Programma 5: Mienskip

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe, Klaas Fokkinga, Sietske Poepjes, Douwe Hoogland en Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Wij willen de dorpen en steden van Fryslân leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van die Friese steden en dorpen. Friezen waarderen de leefbaarheid met minstens een 8. Wij willen een bijdrage leveren om deze 8 minimaal te handhaven. We faciliteren partners om te komen tot een goede spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. De kwaliteit van wonen is van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal.
Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij zorgen ervoor dat zorg- en sociale aspecten als vanzelf worden meegewogen bij de andere beleidsvelden en stimuleren gemeente-overstijgende projecten die discriminatie of eenzaamheid tegengaan of oplossingen bieden voor mensen die zorg nodig hebben. Via ons sportbeleid stimuleren wij de Friese sporten, talentontwikkeling en faciliteren wij een topsportinfrastructuur in Fryslân.

Het jaar 2018 was voor Fryslân een geweldig jaar: de provincie stond vanaf de start van Kulturele Haadstêd in de schijnwerpers van Europa. Die energie willen we vasthouden. Dit doen we door onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van de Friese taal en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân te bestendigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, in de stad en op het platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dit doen wij ook door de plannen voor LF 2028 door te zetten. We zetten cultuur in als middel om belangrijke thema’s als economische ontwikkeling, toerisme, leefbaarheid, duurzaamheid en taal verder te helpen. In de paragraaf Grote projecten gaan we daar nader op in.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
Het Rijk, de provincie Fryslân en de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) hebben de Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke getroffen. Daarbij is het openbaar lichaam Tresoar ingesteld. Het doel van Tresoar is drieledig;
a. Het behartigen van de belangen van de minister, het provinciaal bestuur en het bestuur van FLMD bij alle aangelegenheden betreffende de collecties en archiefbescheiden.
b. Het toegankelijk maken en houden en onder de aandacht brengen van een breed publiek van het in de collecties en archieven ondergebrachte cultureel erfgoed.
c. Het bevorderen van de Friese literatuur en het verbreden van het literaire klimaat in Fryslân.

Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen
Openbaar belang is het behoud van het ijsstadion Thialf als voorziening die voor de provincie een bijdrage levert op het gebied van economie, sport en cultuur. Thialf OG BV bezit 100 % van de aandelen van Thialf B.V.
NB: Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van enig jaar.

Bekijk uitgebreide tabel

Lasten en baten programma 5: Mienskip

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 66.124
 • 1.963
 • 64.161
 • Begroting 2019
 • 86.680
 • 1.634
 • 85.047
 • Begroting 2020
 • 45.713
 • 224
 • 45.489
 • Begroting 2021
 • 49.123
 • 17
 • 49.106
 • Begroting 2022
 • 44.817
 • 17
 • 44.800
 • Begroting 2023
 • 43.877
 • 17
 • 43.861

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 22.107
 • 33.181
 • 10.836
 • 66.124
 • 840
 • 1.113
 • 10
 • 1.963
 • 64.161
 • Begroting 2019
 • 46.574
 • 29.183
 • 10.924
 • 86.680
 • 1.012
 • 289
 • 333
 • 1.634
 • 85.047
 • Begroting 2020
 • 12.720
 • 23.439
 • 9.554
 • 45.713
 • 0
 • 224
 • 0
 • 224
 • 45.489
 • Begroting 2021
 • 13.740
 • 24.890
 • 10.493
 • 49.123
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 49.106
 • Begroting 2022
 • 9.600
 • 24.774
 • 10.443
 • 44.817
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 44.800
 • Begroting 2023
 • 8.660
 • 24.774
 • 10.443
 • 43.877
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 43.861

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 27.716
 • 43.768
 • 71.485
 • 53
 • 883
 • 936
 • 70.549
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 8
 • -6.582
 • -6.574
 • 0
 • 0
 • 0
 • -6.574
 • Realisatie per 1-4
 • 6.290
 • 4.081
 • 10.370
 • 1
 • 214
 • 215
 • 10.155
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 1.513
 • 14.425
 • 15.938
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15.938
 • Saldo
 • 19.922
 • 18.681
 • 38.603
 • 51
 • 669
 • 720
 • 37.883

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 27.710
 • 6
 • 27.716
 • 35.769
 • 7.999
 • 0
 • 43.768
 • 71.485
 • 50
 • 3
 • 53
 • 883
 • 0
 • 0
 • 883
 • 936
 • 70.549
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 8
 • 8
 • -7.605
 • 1.023
 • -6.582
 • -6.574
 • -6.574
 • Realisatie per 1-4
 • 6.290
 • 0
 • 6.290
 • 3.935
 • 135
 • 11
 • 4.081
 • 10.370
 • 0
 • 1
 • 1
 • 337
 • 0
 • -123
 • 214
 • 215
 • 10.155
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 1.513
 • 0
 • 1.513
 • 10.865
 • 3.520
 • 40
 • 14.425
 • 15.938
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15.938
 • Saldo
 • 19.916
 • 6
 • 19.922
 • 13.365
 • 5.367
 • -51
 • 18.681
 • 38.603
 • 50
 • 1
 • 51
 • 546
 • 0
 • 123
 • 669
 • 720
 • 37.883
Print deze pagina