Programma 3: Omgeving

3.6 Transitie omgevingswet/visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

De Omgevingsvisie is een van de instrumenten in de nieuwe Omgevingswet, die volgens de huidige planning op 1 januari 2021 in werking treedt. We willen aansluiten bij de doelen van deze wet: overzichtelijkere regels, meer samenhangende benadering van de leefomgeving, meer ruimte voor maatwerk en initiatieven, en snellere en betere besluitvormig.

De uitvoering van de Omgevingsvisie gebeurt via programma ‘s en plannen naar thema of gebied. De juridische doorwerking zal vorm krijgen door het opnemen van regels in de Omgevingsverordening.

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, waarvoor de Omgevingsvisie de basis vormt. Daarbij wordt met name ingezet op:

 • regie op de voorbereiding van ruimtelijke beleid en het faciliteren van integrale planvorming, waarbij ook invulling gegeven wordt aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein ( met name bevolkingsontwikkeling en wonen, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen.
 • beïnvloeding en uitwerking van nieuw Europees en rijksbeleid
 • doorwerking van het provinciale beleid naar beleid van gemeenten en waterschappen.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • De omgevingsvisie wordt definitief vastgesteld
 • De (ontwerp) Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
 • Samen met andere overheden en partners in de keten wordt gewerkt aan de implementatie van de wet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Omgevingsvisie Definitieve vaststelling medio 2020, na ter inzage legging Vastgesteld
Omgevingsverordening Omgevingsverordening voor ten minste de verplichte onderdelen, is vastgesteld bij in werking treden van Omgevingswet. Vastgesteld

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 100
 • 0
 • 100
 • Begroting 2019
 • 100
 • 0
 • 100
 • Begroting 2020
 • 150
 • 0
 • 150
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

De begrote lasten betreft het tijdelijke budget Omgevingsvisie

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • GS budgetautorisatie
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Realisatie 2018
 • 100
 • 100
 • 100
 • Begroting 2019
 • 100
 • 100
 • 100
 • Begroting 2020
 • 150
 • 150
 • 150
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De omgevingsvisie wordt definitief vastgesteld
2 De (ontwerp) Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
3 Samen met andere overheden en partners in de keten wordt gewerkt aan de implementatie van de wet.

Toelichting:

3. Zowel de Omgevingsvisie als de Omgevingsverordening worden conform planning in 2020 vastgesteld. Omdat het Rijk onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet later oplevert dan gepland, kunnen de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening nog niet op de nieuwe manier worden gepubliceerd. Daarom zal de reguliere wijze van publiceren worden toegepast.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Omgevingsvisie Definitieve vaststelling medio 2020, na ter inzage legging Vastgesteld
Omgevingsverordening Omgevingsverordening voor ten minste de verplichte onderdelen, is vastgesteld bij in werking treden van Omgevingswet. Vastgesteld
Print deze pagina