Programma 4: Economie

4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Begroting

Wat willen we bereiken?

(Innovatieve) producten moeten ook verkocht worden. Wij willen ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren.

In het verleden bleek dat als producten moeten concurreren op de wereldmarkt, dit ook sterk bijdraagt aan vernieuwing. Daarom gaan we het MKB ondersteunen bij internationale marktontwikkeling en -verkenning en door middel van een exportfinanciering (bij de FOM). We hebben de ambitie dat in 2020 10,2% van de Friese bedrijven internationaal actief is. Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn Ynbusiness, de provinciale exportsubsidie, de Oranjewoud Academy, de NOM en het International Trade Support (ITS), bestaande uit WTC en de Friese kennisinstellingen (NHL Stenden). De betrekkingen met China willen wij periodiek via handelsmissies versterken, waar vooral marktkansen liggen voor onze kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van voedselproductie.

Om te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. Dit doen we onder meer in nauwe samenwerking met de vier grote Friese gemeenten (F4-gemeenten) waarmee we een acquisitieconvenant hebben gesloten. Ook zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn.

De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Hier willen we op inzetten via een kennisagenda arbeidsmarkt en onderwijs samen met onderwijs en bedrijfsleven, door het uitbouwen van Campus Fryslân en door ons in te zetten voor een nieuw Fries onderwijsakkoord.

Resultaten bestuursakkoord
23. de Friese export neemt sterker toe dan de gemiddelde toename in Nederland
24. meer jonge gezinnen blijven in Fryslân of komen naar Fryslân
25. er komt een nieuw Fries Onderwijsakkoord, met MBO, HBO en Campus Fryslân

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • De exportsubsidieregeling heeft in 2020 geleidt tot 10 nieuwe in dienst genomen exportmedewerkers en 50 adviesvraagstukken op het gebied van export.
 • In 2020 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteiten van bedrijven in Fryslan worden uitgevoerd.
 • In 2020 is de aandeelhoudersstrategie voor de NOM gereed en in werking.
 • In 2020 stellen we een nieuwe provincie brede prognose op met betrekking tot de toekomstige verwachte vraag – zowel kwantitatief, als kwalitatief – naar bedrijventerreinen.
 • Eind 2020 evalueren we de Friese Retailaanpak.
 • We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
 • In 2020 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
 • Samen met de F4-gemeenten wordt in 2020 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt vanaf 2020. Dit zal in 2020 leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
 • In 2020 heeftYnbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken
 • In 2020 wordt er ingezet op nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en het MKB

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
(Internationaal) ondernemerschap Aantal aanvragen regeling exportsubsidie exclusief exportmedewerker 50
Aantal aanvragen in dienst nemen exportmedewerker 10
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15
Aandeelhouderstrategie NOM Gereed
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Provincie brede prognose over de toekomstige verwachte vraag naar bedrijventerreinen Gereed
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed
Aantal unieke gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 700
Menselijk kapitaal Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en MKB op het gebied van opleiding 3

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 3.868
 • 3
 • 3.864
 • Begroting 2019
 • 5.730
 • 0
 • 5.730
 • Begroting 2020
 • 2.708
 • 0
 • 2.708
 • Begroting 2021
 • 2.131
 • 0
 • 2.131
 • Begroting 2022
 • 2.089
 • 0
 • 2.089
 • Begroting 2023
 • 1.889
 • 0
 • 1.889

Toelichting:

De begrote lasten zijn ten opzichte van de begroting 2019 € 3 mln. lager door de tijdelijkheid van een aantal grote projecten en regelingen. Voorbeelden hiervan zijn Agrofood, en budgetten vanuit Wurkje mei Fryslân zoals de vestigingsregeling en het ondersteunen van de ontwikkeling van ondernemers.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bedrijvencontactdagen voor Friesland
 • Bedrijventerreinen
 • Chinabeleid
 • De ondernemer centraal
 • Efro-Ez projecten
 • EU Bancaire sector
 • ITS/WTC
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • Regeling Internationaal Ondernemen
 • Topdutch/Acquisitie
 • Vestingsregeling
 • EU Bancaire sector
 • Inzet NUON Agrofood: Stimuleren onderzoeksfaciliteiten
 • Inzet NUON A-ware Food Group
 • Inzet NUON Chinabeleid 2018-2020
 • Inzet NUON CIV Healthy Ageing
 • Inzet NUON Expeditie Fryslan/infodagen wonen
 • Inzet NUON Experimenteel en ondernemend leren FC
 • Inzet NUON Herbestemmingsregeling bestaande panden
 • Inzet NUON Internationale handelsmissies
 • Inzet NUON Ondersteuning ontwikkeling ondernemers
 • Inzet NUON Servicepunt techniek F-Top
 • Inzet NUON St International Trade Support
 • Inzet NUON Stimuleren MKB: Stimuleren internationaal ondernemen
 • Inzet NUON Stimulering handelsmissies en beurzen activiteiten
 • Inzet NUON Van der Meulen Hallum
 • Inzet NUON Werkloosheidsbestrijding
 • Inzet NUON WTC General Assembly
 • Inzet NUON IBF handelsmissies en beursdeelname
 • Inzet NUON Renovatieregeling goedkope koopwoningen
 • Realisatie 2018
 • 19
 • 19
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.500
 • 33
 • 0
 • 265
 • 327
 • 0
 • 0
 • 328
 • 2.453
 • 0
 • 0
 • 100
 • 22
 • 0
 • 0
 • 226
 • 13
 • -16
 • 218
 • 212
 • 185
 • 0
 • 377
 • 39
 • -19
 • 38
 • 1.396
 • 3.868
 • 3
 • 0
 • 3
 • 3
 • 3.864
 • Begroting 2019
 • 13
 • 13
 • 0
 • 0
 • 600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 201
 • 327
 • 0
 • 0
 • 720
 • 1.848
 • 50
 • 55
 • 0
 • 78
 • 510
 • 61
 • 0
 • 22
 • 79
 • 828
 • 505
 • 238
 • 1.069
 • 246
 • 2
 • 128
 • 0
 • 3.869
 • 5.730
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.730
 • Begroting 2020
 • 14
 • 14
 • 500
 • 0
 • 400
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 327
 • 0
 • 0
 • 580
 • 2.007
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 400
 • 0
 • 238
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 688
 • 2.708
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.708
 • Begroting 2021
 • 14
 • 14
 • 500
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 327
 • 150
 • 150
 • 550
 • 1.927
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 190
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 190
 • 2.131
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.131
 • Begroting 2022
 • 14
 • 14
 • 500
 • 25
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 200
 • 300
 • 200
 • 150
 • 550
 • 2.075
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.089
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.089
 • Begroting 2023
 • 14
 • 14
 • 500
 • 25
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 300
 • 250
 • 150
 • 500
 • 1.875
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.889
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.889

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 22
 • 23
 • 24
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Ondernemerschap
 • Governance
 • 2020
 • 500
 • 500
 • 0
 • 1.000
 • 2021
 • 500
 • 700
 • 150
 • 1.350
 • 2022
 • 500
 • 1.175
 • 150
 • 1.825
 • 2023
 • 500
 • 1.225
 • 150
 • 1.875

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De exportsubsidieregeling heeft in 2020 geleidt tot 10 nieuwe in dienst genomen exportmedewerkers en 50 adviesvraagstukken op het gebied van export.
2 In 2020 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteiten van bedrijven in Fryslan worden uitgevoerd.
3 In 2020 is de aandeelhoudersstrategie voor de NOM gereed en in werking.
4 In 2020 stellen we een nieuwe provincie brede prognose op met betrekking tot de toekomstige verwachte vraag – zowel kwantitatief, als kwalitatief – naar bedrijventerreinen.
5 Eind 2020 evalueren we de Friese Retailaanpak.
6 We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
7 In 2020 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
8 Samen met de F4-gemeenten wordt in 2020 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt vanaf 2020. Dit zal in 2020 leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
9 In 2020 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken
10 In 2020 wordt er ingezet op nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en het MKB

Toelichting:

7. Het project voor (meer) toekomstbestendige bedrijventerreinen wordt vooralsnog on hold gezet, op verzoek van de gemeenten, in verband met de inzet van de gemeenten t.b.v. de coronacrisis.
8. Ook deze actie is vertraagd door de corona-crisis. Oorspronkelijk was het idee om in Q2/Q3 de marktanalyse en prognose uit te voeren en op basis hiervan in Q3/Q4 nieuwe herijkte afspraken met de F4-gemeenten te maken. De verwachting is nu dat de marktanalyse en prognose na de zomer kan worden opgestart en dit jaar nog kan worden afgerond. Wellicht schuift het maken van afspraken met de gemeenten door naar eind 2020/begin 2021.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
(Internationaal) ondernemerschap Aantal aanvragen regeling exportsubsidie exclusief exportmedewerker 50
Aantal aanvragen in dienst nemen exportmedewerker 10
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15
Aandeelhouderstrategie NOM Gereed
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Provincie brede prognose over de toekomstige verwachte vraag naar bedrijventerreinen Gereed
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed
Aantal unieke gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 700
Menselijk kapitaal Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen MBO/HBO en MKB op het gebied van opleiding 3

Toelichting:

Toekomstbestendige bedrijventerreinen: Het project voor (meer) toekomstbestendige bedrijventerreinen wordt vooralsnog on hold gezet, op verzoek van de gemeenten, in verband met de inzet van de gemeenten t.b.v. de coronacrisis.

Print deze pagina