Programma 3: Omgeving

3.4 Water en Milieu

Begroting

Water

Wat willen we bereiken?

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Daarnaast worden wateropgaven gerealiseerd via de verschillende gebiedsontwikkelingen in onze provincie.

In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon
water.

Waterveiligheid
Ons doel is dat de inwoners van Fryslân en de Friese economie goed beschermd zijn tegen overstromingen en wateroverlast. We willen Fryslân zo inrichten dat het risico op wateroverlast of een overstroming zo klein mogelijk is, en dat als dit zich toch voordoet, de gevolgen beperkt zijn. Hiervoor is het nodig dat de waterkeringen (bijvoorbeeld boezemkaden en sluizen) voldoen aan de veiligheidsnormen, en dat er gebieden zo ingericht zijn dat ze wateroverlast kunnen helpen voorkomen.

Onze verantwoordelijkheid ligt (vooral) bij de regionale waterkeringen. Deze beschermen tegen binnenwater uit meren, kleine rivieren en kanalen. Wij stellen de veiligheidsnormen vast. In 2027 moeten alle regionale waterkeringen aan de veiligheidsnormen voldoen. Om dit te halen moest vanaf 2016 in totaal nog 400 km boezemkaden op hoogte worden gebracht, waarvan 200 km in de periode 2016-2021. Wetterskip Fryslân versterkt en onderhoudt deze waterkeringen Bij de versterking van de regionale waterkeringen worden andere functies (natuur, recreatie, landschap) integraal meegenomen en waar mogelijk wordt ‘werk met werk’ gemaakt.
Ook willen we ervoor zorgen dat ons grondgebied zo is ingericht dat wateroverlast wordt voorkomen. In lijn met het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21) richten we ons daarbij eerst op het vasthouden van water, daarna op bergen en als laatste op afvoeren.

Met het rijk en andere partners werken wij aan de totstandkoming van een gebiedsagenda IJsselmeergebied. Deze agenda bestaat uit een richtinggevend perspectief voor 2050 en een uitvoeringsagenda.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • We zien erop toe dat er 25 km regionale boezemkaden op hoogte worden gebracht en waar mogelijk natuurvriendelijk zijn ingericht of andere functies integraal zijn
  meegenomen.
 • We zien erop toe dat 60 ha is ingericht ter voorkomen van wateroverlast.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Boezemkaden Km kaden dat op hoogte is gebracht 25
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 60

Wat willen we bereiken?

Voldoende water
Ons doel is dat het grond- en oppervlaktewatersysteem zo is ingericht dat de verschillende functies en gebruikers van water zo optimaal mogelijk bediend worden, nu en in de toekomst. Hierbij spelen we in op de regionale verschillen:

 • In het verziltingsgevoelige deel van het noordelijk Zeekleigebied willen we de verzilting tegengaan en het zoete water optimaal benutten. Dat doen we onder andere via praktijkproeven zoals “Boeren meten water” en “Zoet op Zout” en middels het initiatief Zoet Zout Knooppunt (o.a. samen met provincies Groningen en Noord-Holland). In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater willen we nauwkeurig in beeld brengen hoe de huidige verdeling van zoet en zout grondwater in de ondergrond is. Dit willen we doen in samenwerking met andere provincies en waterschappen en waterleidingbedrijf Vitens. In 2020 wordt duidelijk of cofinanciering van het deltaprogramma beschikbaar zal worden gesteld.
 • Op de hogere zandgronden stimuleren we verschillende partijen zoals boeren, Wetterskip Fryslân, gebiedscollectieven en natuurbeheerders om maatregelen te treffen om meer (grond)water vast te houden. Hiermee willen we in de toekomst de afhankelijkheid van inlaatwater vanuit het IJsselmeer verminderen.
 • We richten ons met de bestrijding van de verdroging vooral op de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze moeten gereed zijn in 2027. Verdrogingsbestrijding kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: bijvoorbeeld door: het minder diep maken of dempen van sloten, het aanleggen van zogenaamde “kwelschermen” of de manier van ontwatering aanpassen (bijvoorbeeld door een andere type drainage).

Resultaten bestuursakkoord
13. er zijn meetbare successen behaald op het gebied van klimaatadaptatie, door sterk verbeterde wateropvang en het concreet inrichten van retentiegebieden

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in de Natura 2000 gebieden.

 • We stellen samen met Wetterskip Fryslân een lange termijnverkenning op voor de Friese Boezem.
 • We bepalen de locaties voor Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) voor de drinkwatervoorziening in onze provincie. De kansenkaart uit de Strategische Grondwaterstudie Fryslân vormt hiervoor de basis.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Vasthouden zoet (grond)water Aantal uitgevoerde projecten 3
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen zijn uitgevoerd 250

Wat willen we bereiken?

Schoon water
Ons doel is dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater voldoet aan de normen. Daarmee zorgen we voor gezonde ecosystemen en kan het grond- en oppervlaktewater veilig gebruikt worden door burgers en voor economische activiteiten. Vervuiling wordt voorkomen. Om dit te bereiken blijven we de waterketen versterken. Dit doen we via het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 samen met Wetterskip, Vitens en de gemeenten.
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht lidstaten maatregelen te treffen om waterkwaliteitsdoelen te halen. De doelen moeten in 2027 gehaald zijn. Hierbij gaat het zowel over grond- als oppervlaktewater. In het 4e Waterhuishoudingsplan is een maatregelenpakket opgenomen om aan de KRW-doelstellingen te voldoen.
Het gaat om inrichtingsmaatregelen die Wetterskip Fryslân uitvoert of die we meenemen in gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarnaast werken we samen met LTO en het Wetterskip KRW-aan het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma bestaat uit een aantal werkpakketten gericht op vermindering toevoer naar het oppervlaktewater van fosfaat en stikstof. In 2016 hebben we een bestuurlijke overeenkomst ondertekend met LTO en Wetterskip over de inzet van elk van de partners in dit programma.

Met Vitens geven we uitvoering aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s gebiedsdossiers drinkwaterwinningen.

Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 gaan we verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW volgens planning.
 • In 2020 dragen we in ieder geval bij aan (de ontwikkeling van) twee DAW-projecten.
 • Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
 • We geven uitvoering aan 1 maatregel uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen: inventarisatie gebruik gewasbeschermingsmiddelen door gemeenten en terreinbeheerders binnen grondwaterbeschermingszones.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 2
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 45 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 8 vispassages, 1 maalkom
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 1

Milieu

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid is “een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren”. Om dat te bereiken is het nodig om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen.
In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Op basis van deze wet moeten provincies verplicht een Omgevingsvisie vaststellen (zie ook beleidsveld 3.6 Transitie omgevingswet/visie). Al het strategisch beleid uit de plannen voor de fysieke leefomgeving wordt in deze nieuwe Omgevingsvisie opgenomen. Dat geldt dus ook voor het strategisch deel van het milieubeleid. Er worden onder het regime van de Omgevingswet geen aparte plannen voor delen van de fysieke leefomgeving meer opgesteld.

Slim Milieubeheer
Dit spoor bevat de wettelijke omgevingstaken. Met de uitwerking van dit spoor willen we bereiken dat het fysieke leefmilieu in Fryslân voldoet aan alle geldende wettelijke normen. Sommige wettelijke normen zijn uitgewerkt in bestuurlijke afspraken. Deze afspraken komen we na. De nadruk in dit spoor ligt op vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er moet worden voorkomen dat nieuwe knelpunten ontstaan. De uitvoering van de wettelijke taken ligt primair bij de FUMO. De Wabo/Brzo 2015 taken bij de Brzo bedrijven worden uitgevoerd door de Brzo Omgevingsdienst Groningen in Noord-Nederland.
In de loop van 2019 is duidelijk op welke wijze eventueel landelijke middelen omgezet worden naar structurele financiering voor de Impuls Omgevings Veiligheid (IOV).

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Uitvoeren Actieplan Geluid 2018-2022; resultaten jaarschijf 2020.
 • Uitvoeren Doelstelling bodemconvenant, uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020; resultaten jaarschijf 2020, waaronder
  – Bodemtransitie naar landbouw en energie/klimaatadapatie.
  – Ontwikkelen kansenkaart bodeminformatie ondergrond (in relatie tot bodemenergie); actuele kansenkaart beschikbaar als kaartlaag.
 • Uitvoeren monitoring meetnet zoutwinning onder de Waddenzee, voor de periode 2019-2049, voor het vaststellen of er bodemdaling plaatsvindt door de zoutwinning.
 • De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg. De provincie neemt het initiatief tot het drie maal per jaar houden van het bestuurlijk overleg. Hieraan voorafgaande wordt het ambtelijk VTH overleg gehouden.
 • De provincie zorgt met de deelnemers van het VTH-overleg voor een jaarlijks VTH uitvoeringsprogramma en coördineert de samenwerking; resultaten jaarschijf 2020
 • Uitvoeren van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving a.d.h.v. het VTH beleid 2019-2023 en het provinciaal Jaarverslag VTH 2019, die behoren tot dit beleidsveld door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Omgevingsdienst Groningen (ODG); resultaten VTH Jaarwerkprogramma 2020. Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (Uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020) Resultaten 2020 behaald
Nader onderzoek puntbronnen bodemverontreiniging in kader KRW (drinkwaterbeschermingsgebieden) Uitvoeren Plan van aanpak Puntbronnen Royal Haskoning. Risico’s / maatregelen in 2020 inzichtelijk
Overdracht bodemtaken Omgevingswet Plan van aanpak FUMO ‘warme overdracht bodemtaken’ In 2020 de Wbb locaties overgedragen aan gemeenten, m.u.v. locaties die vallen onder het overgangsrecht
Aanvullend meetnet voor de zoutwinning onder de Waddenzee Uitvoeren monitoring 2019-2049 Geen bodemdaling
Wet milieubeheer, externe veiligheid Impuls Omgevingsveiligheid 2019 Evaluatie IOV 2019 gereed
Beheren Risicokaart Actuele Risicokaart
Actieplan Geluid 2018-2022 Uitvoeren Actieplan Geluid 2018-2022 Resultaten 2020 behaald: realiseren geluidssaneringsmaatregelen aan 8 woningen.
VTH samenwerking in Fryslân Organiseren (bestuurlijk) VTH-overleg Fryslân 3
Uitvoeren jaarprogramma VTH overleg Resultaten 2020 behaald
Vernieuwing meerjarenprogramma VTH overleg Vastgesteld meerjarenprogramma in 2020
VTH uitvoering VTH uitvoeringsprogamma provincie Fryslân 2020 Resultaten 2020 behaald
VTH Jaarverslag 2019 Afronden in 2e kwartaal 2020
Tijdigheid afgeven vergunningen, ontheffingen, beoordelen meldingen enz.* 90%
VTH beleid 2019-2023 Acties beleid in 2020:
Inzet naming en shaming Duidelijkheid over mogelijkheden inzet naming en shaming
risico-analyses Actuele risico-analyses en prioriteiten op alle gebieden
registratie naleving door omgevingsdiensten Eenduidige en meetbare naleving VTH taken
prestatie-indicatoren Voortzetten ontwikkeling prestatie-indicatoren
* Deze indicator is alleen aan het einde van het jaar te meten.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Realisatie 2018
 • 12.717
 • 1.841
 • Begroting 2019
 • 20.841
 • 1.150
 • Begroting 2020
 • 23.354
 • 982
 • Begroting 2021
 • 8.846
 • 902
 • Begroting 2022
 • 8.760
 • 902
 • Begroting 2023
 • 8.754
 • 902

Toelichting:

De dalende lasten vanaf 2020 en verder zijn te verklaren door aflopende tijdelijke budgetten zoals het Bodemconvenant, POP 3 Maatregelen inzake water en overige subsidiebudgetten. Ook bevat de begrote lasten de bijdragen FUMO en Omgevingsdienst Groningen voor het uitvoeren van VTH taken van ruim € 6 miljoen.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Beschikking bodemsanering (algemeen)
 • Bijdrage uitvoering taken BRZO bedrijven
 • Bijdrage uitvoering taken FUMO
 • Bodeminformatiebeheer
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • Duurzaam Peilbeheer
 • Flankerend beleid wet bodembescherming
 • Friese Milieu Federatie
 • IPO BIJ12 bijdrage
 • IPO bijdrage
 • Milieubeleidsplan
 • Monitoringskader frysk miljeuplan
 • Oppervlakte waterkwaliteit
 • Primaire waterkeringen
 • Uitvoering VTH taken waaronder Brzo+
 • Waterhuishoudingsplan
 • Wet uitvoering WABO
 • Bodemconvenant 2016-2020
 • Co-financiering koppelkansen IJsselmeerkust
 • De Saiter
 • Deltaprogramma zoetwater
 • Duurzaam Door
 • Erfafspoeling
 • Hegewarren
 • Impuls Omgevingsveiligheid IOV
 • Jong leren eten
 • Kaderrichtlijn water
 • Knelpunten geluidhinder provinciale wegen
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Oevers en kaden projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Waddenfonds projecten
 • Kaderrichtlijn water
 • Regionaal Programma KRW Landbouw
 • Waddenfonds projecten
 • Grondwaterplan
 • Actieplan geluid
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 2016-2020
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • Ontgrondingenwet
 • Organisatie uitvoering nazorg
 • Wet uitvoering WABO
 • Bodemconvenant 2016-2020
 • De Saiter
 • Erfafspoeling
 • Impuls Omgevingsveiligheid IOV
 • Kaderrichtlijn water
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Regionaal Programma KRW Landbouw
 • Grondwaterplan
 • Actieplan geluid
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 2016-2020
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Realisatie 2018
 • 1
 • 0
 • 7.105
 • 17
 • 5
 • 44
 • 0
 • 373
 • 22
 • 57
 • 300
 • 0
 • 22
 • 89
 • 125
 • 291
 • 378
 • 8.828
 • 172
 • 0
 • 671
 • 190
 • 25
 • 502
 • 0
 • 442
 • 46
 • 94
 • 0
 • 191
 • 551
 • 73
 • 21
 • 2.979
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 744
 • 744
 • 20
 • 146
 • 0
 • 166
 • 12.717
 • 0
 • 43
 • 0
 • 312
 • 355
 • 5
 • 1
 • 14
 • 18
 • 350
 • 1
 • 175
 • 18
 • 580
 • 0
 • 0
 • 740
 • 740
 • 20
 • 146
 • 0
 • 166
 • 1.841
 • 10.876
 • Begroting 2019
 • 13
 • 670
 • 6.185
 • 43
 • 4
 • 65
 • 0
 • 380
 • 55
 • 51
 • 397
 • 0
 • 27
 • 63
 • 358
 • 262
 • 32
 • 8.604
 • 1.432
 • 983
 • 1.043
 • 102
 • 50
 • 612
 • 0
 • 175
 • 258
 • 3.535
 • 75
 • 0
 • 2.525
 • 0
 • 0
 • 10.790
 • 375
 • 435
 • 28
 • 838
 • 609
 • 609
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.841
 • 5
 • 152
 • 26
 • 112
 • 294
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 135
 • 0
 • 0
 • 0
 • 135
 • 113
 • 113
 • 608
 • 608
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.150
 • 19.691
 • Begroting 2020
 • 13
 • 683
 • 5.477
 • 44
 • 4
 • 66
 • 0
 • 388
 • 55
 • 51
 • 405
 • 30
 • 27
 • 65
 • 366
 • 538
 • 32
 • 8.243
 • 11.182
 • 975
 • 968
 • 0
 • 30
 • 243
 • 75
 • 0
 • 40
 • 790
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.503
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 609
 • 609
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 23.354
 • 5
 • 152
 • 26
 • 112
 • 294
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 80
 • 0
 • 0
 • 0
 • 80
 • 0
 • 0
 • 608
 • 608
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 982
 • 22.373
 • Begroting 2021
 • 13
 • 683
 • 5.477
 • 44
 • 4
 • 66
 • 0
 • 388
 • 55
 • 50
 • 405
 • 30
 • 27
 • 65
 • 366
 • 538
 • 32
 • 8.242
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 75
 • 0
 • 0
 • -80
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 609
 • 609
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.846
 • 5
 • 152
 • 26
 • 112
 • 294
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 608
 • 608
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 902
 • 7.944
 • Begroting 2022
 • 13
 • 683
 • 5.477
 • 44
 • 4
 • 66
 • 0
 • 388
 • 55
 • 49
 • 405
 • 30
 • 27
 • 65
 • 366
 • 538
 • 32
 • 8.241
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -90
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -90
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 609
 • 609
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.760
 • 5
 • 152
 • 26
 • 112
 • 294
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 608
 • 608
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 902
 • 7.858
 • Begroting 2023
 • 13
 • 683
 • 5.477
 • 44
 • 4
 • 66
 • 0
 • 388
 • 55
 • 49
 • 405
 • 30
 • 27
 • 65
 • 366
 • 538
 • 32
 • 8.241
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -96
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -96
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 609
 • 609
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.754
 • 5
 • 152
 • 26
 • 112
 • 294
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 608
 • 608
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 902
 • 7.852

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 17
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Hegewarren
 • 2020
 • 75
 • 75
 • 2021
 • 75
 • 75
 • 2022
 • 0
 • 0
 • 2023
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Water
1 We zien erop toe dat er 25 km regionale boezemkaden op hoogte worden gebracht en waar mogelijk natuurvriendelijk zijn ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen.
2 We zien erop toe dat 60 ha is ingericht ter voorkomen van wateroverlast.

Toelichting:

Ter info: voorheen had de provincie een stimuleringsbudget voor integrale aanpak van kaden, dit is per 2020 vervallen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Water
Boezemkaden Km kaden dat op hoogte is gebracht 25
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 60

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Voldoende water
We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in de Natura 2000 gebieden.
1 We stellen samen met Wetterskip Fryslân een lange termijnverkenning op voor de Friese Boezem.
2 We bepalen de locaties voor Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) voor de drinkwatervoorziening in onze provincie. De kansenkaart uit de Strategische Grondwaterstudie Fryslân vormt hiervoor de basis.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Voldoende water
Vasthouden zoet (grond)water Aantal uitgevoerde projecten 3
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen zijn uitgevoerd 250

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Schoon water
1 In 2020 gaan we verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW volgens planning.
2 In 2020 dragen we in ieder geval bij aan (de ontwikkeling van) twee DAW-projecten.
3 Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4 We geven uitvoering aan 1 maatregel uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen: inventarisatie gebruik gewasbeschermingsmiddelen door gemeenten en terreinbeheerders binnen grondwaterbeschermingszones.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Schoon water
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 2
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 45 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 8 vispassages 1 maalkom
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 1

Toelichting:

De aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispassages en maalkomen gebeurt zelden stand alone maar bijna altijd als onderdeel van een integraal project. Of Wetterskip Fryslân in een jaar de doelwaarde haalt, hangt daarom mede af van de voortgang van het hele project. Als  dat trager loopt dan gepland, schuiven maatregelen naar een volgend jaar door. Zo voorziet het waterschap voor 2020 geen aanleg van maalkommen en minder vispassages dan men eerder verwachtte (5 in plaats van 8). Volgend jaar wordt dat weer ingehaald. Zo voorziet men voor 2021 5 nieuwe maalkommen.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Slim Milieubeheer
1 Uitvoeren Actieplan Geluid 2018-2022; resultaten jaarschijf 2020.
2 Uitvoeren Doelstelling bodemconvenant, uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020; resultaten jaarschijf 2020, waaronder • Bodemtransitie naar landbouw en energie/klimaatadapatie. • Ontwikkelen kansenkaart bodeminformatie ondergrond (in relatie tot bodemenergie); actuele kansenkaart beschikbaar als kaartlaag.
3 Uitvoeren monitoring meetnet zoutwinning onder de Waddenzee, voor de periode 2019-2049, voor het vaststellen of er bodemdaling plaatsvindt door de zoutwinning.
4 De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg. De provincie neemt het initiatief tot het drie maal per jaar houden van het bestuurlijk overleg. Hieraan voorafgaande wordt het ambtelijk VTH overleg gehouden.
5 De provincie zorgt met de deelnemers van het VTH-overleg voor een jaarlijks VTH uitvoeringsprogramma en coördineert de samenwerking; resultaten jaarschijf 2020
6 Uitvoeren van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving a.d.h.v. het VTH beleid 2019-2023 en het provinciaal Jaarverslag VTH 2019, die behoren tot dit beleidsveld door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Omgevingsdienst Groningen (ODG); resultaten VTH Jaarwerkprogramma 2020. Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming.

Toelichting:

2. In het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 zijn tussen Rijk, IPO, VNG en UvW afspraken gemaakt over het bodembeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de transitie van bodem naar integrale (maatschappelijke) opgaven. De aanzet van deze transitie is door de provincie opgenomen in de Friese agenda Bodem en ondergrond 2017-2020. De transitie is volop in beweging en krijgt in 2020 verder vorm. Ook zijn de convenantpartners bezig met het maken van afspraken voor de periode na 2020. Deze afspraken liggen voor een groot deel in het verlengde van de doelen uit het bodemconvenant. Er zal dan ook (landelijk) worden ingezet op een verdere verbreding binnen het bodembeleid. Ook zal zal worden ingezet op nieuwe bedreigingen binnen het ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), waaronder PFAS.

De provinciale dienst is bezig met de voorbereiding van een uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2024. Het betreft een uiteenzetting van bestaand beleid en geld zoals opgenomen in de Friese Bodemagenda. Dit betekent dat vanuit opgaven zoals landbouw, biodiversiteit, stikstof en klimaatadaptatie gezamenlijk verder wordt gewerkt aan projecten waar bodem een belangrijk onderdeel in vormt en nadrukkelijk vanuit de wettelijke kaders aansluiting is gezocht met integrale opgaven binnen ons huidige Bestuursakkoord. Dit wordt in mei 2020 aan GS voorgelegd en we hebben het verzoek aan PS gedaan om in oktober 2020 de herijking van het bodembeleid en de besteding van bodemmiddelen te behandelen.

De sloopwerkzaamheden van de voormalig huisvuilstortplaats de Saiter zullen waarschijnlijk dit jaar niet geraliseerd worden. Omdat de kosten daarvan nu nog niet bekend zijn zal bij de 2e berap 2020 voorgesteld worden om het budget De Saiter grotendeels door te schuiven naar 2021. Een eventuele beperkte afroming van dit budget kunnen we bij de 2e berap inzichtelijk maken.

6. Het provinciaal Jaarverslag VTH 2019 wordt in het voorjaar van 2020 vastgesteld en levert input voor het VTH Jaarwerkprogramma 2021. Het uitvoeren van de taken volgt het VTH Jaarwerkprogramma 2020.

De (RIVM) corona maatregelen kunnen van invloed zijn op de toezichtprocessen bij bedrijven. Het motto van de omgevingsdiensten is “verantwoord doorwerken”. Creatief de taken invullen, zodat het meeste werk doorgang kan vinden, waaronder ook de vergunningverlening bij bedrijven. Waar het nodig en mogelijk is wordt capaciteit anders ingezet. Wij sluiten echter zeker niet uit, dat als deze situatie langer duurt, er productieverlies kan optreden. Als dit van toepassing is zullen wij u hierover informeren.

De bijdragen aan de FUMO zijn door de jaren heen om verschillende redenen aangepast en soms niet structureel gewijzigd in de provinciale begroting (zie ook brief 01738205 van 3 maart 2020). Nu de gemeenten de VTH taken hebben ingebracht en de Kadernota van de FUMO een stabiele begroting aangeeft kan de provinciale bijdrage ook structureel aangepast worden. Middels een begrotingswijziging wordt voorgesteld om het budget voor de bijdrage aan de FUMO nu structureel te verhogen in de provinciale begroting met € 730.000 ten laste van het begrotingssaldo tot € 6,6 mln.

In de begroting 2020 van de Brzo Omgevingsdienst Groningen (ODG) is bijdrage van de provincie Fryslân € 773.695 voor de uitvoering van de wettelijke VTH taken bij 11 Brzo (majeure risico) bedrijven en de ondersteuning hiervoor. In de provinciale begroting was € 728.700 geraamd. PS wordt daarom gevraagd om € 45.000 structureel vanaf 2020 toe te voegen aan het budget voor de bijdrage ODG ten laste van het begrotingssaldo.

Sinds kort is bekend dat de ODG vanaf dit jaar ook werkzaamheden gaat verrichten voor zes extra bedrijven. Voor één bedrijf is de provincie het bevoegd gezag geworden in plaats van een Friese gemeente. De werkzaamheden van twee provinciale bedrijven werden eerst uitgevoerd door de FUMO. Dit is gewijzigd omdat er activiteiten zijn vergund, die boven de Brzo grens komen. De ODG rekent een hogere prijs per bedrijf, omdat volgens de vastgestelde Noordelijke Maat o.a. naast de reguliere controles ook Brzo veiligheidsinspecties moeten worden uitgevoerd. En er zijn drie nieuwe initiatieven waarvoor vooroverleg wordt gevoerd. Op dit moment is nog niet volledige duidelijk wat de totale stijging van de kosten van de ODG-werkzaamheden zijn.

Daarnaast wordt voor het ‘Uitvoeren wettelijke VTH taken’ een structurele bijdrage gevraagd. De wettelijke structurele BRIKS taken (o.a. bouw bij provinciale bedrijven) worden op basis van nacalculatie door de FUMO aan de provincie gefactureerd. Deze facturen werden tot op heden uit het VTH Wabo budget betaald. Dit is een van de oorzaken van het overschrijden van het VTH-budget, zoals in de Jaarstukken 2019 is toegelicht. Verwacht was dat Wabo leges de BRIKS kosten konden dekken. Maar er kunnen niet voor alle activiteiten leges worden geheven. Daarom wordt voorgesteld om structureel een bedrag van € 172.500 voor de wettelijke BRIKS taken beschikbaar te stellen in het Wabo budget ten laste van het begrotingssaldo.

Bij de evaluatie voor de Jaarrekening 2019 bleek echter dat inkomsten voor publicatiekosten voor de uitvoering van de Wabo waren begroot. Maar deze kosten staan niet in de Tarieventabel 2020. Voorgesteld wordt om vanaf 2020 het begrote legesbedrag voor de Wabo daarom structureel te verlagen van € 112.000 naar € 78.000 ten laste van het begrotingssaldo (tekort van € 34.000).

Ook bleek bij de evaluatie voor de Jaarrekening 2019 dat de frequentie voor onderdeel 2.4 “verlening van een machtiging als bedoeld in artikel 12 van de Ontgrondingenwet” te hoog was ingeschat (1 aanvraag in plaats van 12). Voorgesteld wordt om vanaf 2020 deze lage frequentie structureel te begroten en het begrote legesbedrag voor de Ontgrondingen wet structureel te verlagen van € 152.000 naar € 86.000 ten laste van het begrotingssaldo (tekort van € 66.000).
Dit kunt u ook teruglezen in Paragraaf 1 Provinciale heffingen – 3 Leges in de Begroting 2020.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Slim milieubeheer
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (Uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020) Resultaten 2020 behaald
Nader onderzoek puntbronnen bodemverontreiniging in kader KRW (drinkwaterbeschermingsgebieden) Uitvoeren Plan van aanpak Puntbronnen Royal Haskoning. Risico’s / maatregelen in 2020 inzichtelijk
Overdracht bodemtaken Omgevingswet Plan van aanpak FUMO ‘warme overdracht bodemtaken’ In 2020 de Wbb locaties overgedragen aan gemeenten, m.u.v. locaties die vallen onder het overgangsrecht
Aanvullend meetnet voor de zoutwinning onder de Waddenzee Uitvoeren monitoring 2019-2049 Geen bodemdaling
Wet milieubeheer, externe veiligheid Impuls Omgevingsveiligheid 2019 Evaluatie IOV 2019 gereed
Beheren Risicokaart Actuele Risicokaart
Actieplan Geluid 2018-2022 Uitvoeren Actieplan Geluid 2018-2022 Resultaten 2020 behaald: realiseren geluidssaneringsmaatregelen aan 8 woningen.
VTH samenwerking in Fryslân Organiseren (bestuurlijk) VTH-overleg Fryslân 3
Uitvoeren jaarprogramma VTH overleg Resultaten 2020 behaald
Vernieuwing meerjarenprogramma VTH overleg Vastgesteld meerjarenprogramma in 2020
VTH uitvoering VTH uitvoeringsprogamma provincie Fryslân 2020 Resultaten 2020 behaald
VTH Jaarverslag 2019 Afronden in 2e kwartaal 2020
Tijdigheid afgeven vergunningen, ontheffingen, beoordelen meldingen enz. 90%
VTH beleid 2019-2023 Acties beleid in 2020: Inzet naming en shaming Duidelijkheid over mogelijkheden inzet naming en shaming
risico-analyses Actuele risico-analyses en prioriteiten op alle gebieden
registratie naleving door omgevingsdiensten Eenduidige en meetbare naleving VTH taken
prestatie-indicatoren Voortzetten ontwikkeling prestatie-indicatoren

Toelichting:

Aanvullend meetnet voor de zoutwinning onder de Waddenzee
De voorbereidingen voor het inrichten van de stichting zijn getroffen. De bijeenkomst met inwoners is verplaatst in verband met corona.

Print deze pagina