemer op een (elektrische) fiets. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Resultaten bestuursakkoord
35. er is helderheid over de beste oplossing voor de weg Sneek-Leeuwarden;
36. er zijn afspraken met het Rijk over Skarster Rien en Bolsward;
40. het aantal doden en gewonden op de Friese wegen daalt (educatie);
41. er zijn minimaal vier hoofdfietsroutes over langere afstand gerealiseerd (subsidie);
45. er zijn afspraken met het Rijk over de vervanging van de spoorbrug in het Van Harinxmakanaal door een aquaduct;
46. er is een MKBA over de Lelylijn uitgevoerd.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Het PVVP wordt als beleidskader niet meer herzien, vanwege de komst van de Omgevingsvisie. In plaats daarvan werken wij het beleid over infrastructuur en mobiliteit uit in de vorm van een programma als uitwerking van de Omgevingsvisie. Wij combineren onze inzet zo veel mogelijk met die voor een regionaal mobiliteitsplan, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Wij willen dit in 2020 geheel of grotendeels afronden.
 • De provinciale inzet op het gebied van infrastuctuur en mobiliteit brengen wij jaarlijks in beeld in een uitvoeringsprogramma. Dit is beschikbaar tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten.
 • We intensiveren onze inzet op verkeersveiligheid, zowel met gedragsmaatregelen als met verbeteringen van infrastructuur:
  Wij starten met een onderzoek naar de beste oplossing voor de N354 Sneek-Leeuwarden.
  Samen met gemeenten stellen wij een programma op voor het realiseren van hoofdfietsroutes. Dit bestaat uit een gemeentelijk deel en een provinciaal deel. Voor het gemeentelijke deel komt een subsidie beschikbaar.
 • Bij het Rijk agenderen we de MKBA voor de Lelylijn en de knelpunten in het hoofdwegennet, onder andere via het Bestuurlijk Overleg MIRT.
 • We werken onze visie op beroepsvaarwegen verder uit.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal basisscholen met Basispakket Verkeerseducatie 100
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 1.227
 • 23
 • 1.205
 • Begroting 2019
 • 2.866
 • 0
 • 2.866
 • Begroting 2020
 • 4.450
 • 0
 • 4.450
 • Begroting 2021
 • 4.375
 • 0
 • 4.375
 • Begroting 2022
 • 4.262
 • 0
 • 4.262
 • Begroting 2023
 • 3.475
 • 0
 • 3.475

Toelichting:

De begrote lasten hebben betrekking op algemene beheerskosten, monitoring en verkeersveiligheid.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • Monitoring
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer algemeen
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • ROF Werkplan
 • Statenjacht
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Onbeveiligde overwegen
 • Onderzoek Lelylijn
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Planstudie aquaduct Bolsward
 • Planstudie N354 Sneek-Leeuwarden
 • Planstudie Spooraquaduct VHK
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Monitoring
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Realisatie 2018
 • 0
 • 0
 • 109
 • 0
 • -746
 • 1.775
 • 0
 • 40
 • 1.179
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 25
 • 0
 • 0
 • 0
 • 25
 • 24
 • 24
 • 1.227
 • 3
 • 20
 • 23
 • 23
 • 1.205
 • Begroting 2019
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 40
 • 1.827
 • 3
 • 23
 • 2.066
 • 500
 • 0
 • 250
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 800
 • 0
 • 0
 • 2.866
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.866
 • Begroting 2020
 • 0
 • 2
 • 72
 • 101
 • 40
 • 1.634
 • 3
 • 24
 • 1.875
 • 1.825
 • 250
 • 250
 • 50
 • 0
 • 100
 • 50
 • 50
 • 2.575
 • 0
 • 0
 • 4.450
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.450
 • Begroting 2021
 • 0
 • 2
 • 72
 • 101
 • 40
 • 1.634
 • 3
 • 24
 • 1.875
 • 1.850
 • 250
 • 250
 • 50
 • 0
 • 0
 • 50
 • 50
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 4.375
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.375
 • Begroting 2022
 • 0
 • 2
 • 72
 • 101
 • 40
 • 1.634
 • 3
 • 24
 • 1.875
 • 1.850
 • 250
 • 287
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.387
 • 0
 • 0
 • 4.262
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.262
 • Begroting 2023
 • 0
 • 2
 • 72
 • 101
 • 40
 • 1.634
 • 3
 • 24
 • 1.875
 • 1.350
 • 250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.600
 • 0
 • 0
 • 3.475
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.475

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 35
 • 36
 • 40
 • 41
 • 45
 • 46
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • N354 Sneek-Leeuwarden planstudie
 • Aquaduct Bolsward planstudie
 • Verkeersveiligheid educatie
 • Fietsverkeer investeringsprogramma (derden)
 • Spooraquaduct van Harinxmakanaal planstudie
 • Lelylijn onderzoek
 • 2020
 • 50
 • 100
 • 250
 • 1.325
 • 50
 • 50
 • 1.825
 • 2021
 • 50
 • 0
 • 250
 • 1.350
 • 50
 • 50
 • 1.750
 • 2022
 • 0
 • 0
 • 250
 • 1.350
 • 0
 • 0
 • 1.600
 • 2023
 • 0
 • 0
 • 250
 • 1.350
 • 0
 • 0
 • 1.600

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het PVVP wordt als beleidskader niet meer herzien, vanwege de komst van de Omgevingsvisie. In plaats daarvan werken wij het beleid over infrastructuur en mobiliteit uit in de vorm van een programma als uitwerking van de Omgevingsvisie. Wij combineren onze inzet zo veel mogelijk met die voor een regionaal mobiliteitsplan, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Wij willen dit in 2020 geheel of grotendeels afronden.
2 De provinciale inzet op het gebied van infrastructuur en mobiliteit brengen wij jaarlijks in beeld in een uitvoeringsprogramma. Dit is beschikbaar tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten.
3 We intensiveren onze inzet op verkeersveiligheid, zowel met gedragsmaatregelen als met verbeteringen van infrastructuur: - Wij starten met een onderzoek naar de beste oplossing voor de N354 Sneek-Leeuwarden. - Samen met gemeenten stellen wij een programma op voor het realiseren van hoofdfietsroutes. Dit bestaat uit een gemeentelijk deel en een provinciaal deel. Voor het gemeentelijke deel komt een subsidie beschikbaar.
4 Bij het Rijk agenderen we de MKBA voor de Lelylijn en de knelpunten in het hoofdwegennet, onder andere via het Bestuurlijk Overleg MIRT.
5 We werken onze visie op beroepsvaarwegen verder uit.

Toelichting:

1. De startnotitie voor het mobiliteitsprogramma zullen wij u dit najaar voorleggen, inclusief een planning. Wij verwachten dat de besluitvorming over het mobiliteitsprogramma in de eerste helft van 2021 kan plaatsvinden.
4. In het BO MIRT van november 2019 hebben wij afspraken kunnen maken met het Rijk, onder andere over het programma voor Slimme en Duurzame Mobiliteit en over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Op grond hiervan ontvangen wij bijdragen van het Rijk. Deze bijdrage komt beschikbaar onder voorwaarde van regionale cofinanciering. Dit vraagt om begrotingswijziging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal basisscholen met Basispakket Verkeerseducatie 100
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Toelichting:

De Uitvoeringsorganisatie TRIALS is per 01.01.2020 met zijn werkzaamheden gestopt, het is de vraag of er in 2020 een gelijkwaardig alternatief aangeboden wordt door de markt. De drie noordelijke provincies hebben een gezamenlijke kwaliteitsstandaard afgesproken voor een eventuele opvolger van TRAILS.

Het aantal deelnemers aan Rijvaardigheidsdagen voor senioren en het aantal deelnemers aan Fietslessen is nu reeds beïnvloed door het Covid-19 virus. In de loop van het jaar wordt getracht de achterstand in te lopen. Of dit haalbaar is, is maar de vraag.

Print deze pagina