Programma 2: Infrastructuur

2.4 Openbaar vervoer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV). De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies;
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek;
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
 • het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Resultaten bestuursakkoord
42. er is een toename van het aantal zero-emissie bussen;
43. het openbaar vervoer op het Friese platteland is in de nieuwe concessie minimaal gelijkwaardig aan het huidige;
44. er zijn afspraken over tijdwinst op bestaand spoor, waarbij we streven naar minimaal 30 minuten tijdwinst;
47. de concessieverlening voor de sprinterdiensten tussen Leeuwarden – Zwolle is gedecentraliseerd naar Fryslân;
48. er zijn afspraken over overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân;
49. we houden regelmatig innovatieve tafels waarbij experts out of the box nadenken over sociale en technologische innovatie in het openbaar vervoer.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Dit betekent meer en nieuwe treinen.
 • Een belangrijk speerpunt in 2020 is de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.
  We betrekken hierbij de resultaten uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen. Dit alles krijgt zijn beslag in het programma van eisen van de nieuwe busconcessie.
 • Wij zetten op de versnelling van de spoorverbinding van Noord-Nederland met de Randstad, zowel over bestaand spoor als nieuwe spoor (Lelylijn). In dit verband zullen wij coalities vormen met de stakeholders.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 14 december 2020 start de treinconcessie volgens de voorwaarden van de nieuwe concessie 100%
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen >28
Aanbesteding busconcessie 2022- ev. Vaststellen programma van eisen PVE gereed
Versnelling over bestaand spoor Noorden-Randstad Afspraken met Rijk gemaakt over wijze en tijdsverloop versnelling Noorden-Randstad Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle In 2020 afspraken gemaakt net het Rijk betreffende overname sprinterdiensten Leeuwarden Zwolle Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening waddenveren Voor- en nadelen inzichtelijk Plan van aanpak gereed 100%
Innovatieve tafels In 2020 organiseren we 2 bijeenkomsten 2

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 48.341
 • 3.304
 • 45.036
 • Begroting 2019
 • 50.761
 • 1.568
 • 49.193
 • Begroting 2020
 • 51.588
 • 1.615
 • 49.973
 • Begroting 2021
 • 55.387
 • 1.615
 • 53.772
 • Begroting 2022
 • 55.367
 • 1.615
 • 53.753
 • Begroting 2023
 • 51.049
 • 1.615
 • 49.434

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit exploitatiemiddelen voor het openbaar vervoer. De baten hebben betrekking op een verrekening van uitgevoerde diensten

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • IPO bijdrage
 • Openbaar vervoer
 • ROCOV
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Decentralisatie uitkering Beter Benutten
 • Openbaar vervoer
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • Openbaar vervoer
 • Realisatie 2018
 • 323
 • 209
 • 45.819
 • 39
 • 46.389
 • 14
 • 43
 • 57
 • 1.855
 • 39
 • 1.895
 • 48.341
 • 3.304
 • 3.304
 • 3.304
 • 45.036
 • Begroting 2019
 • 455
 • 183
 • 49.790
 • 40
 • 50.467
 • 51
 • 43
 • 94
 • 200
 • 0
 • 200
 • 50.761
 • 1.568
 • 1.568
 • 1.568
 • 49.193
 • Begroting 2020
 • 455
 • 178
 • 50.914
 • 40
 • 51.588
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 51.588
 • 1.615
 • 1.615
 • 1.615
 • 49.973
 • Begroting 2021
 • 455
 • 144
 • 54.747
 • 40
 • 55.387
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.387
 • 1.615
 • 1.615
 • 1.615
 • 53.772
 • Begroting 2022
 • 455
 • 140
 • 54.732
 • 40
 • 55.367
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.367
 • 1.615
 • 1.615
 • 1.615
 • 53.753
 • Begroting 2023
 • 455
 • 140
 • 50.413
 • 40
 • 51.049
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 51.049
 • 1.615
 • 1.615
 • 1.615
 • 49.434

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Dit betekent meer en nieuwe treinen.
2 Een belangrijk speerpunt in 2020 is de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.
3 We betrekken hierbij de resultaten uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen. Dit alles krijgt zijn beslag in het programma van eisen van de nieuwe busconcessie.

Toelichting:

Naar verwachting zal de coronacrisis ook op langere termijn gevolgen hebben voor het openbaar vervoer. Wij gaan na welke betekenis dit moet hebben voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 13 december 2020 start de treinconcessie volgens de voorwaarden van de nieuwe concessie 100%
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen >28
Aanbesteding busconcessie 2022- ev. Vaststellen programma van Eisen PVE gereed
Versnelling over bestaand spoor Noorden-Randstad Afspraken met Rijk gemaakt over wijze en tijdsverloop versnelling Noorden-Randstad Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle In 2020 afspraken gemaakt net het Rijk betreffende overname sprinterdiensten Leeuwarden Zwolle Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening waddenveren Voor- en nadelen inzichtelijk - Plan van aanpak gereed 100%
Innovatieve tafels In 2020 organiseren we 2 bijeenkomsten 2
Print deze pagina